AFLYST / UDSAT

Grundet den seneste udvikling i Corona-situationen i landet er generalforsamlingen AFLYST - d.v.s. udsat, indtil det igen er muligt af afholde generalforsamlingen under de sædvanlige hyggelige former.
Ny generalforsamling vil blive indkaldt i henhold vedtægternes bestemmelser, så snart datoen kan fastlægges. - Den siddende bestyrelse fortsætetr uændret indtil en ny generalforsamling er afholdt.

25. januar 2021
GENERALFORSAMLING

Mandag den 25. januar 2021, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Vi indkalder hermed til generalforsamlingen, så den er lovligt indvarslet og alle formalia i den anledning er overholdt. Om generalforsamlingen overhovedet kan gennemføres på dette tidspunkt og under de forhold, som Fælleshuset giver mulighed for, er naturligvis fuldstændig afhængig af den til den tid gældende corona-situation i landet. Men vi håber det, og indvarsler i hvert fald hermed.

Vi satser på at kunne gennemføre i overensstemmelse med de bedste traditioner, - med hensyntagen til de til den tid gældende restriktioner, hvilket – hvis de - bortset fra forsamlingsloftet – er som i dag, vil der blive individuel portionsudlevering af de gule ærter ved den indledende fællesspisning, ”bordplaner”, så alle afstandskrav er overholdt, rigelige mængder håndsprit, påbud om mundbind, undtagen når man sidder ned og spiser o.s.v. – Fuldstændig svarende til de gældende regler for restauranter

Altså håber vi, at kunne starte kl. 18.00 med den traditionelle spisning af

GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en pris af 150,- kr. pr. kuvert, - excl. drikkevarer selvsagt (dog incl. den afsluttende kaffe). Øl, vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til spisningen bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf. 8636 2538 / 4035 2211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 17. januar, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail: jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest mandag den 4. januar 2021.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Ole Bisp (ønsker ikke genvalg) og Tommy Lorentsen (villig til genvalg)
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 1. suppleant er Georg Sand for en 2-årig periode (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Christian Koudal med Bjørn Wikkelsøe Jensen som suppleant (villige til genvalg)
 9. Valg til Jagtudvalget :
  På valg for en 2-årig periode er Knud Arne Hansen (villig til genvalg).Da jagtudvalget ved sidste års generalforsamling blev gjort selvsupplerende, er der ikke andre valg til udvalget.
 10. Eventuelt.
  Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN etil det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.

Vi håber som sagt, at situationen til den tid gør det muligt at gennemføre generalforsamlingen på normal vis og i overensstemmelse med de bedste traditioner. – HVIS det viser sig nødvendigt at aflyse/udsætte generalforsamlingen, vil der naturligvis tilgå alle medlemmer meddelelse herom via e-mail.