marts 2021

Til vore medlemmer :

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

FORÅRS-/SOMMERPROGRAM 2021

- Hvor vi selv synes, at vi har fået sammensat et godt program med nogle gode aktiviteter, - i håbet om at ingen af disse må aflyses som følge af nye Corona-restriktioner.

Vi starter dog med at meddele, at det også er nu, der skal betales ”jagtkontingent” af alle medlemmer, der har jagttegn, - således:

Så er tid for indbetaling af
”JAGTKONTINGENTET” 2021-22

”Jagtkontingentet” er som bekendt det beløb, som alle medlemmer med jagttegn skal betale, og som går til dækning af jagtlejen for foreningsreviret (vi har enkelte medlemmer, der ikke har jagttegn, og de skal altså ikke betale dette ”jagtkontingent”). – ”Jagtkontingentet” udgør i h.t. generalforsamlings- beslutning 700,- kr., der venligst bedes overført til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr. 0010 758920 – eller via Mobile-Pay: 795094 – HUSK at oplyse indbetaler-navn og –adresse -

SENEST fredag den 30. april (men gerne før – hvis du gør det allerede nu, så glemmer du det ikke).  – På forhånd tak !

O.B.S.:

Belært af tidligere års (dårlige) erfaringer skal for god ordens skyld bemærkes, at såfremt beløbet ikke er indbetalt til seneste betalingsfrist, vil der blive fremsendt én rykker med tillæg af et rykkergebyr på 50,- kr..

Og så til selve programmet:

 

Indkaldelse til årlig, ordinær
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 17. april 2021, kl. 10.30
omkring bålstedet ved jagthytten på foreningsreviret

 

Den oprindeligt planlagte generalforsamling i januar måtte som bekendt aflyses på grund af den daværende Corona-situation ki landet. Med de seneste lempelser i reglerne for udendørs foreningsaktiviteter er det nu muligt at gennemføre generalforsamlingen som  et udendørs arrangement,  når  blot vi  følger  de øvrige bestermmelser, hvilket vi naturligvis vil gøre. Der er rigeligt med håndsprit, og vi sørger for forskriftsmæssig afstand mellem deltagerne. Om man vikl bære mundbind eller ej, er op til den enkelte, men det er ikke noget krav, da det jo rt udendørs arrangement.


Generalforsamlingen har følgende
DAGSORDEN :

     1. Valg af dirigent.

 1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
   
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   
 3. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til
  formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail: jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest lørdag den 3. april 2021.

   
 4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
   
 5. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Ole Bisp og Tommy Lorentsen (ingen af dem ønsker genvalg)
 1. Valg af suppleanter :
  På valg som 1. suppleant er Georg Sand for en 2-årig periode (villig til genvalg). Pladsen som 2. suppleant er vakant, da Finn Holm af personlige årsager har ønsket sig fritaget  for hvervet. Der skal derfor vælges en ny 2. suppleant for resten af Finns periode, d.v.s. frem til     generalforsamlingen 2022.
 1. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Christian Koudal med Bjørn Wikkelsøe Jensen som suppleant (villige til genvalg)
 1. Valg til Jagtudvalget :
  På valg for en 2-årig periode er Knud Arne Hansen (villig til genvalg).
  Da jagtudvalget ved sidste års generalforsamling blev gjort selvsupplerende, er der ikke andre valg til udvalget.

   
 2. Eventuelt.
  Vi opfordrer alle til at medbringer krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.


Øl og vand kan købers til de sædvanlige billige priser som på jagterne. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at købe en god grillpølse med tilbehør. – Dette bliver selvsagt med behørig ”individuel corona-servering” – altså ikke noget med ”grill-selv”.
Principielt kan ethvert medlem altid møde op til en generalforsamling uden nogen form
for tilmelding; det gælder naturligvis også her. Men da vi er i en særlig situation, vil vi være taknemmelige, hvis de, der ved, at de vil deltage, vil give os et praj herom (til Jørgen Brøgger), så vi har en indikation af hvor mange stole, vi skal stille an og hvordan, samt hvor mange pølser m.v. vi bør købe ind. – Tag evt. gerne selv en jagt- eller klapstol med, evt. også en paraply, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (det kan jo være, at netop det kan forhindre regn).

FAMILIE-FISKETUR
Lørdag den 24. april kl. 10.00 – 13.00
til  Moesholm ”Put- & Take”
Thorsagervej 32 D, 8550 Ryomgård

Vi gentager succes’en fra sidste år, - dog med håb om bedre fangst. Alle, der deltog sidste år, syntes, at det var en dejlig dag i nogle smukke omgivelser. Fiskene var der også; vi så dem springe højt ud af vandet flere gange. Men vi var ”for sent på den”, vandet var blevet for varmt til at fiskene havde den store bidelyst (det var den 13. juni). – Derfor rykker vi frem til april, der er kendt som en god fiskemåned, hvor vandet endnu ikke er blevet for varmt.

Altså (Igen) et hyggeligt familie-arrangement, der er velegnet til deltagelse af hele familien, såvel børn som voksne, ”hyggefiskere” som mere inkarnerede, ”rigtige” lystfiskere. Der er gode muligheder for alle.

Moesholm har givet os det samme favorable tilbud som sidste år, der for de 3 timer lyder på 90,- kr. ”pr. fiskestang” (normalpris 120,- kr.). Og så er al fangst indenfor disse 3 timer den pgl. lystfiskers, - altså ikke noget med at betale for de fangede fisk. Evt. ikke-fiskende deltagere er således ”gratister”.
Hvis man ønsker at fiske mere, koster det 100,- kr. for 4 timer (normalpris 140,- kr.) og evt. yderligere derudover 10,- kr. pr. time. – Men ”den officielle del” slutter kl. 13.00 med ”parade” og præmieuddeling. Der vil være små præmier til de 3, der fanger h.h.v. den første, den største og de fleste fisk.

De mest oplagte fiskemetoder vil nok være spinfiskeri med spinner, blink eller wobler eller med flod og krog med regnorm eller rejer..

Se meget mere om Moesholm, området, faciliteterne, søerne, fangstmuligheder o.s.v. på

www.moesholm.dk

FISKETUR EFTER VÅRSILD I RANDERS FJORD

Vi satser på at kunne arrangere en fisketur til Randers Fjord efter vårsild. Men en sådan tur kan ikke datosættes på forhånd, da det er helt afhængigt hvornår, sildene går op i Fjorden.  Når det (forhåbentlig) bliver aktuelt, vil vi derfor med kort varsel rundsende en medlemsmail med nærmere oplysninger og anmodning om hurtig tilbagemelding fra de, der kunne tænke sig at deltage i dette spændende fiskeri.

BUKKEJAGTEN 2021

Vi har besluttet ikke at afholde noget bukkepuljemøde i år. Dels er der erfaringsmæssigt flere og flere, der melder afbud til mødet men med besked om, at de gerne vil være med i puljen, dels er der efterhånden også mindre og mindre at snakke om, da reglerne jo ligger fast fra år til år.  
I stedet gør vi ligesom sidste år, da Coronaen jo umuliggjorde afholdelsen af bukkepuljemødet, sådan, at de, der gerne vil være med i puljen skal melde det til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk , tlf./sms 40 35 22 11 senest mandag den 3. maj. Derefter rundsender vi mail til alle i puljen med oplysning om holdinddelinger og tildelte ugenumre samt øvrige oplysninger. Det fungerede jo udmærket sidste år, så det er vi sikre på, at det også kommer til i år.  

Ved tilmeldingen bedes man oplyse, om der er nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med.

Prisen for, deltagelse i bukkepuljen er igen i år 500,- kr., der skal være betalt senest den 1. maj.
Nedlagt buk tilfalder skytten, der herefter udtræder af puljen.

Alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten, idet hertil skal oplyses, at det tidligere ”tårn 6” (ved ”ruinen”), der blev lagt ned sidste år nu er erstattet af en stige samt at der inden bukkejagtens start bliver opstillet en ny stige i kanten af skoven, hvor jagthytten ligger, på marksiden selvsagt, i enden ned mod landevejen. Endelig er det planlagt at flytte stige 5 (på ”bagsiden” af læhegnet) længere ned ad bakken, lidt længere ned end stige 3 ved andesøen på ”Nord”.

Alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger.

Som tidligere meddelt vil der i år også være mulighed for at drive bukkejagt i Slusesåten på Øer.

Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund både på Colindseje og i Slusesåten. På Colindseje er etableret baitplads med vildtkamera og natbelysning i nærheden af stige 9 (i retning mod Rosenholm Å). Vildtkameraet har vist flere forekomster af mårhund (se

hjemmesiden under ”Aktuelt”), der er her ”i skrivende stund” nedlagt en fra stige 9, mens der er set to andre, som der ikke er skudt til.

Reglerne for deltagelse i puljen er de samme som sidste år, herunder at der på ”Syd” kun må nedlægges seksendere, - jvfr. aftalen med vores nabojægere til begge sider. Hvis der er medlemmer, der gerne vil have reglerne fra sidste år tilsendt, inden de tager beslutning om evt. deltagelse i puljen, er dette selvfølgelig muligt. Kontakt i såfald Jørgen Brøgger.

Vi henstiller kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 11. maj, - jvfr. nedenstående, hvor der skal vises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Deltager man ikke i riffelindskydningen, men vil være med i puljen, skal man sende kopi af jagttegn og riffeltilladelse via mail til Jørgen Brøgger senest den 12. maj.

RIFFELINDSKYDNING
PÅ 100-METER SKYDEBANEN I GRENAA
tirsdag den 11. maj, kl. 18.00

Riffelindskydningen foregår ligesom i 2018 og ’19 på ”de rigtige” 100-m. riffelbaner i Grenaa Skyttecenter, Næsgårdsvej 5, 8500 Grenaa (sidste år måtte vi jo desværre aflyse riffelindskydningen) - Dette er valgt for at give en mere korrekt indskydning med bedre muligheder for kontrol af ens egne skud.

Samtidig hermed er der mulighed for også at teste sin riffel og ens egne skydefærdigheder på 200-m. banerne. På begge baner skydes til DJ’s bukkeskive. På 200-m. banen er der elektronisk markering med øjeblikkelig respons via skærm på topmoderne Kongsberg-anlæg med mulighed for print af skudbillede. Her er oplyst egenspredning, fald ift. 100 meter indskydning samt middeltræfpunkt.

Der er mulighed for at købe træningsammunition i relevante kalibre til rimelige priser.

Vi har banen til vores rådighed fra kl. 18.00 til kl. 20.00.

Deltagelse vil koste 100,- kr. Når ens riffel er indskudt, vil man få udleveret et eksemplar af Jægerforbundets indskydningsmærker til at klæbe på riflen.

Der skal forevises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved ankomst og indtegning.

For skydning på Grenaa Skyttecenter gælder følgende

ORDENSREGLER:
For at vi alle kan få en god oplevelse af skydningen, er der nogle få forhold, som vi kræver, bliver overholdt. Det hele er et spørgsmål om sikkerhed:

 • Våbnene udpakkes ved bilerne. (Foderalerne vil ellers komme til at ligge og flyde).
 • Bundstykket skal altid være åbent, når man ikke er på standpladsen.
 • Våbnene bæres altid med piben pegende opad.
 • Der må kun foretages sigteøvelser eller aftræksøvelser på standpladsen med piben pegende i skudretningen. Beundring og ”se med fingrene” sker udenfor huset.
 • Banekommandørens instrukser skal ubetinget følges.
 • Under markering skal alle våben stilles i stativerne, og skytterne må ikke begynde at rette sigtemidler og lign. før banekommandøren giver tilladelse.
 • Mundingsbremse må kun anvendes efter aftale med banekommandøren.

Jvfr. ovenstående henstilles, at alle, der vil deltage i bukkepuljen, deltager i denne riffelindskydning. Er man forhindret heri, men alligevel gerne vil være med i bukkepuljen, skal ens riffel selvsagt være korrekt indskudt andetsteds.

For at have lidt overblik over  gvior mange, vi bliver, vil vi godt bede om tilm,elding. Debbe bedes foretaget til Jørgen Brøgger. Tlf./sms 40 35 22 11 –  -mail: jb@joergen-broegger.dk  senest  søndag den 2. maj.

”BUKKETRÆF”
Søndag den 16. maj, kl. 08.30

Også bukketræffet sidste år var et af de arrangementer, vi måtte aflyse som følge af Coronaen. Derfor er vi så meget desto gladere for, at de p.t. gældende retningslinier giver mulighed for at gennemføre dette hyggelige arrangement i år. – Selvsagt under forbehold af, at der ikke inden da genindføres strammere regler.

Christian Koudals har været så venlig at sige, at han ligesom de foregående 6 år gerne stiller sin hyggelige fritidsgrund ”Frihuset”, Galgebakken 7 B, 8400 Ebeltoft til rådighed for arrangementets afholdelse. – Du finder den ved at dreje ind ad Galgebakken fra Strandgårdshøj og drejer til højre op mod golfbanen, men fortsætter så hen over golfbanens P-plads, hvor du for enden af P-pladsen finder indkørslen til ”Frihuset”.

Medbring selv termokaffe, - så sørger Christian for rundstykker m.v.

Pris pr. person for æggekage, tilberedt over bål, samt rundstykker m.v.: 50,- kr. pr. person. - Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe andre fornødenheder (øl/vand, bitter o.s.v.).

Vi håber på rigtig god deltagelse af morgenfriske bukkejægere, så vi kan få en mindst lige så hyggelig morgen/formiddag ud af det, som de foregående år.

Bålet vil være tændt, og der startes naturligvis med en parade over de nedlagte bukke, inden vi giver os i kast med de kulinariske herligheder.

For de allerfleste bukkejægere  er  der noget  særligt ved at komme  hjem  fra  bukkepremieren  om

morgenen den 16. maj. Man vil gerne fortælle om sine oplevelser – og jo da ikke mindst, hvis man har været heldig selv at nedlægge en buk, - og man vil gerne høre om de andres oplevelser, - og man vil gerne vise sin egen buk frem og sammenligne den med de andres.

Af praktiske årsager bedes der om, at man på forhånd tilmelder sig – så vi har en idé om, hvor mange rundstykker m.v., der skal indkøbes – til Jørgen Brøgger, tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest tirsdag den 8. maj.

EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELJAGT

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs.

Vi gør ligesom med bukkepuljen: Vi afholder ikke noget ”riffelpuljemøde” men beder de, der gerne vil være med i puljen om at melde sig til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk – tlf./sms: 40 35 22 11), -senest søndag den 15. august, - hvorefter der udsendes oversigt over holdinddelinger og ugenumre m.m.

Som tidligere vil det også i år være sådan, at alt nedlagt vildt tilfalder skytten. Hundyr og kalve af kronvildt og dåvildt (og evt. sikavildt) samt rå og lam er gratis. For hjorte større end spidshjorte skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.. Øvrige vilkår kan ses på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/riffelpulje-2020-21’ og vil desuden blive udsendt til alle puljedeltagere sammen med holdoversigt og ugefordelinger m.v. Ligesom i bukkepuljen vil vi tilrettelægge det sådan, at alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger. - Deltagelse i riffelpuljen vil igen i år koste 500,- kr.

Hvis der nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med, bedes det oplyst ved tilmeldingen. Medlemmer, der evt. ikke har deltaget i bukkepuljen og/eller riffelindskydningen skal senest den 25. august forevise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved fremsendelse af foto heraf via mail til Jørgen Brøgger.

Riffeljagten vil kunne drives både på Colindseje og i Slusesåten på Øer.

INDIVIDUELT ANDETRÆK I SLUSESÅTEN

Det er muligt for medlemmerne at drive individuelt andetræk i slusesåten på Øer fra 1. september til 31. december, - undtagen de datoer, hvor der vil blive afholdt foreningsjagter i såten. Disse vil blive oplyst i vinterprogrammet.

Udover ænder må der også nedlægges gæs, krager og skader, og fra den 10. november desuden skovduer. Desuden må der nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt i såten, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

INDIVIDUELT GÅSETRÆK PÅ COLINDSEJE, SYD
i september måned

Der er under vinter-riffeljagten 2020-21 observeret ganske mange gæs på Colindseje Syd, hvor flere er set slå ned både på markerne og på ”engen” ved siden af mosen. Derfor er det besluttet, at medlemmerne kan gå på individuelt gåsetræk på engarealet mellem ”Oles remise”/stige 9 og Rosenholm Å. Ligesom for andetræksmuligheden i Slusesåten må der også her nedlægges krager, skader, ræv og mårhund. Ligeledes gælder, at medlemmer, der gerne vil benytte sig af dette tilbud, skal melde til Jørgen Brøgger senest kl. 18.00 aftenen før man vil derud, ligesom der naturligvis også her skal medbringes apporterende hund.

Sidste dag, der må drives gåsetræk er søndag den 26. september. Derefter skal der være ro på reviret inden premierejagten den 1. oktober.

Træning i skydning til bevægeligt mål
BESØG PÅ HJORTE- & VILDSVINEBANEN I GRENAA
Torsdag den 2. september, kl. 17.00-19.00

Der er mulighed for at træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi, vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest lørdag den 28. august. – Der kan IKKE købes patroner på banen !

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.

INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Af hensyn til bukkejagten må der først fiskes efter den 16. juli ! – Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering eller om der i september er nogen på gåsetræk. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn. Som tidligere meddelt kan der også fiskes efter flodkrebs af de, der evt. måtte have lyst til det.

Sidste dag, der må fiskes i åen er søndag den 26. september. Derefter skal der være ro på reviret indtil premierejagten den 1. oktober og i resten af jagtsæsonen.

Og så håber vi bare på, at åen ikke lukker af grøde ligesom forrige år.

FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
”en aften i uge 37”

Vi gentager succes’en fra sidste og forrige år og arrangerer en intern flugtskydning som et aften-arrangement. Vi kan p.t. ikke sige, om det bliver på skydebanen i Gravlev, da området, den ligger på, har fået ny ejer, og Tirstrup-Hyllested Jagtforening, ligger p.t. i forhandlinger med den nye ejer om at kunne fortsætte lejemålet. Det håber alle naturligvis på, lykkes; og sker det, vil det blive her, vi holder den gode tradition hævd.

Hvis det ikke skulle lykkes, finder vi en anden bane, som vi kan leje en aften i uge 37. Vi satser på, at arrangementet skal vare fra kl. 17.00 til solnedgang (kl. lige godt 19.00).

Når vi kan sige noget mere konkret, bliver der rundsendt medlemsmeddelelse herom.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Sidstnævnte skal købes på banen !

Da vi gerne vil have overblik over hvor mange, der kommer, er det nødvendigt med tilmelding, der skal foretages t il Jørgen Brøgger (40 35 22 11  /  jb@joergen-broegger.dk)  senest mandag den 6. september, – Vi håber på rigtigt godt fremmøde, - og siger på gensyn til en hyggelig og lærerig aften !

BENYT SOMMERSÆSONEN TIL AT
FORBEDRE DINE SKYDEFÆRDIGHEDER
VED BESØG PÅ FLUGTSKYDNINGSBANEN


Der er for os alle al mulig grund til at benytte sommersæsonen til at træne sine skydefærdigheder på flugtskydningsbanen. – Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vore medlemmer er velkomne til at deltage i almindelige træningsskydninger hos vore naboforeninger, - således :

Mols-Rønde Jagtforening :

Træner på banen i Agri, - hvor der skydes skeet-skydning. – I april måned skydes om lørdagen med start kl. 10.00. – Derefter hver mandag aften med start kl. 18.30.

Fer kan købes patroner, øl & vand.

Feldballe Jagtforening :

Der trænes hver tirsdag, til og med den sidste tirsdag i august, på banen ved Mårupvej (ved Lufthavnen), - med start kl. 18.00. - Også her kan købes patroner, øl og vand.

Tirstrup-Hyllested Jagtforening :

Som nævnt er der p.t. usikkerhed om banens fremtid. Så snart vi ved noget, rundsender vi som sagt medlemsmeddelelse herom. Hidtil har banen været åben hver torsdag fra kl. 18.00, hvilket formentlig bliver det samme i år, hvis aftale med den nye ejer går i orden.oner købes på banen.

DEN ÅRLIGE SEKSKANT-SKYDNING

Er her ”i skrivende stund” endnu ikke fastlagt. Vi ved derfor hverken hvilken forening, der skal være arrangør i år eller hvilken bane, skydningen skal afvikles på.

Vi skal som bekendt deltage med 5 mand, hvoraf det er de 3 bedste resultater, der ”tæller”. - De, der gerne vil være med til at forsvare den bronzemedaljeplads, vi opnåede sidste år – eller måske endda ”opgradere” den til en sølvmedalje-placering - bedes melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest den 1. august 2019.– Deltagerne betaler selv for duer/patroner og evt. forplejning, mens foreningen betaler holdgebyret.

Stemningsindtryk fra sidste års 6-kantskydning:
Nederst til højre de stolte bronzemedalje-vindere

VILDTPLEJEFORANSTALTNINGER
Vil du give en hånd med ?

Der skal også i år foretages en del vildtplejeforanstaltninger på foreningsreviret, startende med etablering af andereder og beskæring af bevoksning ved andesøen på syd samt grene, der er i vejen for de, der kommer til at sidde i hochsitsene/stigerne, herunder også opstillingen af den nye stige ved skoven omkring jagthytten samt flytningen af stige 5. – Hvis DU vil give en hånd med, så det hele ikke kun skal hvile på medlemmerne af jagtudvalget, er du meget velkommen ! Giv i såfald venligst Klaus Boll en melding herom: Tlf./sms: 40 20 47 30 – e-mail: klaus@boll-net.dk

Vildtpleforanstaltningerne skulle gerne resultere en god og stærk vildtbestand til efterårets jagter

ÅRETS JAGTFROKOST

Da vi i februar måtte aflyse Årets Jagtfrokost skrev vi, at vi i stedet ville afholde den i september måned, denne gang som optakt til jagtsæsonen i stedet for som traditionelt som afslutning på jagtsæsonen. Det arbejder vi stadig på. Nærmere herom vil følge i særlig medlemsmeddelslse, når ”tingene er på plads” og vi nærmer os september.

ER DU KED AF
at bruge papir og printerpatron på at udskrive dette program

- så er der også råd for det. – Du kan blot enten:

 • Skrive datoerne for de arrangementer, du gerne vil deltage i, ned – gemme programmet på din pc, og så kalde det frem, når du lige vil checke, hvad det var, der nu skulle ske den pgl. dag.
 • Slette mailen på din pc, og så gå ind på foreningens hjemmeside, når du vil checke programmet
 • Deltage i generalforsamlingen den 17. april, hvor der vil være udskrevne programmer, der kan tages med hjem.

Med jægerhilsen
- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer
Bestyrelsen

www.elsegaarde-jagtforening.dk