august 2021.

Til vore medlemmer :

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

EFTERÅRS-PROGRAM 2021

Så står en ny og forhåbentlig spændende jagtsæson for døren. Vi håber, at den bliver god og udbytterig. Der er i hvert fald observeret en del vildt under bukkejagten og reguleringsjagt efter rævehvalpe og mårhund. – Vi lægger ud med

 

Træning i skydning til bevægeligt mål
BESØG PÅ HJORTE- & VILDSVINEBANEN I GRENAA
Torsdag den 2. september, kl. 17.00-19.00

Som også annonceret i forårs-/sommerprogrammet er der mulighed for at træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi, vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.
Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest søndag den 29. august. – Der kan IKKE købes patroner på banen !
De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.

INTERN FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
fredag den 17. september kl. 16.00-18.00
På Rosenholm, Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær
Thorsagervej 28, 8544 Mørke

I forårs-/sommerprogrammet skrev vi, at vi ville forsøge at arrangere en intern forenings-flugtskydningsaften "en aften i uge 37"; - tilsvarende de årlige, interne flugtskydnings- arrangementer, vi hidtil har holdt på banen i Gravlev, der jo desværre nu er blevet lukket. Vi kan derfor med glæde oplyse, at det er lykkedes os at leje Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær, Thorsagervej 28, 8544 Mørke, fredag den 17. september, hvor vi kan skyde fra kl. 16.00 til 18.00.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler duer, patroner og evt. forplejning. Patroner SKAL købes på banen. - Kiosken vil være åben for salg af drikkevarer m.v., ligesom der vil kunne købes en god grillpølse.

Vi opfordrer til, at de, der har mulighed for at deltage fra starten kl. 16.00, gør det, så vi ikke kommer til at "hænge" i den sidste ende. - Med den afsatte skydetid, vil vi også alle kunne nå at komme hjem og holde fredag aften med familien.

Der er ingen tilmelding, man møder blot op. Men hvis man med bestemthed ved, at man vil deltage, vil vi godt have et praj herom, så det er lidt nemmere at planlægge forløbet.

Kom og benyt lejligheden til at få ”pudset formen af” her lige inden jagtsæsonen for alvor går i gang !

ÅRETS JAGTFROKOST
Søndag den 26. september, kl. 13.00-17.00
i bebyggelsen ”Møllehaven”s fælleslokale,
Boeslumvej, Ebeltoft

Som det vil erindres, måtte vi desværre aflyse den planlagte jagtfrokost i februar måned grundet den daværende corona-situation i landet. Som vi skrev i forårs-/sommerprogrammet ville vi i stedet arrangere frokosten som en optakt til den kommende jagtsæson i stedet for som vanligt at markere afslutningen på jagtsæsonen. Det gør vi så denne søndag, hvor vi – via vores nu tidligere næstformand Ole Bisp, der bor i bebyggelsen, har lejet ”Møllehaven”s fælleslokale.
Menuen ligger endnu ikke helt fast, men vi kan dog oplyse, at der blandt andet vil blive serveret hvide sild m. karrysalat og hjemmelavede stegte sild i eddike efterfulgt af div. vildtspecialiteter, herunder bl.a. hjemmelavet, koldrøget laks, røget dyrekølle og dyreleverpostej m.m. og afsluttende med en god ost med krydderfedt, sky og løgringe.

Couvertprisen er som de tidligere år 130,- kr. pr. person, excl. drikkevarer (kaffen dog incl.). Øl & vand købes formedelst 10,- kr. pr. stk. – Der vil IKKE blive solgt snaps/brændevin, - hvis deltagerne ønsker snaps, skal de således selv medbringe det (så får man også det mærke, man helst vil have).

Vi opfordrer alle til at medbringe trofæerne fra det vildt, de har nedlagt i løbet af 2020 og 2021 indtil nu (opsatser, gevirer, skind, udstoppede fugle/dyr, kranier o.s.v.) til ”den traditionelle udstilling”. Især beder vi om, at de, der har nedlagt bukke og mårhunde m.v. på foreningsreviret Colindseje, vil medbringe trofæerne herfra.

Bindende tilmelding senest lørdag den 19. september til Jørgen Brøgger (tlf./sms 4035 2211,
e-mail: jb@joergen-broegger.dk).

Vi håber, at rigtig mange vil deltage, så vi kan få en lige så hyggelig eftermiddag, som vi plejer.

FOREDRAG OM
REGULERING AF INVASIVE ROV-PATTEDYR
Mandag den 18. oktober kl. 19.00
I ”Jagtens Hus”, Kalø

Vort gode medlem Morten Egtved Andersen er, som mange ved, registreret reguleringsjæger under Danmarks Jægerforbund. Morten, der selv har mange mårhunde (og ræve) ”på samvittigheden”, har tilbudt at holde denne informationsaften om reguleringsjagt på mårhund, vaskebjørn og mink, - med hovedvægten på mårhund. Morten selv blev i 2020 den reguleringsjæger, der nedlagde flest mårhunde i hele landet. I alt 72  blev det til.

Foredraget holdes som anført på Jægerforbundets domicil ”Jagtens Hus” og er åbent for alle interesserede. Der er fri entré, og Danmarks Jægerforbund byder endvidere på kaffe og kage.

Det er uhyre vigtigt for den oprindelige danske fauna, at disse invasive rovdyr bekæmpes mest og hårdest muligt. Det lykkedes ikke at udslette de første mårhundebestande, inden de voksede sig ude af kontrol. Der gøres mange steder en stor indsats for at bekæmpe dem, men skal bestanden holdes i ave, er det bydende nødvendigt, at denne indsats fortsættes og intensiveres. Alene her på Djursland blev der i 2020 nedlagt ikke færre end 1.008 mårhunde. Det siger noget om bestandens størrelse.  Vort andet gode medlem, Jesper Schmit, der også er inkarneret mårhundejæger, fortalte

størrelse.  Vort andet gode medlem, Jesper Schmit, der også er inkarneret mårhundejæger, fortalte sidste år, at han havde obduceret en nedlagt mårhund, og i maven på den havde han fundet ….. ikke mindre end 30 – tredive ! – fasankyllinger ! Det fortæller lidt om den prædation dette uønskede rovdyr udøver.

Hvis der ikke fra starten sættes hårdere ind mod vaskebjørnen, end der blev mod mårhunden, vil situationen blive endnu mere kritisk for dansk fauna, idet vaskebjørnen også kan både svømme og klatre i træer

Udover, at vildminken også er et stor prædator overfor vores hjemmehørende arter, er det seneste års erfaringer om coronasmitte blandt mink også et yderligere bevis på nødvendigheden af en hård og intensiv bekæmpelse.

Af hensyn til arrangementets tilrettelægning samt traktementet med kaffe og kage er det nødvendigt med tilmelding, der bedes foretaget til Jørgen Brøgger senest onsdag den 13. oktober med angivelse af navn, antal deltagere og mobilnummer.

INDIVIDUELT ANDETRÆK I SLUSESÅTEN

Det er muligt for medlemmerne at drive individuelt andetræk i slusesåten på Øer fra 1. september til 31. december, - undtagen de datoer, hvor der vil blive afholdt foreningsjagter i såten.

Udover ænder må der også nedlægges gæs, krager og skader, og fra den 10. november desuden skovduer. Desuden må der nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt i såten, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

INDIVIDUELT GÅSETRÆK PÅ COLINDSEJE, SYD
i september måned

Der er under reguleringsjagten efter rævehvalpe og mårhund på det seneste observeret ganske mange gæs på Colindseje, både Nord og Syd, flokke i størrelsesordenen ca. 100 og Andre på anslået mellem 300 og 400. Derfor er det, som også allerede bebudet i forårs-/sommerprogrammet, besluttet, at medlemmerne kan gå på individuelt gåsetræk på engarealet mellem ”Oles remise”/stige 9 og Rosenholm Å. Ligesom for andetræksmuligheden i Slusesåten må der også her nedlægges krager, skader, ræv og mårhund. Ligeledes gælder, at medlemmer, der gerne vil benytte sig af dette tilbud, skal melde til Jørgen Brøgger senest kl. 18.00 aftenen før, man vil derud, ligesom der naturligvis også her skal medbringes apporterende hund.

Sidste dag, der må drives gåsetræk er søndag den 26. september. Derefter skal der være ro på reviret inden premierejagten den 1. oktober.

DUETRÆK

Vi påtænker at arrangere en dag eller to (morgenstund/aften) med duetræk. Foreningen råder over et antal lokkeduer og jagtudvalget har også udset sig et par gode steder at kunne sidde i skjul efter duer på træk. MEN for at det skal "være noget ved", skal det jo passe med vind og vejr. Derfor vil vi godt bede de, der er interesserede i at være med hertil, om at melde sig til Kim V. Larsen, (tlf./sms og e-mail som førnævnt), så vil der med dags varsel tilgå de interesserede nærmere besked om en - forhåbentlig - "store duedag".

 

HAVJAGT

Grundet de seneste års svigtende interesse for at deltage i havjagterne er det med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen aftalt, at vi gør som de foregående år: Vi arrangerer ingen forenings-havjagter, men medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 20 41 36 12) eller Jesper (tlf. 51 25 29 59) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, fløjlsænder, troldænder, havlit’er o.s.v

Og så til ”de rigtige” jagter
foreningsjagterne …..

Hvor vi lægger ud med disse Generelle bemærkninger:

Af hensyn til de enkelte jagters tilrettelæggelse beder vi som altid om tilmelding, herunder om man medbringer gæst (se gæstereglerne) og/eller hund. For at gøre det enklest muligt, skal alle tilmeldinger igen i år gives til Kim V. Larsen, helst skriftligt på tlf./sms: 20 90 96 47 eller e-mail: kim.larsen@arriva.dk

Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive rundsendt liste med navne og telefonnumre/e-mail-adresser til de tilmeldte, således at der dermed er mulighed for at aftale samkørsel. – Hvis du IKKE ønsker dette oplyst til andre tilmeldte, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom herpå ved tilmeldingen, - jvfr. den nye persondata-forordning.

Det er naturligvis muligt at deltage i foreningsjagterne uden forhåndstilmelding – f.eks. hvis man skulle have været på job eller andet, men så pludselig har fået mulighed for at deltage alligevel. Dette er dog at betragte som en ”undtagelsesparagraf”. Mødested for alle foreningsjagterne på Colindseje er P-pladsen ved det store maskinhus (samme sted, som vi altid indtil nu har mødtes), hvorfra vi begiver os til jagthytten for at indlede dagen med hyggeligt samvær om kaffe og rundstykker. Medbring selv kaffe, så er foreningen vært ved rundstykkerne. Efter morgenkaffen holdes parolen ved bålpladsen udenfor jagthytten.

 

PREMIEREJAGT
Fredag den 1. oktober, kl. 09.00

Premierejagten afvikles på samme vis som foreningsjagterne hidtil og i henhold til ”dessinerne” på parolen. Alt jagtbart vildt på nedlægges, undtagen gammelråen, der er FREDET i oktober måned.
Ud fra de observationer, der er gjort under bukkejagten og mårhundereguleringerne, ser der ud til at være en rimelig god bestand af diverse "småvildt" som fasaner, ænder, harer, bekkasiner - og måske en ræv eller to. Der vil naturligvis blive taget hensyn til dårligt gående, der kan blive posteret nogle ”gode steder”.
Vi indtager vores medbragte madpakker omkring bålstedet, hvis vejret er til det og hvis ikke, så indendøre i jagthytten.

Tilmelding tidligst lørdag den 18. september og senest søndag den 26. september til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk)

FORENINGSJAGT
Lørdag den 23. oktober, kl. 09.00

Vi parkerer som altid på den store P-plads ved maskinhuset og begiver os derefter til fods til jagthytten, hvor vi traditionen tro indleder dagen med morgenkaffe i hyggeligt selskab og "forventningens glæde". Medbring selv kaffen; foreningen er vært ved rundstykkerne.
Alt jagtbart må nedlægges med undtagelse af gammelråen, som vi freder i oktober måned.
Som ved alle foreningsjagterne vil der blive holdt en ”midtvejspause” med mulighed for at væde ganen. Når vi er ved at have indtaget madpakkerne i jagthytten vil jagtfiskalen berette om, hvilke observationer, han/hun har gjort sig i løbet af dagen.
Tilmelding til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 9. oktober og senest søndag den 17. oktober.

 

”MORTENSJAGT” – INVITATIONSJAGT
Fredag den 12. november kl. 09.30

Her 3 dage efter Mortensaften inviterer Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger på jagt på deres fælles revir ved Holme.
Der mødes udfor ejendommen Arielvej 26, Holme, 8400 Ebeltoft, hvor vi holder i rabatten i venstre side af vejen, og efter parolen dér går i stilhed til reviret, der ligger ganske tæt på. - Vi vil her blive inddelt i to hold, der driver hver sin del af reviret af. Bemærk mødetidspunktet !
Der vil hovedsageligt være tale om ”trampejagt” efter harer og fasaner (desværre er der jo ikke længere jagttid på agerhøns), men der kan også forekomme råvildt, ræv, snepper, duer og bekkasiner. – Selv om der hovedsageligt vil være tale om ”trampejagt”, vil der også være mulighed for, at dårligt gående kan blive sat på post forskellige ”strategiske steder”.
Når jagten er afsluttet, samles vi ved bålstedet i ”skoven”, hvor jagtværterne er vært ved en gang ”bålmad” tilberedt over bålstedet (pølser eller suppe eller lignende, - er endnu ikke fastlagt ”i skrivende stund”).
Af hensyn til revirets ”bæreevne” er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 15, hvilket vil være efter ”først til mølle”-princippet. – At der er deltagerbegrænsning på, skal dog ikke holde dig tilbage fra at tilmelde dig. Erfaringsmæssigt når vi sjældent op på max.-deltagerantallet, så hold dig ikke tilbage.
Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 30. oktober og senest søndag den 7. november

FORENINGSJAGT,
Søndag den 14. november, kl. 09.00

Traditionel foreningsjagt på Colindseje. Parole efter morgenkaffen, indlagt ”anti-dehydreringspause” i laden på sys (for at sikre opretholdelse af væskebalancen hos både yngre og ældre), jagtfiskalens iagttagelse og auktion over det (forhåbentlig) nedlagte vildt efter paraden.
Tilmelding som altid til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 30. oktober og senest søndag den 7. november.

 

FORENINGSJAGT – ”TRAMPEJAGT”
Søndag den 27. november, kl. 09.00

"Same procedure as last" og ved alle foreningsjagterne på Colindseje. Medbring selv kaffen til det rundstykke, som foreningen er vært ved inden parolen, der afholdes udenfor jagthytten. Og det med "same procedure as last" er rent faktisk ikke sandt. Tværtimod. Der er mange andre muligheder for såter end "bare Syd og Nord på den sædvanlige måde", og dem agter vi at benytte os af denne dag. Reviret rummer flere større markarealer med levende hegn og småbevoksninger samt gode afgrøder, der kan huse meget forskelligt småvildt. Og det vil vi forsøge at opsøge og samtidig skåne ”de sædvanlige såter” på både Nord og Syd.
Alt jagtbart vildt må nedlægges. Vi er nu inde i november måned, og rålammene er blevet så store, at de kan klare sig selv. Derfor er gammelråen nu også blandt det jagtbare vildt. DOG siger vi, at kommer der rå med lam, så tag lammet.
Tilmelding til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 30. oktober og senest søndag den 7. november.

FORMIDDAGSJAGT
 i Slusesåten på Øer
Fredag 10. december, kl. 09.30

Vi forsøger med en lille hyggelig hverdags-formiddagsjagt af max. et par timers varighed Vi mødes på P-pladsen mellem Færgehavnen og Slusesåten (syd for såten). Bemærk mødetidspunktet !
Slusesåten plejer at være ret så vildtrig på snepper, fasaner og harer; formentlig også en ræv eller to. Ligeledes er der flere gange observeret råvildt (sidste år blev der også på ”julejagten” nedlagt et fint rålam og set yderligere to stk. råvildt), ligesom terrænet ligefrem ”indbyder” til at huse mårhund.
Tilmelding som vanligt til Kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 17. november og senest søndag den 5. december.
Vi slutter dagen af med en lille ”anti-dehydrerings-seance” ved bilerne, hvor foreningen er vært ved den pågældende ”antidehydrerings-væske”.

FORENINGSJAGT – ”JULEOPTAKT”
Søndag den 19. december, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – sidste jagt inden jul (også kaldet ”pølsejagten”), – som der erfaringsmæssigt er flere, der gerne vil deltage i, grundet det særligt ”jule-hyggelige” samvær efter jagtens afslutning.
Der bliver tale om traditionel posterings- & drivjagt af vandhuller og remiser på
både ”Nord” og ”Syd”. Da det er en festdag, bliver der ingen trampejagt denne dag. - Vi gør, som vi plejer: Korter jagten lidt af og slutter dagen af med, at foreningen i jagthytten er vært ved en gang varme grillpølser med tilbehør samt en juleøl og en dram, inden vi ønsker hinanden glædelig jul.
Så lad trygt madpakken blive hjemme, men husk tilmeldingen til Kim V. Larsen, - tidligst lørdag den 4. december og senest søndag den 12. december

FÆLLES FOR ALLE DE NÆVNTE JAGTER

er, at vi først og fremmest gerne vil sige TAK til de af vore medlemmer, der har inviteret på jagt på deres revirer, herunder også Jesper og Torben, der er villige til at tage interesserede medlemmer med på havjagt.
Dernæst gælder for alle jagterne, at der skal forevises gyldigt jagttegn, og at man iøvrigt – naturligvis – skal rette sig efter de anvisninger, der gives af jagtværter og jagtleder.

I denne forbindelse skal anføres, at maximum-skudafstand naturligvis skal overholdes, - herunder at skud til råvildt kun bør afgives indenfor 15 m. afstand og skud til ræv kun indenfor 20 m. afstand, og kun når man iøvrigt er ”sikker”, - og endvidere kun med egnede og lovlige patroner (haglstørrelse og –materiale m.v.).
Ved tilmelding til alle jagterne bedes man meddele, om man medbringer hund.
Vedrørende ”Foreningsreviret” ved Colindseje gælder iøvrigt også – jvfr. tidligere generalforsamlingsbeslutning – at hvis man ikke har fået tilmeldt sig (evt. på grund af arbejde eller lign.) men pludselig kommer i den situation, at man alligevel har mulighed for at deltage, er man selvfølgelig velkommen til at møde op uden forhåndstilmelding.  –  Men  denne  mulighed  er at betragte som en ”undtagelsesparagraf”, og man bedes som hovedregel altid tilmelde sig indenfor den fastsatte tilmeldingsperiode af hensyn til den bedst mulige tilrettelægning af jagtens afvikling.
Når man er på foreningsreviret (både foreningsjagter og riffelpulje) skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) placeres i bilens forrude (har man mistet det, kan det ”hentes” på foreningens hjemmeside).
Nedlagt vildt  på  invitationsjagterne  tilfalder  naturligvis  de  respektive  jagtværter, medens  nedlagt  vildt  på  ”foreningsreviret”  vil blive solgt  på  auktion på paraden til de af bestyrelsen fastsatte mindstepriser.  –  Hvis der er vildt, der ikke indkommer bud på,  er skytten pligtig til at aftage det til  den  fastsatte mindstepris.  På ”foreningsreviret” vil eventuelt nedlagte ræve, mårhunde, snepper, bekkasiner og duer tilfalde skytten.
Ved invitationsjagterne skal der betales det obligatoriske deltagergebyr på 20,- kr. pr. deltager, - hvilket går til de velkendte formål.
Alle jagter på foreningsreviret er haglbøssejagter, - der må ikke medbringes riffel (eller bue) på disse jagter.
Deltagerne i riffelpuljen må ikke drive riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter (før efter foreningsjagternes afslutning. Derefter er det selvfølgelig tilladt).

 

REGLERNE FOR AT MEDTAGE GÆSTER
PÅ FORENINGSJAGTERNE PÅ FORENINGSREVIRET VED COLINDSEJE

I henhold til bestyrelsens og jagtudvalgets beslutning, er reglerne for at medbringe gæster på jagterne på foreningsreviret således:

 • Hvert medlem kan medbringe en gæst på hver jagt.
 • Gæster er meget velkomne til at medbringe hund(e).
 • Der kan maksimalt deltage 5 gæster pr. jagt. – Det betyder altså, at hvis der er tilmeldt 5 gæstejægere, inden man selv får tilmeldt sin gæst, er man nødt til at vente til en anden gang, hvor der er plads.
 • Tilmelding af gæster skal foretages indenfor den i programmet fastsatte tilmeldingsperiode. – Der er således ikke mulighed for at tilmelde gæster efter tilmeldingsfristens udløb.
 • Når man inviterer gæster med, har man pligt til at sørge for, at gæsterne er bekendt med reglen om, at såfremt nedlagt vildt ikke bliver solgt på paraden, er skytten pligtig til at aftage det til de fastsatte mindstepriser.
 • Den tidligere bestemmelse om, at der ikke må medtages gæster på premierejagten og ved ”juleoptakten” bortfalder.

 

FORENINGENS VINTERPROGRAM
vil udkomme primo december 2021

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende aktiviteter i vinteren 2021-2022:

 • ”Julejagt”  mellem jul og nytår – Invitationsjagt hos Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen. Dato ligger endnu ikke fast, men bliver bekendtgjort i vinterprogrammet.
 • 08. januar 2022: ”Nytårsjagt”foreningsjagt på foreningsreviret.
 • 24. januar 2022: Generalforsamling i Skudehavnens Fælleshus.
 • 29. januar 2022: ”Afslutningsjagt” – sidste foreningsjagt i denne sæson.
 • 19. februar 2022: ”Jagtfrokost” i Skudehavnens Fælleshus.
 • 06. marts 2023: Jagtforeningernes årlige, indendørs salonskydnings-konkurrence.
 • 28. marts 2022: ”Åben Jagthytte”

Grundet de senere års  manglende interesse for ”Familie-jule-vildt-bankospillet” vil der heller ikke blive arrangeret et sådant i år.

Med jægerhilsen
- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode jagter og andre arrangementer
”Knæk og Bræk” til alle med den forestående jagtsæson !
Bestyrelsen og Jagtudvalget