FORÅRS-/SOMMERPROGRAM 2022

marts 2022

Til vore medlemmer :

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

FORÅRS-/SOMMERPROGRAM 2022

- hvor vi selv synes, at vi har fået sammensat et godt program med nogle gode aktiviteter.
Vi starter dog med at meddele, at det også er nu, der skal betales ”jagtkontingent” af alle medlemmer, der har jagttegn, - således:

Så er tid for indbetaling af
”JAGTKONTINGENTET” 2022-23

”Jagtkontingentet” er som bekendt det beløb, som alle medlemmer med jagttegn skal betale, og som går til dækning af jagtlejen for foreningsreviret (vi har enkelte medlemmer, der ikke har jagttegn, og de skal altså ikke betale dette ”jagtkontingent”). – ”Jagtkontingentet” udgør i h.t. generalforsamlings- beslutning 700,- kr., der venligst bedes overført til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr. 0010 758920 – eller via Mobile-Pay: 795094 – HUSK at oplyse indbetaler-navn og –adresse -

SENEST fredag den 29. april (men gerne før – hvis du gør det allerede nu, så glemmer du det ikke).  – På forhånd tak !

O.B.S.:

Belært af tidligere års (dårlige) erfaringer skal for god ordens skyld bemærkes, at såfremt beløbet ikke er indbetalt til seneste betalingsfrist, vil der blive fremsendt én rykker med tillæg af et rykkergebyr på 50,- kr..

Og så til selve programmet:

FAMILIE-FISKETUR
Lørdag den 9. april kl. 10.00 – 13.00
til  Moesholm ”Put- & Take”
Thorsagervej 32 D, 8550 Ryomgård

Vi gentager succes’en fra de seneste år, - dog med håb om bedre fangst. Alle, der deltog både sidste og forrige år, syntes, at det var en dejlig dag i nogle smukke omgivelser. Fiskene var der også; vi så dem springe højt ud af vandet flere gange, men småt med bidelyst. Derfor rykker vi i år endnu tidligere frem på ”sæsonen” i håb om, at det koldere vand vil fremme bidelysten. Altså (Igen) et hyggeligt familie-arrangement, der er velegnet til deltagelse af hele familien, såvel børn som voksne, ”hyggefiskere” som mere inkarnerede, ”rigtige” lystfiskere. Der er gode muligheder for alle.

Moesholm har givet os det samme favorable tilbud som sidste og forrige år, der for de 3 timer lyder på 100,- kr. ”pr. fiskestang” (normalpris 130,- kr.). Og så er al fangst indenfor disse 3 timer den pgl. lystfiskers, - altså ikke noget med at betale for de fangede fisk. Evt. ikke-fiskende deltagere er således ”gratister”.

Evt. yderligere fiske efter de 3 timer vil være til Moesholms gældende prisen.
”Den officielle del” slutter kl. 13.00 med ”parade” og præmieuddeling. Der vil være små præmier til de 3, der fanger h.h.v. den første, den største og de fleste fisk. Dette vil ske ved Moesholms nyindrettede ”fællesrum”, som vi har lejet, så vi i fællesskab kan hygge os med hinanden dér og nyde indholdet af vores medbragte madkurve, - efterfulgt af præmieuddelingen m.v.De mest oplagte fiskemetoder vil nok være spinfiskeri med spinner, blink, wobler eller tilsvarende. Med de mange aborrer og andre småfisk, der er registreret i søerne, vil det nok være knapt så hensigtsmæssigt at fiske med flåd og orm eller rejer. Småfiskene ”nipper” bare til dem og tømmer krogene. Og i øvrigt er det jo heller ikke dem, vi går efter at fange..

Se meget mere om Moesholm, området, faciliteterne, søerne, fangstmuligheder o.s.v. på

www.Moesholm.dk

FISKETUR EFTER VÅRSILD I RANDERS FJORD

Vi satser på at kunne arrangere en fisketur til Randers Fjord efter vårsild ligesom, den succesfulde tur sidste år. Men en sådan tur kan ikke datosættes på forhånd, da det er helt afhængigt hvornår, sildene går op i Fjorden.  Når det (forhåbentlig) bliver aktuelt, vil vi derfor med kort varsel rundsende en medlemsmail med nærmere oplysninger og anmodning om hurtig tilbagemelding fra de, der kunne tænke sig at deltage i dette spændende fiskeri. – Det er virkelig spændende fiskeri, når der f.eks. er 3-4 sild på krogene ad gangen og hele stangen ”sitrer”. Tøv derfor ikke med at tilmelde dig og familien. I vil med garanti ikke fortryde det.- Her et par stemningsindtryk fra sidste år (dagens samlede fangst var ca. 75 gode sild):

KRAGE- OG SKADEREGULERING

Jvfr. tidligere udsendte medlemsmails er der fortsat mulighed for, at alle medlemmer kan drive reguleringsjagt på krager og husskader på foreningsreviret, Colindseje, - til og med fredag den 15. april (Langfredag), hvor reguleringsperioden udløber.

Reguleringen kan foretages med salonriffel, kraftig, godkendt 5,5 mm. luftbøsse eller haglbøsse. Hvis du anvender haglbøsse, skal du huske, at du også skal medbringe apporterende hund.
Alle medlemmer af foreningen kan frit deltage i reguleringen. Blot skal man senest kl. 18.00 aftenen i forvejen hvor man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger med besked om hvor, man vil sidde og hvornår; dette så vi altid ved hvem, der er på reviret hvornår og kan koordinere, hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig.

HUSK også, at deltagerne i riffelpuljen også fortsat kan drive mårhunderegulering – efter de hidtil gældende bestemmelser (samme som ved krage-/skadereguleringen).

BUKKEJAGTEN 2021

Ligesom de foregående år har vi besluttet ikke at afholde noget bukkepuljemøde i år. Dels er der erfaringsmæssigt flere og flere, der melder afbud til mødet men med besked om, at de gerne vil være med i puljen, dels er der efterhånden også mindre og mindre at snakke om, da reglerne jo ligger fast fra år til år.

I stedet gør vi ligesom sidste år (og forrige år, da Coronaen jo umuliggjorde afholdelsen af bukkepuljemødet), sådan, at de, der gerne vil være med i puljen skal melde det til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk , tlf./sms 40 35 22 11 senest mandag den 2. maj. Derefter rundsender vi mail til alle i puljen med oplysning om holdinddelinger og tildelte ugenumre samt øvrige oplysninger. Det fungerede jo udmærket både forrige og sidste år, så sådan vil det også blive i fremtiden (vi skal jo ikke holde møder for mødernes skyld, hvis der alligevel ikke rigtig er noget at snakke om).-

Ved tilmeldingen bedes man oplyse, om der er nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med.

Prisen for, deltagelse i bukkepuljen er igen i år 500,- kr., der skal være betalt senest den 1. maj.
Nedlagt buk tilfalder skytten, der herefter udtræder af puljen.

Alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten. Alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger.

Som tidligere meddelt vil der i år også være mulighed for at drive bukkejagt i Slusesåten på Øer.

Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund både på Colindseje og i Slusesåten. På Colindseje er som bekendt etableret baitplads med vildtkamera og natbelysning i nærheden af stige 9. Vildtkameraet har tidligere vist flere forekomster af mårhund (se hjemmesiden under ”Aktuelt”), dog ikke lige på det seneste, hvilket vi jo kun skal være glade for.

Reglerne for deltagelse i puljen er de samme som tidligere år, herunder at der på ”Syd” kun må nedlægges seksendere, - jvfr. aftalen med vores nabojægere til begge sider. Se reglerne for deltagelse i bukkepuljen på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/bukkepulje-2022

Vi henstiller kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 26. aprilo, - jvfr. nedenstående, hvor der skal vises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Deltager man ikke i riffelindskydningen, men vil være med i puljen, skal man sende kopi af jagttegn og riffeltilladelse via mail til Jørgen Brøgger senest den 5. maj.

REVIR- OG VILDTPLEJEFORANSTALTNINGER
”Arbejdsdag” lørdag den 23. april - vil du give en hånd med ?

Der skal også i år foretages en del vildtplejeforanstaltninger på foreningsreviret, startende med etablering af andereder og beskæring af bevoksning ved andesøen på syd samt grene, der er i vejen for de, der kommer til at sidde i hochsitsene/stigerne, herunder også opstillingen af den nye stige ved skoven omkring jagthytten samt flytningen af stige 5. – Hvis DU vil give en hånd med, så det hele ikke kun skal hvile på medlemmerne af jagtudvalget, er du meget velkommen ! Giv i såfald venligst Klaus Boll en melding herom: Tlf./sms: 40 20 47 30 – e-mail: klaus@boll-net.dk

Revir- og vildtpleforanstaltningerne skulle gerne resultere en god og stærk vildtbestand til efterårets jagter

RIFFELINDSKYDNING
PÅ 100-METER SKYDEBANEN I GRENAA
tirsdag den 26. april, kl. 18.00

Riffelindskydningen foregår ligesom de seneste år på ”de rigtige” 100-m. riffelbaner i Grenaa Skyttecenter, Næsgårdsvej 5, 8500 Grenaa

Samtidig hermed er der mulighed for også at teste sin riffel og ens egne skydefærdigheder på 200-m. banerne. På begge baner skydes til DJ’s bukkeskive. På 200-m. banen er der elektronisk markering med øjeblikkelig respons via skærm på topmoderne Kongsberg-anlæg med mulighed for print af skudbillede. Her er oplyst egenspredning, fald ift. 100 meter indskydning samt middeltræfpunkt.

Der er mulighed for at købe træningsammunition i relevante kalibre til rimelige priser.

Vi har banen til vores rådighed fra kl. 18.00 til kl. 20.00.

Deltagelse vil koste 100,- kr. Når ens riffel er indskudt, vil man få udleveret et eksemplar af Jægerforbundets indskydningsmærker til at klæbe på riflen.

Der skal forevises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved ankomst og indtegning.

For skydning på Grenaa Skyttecenter gælder følgende

ORDENSREGLER:
For at vi alle kan få en god oplevelse af skydningen, er der nogle få forhold, som vi kræver, bliver overholdt. Det hele er et spørgsmål om sikkerhed:

  • Våbnene udpakkes ved bilerne. (Foderalerne vil ellers komme til at ligge og flyde).
  • Bundstykket skal altid være åbent, når man ikke er på standpladsen.
  • Våbnene bæres altid med piben pegende opad.
  • Der må kun foretages sigteøvelser eller aftræksøvelser på standpladsen med piben pegende i skudretningen. Beundring og ”se med fingrene” sker udenfor huset.
  • Banekommandørens instrukser skal ubetinget følges.
  • Under markering skal alle våben stilles i stativerne, og skytterne må ikke begynde at rette sigtemidler og lign. før banekommandøren giver tilladelse.

Jvfr. ovenstående henstilles, at alle, der vil deltage i bukkepuljen, deltager i denne riffelindskydning. Er man forhindret heri, men alligevel gerne vil være med i bukkepuljen, skal ens riffel selvsagt være korrekt indskudt andetsteds.

For at  have lidt overblik over, hvor mange,  vi bliver, vil vi godt bede om tilmelding.  Denne bedes
foretaget til Jørgen Brøgger. Tlf./sms 40 35 22 11 –  -mail: jb@joergen-broegger.dk  senest  onsdag den 20.april.

REGULERING AF RÅGEUNGER I SKANSESKOVEN

Vi er af Syddjurs Kommune blevet bedt om at hjælpe med at regulere rågeunger i Skanseskoven i Ebeltoft. – Vi har ved selvsyn konstateret, at rågerne allerede er langt fremme med at genetablere kolonien fra sidste år. Der er bygget adskillige reder, og de voksne råger sværmer i stort tal over trætoppene med deres støjende skrigen.

Reguleringsperioden er som bekendt 1. maj – 15. juni. – Det vil være en fordel at komme i gang så tidligt, som muligt, inden der kommer for mange blade på træerne; men selvfølgelig skal vi også være så langt fremme, at ungerne er begyndt at hoppe ud af rederne og sætte sig på grenene. Det må de enkelte selv holde sig a’jor med.

Vi gør ligesom sidste år: Laver en ”pulje” af de medlemmer, der er interesserede i at deltage. Derfor beder vi alle, der gerne vil være med i denne ”pulje” om at melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms
40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest lørdag den 16. april (Påskelørdag). Der vil herefter tilgå alle deltagere i ”puljen” nærmere informationer. - Der vil for udøvelsen af reguleringen gælde samme retningslinier som sidste år.

Sidste år bortregulerede vi i alt 67 rågeunger

 

”BUKKETRÆF”
Mandag den 16. maj, kl. 08.30

Premieremorgenen, hvor vi alle mødes og henholdsvis viser den buk, vi eventuelt har skudt og ser de andres, - og udveksler vores oplevelser på denne særlige morgenstund.

Christian Koudals har været så venlig at sige, at han ligesom de foregående 7 år gerne stiller sin hyggelige fritidsgrund ”Frihuset”, Galgebakken 7 B, 8400 Ebeltoft til rådighed for arrangementets afholdelse. – Du finder den ved at dreje ind ad Galgebakken fra Strandgårdshøj og drejer til højre op mod golfbanen, men fortsætter så hen over golfbanens P-plads, hvor du for enden af P-pladsen finder indkørslen til ”Frihuset”.

Medbring selv termokaffe, - så sørger Christian for rundstykker m.v.

Pris pr. person for æggekage, tilberedt over bål, samt rundstykker m.v.: 50,- kr. pr. person. - Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe andre fornødenheder (øl/vand, bitter o.s.v.).

Vi håber på rigtig god deltagelse af morgenfriske bukkejægere, så vi kan få en mindst lige så hyggelig morgen/formiddag ud af det, som de foregående år.

Bålet vil være tændt, og der startes naturligvis med en parade over de nedlagte bukke, inden vi giver os i kast med de kulinariske herligheder.

For de allerfleste bukkejægere er der noget helt særligt ved at komme hjem fra bukkepremieren om morgenen den 16. maj. Man vil gerne fortælle om sine oplevelser – og jo da ikke mindst, hvis man har været heldig selv at nedlægge en buk, - og man vil gerne høre om de andres oplevelser, - og man vil gerne vise sin egen buk frem og sammenligne den med de andres.

Af praktiske årsager bedes der om, at man på forhånd tilmelder sig – så vi har en idé om, hvor mange rundstykker m.v., der skal indkøbes – til Jørgen Brøgger, tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest mandag den 9. maj.- Her et par stemningsindtryk fra sidste år:

EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELJAGT

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs.

Vi gør ligesom med bukkepuljen: Vi afholder ikke noget ”riffelpuljemøde” men beder de, der gerne vil være med i puljen om at melde sig til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk – tlf./sms: 40 35 22 11), -senest søndag den 14. august, - hvorefter der udsendes oversigt over holdinddelinger og ugenumre m.m.

Som tidligere vil det også i år være sådan, at alt nedlagt vildt tilfalder skytten. Hundyr og kalve af kronvildt og dåvildt (og evt. sikavildt) samt rå og lam er gratis. For hjorte større end spidshjorte skal

betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.. Øvrige vilkår kan ses på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/efterrs-vinter-riffelpulje-2022-23 og vil desuden blive udsendt til alle puljedeltagere sammen med holdoversigt og ugefordelinger m.v. Ligesom i bukkepuljen vil vi tilrettelægge det sådan, at alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger. - Deltagelse i riffelpuljen vil igen i år koste 500,- kr.

Hvis der nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med, bedes det oplyst ved tilmeldingen. Medlemmer, der evt. ikke har deltaget i bukkepuljen og/eller riffelindskydningen skal senest den 21. august forevise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved fremsendelse af foto heraf via mail til Jørgen Brøgger.

Riffeljagten vil kunne drives både på Colindseje og i Slusesåten på Øer.

FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
Fredag den 23. september, kl. 16.00-18.00

Rosenholm Jagtforening har været så imødekommende, at vi igen i år kan leje os ind på deres flugtskydningsbane i Falkær til en intern flugtskydningsaften med træning inden jagtsæsonen. Nogle af vore gode flugtskydningsskytter vil være behjælpelige med vejledning og ”instruktion”, så kom og få pudset formen ordentlig af inden jagtsæsonen sætter ind. Det skylder vi både os selv og vildtet.

Flugtskydningsbanen i Falkær ligger på adressen Thorsagervej 28, 8544 Mørke (for det tilfælde, at du ikke har været der før).

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Sidstnævnte skal købes på banen ! – Drikkevarer kan købes på banen og efter afslutning vil der også være mulighed for at købe en god grillpølse eller to.

Da vi gerne vil have overblik over hvor mange, der kommer, er det nødvendigt med tilmelding, der skal foretages t il Jørgen Brøgger (40 35 22 11  /  jb@joergen-broegger.dk)  senest fredag den 16. september, – Vi håber på rigtigt godt fremmøde, - og siger på gensyn til en hyggelig og lærerig aften !

BESØG PÅ HJORTE- & VILDSVINEBANEN I GRENAA
Mandag den 26. september, kl. 17.00-19.00

Der er mulighed for at træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi, vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest mandag den 19. september. – Der kan IKKE købes patroner på banen !

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.

INDIVIDUELT ANDETRÆK I SLUSESÅTEN

Det er muligt for medlemmerne at drive individuelt andetræk i slusesåten på Øer fra 1. september til 31. december, - undtagen de datoer, hvor der vil blive afholdt foreningsjagter i såten. Disse vil blive oplyst i vinterprogrammet.

Udover ænder må der også nedlægges gæs, krager og skader, og fra den 10. november desuden skovduer. Desuden må der nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt i såten, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

INDIVIDUELT GÅSETRÆK PÅ COLINDSEJE, SYD
i september måned

Der er under vinter-riffeljagten 2020-21 observeret ganske mange gæs på Colindseje Syd, hvor flere er set slå ned både på markerne og på ”engen” ved siden af mosen. Derfor er det besluttet, at medlemmerne kan gå på individuelt gåsetræk på engarealet mellem ”Oles remise”/stige 9 og Rosenholm Å. Ligesom for andetræksmuligheden i Slusesåten må der også her nedlægges krager, skader, ræv og mårhund. Ligeledes gælder, at medlemmer, der gerne vil benytte sig af dette tilbud, skal melde til Jørgen Brøgger senest kl. 18.00 aftenen før man vil derud, ligesom der naturligvis også her skal medbringes apporterende hund.

Sidste dag, der må drives gåsetræk er søndag den 26. september. Derefter skal der være ro på reviret inden premierejagten den 1. oktober.

INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Af hensyn til bukkejagten må der først fiskes efter den 16. juli ! – Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering eller om der i september er nogen på gåsetræk. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn. Som tidligere meddelt kan der også fiskes efter flodkrebs af de, der evt. måtte have lyst til det.

Sidste dag, der må fiskes i åen er søndag den 26. september. Derefter skal der være ro på reviret indtil premierejagten den 1. oktober og i resten af jagtsæsonen.

Og så håber vi bare på, at åen ikke lukker af grøde ligesom forrige år.

BENYT SOMMERSÆSONEN TIL AT
FORBEDRE DINE SKYDEFÆRDIGHEDER
VED BESØG PÅ FLUGTSKYDNINGSBANEN

Der er for os alle al mulig grund til at benytte sommersæsonen til at træne sine skydefærdigheder på flugtskydningsbanen. – Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vore medlemmer er velkomne til at deltage i almindelige træningsskydninger hos vore naboforeninger, - således :

Mols-Rønde Jagtforening :

Træner på banen i Agri, - hvor der skydes skeet-skydning. – I april måned skydes om lørdagen med start kl. 10.00. – Derefter hver mandag aften med start kl. 18.30.

Patroner skal købes på banen, da det er særligt miljøvenlige patroner efter krav fra Naturstyrelsen. Øl & vand kan købes.

Feldballe Jagtforening :

Der trænes hver tirsdag, til og med den sidste tirsdag i august, på banen ved Mårupvej (ved Lufthavnen), - med start kl. 18.00. - Også her kan købes patroner, øl og vand.

Rosenholm Jagtforening :

Der trænes hver fredag fra kl. 10.00-16.00 og hver lørdag fra kl. 10.00-14.00. Også her kan der købes patroner og fornødenheder på banen

DEN ÅRLIGE SEKSKANT-SKYDNING

Er her ”i skrivende stund” endnu ikke fastlagt. Det er vores tur til at stå som arrangør, men vi kender endnu ikke datoen, da sidste års arrangør (Boeslum Jagtforening) først skal indkalde til det årlige planlægningsmøde, hvor datoen fastsættes.

Vi skal som bekendt deltage med 5 mand, hvoraf det er de 3 bedste resultater, der ”tæller”. - De, der gerne vil være med til at forsvare den sølvmedaljeplads, vi opnåede sidste år – eller måske endda ”opgradere” den til en guldmedalje-placering - bedes melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest den 1. august 2022.– Deltagerne betaler selv for duer/patroner og evt. forplejning, mens foreningen betaler holdgebyret.

Da det som sagt er os, der skal stå som arrangør håber vi, at der er nogle medlemmer, der vil melde sig som ”praktiske hjælpere”, således at vores skytter kun skal koncentrere sig om selve skydningen.

Stemningsindtryk fra sidste års 6-kantskydning:
Nederst til højre de stolte sølvmedalje-vindere

ER DER STEMNING FOR ET
”MOTORSAVSKURSUS” OG/ELLER ET KNIVKURSUS ?

Ved jagtfrokosten den 19- februar var der nogle medlemmer, der spurgte, om vi ikke kunne holde et ”motorsavskursus” - Og det fik andre til at spørge, om vi så ikke også kan holde et knivkursus ?
Vi har tidligere, med stor succes, holdt begge dele, og gør det gerne igen, såfremt der er den fornødne interesse.

”Motorsavskurset” vil i givet fald omfatte korrekt brug og vedligeholdelse af både motorsav og buskrydder, sikkerhedsforanstaltninger og ”teknikker” m.v..

Knivkurset vil i givet fald omfatte tilvirkning af knive, hvor klingerne købes på kurset, og man så selv forarbejder skæfterne og skederne m.m. man vælger selv, hvad man vil anvende som skæftematerialer; det kan være alt fra træ, herunder f.eks. moseeg, ben/horn og metal (typisk messing- eller kobberindlæg) m.m.

En evt. gennemførelse af enten det ene eller begge ”kurser” vil som sagt være afhængigt af, om der er den fornødne interesse. Derfor vil vi gerne bede de medlemmer, der er interesserede, om at give en forhånds-tilkendegivelse senest fredag den 22. juli. Tilkendegivelsen er i første omgang ikke bindende, men vil være vejledende om, om det er noget, vi skal arbejde videre med. Der skal være min. 10 positive forhånds-tilkendegivelser for, at vi vil arbejde videre med planlægningen. Er dette tilfældet vil vi efterfølgende melde et konkret program ud og bede om bindende tilmeldinger. For at det ene eller begge kurser skal gennemføres, skal der være min. 10 bindende tilmeldinger til hvert af dem. – Men hyggeligt – og gavnligt (ikke mindst f.s.v. angår motorsavskurset her hvor mange revirpleje-foranstaltninger skal foretages).

Motorsavskursus 2007

Knivkursus 1998-2007 – til højre resultatet af den sidste sæson i 2007

Med jægerhilsen
- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer
Bestyrelsen