april 2023

Til vore medlemmer :
Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

FORÅRS-/SOMMERPROGRAM 2023

- hvor vi selv synes, at vi har fået sammensat et godt program med nogle gode aktiviteter.
Vi starter dog med at meddele, at det også er nu, der skal betales ”jagtkontingent” af alle medlemmer, der har jagttegn, - således:

Så er tid for indbetaling af
JAGTKONTINGENTET” 2023-24

”Jagtkontingentet” er som bekendt det beløb, som alle medlemmer med jagttegn skal betale, og som går til dækning af jagtlejen for foreningsreviret (vi har enkelte medlemmer, der ikke har jagttegn, og de skal altså ikke betale dette ”jagtkontingent”). – ”Jagtkontingentet” udgør i h.t. generalforsamlings- beslutning 700,- kr., der venligst bedes overført til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr. 0010 758920 – eller via Mobile-Pay: 795094 – HUSK at oplyse indbetaler-navn og –adresse -

SENEST fredag den 28. april (men gerne før – hvis du gør det allerede nu, så glemmer du det ikke).  – På forhånd tak !

O.B.S.:

Belært af tidligere års (dårlige) erfaringer skal for god ordens skyld bemærkes, at såfremt beløbet ikke er indbetalt til seneste betalingsfrist, vil der blive fremsendt én rykker med tillæg af et rykkergebyr på 50,- kr..

Og så til selve programmet:

Som meddelt ved medlemsmail den 5. april afholder vi

FAMILIE-FISKETUR
Lørdag den 15. april kl. 10.00 – 13.00
til ”Djurs Fiskepark” (Put & Take)
Kanalvej 90, Fannerup, 8560 Kolind

Her har vi fået en fin aftale, hvor vi kan fiske disse 3 timer for 100,- kr. pr. fiskestang (normalpris 140,- kr.). Tag gerne hele familien (og evt. (jagt-) venner med. Deltagere, "der blot er med" (ikke fisker) er gratis. Anlægget har en god fiskebestand, og er særligt velegnet til børn/børnebørn (bl.a. særlig børnesø), men kan også byde på gode oplevelser for voksne, såvel mere "inkarnerede" lystfiskere som "hyggefiskere".
Der vil være mindre præmier til de, der fanger h.h.v. den første, den største og de fleste fisk (over målet, selvsagt).
Der er mulighed for at købe agn i form af powerbait m.m på stedet, ligesom der kan lejes fiskestang, hvis man ikke selv har en.
Læs selv mere på Djurs Fiskepark's hjemmeside: https://djurs-fiskepark.dk/
Kl. 13.00 samles vi ved det dejlige opholdsområde med borde og bænke, hvor vi holder "parade" og præmieuddeling og derefter i fællesskab hygger os med vores medbragte madkurve.
Tilmelding med oplysning om antal deltagere/fiskestænger til Jørgen Brøgger senest tirsdag den 11. april, - men meget gerne tidligere. - Enten på mail jb@joergen-broegger.dk eller pr. tlf./sms på 40 35 22 11

FISKETUR EFTER VÅRSILD I RANDERS FJORD

Vi satser på at kunne arrangere en fisketur til Randers Fjord efter vårsild ligesom, de succesfulde ture sidste og forrige år Men en sådan tur kan ikke datosættes på forhånd, da det er helt afhængigt af hvornår, sildene går op i Fjorden.  Når det (forhåbentlig) bliver aktuelt, vil vi derfor med kort varsel rundsende en medlemsmail med nærmere oplysninger og anmodning om hurtig tilbagemelding fra de, der kunne tænke sig at deltage i dette spændende fiskeri. – Det er virkelig spændende fiskeri, når der f.eks. er 3-4 sild på krogene ad gangen og hele stangen ”sitrer”. Tøv derfor ikke med at tilmelde dig og familien. I vil med garanti ikke fortryde det. - Her er et par stemningsindtryk fra de gode ture sidste og forrige år, hvor der blev fanget h.h.v. 75 og 54 sild.

BUKKEJAGTEN 2023

Sædvanen tro er der mulighed for at deltage i sommer-bukkejagt på foreningsreviret. Det sker som altid ved inddeling af de interesserede i ”hold”, således, at alle hold får en af de første dage, d.v.s. i uge 20, hvorefter der fra og med uge 21 er hele uger til hvert hold, hvor holdene så internt melder/aftaler hvem, der er på reviret hvornår, og hvor man sidder.

De, der gerne vil være med i puljen skal melde det til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk , tlf./sms 40 35 22 11 senest mandag den 1. maj (gerne tidligere). Derefter rundsender vi mail til alle i puljen med oplysning om holdinddelinger og tildelte ugenumre samt øvrige oplysninger.

Ved tilmeldingen bedes man oplyse, om der er nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med.

Prisen for deltagelse i bukkepuljen er igen i år 500,- kr., der skal være betalt senest den 1. maj.
Nedlagt buk tilfalder skytten, der herefter udtræder af puljen.

Alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten. Al jagt skal ske fra stigerne, der må ikke pürsches rundt på reviret. Dog må der på vej til og fra stige 1,2, 3, 4 og 5 på Nord nedlægges buk, hvis der er forsvarligt kuglefang, hvilket, der jo er gode muligheder for i det kuperede terræn dér.

Som vanligt vil der i år også være mulighed for at drive bukkejagt i Slusesåten på Øer.

Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund både på Colindseje og i Slusesåten. På Colindseje er som bekendt etableret baitplads med vildtkamera og natbelysning i nærheden af stige 9. Vildtkameraet har tidligere vist flere forekomster af mårhund, dog ikke lige på det seneste, hvilket vi jo kun skal være glade for.

Reglerne for deltagelse i puljen er de samme som tidligere år. Se reglerne for deltagelse i bukkepuljen på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/bukkepulje-2023

Vi henstiller kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 26. april, - jvfr. nedenstående, hvor der skal vises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Deltager man ikke i riffelindskydningen, men vil være med i puljen, skal man sende kopi af jagttegn og riffeltilladelse via mail til Jørgen Brøgger senest den 5. maj.

RIFFELINDSKYDNING
PÅ 100-METER SKYDEBANEN I GRENAA
onsdag den 26. april, kl. 17.30

Riffelindskydningen foregår ligesom de seneste år på 100-meter riffelbanerne i Grenaa Skyttecenter, Næsgårdsvej 5, 8500 Grenaa

Samtidig hermed er der mulighed for også at teste sin riffel og ens egne skydefærdigheder på 200-m. banerne. På begge baner skydes til DJ’s bukkeskive. På 200-m. banen er der elektronisk markering med øjeblikkelig respons via skærm på topmoderne Kongsberg-anlæg med mulighed for print af skudbillede. Her er oplyst egenspredning, fald ift. 100 meter indskydning samt middeltræfpunkt.

Der er mulighed for at købe træningsammunition i relevante kalibre til rimelige priser.

Vi har banen til vores rådighed fra kl. 17.30 til kl. 19.30.

Deltagelse vil koste 100,- kr. Når ens riffel er indskudt, vil man få udleveret et eksemplar af Jægerforbundets indskydningsmærker til at klæbe på riflen.

Der skal forevises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved ankomst og indtegning.

For skydning på Grenaa Skyttecenter gælder følgende (citat)

ORDENSREGLER:
For at vi alle kan få en god oplevelse af skydningen, er der nogle få forhold, som vi kræver, bliver overholdt. Det hele er et spørgsmål om sikkerhed:

  • Våbnene udpakkes ved bilerne. (Foderalerne vil ellers komme til at ligge og flyde).
  • Bundstykket skal altid være åbent, når man ikke er på standpladsen.
  • Våbnene bæres altid med piben pegende opad.
  • Der må kun foretages sigteøvelser eller aftræksøvelser på standpladsen med piben pegende i skudretningen. Beundring og ”se med fingrene” sker udenfor huset.
  • Banekommandørens instrukser skal ubetinget følges.
  • Under markering skal alle våben stilles i stativerne, og skytterne må ikke begynde at rette sigtemidler og lign. før banekommandøren giver tilladelse.
  • Mundingsbremse må kun anvendes efter aftale med banekommandøren.

Jvfr. ovenstående henstilles, at alle, der vil deltage i bukkepuljen, deltager i denne riffelindskydning. Er man forhindret heri, men alligevel gerne vil være med i bukkepuljen, skal ens riffel selvsagt være korrekt indskudt andetsteds.

For at have lidt overblik over, hvor mange vi bliver, vil vi godt bede om tilmelding. Denne bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest fredag den 21. april.

REVIR- OG VILDTPLEJEFORANSTALTNINGER
”Arbejdsdag” lørdag den 29. april - vil du give en hånd med ?

Der er allerede gennemført et større revir- og vildtplejeprojekt, da nogle af foreningens gode medlemmer i uge 13 beplantede hele arealet mellem andesøen på ”Syd” og den nord herfor beliggende remise, - til forhåbentlig fremtidig gavn for vildtet med ly og fødemuligheder til især de jordrugende fugle (og på længere sigt nok også øgede jagtoplevelser for os selv). Dette område vil løbende blive passet/renholdt hen over sommeren.

Men derudover skal der foretages en del andre foranstaltninger med etablering af andereder og beskæring af bevoksning ved begge andesøer samt grene, der er i vejen for de, der kommer til at sidde i hochsitsene/stigerne under bukkejagten, samt oprydning og beskæring m.m. ved bålpladsen ved jagthytten

Vi mødes ved jagthytten kl. 09.30, hvor der ”holdes parole” og dagens opgaver fordeles (der vil naturligvis være en paroledram). – Medbring selv madpakke, så er foreningen vært ved en øl/vand hertil, når dagens opgaver er løst

Hvis DU vil give en hånd med, så det hele ikke kun skal hvile på medlemmerne af jagtudvalget, er du meget velkommen !  Giv i såfald venligst Klaus Boll en melding herom: Tlf./sms: 40 20 47 30 – e-mail: klaus@boll-net.dk – Oplys samtidig, hvad du evt. kan medbringe af værktøj (motorsav, buskrydder, grensav, høgenæb, grensaks, økse o.s.v.).

Revir- og vildtpleforanstaltningerne skulle gerne resultere en god og stærk vildtbestand til efterårets jagter

REGULERING AF RÅGEUNGER I SKANSESKOVEN

Vi er (endnu) ikke af Syddjurs Kommune blevet bedt om at hjælpe med at regulere rågeunger i Skanseskoven i Ebeltoft igen i år, men vi håber og ”forventer”, at det vil ske kort efter påske.. – Vi har ved selvsyn konstateret, at rågerne allerede er langt fremme med at genetablere kolonien fra sidste år. Der er bygget adskillige reder, og de voksne råger sværmer i stort tal over trætoppene med deres støjende skrigen. Så med mindre I hører andet, så regn med, at vi også skal regulere i år.

Reguleringsperioden er som bekendt 1. maj – 15. juni. – Det vil være en fordel at komme i gang så tidligt, som muligt, inden der kommer for mange blade på træerne; men selvfølgelig skal vi også være så langt fremme, at ungerne er begyndt at hoppe ud af rederne og sætte sig på grenene. Det må de enkelte selv holde sig a’jour med.

Vi gør ligesom de forrige år: Laver en ”pulje” af de medlemmer, der er interesserede i at deltage. Derfor beder vi alle, der gerne vil være med i denne ”pulje” om at melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest mandag den 24. april Der vil herefter tilgå alle deltagere i ”puljen” nærmere informationer. - Der vil for udøvelsen af reguleringen gælde samme retningslinier som tidligere.

Fotos taget den 6. april 2023

Sidste år bortregulerede vi i alt 143  rågeunger

”BUKKETRÆF”
Tirsdag den 16. maj, kl. 08.30

 

Premieremorgenen, hvor vi alle mødes og henholdsvis viser den buk, vi eventuelt har skudt og ser de andres, - og udveksler vores oplevelser på denne særlige morgenstund.

Christian Koudals har været så venlig at sige, at han ligesom de foregående 8 år gerne stiller sin hyggelige fritidsgrund ”Frihuset”, Galgebakken 7 B, 8400 Ebeltoft til rådighed for arrangementets afholdelse. – Du finder den ved at dreje ind ad Galgebakken fra Strandgårdshøj og drejer til højre op mod golfbanen, men fortsætter så hen over golfbanens P-plads, hvor du for enden af P-pladsen finder indkørslen til ”Frihuset”.

Medbring selv termokaffe, - så sørger Christian for rundstykker m.v.
Christian er vært ved en "bukkedram"

 Pris pr. person for æggekage (af 60 æg !), tilberedt over bål, samt rundstykker m.v.: 60,- kr. pr. person. Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe andre fornødenheder (øl/vand, bitter o.s.v.).

Vi håber på rigtig god deltagelse af morgenfriske bukkejægere, så vi kan få en mindst lige så hyggelig morgen/formiddag ud af det, som de foregående år.

Bålet vil være tændt, og der startes naturligvis med en parade over de nedlagte bukke, inden vi giver os i kast med de kulinariske herligheder.

 For de allerfleste bukkejægere er der noget helt særligt ved at komme hjem fra bukkepremieren om morgenen den 16. maj. Man vil gerne fortælle om sine oplevelser – og jo da ikke mindst, hvis man har været heldig selv at nedlægge en buk, - og man vil gerne høre om de andres oplevelser, - og man vil gerne vise sin egen buk frem og sammenligne den med de andres.

Af praktiske årsager bedes der om, at man på forhånd tilmelder sig – så vi har en idé om, hvor mange rundstykker m.v., der skal indkøbes – til Jørgen Brøgger, tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest tirsdag den 9. maj. - Her et par stemningsindtryk fra tidligere år:

EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELJAGT

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs.

Vi gør ligesom med bukkepuljen: Beder de, der gerne vil være med i puljen om at melde sig til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk – tlf./sms: 40 35 22 11) - senest tirsdag den 15. august, - hvorefter der udsendes oversigt over holdinddelinger og ugenumre m.m.

Som tidligere vil det også i år være sådan, at alt nedlagt vildt tilfalder skytten. Øvrige vilkår kan ses på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/efterrs-vinter-riffelpulje-2023-24 og vil desuden blive udsendt til alle puljedeltagere sammen med holdoversigt og ugefordelinger m.v. Ligesom i bukkepuljen vil vi tilrettelægge det sådan, at alle hold starter med dagsintervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger. - Deltagelse i riffelpuljen vil igen i år koste 500,- kr.

Hvis der er nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med, bedes det oplyst ved tilmeldingen. Medlemmer, der evt. ikke har deltaget i bukkepuljen og/eller riffelindskydningen skal senest den 25. august forevise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved fremsendelse af foto heraf via mail til Jørgen Brøgger.

Riffeljagten vil kunne drives både på Colindseje og i Slusesåten på Øer.

Træning i skydning til bevægeligt mål
BESØG PÅ HJORTE- & VILDSVINEBANEN
I GRENAA
Torsdag den 17. august, kl. 18.00-20.00

Der er mulighed for at træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi, vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest mandag den 7. august. – Der kan IKKE købes patroner på banen !

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.

INTERN FLUGTSKYDNINGSAFTEN
Fredag den 22. september, kl. 16.00-18.00
på Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær
Thorsagervej 28, 8544 Mørke

Med stor velvilje fra Rosenholm Jagtforening har vi lejet deres flugtskydningsbane i Falkær, som vi således har for os selv i disse to timer, så vi kan ”få pudset færdighederne af” inden jagtsæsonen sætter ind,  og vi skal afgive vores skud mod levende vildt, der jo gerne skal  ”falde i knaldet”.  Derfor vil nogle af vores dygtige skytter assistere med gode råd og vejledning på banen.

Vi anmoder om, at alle, der har mulighed for at være der fra start kl. 16.00 vil være der til den tid, så vi kan få udnyttet tiden bedst muligt, og alle kan nå at ”komme igennem”, inden vi slutter.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Patroner skal købes på banen. Øl og vand kan købes på banen, hvor det også vil være muligt at købe en god grillpølse, når skydningen er slut.

DEN ÅRLIGE SEKSKANT-SKYDNING

er her ”i skrivende stund” endnu ikke fastlagt. Som sidste års arrangør er det i år vores tur til at indkalde til ”planlægningsmødet”, hvor datoen fastsættes. Dette vil blive afholdt medio/ultimo juni måned. Vi ved dog, at dette års arrangør bliver Feldballe Jagtforening, og at skydningen derfor også vil blive afholdt på deres bane ved Mårupvej. Så snart datoen er kendt, rundsender vi en medlemsmail herom (det bliver uden tvivl i august måned om vanligt).

Vi skal som bekendt deltage med 5 skytter, hvoraf det er de 3 bedste resultater, der ”tæller”. - De, der gerne vil være med til at forsvare den sølvmedaljeplads, vi opnåede både sidste og forrige år – eller måske endda ”opgradere” den til en guldmedalje-placering ? - bedes melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest den 1. august 2023.

Deltagerne betaler selv for duer/patroner og evt. forplejning, mens foreningen betaler holdgebyret

Flugtskydning om
DJURSLANDSPOKALEN

Vi har endnu ikke modtaget invitation til denne flugtskydningskonkurrence, hvor vi deltog for første gang sidste år, hvor alle var enige om, at denne konkurrence ville vi også deltage i fremover.
Der skal være 4 skytter på et hold, og vi kan deltage med lige så mange hold, som vi kan samle. Og det må meget gerne blive mere end et !

Så snart vi kender datoen, melder vi denne ud via en medlemsmail. Vi forventer, at det bliver i august måned, ligesom sidste år. - Foreningen betaler holdgebyrerne for alle de hold, vi kan stille med, mens skytterne selv betaler for duer og patroner og evt. forplejning.

For at vi kan være klar til at tilmelde os så snart, vi modtager invitationen, beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil være med til at skyde for foreningen, melder sig til Jørgen Brøgger (tlf./e-mail som ovenfor) snarest muligt og senest den 15. maj.

INDIVIDUELT ANDETRÆK I SLUSESÅTEN

Det er muligt for medlemmerne at drive individuelt andetræk i slusesåten på Øer fra 1. september til 31. december, - undtagen de datoer, hvor der vil blive afholdt foreningsjagter i såten. Disse vil blive oplyst i vinterprogrammet.

Udover ænder må der også nedlægges gæs, krager og skader, og fra den 10. november desuden skovduer. Desuden må der nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt i såten, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

INDIVIDUELT GÅSETRÆK PÅ COLINDSEJE, SYD
i august måned

Der er under vinter-riffeljagten 2022-23 observeret gæs på Colindseje Syd, hvor flere er set slå ned både på markerne og på ”engen” ved siden af mosen. Derfor er det besluttet, at medlemmerne kan gå på individuelt gåsetræk på engarealet mellem ”Oles remise”/stige 9 og Rosenholm Å. Ligesom for andetræks-muligheden i Slusesåten må der også her nedlægges krager, skader, ræv og mårhund. Ligeledes gælder, at medlemmer, der gerne vil benytte sig af dette tilbud, skal melde til Jørgen Brøgger senest kl. 18.00 aftenen før man vil derud, ligesom der naturligvis også her skal medbringes apporterende hund.

Sidste dag, der må drives gåsetræk er søndag den 27. august. Derefter skal der være ro på reviret inden riffeljagten starter 1. september.

INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Af hensyn til bukkejagten må der først fiskes efter den 16. juli ! – Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering, eller om der i august er nogen på gåsetræk. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn. Som tidligere meddelt kan der også fiskes efter flodkrebs af de, der evt. måtte have lyst til det.

Sidste dag, der må fiskes i åen er søndag den 26. september. Derefter skal der være ro på reviret indtil premierejagten den 1. oktober og i resten af jagtsæsonen.

Og så håber vi bare på, at åen ikke lukker af grøde, som det tidligere er set.

BENYT SOMMERSÆSONEN TIL AT
FORBEDRE DINE SKYDEFÆRDIGHEDER
VED BESØG PÅ FLUGTSKYDNINGSBANEN

Der er for os alle al mulig grund til at benytte sommersæsonen til at træne sine skydefærdigheder på flugtskydningsbanen. – Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vore medlemmer er velkomne til at deltage i almindelige træningsskydninger hos vore naboforeninger, - således :

Mols-Rønde Jagtforening :
Træner på banen i Agri, - hvor der skydes skeet-skydning. – I april måned skydes om lørdagen med start kl. 10.00. – Derefter hver mandag aften med start kl. 18.30.

Patroner skal købes på banen, da det er særligt miljøvenlige patroner efter krav fra Naturstyrelsen. Øl & vand kan købes.

Feldballe Jagtforening :
Der trænes hver tirsdag, til og med den sidste tirsdag i august, på banen ved Mårupvej (ved Lufthavnen), - med start kl. 18.00. - Også her kan købes patroner, øl og vand.

Rosenholm Jagtforening :
Der trænes hver fredag fra kl. 10.00-18.00 og hver lørdag fra kl. 10.00-14.00. Også her kan der købes patroner og fornødenheder på banen

Bedste jægerhilsener
og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer
Bestyrelsen og jagtudvalget