01. februar 2022:
Generalforsamling

Efter at alle corona-restruiktioner pr. d.d. er aflyst,, er der nu fastsat ny dator for den udskudtev generalforsamling, -således:

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts kl. 18.00 i Skudehavnens Fælleslokale, Ebeltoft.
Traditionen tro indledes aftenen med fællesspisning af gule ærter med tilbehør.
Prisen for gule ærter m.v. er som de tidligere år 150,- kr. excl. drikkevarer, - dog incl. "velkomstdram" og kaffe.
Medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen, bedes tilmelde sig til Jørgen Brøgger senest søndag den 20. februar 2022.
Medlemmer, der kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen, men ikke i den indledende fællesspisning, kan naturligvis deltage uden forhåndstilmelding.
Selve generalforsamlingen, der påregnes at starte kl. ca. 19.00, har følgende dagsorden:

DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.          
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:
  jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest mandag den 14. februar 2022.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023.
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger (villige til genvalg)      
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 2. suppleant er Per Bisgaard for en 2-årig periode (villig til genmvalg)
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant 
  På valg som revisor er Christian Koudal (villig til genvalg). Posten som revisor-suppleant er vakant efter Bjørn Wikkelsøe Jensens død i november måned.
 9.              Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.
Efter afslutningen af "den officielle del" vil vort medlem Morten Egtved Andersen holde et indlæg om regulering af invasive rovpatteryr, mårhund, vaksebjørn og mink. Som de fleste nok ved, er Morten registreret mårhundejæger under Danmarks Jægerforbund, og han var den reguleringsjæger, der i 2000 nedlagte flest mårhunde i hele landet, ialt 72. - Så med det gamle ordsprog "erfaren mand er værd at gæste" venter der os helt sikkert et både interessant og meget lærerigt indlæg.

I håb om god deltagelse til både jagtfrokost og generalforsamling !
Bedste jægerhilsener
Bestyrelsen

www.elsegaarde-jagtforening.dk