Jagten er under pres

Af. Morten Sinding-Jensen og Claus Lind Christensen

Lovforslaget for de kommende naturnationalparker og vejledningen til EU’s biodiversitetsstrategi sætter begge jagten under voldsomt pres.

I den senere tid har det være skrevet en del om de to emner i DJ’s egne medier, i pressen og på de sociale medier. Der er ingen tvivl om, at begge emner presser jagten, hvorfor vi internt i DJ arbejder fokuseret på at kontakte politikere og andre relevante interessenter. I det følgende finder I mere information om det arbejde, der pågår pt.

Naturen på dagsordenen
I december 2020 afsatte regeringen på finansloven 888 mio. kr. til natur- og biodiversitetspakken. Pengene er øremærket til en række tiltag, der skaber mere natur. Et af tiltagene er, at der skal oprettes 15 naturnationalparker fordelt over hele landet med det primære mål at styrke den danske biodiversitet, men også at skabe spændende naturoplevelser for danskerne. Desværre ser det ud til, at de nye naturområder ikke inkluderer rekreativ jagt.

I naturnationalparkerne skal naturen have førsteprioritet og være selvforvaltende. Miljøminister Lea Wermelin har dog udtrykt, at der også skal være plads til friluftslivet, men i lovforslaget om de 15 nye naturnationalparker, som Miljøministeriet har sendt i høring, lægges der op til, at naturnationalparkerne friholdes for jagt.

Helt konkret hedder det i kapitel 2.1.1.2.1., at der "... lægges op til, at naturnationalparkerne generelt vil blive friholdt for jagt, der ikke sker som led i forvaltningen af områderne. Det vil sige, at den statslige lodsejer (f.eks. Naturstyrelsen) som udgangspunkt forventes ikke at gennemføre jagtudleje, betalingsjagter, nyjægerjagter og invitationsjagter i naturnationalparkerne. Der vil dog fortsat være mulighed for bestandsregulerende jagt på vildtet i området, jagt på invasive arter, eller hvis det på anden måde er konkret begrundet."

EU’s biodiversitetsstrategi
Sideløbende med regeringens lovforslag om naturnationalparkerne er der også kommet et voldsomt pres på jagten fra EU-Kommissionens side. Under overskriften "Naturen skal bringes tilbage i vores liv" lancerede EU i foråret 2020 unionens biodiversitetsstrategi for 2030. Her blev der sat en kurs for den fælles indsats i bestræbelserne på at løfte den kriseramte europæiske biodiversitet.

Strategien indledes med disse ord: ”Biodiversitet afspejler jordens ekstraordinære mangfoldighed af liv — fra de største regnskove til små parker og haver, fra blåhvalen til mikroskopiske svampe. Vi mennesker er en del af og afhængige af dette levende netværk — det giver os den mad, vi spiser, filtrerer det vand, vi drikker, og sørger for den luft, vi indånder. Naturen er lige så vigtig for vores mentale og fysiske helbred, som den er for vores samfunds evne til at håndtere globale forandringer, trusler mod sundheden og katastrofer.

I afsnittet ”Beskyttelse og genopretning af naturen i Den Europæiske Union” hedder det endvidere, at ”… Vi skal beskytte mere natur - for naturens og økonomiens skyld og for at støtte EU's genopretning efter COVID-19-krisen. I denne ånd bør mindst 30 pct. af landområderne og 30 pct. af havområderne i EU beskyttes. Dette er et minimum på yderligere 4 pct. for landområder og 19 pct. for havområder sammenlignet med i dag.”

Strengt beskyttede områder
Det, der her omtales, er de indledende formuleringer i de såkaldte 30-30 mål. Lidt længere nede i afsnittet konkretiseres ambitionerne yderligere med ordene: ”For øjeblikket er kun 3 pct. af landområderne og mindre end 1 pct. af havområderne i EU strengt beskyttet. Vi må gøre en større indsats for at beskytte disse områder. I den ånd bør mindst en tredjedel af de beskyttede områder, hvilket vil sige 10 pct. af EU's landområder og 10 pct. af EU's havområder, strengt beskyttes. Dette er også i tråd med den foreslåede globale ambition.

I strategien står der, at vigtige områder med kulstofrige økosystemer såsom tørvemoser, græsarealer, vådområder mv. bør være strengt beskyttet. Der står også, at medlemsstaterne skal være ansvarlige for at udpege andre beskyttede og strengt beskyttede områder. De udpegede områder kan ENTEN supplere Natura 2000-områderne ELLER henhøre under nationale beskyttelsesordninger.

Jagt, fiskeri og minedrift
Af vejledningen til strategien fremgår det, at EU-Kommissionen – i samarbejde med medlemslandene – skal udarbejde en definition af streng beskyttelse og for passende forvaltningsplanlægning. Det er med andre ord ikke noget, som Kommissionen kan definere på egen hånd. Ikke desto mindre kunne vi i oktober 2020 konstatere, at EU-Kommissionen i sin vejledning alligevel havde fortolket strategien sådan, at de strengt beskyttede områder skulle friholdes for jagt og fiskeri, og at det i øvrigt blev sidestillet med minedrift.

Biodiversitetsstrategien er ikke fjenden
Noget tyder på, at de uheldige formuleringer i vejledningen vil blive skrevet om, så det klart og tydeligt kommer til at fremgå, hvad der er et EU-anliggende, og hvad der er op til de enkelte medlemslande at bestemme. Den danske regering har endnu ikke meldt officielt ud, og Danmarks Jægerforbund har i skrivende stund fået oplyst, at NADEG-udvalget – som er den arbejdsgruppe, der arbejder med naturdirektiverne under EU-Kommissionen – holder møde om emnet i løbet af februar.

Danmarks Jægerforbunds holdning
- I Danmarks Jægerforbund anerkender vi, at Danmarks natur og biodiversitet er historisk trængt, og vi støtter regeringens ønske om at skabe mere og vildere natur i de nye naturnationalparker, og vi bakker op om, at naturnationalparkerne har biodiversiteten som sit primære formål. Men det betyder ikke, at jægerne skal tages ud af ligningen. Naturnationalparkerne bør give plads til den rekreative og ikkekommercielle jagt i de områder, hvor jagten ikke er en hindring for den enkelte naturnationalparks biodiversitetsmæssige formål, siger Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen.

Den rekreative jagt omfatter f.eks. statens nyjægerjagter eller de jagter, som jagtforeningerne bliver inviteret på som belønning for en indsats på det enkelte statsskovdistrikt. Det kan også være i forbindelse med generel formidling af værdierne i naturnationalparkerne, at der indgår jagtelementer.

Individuelle forvaltningsplaner
- I jægerforbundet har vi et ønske om, at der for hver naturnationalpark udarbejdes dels en individuel vurdering af naturnationalparkens biodiversitetsmæssige potentiale og formål, dels en plan for, hvilke menneskelige aktiviteter parken kan tåle, uden at de strider mod de biodiversitetsmæssige formål – og vel at mærke en dynamisk plan. På den måde kan vi sikre, at naturnationalparkerne kommer til at rumme så meget menneskelig aktivitet, som området kan bære, uden det går ud over naturnationalparkens biodiversitetsmæssige potentiale og formål. Sidstnævnte for både at sikre den folkelige opbakning til naturnationalparkerne som koncept, men også for at give plads til friluftslivet generelt, argumenterer Claus Lind Christensen.

Naturen mangler plads
Danmarks Jægerforbund støtter op om en klar strategi, der styrker biodiversiteten i Danmark, Europa og hele verden som helhed, for naturen er trængt, men det er hverken jagten eller andre friluftsaktiviteter, der medfører, at vildtbestande, planter eller insekter går tilbage. Det er plads, naturen mangler til naturlige processer. Dette bidrager jægerne til ud over hele landet, og det via både lokale og fysiske indsatser, men også gennem jagttegnsmidlerne, hvor jægerne hvert år bidrager med adskillige millioner til naturforbedringer.

- Det er nødvendigt med en biodiversitetsstrategi, for naturen har hårdt brug for den. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men det betyder ikke, at vi er enige i, at jagten pr. automatik skal skrives ud af ligningen. Jagten er jo ikke årsagen til de problemer og udfordringer, der er i naturen. Lad det være op til nationalstaterne at fastsætte lovgivningen for jagt. I Danmark har vi en stærk jagt- og vildtforvaltningslov, der sikrer præmisserne for en bæredygtig jagt, som ikke er i opposition til en stærk og sund natur. Tværtimod, understreger jægerforbundets formand og tilføjer, at processen med EU’s biodiversitetsstrategi forventes at løbe igennem hele 2021, og vi garanterer, at Danmarks Jægerforbund holder momentum hele vejen gennem.

Hvad så nu?
Danmarks Jægerforbund arbejder intensivt på mange fronter for at sikre jagten. Vi er i dialog med de øvrige interessenter, og vi tilstræber en god resultatskabende debat, men vi har – indrømmet – også været med til at trække synspunkterne hårdt op. Det skyldes dels, hvad vi opfatter som bombastiske krav fra EU-Kommissionen i relation til EU’s biodiversitetsstrategi, dels en uforsonlig retorik fra flere danske NGO’ers side, som vi opfatter som et unuanceret angreb på jagten.

Jagt kan foregå på mange måder både i hyppighed og udførelse. På mange statslige og kommunale arealer er jagten i forvejen stærkt begrænset. Det har vi ingen problemer med, men vi har noget imod, at bæredygtig jagt af princip skal forbydes i naturnationalparker eller i strengt beskyttet natur.

Vi er sideløbende i tæt dialog med de nordiske jagtorganisationers lobbyist og FACE om at påvirke EU-Kommissionen direkte. Dette sker også gennem kontakter til både de danske repræsentanter i NADEG-udvalget og andre medlemmer af EU-Parlamentet.

Dertil kommer en massiv kommunikationsindsats målrettet de danske politikere nationalt gennem debatindlæg, artikler mv. i landsdækkende medier samt på kommunalt niveau gennem en stor indsats, hvor jægerrådsformænd, grønne råds repræsentanter mv. kontakter relevante politikere og taler jagtens og jægernes sag.

At vælge en lokal angrebsvinkel er en bevidst valgt strategi, da en decentral indsats er helt afgørende for at skabe den nødvendige opmærksomhed på problemerne. Det opnår vi ved, at politikerne fra hele landet bliver bearbejdet fra deres eget bagland.

Sidst men ikke mindst arbejdes der på et høringssvar til ændringen af naturbeskyttelsesloven, da det er kommet frem, at naturnationalparkerne skal reguleres via en ændring af denne. I det offentliggjorte lovforslag lægges der op til, at der ikke længere kan være en friluftsaktivitet som jagt i naturnationalparkerne, hvis der står til regeringen.

Hvis I vil vide mere
Det kommunikeres som tidligere nævnt en del om disse emner, og der skal lyde en opfordring til at følge med på www.jaegerforbundet.dk.
Det kan også anbefales at læse følgende artikler.

Om naturnationalparker
https://mim.dk/nyheder/2020/jun/ny-politisk-aftale-danmarks-to-foerste-naturnationalparker-er-paa-vej/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/naturnationalparker-skal-fremme-vild-natur/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/mere-og-vildere-natur-pa-vej/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/lovforslag-om-naturnationalparker-afviser-jagt/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/lille-milliard-til-naturen/

Høringsmateriale
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64751

Rune Engelbreth´s oplæg til hvilke områder der skal i spil
https://www.naturzonen.dk/potentiale-for-vildere-natur?fbclid=IwAR32_xdfrjRvIAqpH2qxbt8WkeHjv8E70l420rHO99lajhYuUkv7fm8WuVM

EU Biodiversitetsstrategi
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/positivt-dj-horingssvar-vedr-eu-strategier/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/eu-kommission-vil-ofre-jagt-for-biodiversitet/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/dj-slet-forbud-mod-jagt-og-fiskeri-fra-eu-vejledning/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/jagten-er-som-saedvanlig-the-usual-suspect/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/status-pa-eu-og-jagten-og-hvad-mener-partierne/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/wermelin-eu-kan-ikke-forbyde-jagt-pa-dansk-jord/

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jagt-og-biodiversitet-er-ikke-modsaetninger/
https://www.jaegerforbund.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/storre-biodiversitet-betyder-ikke-jagtforbud/
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2021/3/l-f-tager-klart-afstand-fra-generelle-forbud-mod-jagt-i-beskyttede-omraader?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik&fbclid=IwAR21jTgDE3YLN5-TBQR7_mLZPnSgZAIlQGBqNVYgOD_IVuxOfzyaZ565dJY#

Den vedtagne biodiversitetsstrategi
- https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF

Et læserbrev skrevet af et af vores medlemmer
https://jv.dk/artikel/friluftsliv-natur-og-jagt?fbclid=IwAR1NasrUUDKV9quRZq4y5r0Shqbc7NoQax4oh6DIluBjqvZ--faBPWnWbBA

Rapport fra DCE om rewilding
https://dce2.au.dk/pub/SR425.pdf?fbclid=IwAR32_xdfrjRvIAqpH2qxbt8WkeHjv8E70l420rHO99lajhYuUkv7fm8WuVM