august 2019.

Til vore medlemmer :

 

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

EFTERÅRS-PROGRAM 2019

Så står en ny og forhåbentlig spændende jagtsæson for døren. Vi håber, at den bliver god og udbytterig. Jagtudvalget har i hvert fald gjort, hvad de kunne for at optimere reviret. Der er lavet og udsat (og nu også hjemtaget igen) andehuse, hvor der er konstateret født ællinger. Der er sået fodermarker, som heldigvis ser ud til at have det bedre end de havde efter sidste års tørke. Der er foretaget vildtplantninger sidste efterår (og bestilt nye planter til plantning i år), og der er fodret kontinuerligt i håb om at holde fasanerne ”hjemme”.

Af hensyn til de enkelte jagters tilrettelæggelse beder vi som altid om tilmelding, herunder om man medbringer gæst (se gæstereglerne) eller hund. For at gøre det enklest muligt, skal alle tilmeldinger igen i år gives til Karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98 eller e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk) Så skulle tvivl ikke være mulig.

Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive rundsendt liste med navne og telefonnumre/e-mail-adresser til de tilmeldte, således at der dermed er mulighed for at aftale samkørsel. – Hvis du IKKE ønsker dette oplyst til andre tilmeldte, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom herpå ved tilmeldingen, - jvfr. den nye persondata-forordning.

Det er naturligvis muligt at deltage i foreningsjagterne uden forhåndstilmelding – f.eks. hvis man skulle have været på job eller andet, men så pludselig har fået mulighed for at deltage alligevel. Dette er dog at betragte som en ”undtagelsesparagraf”, idet vi sætter stor pris på altid at have så godt forhåndskendskab som muligt til deltagerantallet og antallet af deltagende hunde. Ikke kun af hensyn til jagtudvalget, som planlægger jagterne 3 dage i forvejen, men i høj grad også af hensyn til alle deltagerne, så jagterne kan være så velforberedte som muligt.

Mødested for alle foreningsjagterne på Colindseje er P-pladsen ved det store maskinhus (samme sted, som vi altid indtil nu har mødtes), hvorfra vi begiver os til jagthytten for at indlede dagen med hyggeligt samvær om kaffe og rundstykker. Medbring selv kaffe, så er foreningen vært ved rundstykkerne. Efter morgenkaffen holdes parolen af jagtudvalget/dagens jagtleder ved bålpladsen udenfor jagthytten.

Ret til ændringer i forhold til det beskrevne for de enkelte jagter forbeholdes ! – der vil altid blive givet en grundig orientering om dagens jagt ved parolen, - og som tidligere vil der altid være mulighed for, at dårligt gående kan blive posteret hensigtsmæssigt og dermed ”undgå” at trampe på de lange marker.

Som tidligere meddelt afholder vi


BESØG PÅ
HJORTE-/VILDSVINEBANEN I GRENAA
Tirsdag den 10. september, kl. 17.00-19.00

Der er mulighed for træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Karl Aage Kannegaard, tlf./sms 22 70 70 98 eller e-mail: karl-aage@kannegaard.dk senest fredag den 6. september.

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.


FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
på banen i Gravlev
tirsdag den 24. september, kl. 17.00

Få ”justeret” dine skydefærdigheder, inden jagtsæsonen går i gang ! Som også bekendtgjort i forårs-/sommerprogrammet forsøger vi, jvfr. opfordringerne ved generalforsamlingen, igen med en intern flugtskydning, denne gang som et aften-arrangement. Vi har således banen ”for os selv” fra kl. 17.00 til solnedgang, som er kl. 19.13.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Sidstnævnte skal købes på banen !

Da vi gerne vil have overblik over hvor mange, der kommer, er det nødvendigt med tilmelding, der skal foretages til karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98 eller e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk senest mandag den 16. september, – Vi håber på rigtigt godt fremmøde, - og siger på gensyn til en hyggelig og lærerig aften  som en god optakt til selve jagtsæsonen !

 

Og så til jagterne !

PREMIEREJAGT
Tirsdag den 1. oktober, kl. 09.00

Premierejagten afvikles på samme vis som foreningsjagterne hidtil i henhold til jagtudvalgets ”dessiner” ved parolen.  Der må på premierejagten ikke nedlægges råvildt ! (lammene er for små, og de vil heller ikke kunne klare sig, hvis råen skydes væk fra dem). Derimod skulle der være rimeligt gode chancer for at se harer, fasaner og ænder, bekkasiner - og måske en ræv eller to. Også her vil dårligt gående naturligvis kunne blive posteret nogle ”gode steder”.

Tilmelding tidligst søndag den 15. september og senest søndag den 22. september.

FORENINGSJAGT
Lørdag den 26. oktober, kl. 09.00

Jagtudvalget orienterer ved parolen om, hvordan dagen gribes an. Forhåbentlig vil de foranstaltninger, jagtudvalget har foretaget, resultere i mulighed for at få lidt mere vildt for.
Det forventes, at dagens jagtleder her "lukker op" for afskydning af råvildt. I såfald dog begrænset til rå, smaldyr og lam og med begrænsninger på antal, både ialt og for den enkelte jægersmand m/k.

Som ved alle foreningsjagterne vil der blive holdt en ”midtvejspause” med mulighed for at væde ganen. Når vi er ved at have indtaget madpakkerne i jagthytten vil jagtfiskalen berette om, hvilke observationer, han/hun har gjort sig i løbet af dagen. Tilmelding til Karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98 eller mail jagt-ka@kannegaard.dk) tidligst lørdag den 12. oktober og senest søndag den 20. oktober.


INVITATIONSJAGT
Fredag den 15. november, kl. 09.30


Det er vores fore gode medlemmer, Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger, der inviterer til jagt på deres fælles revir ved Holme.

Der mødes på Connie Kilévics’ ejendom, Arielvej 26, Holme, 8400 Ebeltoft, hvor vi har fået lov at parkere bilerne, og hvor parolen holdes. Vi vil her blive inddelt i to hold, der driver hver sin del af reviret af.

Der vil hovedsageligt være tale om ”trampejagt” efter harer og fasaner (desværre er der jo ikke længere jagttid på agerhøns), men der kan også forekomme råvildt, ræv, snepper, duer og bekkasiner. – Selv om der hovedsageligt vil være tale om ”trampejagt”, vil der også være mulighed for, at dårligt gående kan blive sat på post forskellige ”strategiske steder”.
Når jagten er afsluttet, samles vi ved bålstedet i ”skoven”, hvor jagtværterne er vært ved en gang ”bålmad” tilberedt over bålstedet (pølser eller supper eller lignende, - er endnu ikke fastlagt ”i skrivende stund”).

Af hensyn til revirets ”bæreevne” er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 15, hvilket vil være efter ”først til mølle”-princippet. – At der er deltagerbegrænsning på, skal dog ikke holde dig tilbage fra at tilmelde dig. Erfaringsmæssigt når vi sjældent op på max.-deltagerantallet, så hold dig ikke tilbage.

Tilmelding til Karl Aage Kannegaard tidligst lørdag den 2. november og senest lørdag den 9. november.


FORENINGSJAGT
Lørdag den 23. november, kl. 09.00

Igen en dag med mulighed for at se råvildt, harer, ænder, fasaner, snepper, duer og ræv, - og forhåbentlig få noget af det på paraden. – Igen håber vi, at der er mange, der vil medbringe hund.
Husk madpakke samt tilmelding til Karl Aage Kannegaard tidligst lørdag den 9. november og senest søndag den 17. november.

FORENINGSJAGT – ”JULEOPTAKT”
Lørdag den 14. december, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – sidste jagt inden jul (også kaldet ”pølsejagten”) – som der erfaringsmæssigt er flere, der gerne vil deltage i, grundet det særligt ”jule-hyggelig” samvær efter jagtens afslutning.

Der bliver tale om traditionel posterings- & drivjagt af vandhuller og remiser på
både ”Nord” og ”Syd”. Da det er en festdag, bliver der ingen trampejagt denne dag. - Vi gør, som vi plejer: Korter jagten lidt af og slutter dagen af med, at foreningen i jagthytten er vært ved en gang varme pølser med tilbehør samt en juleøl og en dram, inden vi ønsker hinanden glædelig jul.

Så lad trygt madpakken blive hjemme, men husk tilmeldingen til Karl Aage Kannegaard tidligst lørdag den 30. november og senest søndag den 8. december.

DUETRÆK

Vi påtænker at arrangere en dag eller to (morgenstund/aften) med duetræk. Foreningen råder over et antal lokkeduer og jagtudvalget har også udset sig et par gode steder at kunne sidde i skjul efter duer på træk. MEN for at det skal "være noget ved", skal det jo passe med vind og vejr. Derfor vil vi godt bede de, der er interesserede i at være med hertil, om at melde sig til Karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98 eller mail: ka-jagt@kannegaard), så vil der med dags varsel tilgå de interesserede nærmere besked om en - forhåbentlig - "store duedag".

HAVJAGT

Grundet de senere års svigtende interesse for at deltage i havjagterne er det med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen aftalt, at vi gør som de tre foregående år: Vi arrangerer ingen forenings-havjagter, men medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 20 41 36 12) eller Jesper (tlf. 51 25 29 59) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, fløjlsænder, troldænder, havlit’er o.s.v.

HØSTSILD - SILDEFISKERI VED RANDERS FJORD

Mange jægere er også lystfiskere. Derfor vil vi gerne forsøge at arrangere en fisketur efter høstsild ved Randers Fjord, hvor der er rigtig gode chancer for god fangst, når høstsilden gå op i fjorden. Vi kan naturligvis ikke sætte dato herpå, da det er helt afhængigt af, hvornår silden går op i fjorden. Derfor vil vi godt bede de, der måtte være interesserede, om at melde sig til karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98 eller mail: ka-jagt@kannegaard). Der vil så med få dages varsel tilgå de interesserede nærmere besked om dato, klokkeslet og mødested m.v..


FÆLLES FOR ALLE DE NÆVNTE JAGTER

er, at vi først og fremmest gerne vil sige TAK til de af vore medlemmer, der har inviteret på jagt på deres revirer, herunder også Jesper og Torben, der er villige til at tage interesserede medlemmer med på havjagt.

Dernæst gælder for alle jagterne, at der skal forevises gyldigt jagttegn, og at man iøvrigt – naturligvis – skal rette sig efter de anvisninger, der gives af jagtværter og jagtudvalg.                                                                                                                     

I denne forbindelse skal anføres, at maximum-skudafstand naturligvis skal overholdes, - herunder at skud til råvildt kun bør afgives indenfor 15 m. afstand og skud til ræv kun indenfor 20 m. afstand, og kun når man iøvrigt er ”sikker”, - og endvidere kun med egnede og lovlige patroner (haglstørrelse og –materiale m.v.).

Ved tilmelding til alle jagterne bedes man meddele, om man medbringer hund.

Vedrørende ”Foreningsreviret” ved Colindseje gælder iøvrigt også – jvfr. tidligere generalforsamlingsbeslutning – at hvis man ikke har fået tilmeldt sig (evt. på grund af arbejde eller lign.) men pludselig kommer i den situation, at man alligevel har mulighed for at deltage, er man selvfølgelig  velkommen til  at møde op uden forhåndstilmelding.  –  Men  denne  mulighed  er atbetragte som en ”undtagelsesparagraf”, og man bedes som hovedregel altid tilmelde sig indenfor den fastsatte tilmeldingsperiode af hensyn til den bedst mulige tilrettelægning af jagtens afvikling.. Og denne mulighed gælder altså ikke for eventuelle gæster, jvfr. gæstereglerne. – På forhånd tak for forståelsen herfor !

Når man er på foreningsreviret (både foreningsjagter og riffelpulje) skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) placeres i bilens forrude

Nedlagt  vildt  på  invitationsjagterne  tilfalder  naturligvis  de  respektive  jagtværter, medens  nedlagt  vildt  på  ”Foreningsreviret”  vil blive solgt  på  auktion på paraden til de af Jagtudvalget fastsatte mindstepriser.  –  Hvis der er vildt, der ikke indkommer bud på,  er skytten pligtig til at aftage det til  den  fastsatte mindstepris.  På  ”Foreningsreviret”  vil  eventuelt nedlagte ræve, snepper, bekkasiner og duer tilfalde skytten.

Ved invitationsjagterne skal der betales det obligatoriske deltagergebyr på 20,- kr. pr. deltager, - hvilket går til de velkendte formål.

Alle jagter på foreningsreviret er haglbøssejagter, - der må ikke medbringes riffel på disse jagter.

Deltagerne i riffelpuljen må ikke drive riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter (før efter foreningsjagternes afslutning. Derefter er det selvfølgelig tilladt).

 

REGLERNE FOR AT MEDTAGE GÆSTER
PÅ FORENINGSJAGTERNE PÅ FORENINGSREVIRET VED COLINDSEJE

 

I henhold til bestyrelsens og jagtudvalgets beslutning, er reglerne for at medbringe gæster på jagterne på foreningsreviret således:

 • Hvert medlem kan medbringe en gæst på hver jagt.
 • Gæster er meget velkomne til at medbringe hund(e).
 • Der kan maksimalt deltage 5 gæster pr. jagt. – Det betyder altså, at hvis der er tilmeldt 5 gæstejægere, inden man selv får tilmeldt sin gæst, er man nødt til at vente til en anden gang, hvor der er plads.
 • Tilmelding af gæster skal foretages indenfor den i programmet fastsatte tilmeldingsperiode. – Der er således ikke mulighed for at tilmelde gæster efter tilmeldingsfristens udløb.
 • Når man inviterer gæster med, har man pligt til at sørge for, at gæsterne er bekendt med reglen om, at såfremt nedlagt vildt ikke bliver solgt på paraden, er skytten pligtig til at aftage det til de fastsatte mindstepriser.
 • Der kan ikke inviteres gæster med til invitationsjagterne samt til premiere-jagten den 1. oktober og ”Juleoptakten” (”pølsejagten”) den 14. december (dette dog excl. evt. officielt inviterede foreningsgæster)

 

FORENINGENS VINTERPROGRAM
vil udkomme primo december 2019

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende aktiviteter i vinteren 2018-2019:

 • 29. december 2019: ”Julejagt” – Invitationsjagt hos Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen.
 • 04. januar 2020: ”Nytårsjagt”foreningsjagt på foreningsreviret.
 • 20. januar 2020: Generalforsamling i Skudehavnens Fælleshus.
 • 26. januar 2020: ”Afslutningsjagt” – sidste foreningsjagt i denne sæson.
 • 22. februar 2020: ”Jagtfrokost” i Skudehavnens Fælleshus.

Grundet de senere års  manglende interesse for ”Familie-jule-vildt-bankospillet” vil der heller ikke blive arrangeret et sådant i år.

 

Med jægerhilsen

- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode jagter og andre arrangementer
”Knæk og Bræk” til alle med den forestående jagtsæson !
Bestyrelsen og Jagtudvalget