august 2022.

Til vore medlemmer :

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

EFTERÅRS-PROGRAM 2022

Så står en ny og forhåbentlig spændende jagtsæson for døren. Vi håber, at den bliver god og udbytterig. Der er i hvert fald observeret en del vildt under bukkejagten og på vildtkameraet.

Vi lægger ud med:

INTERN FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
fredag den 23. september kl. 16.00-18.00
På Rosenholm, Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær
Thorsagervej 28, 8544 Mørke

Som også annonceret i forårs-/sommerprogrammet, har vi lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær fredag den 23. september, hvor vi kan skyde fra kl. 16.00 til 18.00.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler duer, patroner og evt. forplejning. Patroner SKAL købes på banen. - Kiosken vil være åben for salg af drikkevarer m.v., ligesom der vil kunne købes en god grillpølse.

Vi opfordrer til, at de, der har mulighed for at deltage fra starten kl. 16.00, gør det, så vi ikke kommer til at "hænge" i den sidste ende. - Med den afsatte skydetid, vil vi også alle kunne nå at komme hjem og holde fredag aften med familien.

Der er ingen tilmelding, man møder blot op. Men hvis man med bestemthed ved, at man vil deltage, vil vi godt have et praj herom, så det er lidt nemmere at planlægge forløbet.

Kom og benyt lejligheden til at få ”pudset formen af” her lige inden jagtsæsonen for alvor går i gang !

Besøg på hjorte- og vildsvinebanen
Mandag den 26. september, kl. 17.00-19.00

Som også annonceret i forårs-/sommerprogrammet er der mulighed for at træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi, vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest søndag den 18. september. – Der kan IKKE købes patroner på banen !

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.

INDIVIDUELT ANDETRÆK I SLUSESÅTEN

Det er muligt for medlemmerne at drive individuelt andetræk i Slusesåten på Øer fra 1. september til 31. december, - undtagen de datoer, hvor der vil blive afholdt foreningsjagter i såten.

Udover ænder må der også nedlægges gæs, krager og skader, og fra den 11. november desuden skovduer. ligeledes må der nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt i såten, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

DUETRÆK

Vi påtænker at arrangere en dag eller to (morgenstund/aften) med duetræk. Foreningen råder over et antal lokkeduer og jagtudvalget har også udset sig et par gode steder at kunne sidde i skjul efter duer på træk. MEN for at det skal "være noget ved", skal det jo passe med vind og vejr. Derfor vil vi godt bede de, der er interesserede i at være med hertil, om at melde sig til Kim V. Larsen, (tlf./sms og e-mail som førnævnt), så vil der med dags varsel tilgå de interesserede nærmere besked om en - forhåbentlig - "store duedag".

HAVJAGT

Ligesom tidligere er det også år aftalt med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen, at medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 20 41 36 12) eller Jesper (tlf. 51 25 29 59) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, troldænder, hvinænder o.s.v.

20. september 2022:
Revir- og vildtplejeforanstaltninger

Forskellige revir- og vildtplejeforanstaltninger på foreningsreviret, - i h.t. den arbejdsplan, Jagtudvalget har udarbejdet.

Vi har behov for "hjælpende hænder", så hvis du har tid, - og også lyst til lidt nyttigt arbejde i hyggeligt samvær med gode jagtkammerater - så meld dig straks til tovholder for Jagtudvalget, Klaus Boll, tlf./sms: 40 20 47 30 eller e-mail: klaus@boll-net.dk
Hvis du har det, så medbring gerne motorsav, buskrydder, høgenæb og/eller grensaks, - eller hvad du nu måtte have, der er velegnet til opgaven.

Jagtudvalget vil også meget gerne høre, hvis du har idéer, forslag eller ønsker til, hvad der kan/bør foretages af div. forbedrende revir- og vildtplejeforanstaltninger. Hvis du har sådanne forslag/ønsker, så giv dem gerne videre til Klaus Boll.

Vi skal gerne bruge i hvert fald 8 "mand", m/k, så meld dig gerne med det samme.
Foreningen er i løbet af dagen vært ved et par gode grillpølser plus en øl/vand.

Og så til ”de rigtige” jagter
foreningsjagterne …..

Hvor vi lægger ud med disse Generelle bemærkninger:

Af hensyn til de enkelte jagters tilrettelæggelse beder vi som altid om tilmelding, herunder om man medbringer gæst (se gæstereglerne) og/eller hund. For at gøre det enklest muligt, skal alle tilmeldinger igen i år gives til Kim V. Larsen, helst skriftligt på tlf./sms: 20 90 96 47 eller e-mail: kim.larsen@arriva.dk

Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive rundsendt liste med navne og telefonnumre/e-mail-adresser til de tilmeldte, således at der dermed er mulighed for at aftale samkørsel. – Hvis du IKKE ønsker dette oplyst til andre tilmeldte, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom herpå ved tilmeldingen, - jvfr. den nye persondata-forordning.

Det er naturligvis muligt at deltage i foreningsjagterne uden forhåndstilmelding – f.eks. hvis man skulle have været på job eller andet, men så pludselig har fået mulighed for at deltage alligevel. Dette er dog at betragte som en ”undtagelsesparagraf”. Mødested for alle foreningsjagterne på Colindseje er P-pladsen ved det store maskinhus (samme sted, som vi altid indtil nu har mødtes), hvorfra vi begiver os til jagthytten for at indlede dagen med hyggeligt samvær om kaffe og rundstykker. Medbring selv kaffe, så er foreningen vært ved rundstykkerne. Efter morgenkaffen holdes parolen ved bålpladsen udenfor jagthytten.

Nedlagt vildt sælges på auktion på paraden. Dog således, at den, der har nedlagt et stykke vildt, har forkøbsret til at købe det til den fastsatte mindstepris. Er vedkommende, der har nedlagt det pgl. vildt, ikke interesseret i at udnytte denne forkøbsret, sælges på auktion til højeste bud over den fastsatte mindstepris.  Indkommer der ikke bud ved denne auktion, er den, der har nedlagt det, pligtig til at aftage det til den fastsatte mindstepris.

PREMIEREJAGT
Lørdag den 1. oktober, kl. 09.00

Premierejagten afvikles på samme vis som foreningsjagterne hidtil og i henhold til ”dessinerne” på parolen. Alt jagtbart vildt på nedlægges, undtagen gammelråen, der er FREDET i oktober måned.
Ud fra de observationer, der er gjort under bukkejagten og via vildtkameraet, ser der ud til at være en rimelig god bestand af diverse "småvildt" som fasaner, ænder, harer, bekkasiner - og måske en ræv eller to. Der vil naturligvis blive taget hensyn til dårligt gående, der kan blive posteret nogle ”gode steder”.

Vi indtager vores medbragte madpakker omkring bålstedet, hvis vejret er til det og hvis ikke, så indendøre i jagthytten.

Tilmelding tidligst lørdag den 17. september og senest søndag den 25. september til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk)

FORENINGSJAGT
Lørdag den 22. oktober, kl. 09.00

Vi parkerer som altid på den store P-plads ved maskinhuset og begiver os derefter til fods til jagthytten, hvor vi traditionen tro indleder dagen med morgenkaffe i hyggeligt selskab og "forventningens glæde". Medbring selv kaffen; foreningen er vært ved rundstykkerne.
Alt jagtbart må nedlægges med undtagelse af gammelråen, som vi freder i oktober måned.

Som ved alle foreningsjagterne vil der blive holdt en ”midtvejspause” med mulighed for at væde ganen. Når vi er ved at have indtaget madpakkerne i jagthytten vil jagtfiskalen berette om, hvilke observationer, han/hun har gjort sig i løbet af dagen.

Der vil på denne jagt være mulighed for deltagelse af to nyjægere, tilsvarende vores initiativ hermed sidste år. Tilmelding for nyjægere vil være efter ”først til mølle”-princippet.

Tilmelding til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen

INVITATIONSJAGT
fredag den 28. oktober
kl. 09.30

O.B.S.
Datoen for denne invitationsjagt er senere ændret til fredag den 4. november

 

Denne dag inviterer Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger på jagt på deres fælles revir ved Holme.
Der mødes udfor ejendommen Arielvej 26, Holme, 8400 Ebeltoft, hvor vi holder i rabatten i venstre side af vejen, og efter parolen dér går i stilhed til reviret, der ligger ganske tæt på. - Vi vil her blive inddelt i to hold, der driver hver sin del af reviret af. Bemærk mødetidspunktet !

Der vil hovedsageligt være tale om ”trampejagt” efter harer og fasaner og måske en agerhøne eller to, men der kan også forekomme råvildt, ræv, snepper og bekkasiner. – Selv om der hovedsageligt vil være tale om ”trampejagt”, vil der også være mulighed for, at dårligt gående kan blive sat på post forskellige ”strategiske steder”.

Når jagten er afsluttet, samles vi ved bålstedet i ”skoven”, hvor jagtværterne er vært ved en gang ”bålmad” tilberedt over bålstedet (pølser, suppe eller lignende, - er endnu ikke fastlagt ”i skrivende stund”).

Af hensyn til revirets ”bæreevne” er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 15, hvilket vil være efter ”først til mølle”-princippet. – At der er deltagerbegrænsning på, skal dog ikke holde dig tilbage fra at tilmelde dig. Erfaringsmæssigt når vi sjældent op på max.-deltagerantallet, så hold dig ikke tilbage.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 15. oktober og senest søndag den 23. september.

FORENINGSJAGT,
Søndag den 13. november, kl. 09.00

Traditionel foreningsjagt på Colindseje. Parole efter morgenkaffen, indlagt ”anti-dehydreringspause” i laden på syd (for at sikre opretholdelse af væskebalancen hos både yngre og ældre), jagtfiskalens iagttagelse og evt. auktion over det (forhåbentlig) nedlagte vildt efter paraden.
Ligesom ved jagten den 22. oktober vil der ved denne jagt også være mulighed for deltagelse af to nyjægere. Tilmelding for nyjægere igen efter ”først til mølle”.

Tilmelding for medlemmer som altid til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 30.september og senest søndag den 6. november.

FORENINGS- OG INVITATIONSJAGT
i Slusesåten m.m. på Øer
Søndag 27. november, kl. 09.30

Vi forsøger med en lille hyggelig hverdags-formiddagsjagt af godt et par timers varighed. Vi starter med Slusesåten på Øer, hvorefter vort gode medlem, Kaj Birk Jensen, inviterer os med ud på et lille revir, han har ikke så langt fra Slusesåten.

Vi mødes på P-pladsen mellem Færgehavnen og Slusesåten (syd for såten). Bemærk mødetidspunktet !

Slusesåten plejer at være ret så vildtrig på snepper, fasaner og harer; formentlig også en ræv eller to. Ligeledes er der flere gange observeret råvildt (sidste år blev der også på ”julejagten” nedlagt et fint rålam og set yderligere to stk. råvildt), ligesom terrænet ligefrem ”indbyder” til at huse mårhund.
Kaj Birk Jensens revir er noget ”skrub”, hvor der skulle være muligheder for de mest almindeligt forekommende vildtarter.

Af hensyn til ”bæreevnen” på Kajs revir er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 10 deltagere, efter ”først til mølle”-princippet.

Ret beset kan vi godt være flere end 10 i Slusesåtenm, så hvis der er medlemmer, der har mod på  kun at deltage her, er de velkomne. Dette bedes oplyst ved tilmeldingen, der som altid foretages til

Kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 17. november og senest søndag den 5. december.

Vi slutter dagen af med en lille ”anti-dehydrerings-seance” på Kajs revir, hvor foreningen er vært ved den pågældende ”antidehydrerings-væske”.

FORENINGSJAGT
Søndag den 4. december, k. 09.00

Traditionel foreningsjagt på Colindseje. Vi mødes kl. 09.00 og indtager vores medbragte morgenkaffe i jaghytten, hvortil foreningen er vært ved et rundstykke. Paroler ved bålstedet, - i forhåbentlig ”godt vintervejr”, gerne let frost, høj, klar blå himmel og ikke for meget vind. Gerne suppleret med et let lag sporsne. – Nå, nu skal vi jo heller ikke for grådige. Mindre kan gøre det, blot vi slipper for regn og hård blæst, vil vi være taknemmelige.

Parade og evt. auktion efter jagten og afsluttende hyggeligt samvær omkring vores madpakker i jagthytten, hvor jagtfiskalen nok også vil bidrage til underholdningen.
Tilmelding som altid til Kim V. Larsen, tidligst lørdag den 19. november og senest søndag 27. november

FORENINGSJAGT – ”JULEOPTAKT”
Lørdag den 17. december, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – sidste jagt inden jul (også kaldet ”pølsejagten”), – som der erfaringsmæssigt er flere, der gerne vil deltage i, grundet det særligt ”jule-hyggelige” samvær efter jagtens afslutning.

Der bliver tale om traditionel posterings- & drivjagt af vandhuller og remiser på
både ”Nord” og ”Syd”. Da det er en festdag, bliver der ingen trampejagt denne dag. - Vi gør, som vi plejer: Korter jagten lidt af og slutter dagen af med, at foreningen i jagthytten er vært ved en gang grillede vildtpølser med tilbehør samt en juleøl (også alkoholfrie) og en dram, inden vi ønsker hinanden glædelig jul.

Så lad trygt madpakken blive hjemme, men husk tilmeldingen til Kim V. Larsen, - tidligst lørdag den 3. december og senest søndag den 11. december

Tilføjelse/ændring 11. november 2022:
O.B.S.: Vort gode medlem, Carsten Høgsholt og hans kone, Marianne, har venligt tilbud, at i stedet for "de sædvanlige" grillede vildtpølser gerne vil være værter ved en  gang krondyrgryde med kartoffelmos,
- hvilket vi naturligvis har sagt mange tak for ! (pølser kan vi altid få).Vi er allerede begyndt at slikke os om munden ! - Foreningen er selvsagt stadig vært for en julebryg og en dram.

FÆLLES FOR ALLE DE NÆVNTE JAGTER

er, at vi først og fremmest gerne vil sige TAK til de af vore medlemmer, der har inviteret på jagt på deres revirer, herunder også Jesper og Torben, der er villige til at tage interesserede medlemmer med på havjagt.

Dernæst gælder for alle jagterne, at der skal forevises gyldigt jagttegn, og at man iøvrigt – naturligvis – skal rette sig efter de anvisninger, der gives af jagtværter og jagtleder. 

I denne forbindelse skal anføres, at maximum-skudafstand naturligvis skal overholdes, - herunder at skud til råvildt kun bør afgives indenfor 15 m. afstand og skud til ræv kun indenfor 20 m. afstand,

og kun når man iøvrigt er ”sikker”, - og endvidere kun med egnede og lovlige patroner (haglstørrelse og –materiale m.v.).  

Ved tilmelding til alle jagterne bedes man meddele, om man medbringer hund.

Vedrørende ”Foreningsreviret” ved Colindseje gælder iøvrigt også – jvfr. tidligere generalforsamlingsbeslutning – at hvis man ikke har fået tilmeldt sig (evt. på grund af arbejde eller lign.) men pludselig kommer i den situation, at man alligevel har mulighed for at deltage, er man selvfølgelig velkommen til at møde op uden forhåndstilmelding.  –  Men  denne  mulighed  er at
betragte som en ”undtagelsesparagraf”, og man bedes som hovedregel altid tilmelde sig indenfor den fastsatte tilmeldingsperiode af hensyn til den bedst mulige tilrettelægning af jagtens afvikling.

Når man er på foreningsreviret (både foreningsjagter og riffelpulje) skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) placeres i bilens forrude (har man mistet det, kan det ”hentes” på foreningens hjemmeside. Der ligger også et antal i jagthytten til fri afhentning).                                                                                                          

Nedlagt vildt på invitationsjagterne tilfalder naturligvis de respektive jagtværter, medens nedlagt vildt på ”foreningsreviret” vil blive solgt på auktion på paraden. Dog således, at den, der har nedlagt et givent stykke vildt, har forkøbsret til dette til den fastsatte mindstepris for den pgl. vildtart. Ønsker den, der har nedlagt det pgl. stykke vildt, ikke at udnytte denne forkøbsret, vil det blive solgt på auktion for højeste bud over mindsteprisen. Indkommer der ikke bud ved auktionen, er den pgl. skytte pligtig til at aftage det til den fastsatte mindstepris.

På ”foreningsreviret” vil eventuelt nedlagte ræve, mårhunde, snepper, bekkasiner og duer tilfalde skytten.  

Ved invitationsjagterne skal der betales det obligatoriske deltagergebyr på 20,- kr. pr. deltager, - hvilket går til de velkendte formål.

Alle jagter på foreningsreviret er haglbøssejagter, - der må ikke medbringes riffel (eller bue) på disse jagter.

Deltagerne i riffelpuljen må ikke drive riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter (før efter foreningsjagternes afslutning. Derefrter er det selvfølgelig tilladt.                                                                                                       

REGLERNE FOR AT MEDTAGE GÆSTER
PÅ FORENINGSJAGTERNE PÅ FORENINGSREVIRET VED COLINDSEJE

I henhold til bestyrelsens og jagtudvalgets beslutning, er reglerne for at medbringe gæster på jagterne på foreningsreviret således:

 • Hvert medlem kan medbringe en gæst på hver jagt.
 • Gæster er meget velkomne til at medbringe hund(e).
 • Der kan maksimalt deltage 5 gæster pr. jagt (excl. de 2 nyjægere, der kan deltage den 22/8 og den 13/11). –  Det betyder altså, at hvis der er tilmeldt 5 gæstejægere, inden man selv får tilmeldt sin gæst, er man nødt til at vente til en anden gang, hvor der er plads.
 • Tilmelding af gæster skal foretages indenfor den i programmet fastsatte tilmeldingsperiode. – Der er således ikke mulighed for at tilmelde gæster efter tilmeldingsfristens udløb.
 • Når man inviterer gæster med, har man pligt til at sørge for, at gæsterne er bekendt med reglen om evt. auktion på paraden.
 • Den tidligere bestemmelse om, at der ikke må medtages gæster på premierejagten og ved ”juleoptakten” bortfalder.

FORENINGENS VINTERPROGRAM
vil udkomme primo december 2022

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende aktiviteter i vinteren 2022-23:

 • 29. december 2022:  ”Julejagt” – Invitationsjagt hos Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen.
 • 08. januar 2023: ”Nytårsjagt”foreningsjagt på foreningsreviret.
 • 13. januar 2023: Formiddagsjagt i ”Slusesåten” på Øer (Bemærk, at dette er en fredag).
 • 22. januar 2023: ”Afslutningsjagt”, - foreningsjagt på foreningsreviret.
 • 23. januar 2023: Generalforsamling i Skudehavnens Fælleshus.
 • 25. februar 2023: ”Jagtfrokost” – nærmere følger i vinterprogrammet.
 • 05. marts 2023: Jagtforeningernes årlige, indendørs salonskydnings-konkurrence.
 • 25. marts 2023: Markering af foreningens 90-års fødselsdag – i bålhytten ved ”Jagtens Hus”, Kalø. Nærmere følger i vinterprogrammet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved datoen.

Grundet de senere års manglende interesse for ”Familie-jule-vildt-bankospillet” vil der heller ikke blive arrangeret et sådant i år.
Foreningens vinterprogram vil udkomme ultimo november/primo december 2022.

Med jægerhilsen

- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode jagter og andre arrangementer

”Knæk og Bræk” til alle med den forestående jagtsæson !
Bestyrelsen og Jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk