marts 2019

Til vore medlemmer :

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

FORÅRS-/SOMMERPROGRAM 2019

Fra generalforsamlingen

Ved generalforsamlingen den 28. januar fik Jesper S. Sørensen overrakt diplom og nål for 25 års medlemskab. Tillykke til Jesper og tak for de 25 års trofasthed.

Ole Bisp og Tommy Lorentsen blev genvalgt til bestyrelsen. Morten Sell og Preben Kristensen nyvalgtes som h.h.v. 1. og 2. suppleant. Christian Koudal genvalgtes som revisor og Bjørn Wikkel- søe nyvalgtes som revisorsuppleant. Kim V. Larsen og Jørgen Madsen genvalgtes til jagtudvalget og Klaus Boll nyvalgtes som suppleant til jagtudvalget.

Regnskabet udviste et underskud på 19.201,- kr., hvilket hovedsageligt skyldes investeringer i vildtplejetiltag på foreningsreviret. – Med baggrund i årsregnskabet samt budget for 2019 vedtoges bestyrelsens forslag om forhøjelse af ”jagtkontingentet” fra 500,- til 700,- kr. enstemmigt. (det beløb, som foreningen selv opkræver i april måned, og som går til dækning af jagtlejen på foreningsreviret).
Pokalen for bedste resultat ved 6-kantskydningen tilfaldt Søren Lund. Rævepokal og kragepokal tilfaldt begge Morten E. Andersen, mens ”Årets Lys” tilfaldt Karl Aage Kannegaard og ”Årets Bjørn” Jørgen Brøgger.

Tak til alle, der deltog i generalforsamlingen !

Bestyrelsen konstitueret - Ny kasserer

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Formand:        Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft.
                         Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

Næstformand: Ole Bisp. Silkehalevej 15, 8400 Ebeltoft. Tlf. 20 85 53 52
                          e-mail: olesilkehalevej@outlook.dk

Kasserer        : Kim V. Larsen. Bygmarken 73, 8560 Kolind. Tlf. 20 90 96 47
                          e-mail: Kim.larsen@arriva.dk
Bestyrelsesmedlemmer:         
                         Tommy Lorentsen. Overgade 35-37, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 34 36 20
                          e-mail: tommy.lorentsen@skolekom.dk
                          Jørgen Madsen. Bøgebjerg 2, 1.1., 8400 Ebeltoft. Tlf. 40411560                                               e-mail: jmadsen@live.dk

Tovholder for jagtudvalget:
                         
Karl Aage Kannegaard. Gl. Hovedvej 15, Bjødstrup, 8410 Rønde.
                          Tlf. 22 70 70 98 – e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk.                         
                           Modtager fremover tilmeldinger til alle jagter og skydninger
Øvrige medlemmer af jagtudvalget:
                         
Knud A. Hansen.Lyshøjvej 3, Kejlstrup, 8410 Rønde. Tlf. 28 66 73
                          e-mail: kahansen882@gmail.com
                           Preben Kristensen. Bækhøjen 6, 8400 Ebeltoft. Tlf.26 60 50 05
                           e-mail: prebenkris@live.dk
                           samt bestyrelsesmedlemmerne Kim V. arsen og Jørgen Madsen
                           (se kontaktoplysninger ovenfor under Bestyrelsen).Se den samlede oversigt på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/aktuelt5

Foreningen har fået Mobile-Pay

I forbindelse med kasserer-skiftet har foreningen fået Mobile-Pay, således at diverse indbetalinger nu også kan foretages via dette, - det være sig såvel ”jagtkontingent” som riffel-puljegebyrer køb af vildt på paraden og de af jagtfiskalen idømte bøder m.m.

Nummeret er: 795094

Så er tid for indbetaling af
”JAGTKONTINGENTET” 2018-19

”Jagtkontingentet” er som bekendt det beløb, som alle medlemmer med jagttegn skal betale, og som går til dækning af jagtlejen for foreningsreviret (vi har enkelte medlemmer, der ikke har jagttegn, og de skal altså ikke betale dette ”jagtkontingent”). – ”Jagtkontingentet” udgør i h.t. generalforsamlings- beslutning som ovenfor nævnt  700,- kr., der venligst bedes overført til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr. 0010 758920 – eller via Mobile-Pay: 795094

SENEST tirsdag den 23. april (men gerne før).  – På forhånd tak !

O.B.S.:

Belært af tidligere års (dårlige) erfaringer skal for god ordens skyld skal bemærkes, at såfremt beløbet ikke er indbetalt til seneste betalingsfrist, vil der blive fremsendt én rykker med tillæg af et rykkergebyr på 50,- kr..

 

Og så til selve programmet
INVITATION TIL "ÅBEN JAGTHYTTE"
lørdag den 6. april, kl. 10.00-12.00

Som også varslet i vinterprogrammet, gentager ”succes’en fra sidste år” og inviterer til ”åben jagthytte” den første lørdag i april, hvor alle interesserede er velkomne til en hyggesnak – forhåbentlig omkring bålet – og indendøre i jagthytten, hvis vejret ikke er med os.

Da vi netop har passeret foreningens fødselsdag (i år 86 år) er foreningen vært ved en øl og en dram, hvortil der formedelst en enkelt tier kan købes købes en god grill-pølse med tilbehør

Dette er såvel en god mulighed for at tage området nærmere i øjesyn for de medlemmer, der endnu ikke har været på reviret, som en oplagt mulighed til en god (jagt-)snak med både ”gamle” og nye medlemmer.

Vi håber, at I vil møde talstærkt op, så vi kan få en lige så hyggelig formiddag, som vi havde sidste år, hvor der jo netop var flere, der opfordrede til, at vi skulle gøre dette til en årlig tradition,

Stemningsindtryk fra sidste års "Åben Jagthytte"

BUKKEJAGTEN 2019

hermed inviteres til
PLANLÆGNINGSMØDE
om bukkejagten 2019
Onsdag den 10. april, kl. 19.00
i ”gildestuen” hos Karl Aage Kannegaard
Gl. Hovedvej 15, Bjødstrup, 8410 Rønde

Ved mødet vil der som sædvanlig være en nærmere orientering om og drøftelse af, hvilke vilkår og principper i øvrigt der skal være gældende for årets bukkejagt.

Nedlagte bukke tilfalder skytten, der derefter udtræder af puljen.

Hertil skal oplyses, at bestyrelsen og jagtudvalget har bestemt, AT prisen for, deltagelse i bukkepuljen igen i år er 500,- kr., der skal være betalt senest den 1. maj, AT der max. må nedlægges 4 bukke i alt, fordelt med 2 på ”nord” og 2 på ”syd”. Desuden har jagtudvalget og bestyrelsen besluttet, AT alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten samt AT alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger.

Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund. Der bliver opsat et vildtkamera på sydstykket, og hvis det viser, at der færdes mårhund, vil der blive etableret en foderplads for at tiltrække dem.

Jagtudvalget henstiller kraftigt !!! at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 7. maj, - jvfr. nedenstående.

DER GØRES UDTRYKKELIGT OPMÆRKSOM PÅ, at det er meget vigtigt, at man deltager i mødet, hvis man vil være med i ordningen. – Der vil IKKE være mulighed for at komme med i ordningen efter den 10. april !

Hvis man af en eller anden grund er alvorligt forhindret i at deltage i mødet, men alligevel gerne vil være med i puljen skal man underrette Karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98) eller Jørgen Brøgger herom inden mødets afholdelse (tlf./sms 40 35 22 11) Man skal være klar over, at man i såfald er pligtig til at overholde de regler, bestyrelsen/jagtudvalget og de øvrige puljemedlemmer er blevet enige om ved planlægningsmødet.

Alle, der vil være med i puljen, skal til mødet medbringe gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Det skal endvidere bemærkes, at det er et krav for at deltage i ”Bukkepuljen”, at ens riffel er korrekt indskudt, jvfr. ovenstående opfordring fra jagtudvalget til at deltage i foreningens riffelindskydning den 7. maj. Er man forhindret heri, skal man efterfølgende oplyse, hvor ens riffel er korrekt indskudt andetsteds.. Er man forhindret i at deltage i mødet, skal gyldigt jagttegn og riffeltilladelse efterfølgende dokumenteres overfor Jørgen Brøgger.

RIFFELINDSKYDNING
PÅ 100-METER SKYDEBANEN I GRENAA
tirsdag den 7. maj, kl. 17.00

Riffelindskydningen foregår ligesom sidste år på ”de rigtige” 100-m. riffelbaner i Grenaa Skyttecenter, Næsgårdsvej 5, 8500 Grenaa. Dette er valgt for at give en mere korrekt indskydning med bedre muligheder for kontrol af ens egne skud.

Samtidig hermed er der mulighed for også at teste sin riffel og ens egne skydefærdigheder på 200-m. banerne. På begge baner skydes til DJ’s bukkeskive hvor markeringen sker elektronisk. Der er øjeblikkelig respons via skærm på topmoderne Kongsberg-anlæg med mulighed for print af skudbillede. Her er oplyst egenspredning, fald ift. 100 meter indskydning samt middeltræfpunkt.

Bukkeskiverne på 200 meter er monteret oven på de selvmarkerende skiver. Skærmen viser træfpunkt ved skud på bladet på bukken. Bladet er ringdelt med 10-9-8. Træf uden for bladet tæller som forbier. Det er muligt at printe sine skud, hvor placeringen på bukken også er vist.

Der er mulighed for at købe træningsammunition i relevante kalibre til rimelige priser.

Vi har banen til vores rådighed fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Vi opfordrer til, at alle er der fra starten, så vi får udnyttet tiden bedst muligt.

Deltagelse vil koste 100,- kr,. Når ens riffel ser indskudt, vil man få udleveret et eksemplar af Jægerforbundets indskydningsmærke til at klæbe på riflen.

Der skal forebvises gyldigt jagttegn og riffeltilladelæse ved ankomst og indtegnibng.

Jvfr ovenstående henstiller Jagtudvalget kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen, deltager i denne riffelindskydning. Er man forhindret heri, men alligevel gerne vil være med i bukkepuljen, skal man oplyse, hvor ens riffel er korrekt indskudt andetsteds.

For at have lidt overblik over, hvor mange, vi bliver, vil vi godt bede om tilmelding. Denne bedes foretaget til Karl Aage Kannegaard, tlf./sms 22 70 70 98 – e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk  senest lørdag den 6. april.

 

”BUKKETRÆF”
Torsdag den 16. maj, kl. 08.30

Vi gentager succes’en fra de fem seneste år og holder ”Bukketræf” på Christian Koudals hyggelige fritidsgrund ”Frihuset”, Galgebakken 7 B, 8400 Ebeltoft. – Du finder den ved at dreje ind ad Galgebakken fra Strandgårdshøj og drejer til højre op mod golfbanen, men fortsætter så hen over golfbanens P-plads, hvor du for enden af P-pladsen finder indkørslen til ”Frihuset”.

Medbring selv termokaffe, - så sørger foreningen for rundstykker m.v.

Pris pr. person for æggekage, tilberedt over bål, samt rundstykker m.v.: 50,- kr. pr. person. - Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe andre fornødenheder (øl/vand, bitter o.s.v.).

Vi håber på rigtig god deltagelse af morgenfriske bukkejægere, så vi kan få en mindst lige så hyggelig morgen/formiddag ud af det, som de fire forrige år.

Bålet vil være tændt, og der startes naturligvis med en parade over de nedlagte bukke, inden vi giver os i kast med de kulinariske herligheder.

For de allerfleste bukkejægere er der noget særligt ved at komme hjem fra bukkepremieren om morgenen den 16. maj. Man vil gerne fortælle om sine oplevelser – og jo da ikke mindst, hvis man har været heldig at nedlægge en buk, - og man vil gerne høre om de andres oplevelser, - og man vil gerne vise sin egen buk frem og sammenligne den med de andres.

Af praktiske årsager bedes der om, at man på forhånd tilmelder sig – så vi har en idé om, hvor mange rundstykker m.v., vi skal indkøbe – til Jørgen Brøgger, tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest tirsdag den 8. maj.

Stemningsindtryk fra sidste år - der er garanti for både stemning og mæthed

Familieudflugt til
”DET GRØNNE MUSEUM”
Søndag den 11. august, kl. 11.00

For to år siden havde vi planer om at arrangere en familietur til ”Det Grønne Museum” på Gl. Estrup, men opgav det, da sammenlægningen af de to tidligere ”Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum” i Hørsholm og ”Dansk Landbrugsmuseum” på Gl. Estrup endnu ikke var helt gennemført. Det skulle det være nu, hvorfor vi har besluttet at gennemføre arrangementet i år.

Som nævnt i overskriften er det en familietur, så tag gerne ægtefælle/ledsager, børn/børnebørn og andre med. Jo flere, vi bliver, jo bedre en dag får vi ud af det. Medbring selv madkurv og drikke- varer m.v.

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 11.00, hvorefter vi ser udstillingerne ”på egen hånd”, inden vi kl. 12.30 samles ved ”madpakkehuset”, hvor vi i indtager den medbragte frokost i hinandens selskab. Udendørs, hvis vejret tillader og indendørs i Madpakkehuset, hvis vejret er mere til det.

Deltagelse koster den almindelige billetpris, d.v.s. 100,- kr. pr. voksen person. Børn under 18 år er gratis. – Hvis vi kan blive over 20 personer, er der mulighed for grupperabat, og billetprisen vil i såfald kun være 85,- kr. – Billetprisen dækker også adgang til nabo-muséet ”Dansk Herregårdsmuseum”.
”Det Grønne Museum” dækker jagt og skovbrug samt landbrug, herunder livet på landet og ”Madens Hus”. For os er det jo nok mest udstillingerne om jagt og skovbrug, der har interesse, men der også meget spændende at se på i den øvrige del af muséet. I øjeblikket er der en særudstilling om strand- og havjagten i Danmark, og den forventes at vare året ud.

Af hensyn til planlægning af besøget beder vi venligst om tilmelding, der gives til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 .- e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest lørdag den 3. august.

Der er ikke fastlagt noget sluttidspunkt for besøget. Det er op til den enkelte familie, hvor længe man vil blive der, og hvor meget, man vil ses.

Vi håber på rigtig god tilslutning til en hyggelig dag.

 

FAMILIE-FISKETUR
Lørdag den 24. august kl. 10.00 – 14.00
til Leif Jensens ”Put- & Take” søer

Igen et hyggeligt familie-arrangement, der er velegnet til deltagelse af hele familien, ikke mindst børn/børnebørn. Leif oplyser, at der efter påske bliver udsat 200 kg. ørreder, så når vi når frem til ”dagen”, skulle de have vokset sig til en størrelse, som det er værd at fange, - såvel når der skal ”fightes” med dem som når de skal på bordet.

De mest oplagte fiskemetoder vil være med flod og krog med regnorm eller rejer eller spinfiskeri med spinner eller wobler.

Fanget fisk skal afregnes med 50,- kr. pr. kg urenset fisk. Der foretages officiel indvejning kl. 14.00. – Medbring selv madkurv og drikkevarer m.v. – Der er enkelte borde bænke, men for en sikkerheds skyld kan man også selv medbringe jagt- eller klapstol og evt. klapbord.  Der er også mulighed for at indtage madpakkerne under tag, hvis vejret gør dette hensigtsmæssigt.

Der vil være mindre, sponsorerede gevinster til de, der fanger henholdsvis den første, den største (vægt) og de fleste fisk.

 

EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELJAGT

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs. Derfor inviteres hermed til

PLANLÆGNINGSMØDE HERFOR
Mandag den 26. august kl. 19.00
I ”gildestuen” hos Karl Aage Kannegaard
,
Gl. Hovedvej 15, Bjødstrup, 8410 Rønde

Som tidligere vil det også i år være sådan, at alt nedlagt vildt tilfalder skytten. Hundyr og kalve af kronvildt og dåvildt (og evt. sikavildt) samt rå og lam er gratis. For hjorte større end spidshjorte skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.. Øvrige vilkår vil blive oplyst og drøftet på planlægningsmødet, hvor der også foretages holdinddeling. Ligesom i bukkepuljen vil vi tilrettelægge det sådan, at alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger. - Deltagelse i riffelpuljen vil igen i år koste 500,- kr.

 
Træning i skydning til bevægeligt mål

BESØG PÅ HJORTE- & VILDSVINEBANEN I GRENAA

Tirsdag den 10. september, kl. 17.00

 

Der er mulighed for træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Karl Aage Kannegaard, tlf./sms 22 70 70 98 eller e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk – Der kan ikke købes patroner på banen !

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.


INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Af hensyn til bukkejagten må der først fiskes efter den 16. juli ! – Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og barn/børnebørn.


BENYT SOMMERSÆSONEN TIL AT
FORBEDRE DINE SKYDEFÆRDIGHEDER
VED BESØG PÅ FLUGTSKYDNINGSBANEN

Der er for os alle al mulig grund til at benytte sommersæsonen til at træne sine skydefærdigheder på flugtskydningsbanen. – Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vore medlemmer er velkomne til at deltage i almindelige træningsskydninger hos vore naboforeninger, - således :

Tirstrup-Hyllested Jagtforening :
Der trænes på banen i Gravlev hver torsdag fra kl. 18.00. Banen er til alm. jagtskydning. Patroner kan købes på banen. Grillen tændes hver aften (salg af pølser). Ligeledes salg af øl/vand. – Bemærk, at ugedagen er flyttet fra mandag til torsdag.

Mols-Rønde Jagtforening :
Træner på banen i Agri, - hvor der skydes skeet-skydning. – I april måned skydes om lørdagen med start kl. 10.00. – Derefter hver mandag aften med start kl. 18.30.
Også her kan købes patroner, øl & vand.

Feldballe Jagtforening :
Der trænes hver tirsdag, til og med den sidste tirsdag i august, på banen ved Mårupvej (ved Lufthavnen), - med start kl. 18.00. - Også her kan købes patroner, øl og vand.

FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
på banen i Gravlev
tirsdag den 24. september, kl. 17.00

Jævnfør opfordringerne ved generalforsamlingen forsøger vi igen med en intern flugtskydning, denne gang som et aften-arrangement. Vi har således banen ”for os selv” fra kl. 17.00 til solnedgang, som er kl. 19.13.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Sidstnævnte skal købes på banen !

Da vi gerne vil have overblik over hvor mange, der kommer, er det nødvendigt med tilmelding, der skal foretages til karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98 eller e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk senest mandag den 16. september, – Vi håber på rigtigt godt fremmøde, - og siger på gensyn til en hyggelig og lærerig aften !

 

DEN ÅRLIGE SEKSKANT-SKYDNING

Er her ”i skrivende stund” endnu ikke fastlagt. Vi ved derfor hverken hvilken forening, der skal være arrangør i år eller hvilken bane, skydningen skal afvikles på.

Vi skal som bekendt deltage med 5 mand, hvoraf det er de 3 bedste resultater, der ”tæller”. - De, der gerne vil være med til at ændre den 4. plads, vi opnåede sidste år, til en medalje-placering, bedes melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest den 1. august 2019.– Foreningen betaler holdgebyr og patroner, mens fortæring m.v. er for egen regning.

Foreningens hold ved sidste års 6-kantskydning


VILDTPLEJEFORANSTALTNINGER
Vil du give en hånd med ?

Der skal også i år foretages en del vildtplejeforanstaltninger på foreningsreviret, startende med etablering/tilsåning af fodermarker. – Hvis Du vil give en hånd med, så det hele ikke kun skal hvile på medlemmerne af jagtudvalget, er du meget velkommen ! Giv i såfald venligst Karl Aage kannegaard et praj herom, tlf./sms 22 70 70 98 – e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk


ER DU KED AF
at bruge papir og printerpatron på at udskrive dette program

- så er der også råd for det. – Du kan blot enten:

  • Skrive datoerne for de arrangementer, du gerne vil deltage i, ned – gemme programmet på din pc, og så kalde det frem, når du lige vil checke, hvad det var, der nu skulle ske den pgl. dag.
  • Slette mailen på din pc, og så gå ind på foreningens hjemmeside, når du vil checke programmet
  • Deltage i ”Åben Jagthytte” den 6. april, hvor der vil være udskrevne programmer, der kan tages med hjem.

 

Med jægerhilsen
- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer

Bestyrelsen og Jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk