ELSEGAARDE  JAGTFORENING
Generalforsamlingsberetning, 1. marts 2022

Velkommen til generalforsamlingen 2022, - igen i år corona-forsinket, men dejligt nu igen at være tilbage i de gammelkendte omgivelser og med indledende spisning af Anita’s velsmagende gule ærter. Dem har vi savnet, - tak, fordi du vil hjælpe os igen i år, Anita !

Som sagt, så velkommen her til ”første halvleg” med de gule ærter. En særlig velkomst skal lyde til vores to nye medlemmer: Per Ovesen og Erik Fyhn Smidt. Velkommen iblandt os; vi håber, at I må blive lige så glade for at være med, som vi andre er, og at vi fremover må komme til at se meget til Jer.

Jeg håber, at vi må få en god aften med en hyggelig start og en efterfølgende seriøs og rolig generalforsamling.
Det siges jo, at traditioner skal holdes i hævd. Som den nostalgiker, jeg er, er jeg helt enig heri. Især når de gælder de gode traditioner. Derfor er foreningen – traditionen tro – også i år vært ved den dram, så vi pænt kan starte med at hilse anstændigt på hinanden. Efterfølgende snapse er for egen regning, og man bedes venligst selv holde regnskab hermed ved at slå streger på den lille seddel, der ligger ved hver kuvert.
Hjælp gerne hinanden med at holde øje med, at også sidemanden husker det. – Tak.----

------------------------------------------------

Velkommen her til ”anden halvleg”, selve generalforsamlingen. Velkommen til de sidst ankomne.
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og bestyrelsen vil gerne foreslå Sven Arne Vallentin. – Måtte der være andre forslag ?

Beretningen må i år desværre indledes med et ”Jagt Forbi”. Efter at have tabt kampen mod kræften gik Bjørn Wikkelsøe Jensen  den 9. november 2021bort i en alder af 79 år, Bjørn var foreningens anciennitetsmæssigt ældste medlem. Han blev medlem af foreningen den 1. januar 1965, men havde inden da allerede været ”med” i mange år, da han som knægt traskede i hælene på sin far og foreningens andre koryfæer på da lange markers haretramp, hvor han og de andre drenge havde opgaven med at slæbe på de nedlagte harer; - og senere, da han selv havde fået jagttegn, men ikke behøvede formelt medlemskab af foreningen, da han jo alligevel altid var med, og også kunne læse jagtbladet ”Jagt og Fiskeri”, når hans far fik det.
I 1973 indvalgtes Bjørn i bestyrelsen. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde samme aften valgtes han som kasserer efter sin far, Tommy.  Han bestred kassererposten indtil 1978, hvorhan igen efterfulgte sin far, - denne gang som foreningens revisor, - indtil

han i 1982 flyttede til Sjælland som følge af jobskifte. I de senere år har Bjørn

fungeret som fast og kompetent dirigent ved de årlige generalforsamlinger. 
Der har tidligere været bragt udførlige mindeord om Bjørn i medlemsbladet og på foreningens hjemmeside, hvorfor jeg ikke vil gå i yderligere detaljer her.
Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig i et øjebliks stilhed. – ”Jagt forbi”
Æret være Bjørn Wikkelsøes minde !

------------------------------------------------

Og så skal vi til noget mere glædeligt. Jeg vil gerne bede Mikkel Brøgger komme herop. – Du har i år været medlem af foreningen i 25 år, og skal derfor have overrakt 25-års tegnet.
Du tog jagttegn, da du i 1997 var elev på jagtholdet på Helgenæs Naturefterskole, og blev straks derefter medlem af foreningen, hvor du også havde været med på foreningens jagter i flere år, - bl.a. i dine helt yngre år med luftbøsse og formaninger om, at du kun måtte skyde solsorte og sjaggere.
I den første nok halve snes år, hvor du var medlem, havde vi flere unge medlemmer – en overgang var oppe på 15 medlemmer mellem 16 og 25 år. Foreningen havde ikke eget revir dengang, men der var flere af foreningens medlemmer, der inviterede Jer på ”ungjægerjagt” uden at vi på den måde havde en decideret ungdomsafdeling.
Som jeg sagde til Mikkel Gregersen, da han sidste år fik 25-års tegn, kan jeg også sige til dig, at I dengang var med til at trække foreningens gennemsnitsalder ned, - og det er I stadig – I er stadig nogle af foreningens yngste medlemmer. – Ganske tankevækkende og lidt foruroligende.
Hjerteligt tillykke og tak for de 25 års trofasthed !

--------------------------------------------------------------------

Og så til selve beretningen.
Ligesom de to foregående år, er beretningen også i år emne-opdelt i stedet for at ”lire det hele af” i dato-rækkefølge.

Og der kommer vi desværre ikke uden om, at det første emne naturligt må være

Corona.
Ligesom resten af samfundet blev vi ramt af de skærpede restriktioner, der indførtes omkring jul og årsskiftet 2020-21, hvor vi måtte starte det nye år med at aflyse den programsatte nytårsjagt den 9. januar og afslutningsjagten den 31. januar, udsætte den planlagte generalforsamling 25. januar og den traditionelle jagtfrokost den 20. februar. Og ligeledes aflyse den programsatte foredragsaften med Jørgen Skouboe fra ”Nak og Æd”, den planlagte foredragsaften med Morten Egtved, der skulle have fortalt om regulering af invasive rov-pattedyr, - og ”Jagtforeningernes indendørs salonskydning”.
Heldigvis kunne vi lade riffelpuljen ”køre” som planlagt, da der jo her var tale om enkeltmandsjagt i fri natur, - så der var da nogle af foreningens medlemmer, der fik tilfredsstillet lidt af jagtlysten.

Jagterne
Herefter er naturligt at starte med at fortælle om jagtaktiviteterne.
Der er i efteråret 2021 afholdt 5 foreningsjagter på foreningsreviret på Colindseje med et samlet udbytte på 1 gråand og 5 fasaner.

Hertil kom en programsat formiddagsjagt i ”Slusesåten” den 10. december. Da Kaj Martinussen læste om den i efterårsprogrammet, ringede han prompte – som den gæstfrie mand og jæger, han er, - og tilbød, at vi kunne supplere denne med hans revir ”Kløvsign” på Øer. I ”Slusesåten” blev der nedlagt en sneppe og derudover set fasan, hare og råvildt. Hos Kaj blev der nedlagt en hare, - af samme nimrod, som skød sneppen i ”Slusesåten”.

Herudover havde vi fornøjelsen at blive inviteret på to invitationsjagter: Den 12. november på Chr. Koudals, Georg Sands og Peter & Jørgen Brøggers fælles revir i Holme, hvor der sluttedes af med, at værterne bød på dådyrsuppe, tilberedt over bålstedet i ”skoven”  og ”den traditionelle julejagt” den 29. december, hvor det var Jesper Sørensen, Torben Nikolaisen og Kaj Martinussen, der inviterede på besøg på deres respektive revirer i h.h.v. Gråske, ”Karpensø Skov” i Stubbe og ”Kløvsign” på Øer. Denne jagt blev desuden suppleret med ”Slusesåten” på Øer. Der blev på begge invitationsjagter set rigtig meget vildt, og i Holme kom der en enkelt hare på paraden; på ”julejagten” blev der hos Jesper nedlagt 1 krage, i ”Slusesåten” en sneppe, en hare og et lille bukkelam.

Der var 18 deltagere i årets Bukkepulje, hvor der ialt blev nedlagt 4 sommerbukke.
I efterårs-vinter-riffelpuljen 2020-21 var der 15 deltagere og i puljen 2021-22 nitten deltagere. Efter 1. januar 2021 blev der nedlagt 4 mårhunde og fra 1. september til 31. december 2021fire ræve, 1 gammelrå og en smalrå. Altså i alt 10 stk. vildt i kalenderåret 2021.
Med til omtalen af bukkejagten hører også, at der med stor velvilje fra Chr. Koudal blev afholdt et meget hyggeligt ”bukketræf” på hans fritidsgrund ”Frihuset” den 16. maj, hvor Christian og Georg Sand havde forberedt det store morgenbord, bl.a. med en stor æggekage tilberedt over bål bestående af ikke færre end 65 æg. Stor tak til Christian for gæstfriheden. Christian har også allerede meddelt, at vi gentager succes’en i år. Tak for det !

I slutningen af april måned fik vi en henvendelse fra Syddjurs Kommune, om vi kunne hjælpe med at regulere rågeunger i en nyopstået rågekoloni i Skanseskoven. Det sagde vi selvsagt ja tak til med kyshånd.
Af de 13 medlemmer, der meldte sig til deltagelse i denne ”pulje” var det kun de 9, der nåede at komme afsted. Disse ni medlemmer nåede til gengæld til sammen at bortregulere i alt 67 rågeunger, - til stor glæde for de støjplagede naboer.
Vi er spændte på, om vi får tilbuddet igen i år. Rågekolonien er ved at etablere sig igen.

Igen i 2021 var der mulighed for ar tage på individuel duejagt og/eller krageregulering på Colindseje. Det var ikke særligt mange, der benyttede sig heraf, men de, der gjorde, kunne alle berette om, hvor vanskelige kragerne er at snyde og lokke på skudhold. Det blev ikke til nogen duer, og kun en enkelt krage, nedlagt af Per Bisgaard efter utallige forsøg.
Vedr. kragereguleringen skal nævnes, at der ved et af de seneste møder mellem jagtudvalget og bestyrelsen blev foreslået, at kragepokalen fremover kun skal kunne tilfalde den, der nedlægger flest krager på foreningsreviret, - d.v.s. sammenlagt ved regulering og foreningsjagter. – Det vil jo i givet fald være en ændring i forhold til hidtil gældende kriterier, hvor pokalen tilfalder den, der ved generalforsamlingen medbringer flest krage- & skadeben fra nedlagte ”sorte fugle” i det forløbne år.
Da det i givet fald vil være en ændring i forhold til tidligere kriterier, vil vi gerne høre, hvad forsamlingen mener herom
Vi havde også ”lukket op” for muligheden for at tage individuelt på gåsetræk på Colindseje Syd, - men det er ikke mit indtryk, at der var nogen, der benyttede sig af det.

Til gengæld var der flere end de tidligere år, der fik ”smag på” muligheden for at tage på individuelt andetræk i ”Slusesåten på Øer”. Efteråret bød på flere dage/aftener med stærk blæst, og der blev set rigtig mange ænder i luften både på vej fra havet og ind over land og modsat. Desværre de fleste gange udenfor skudhold. Til sidst lykkedes det dog Peter Løkke Jensen at nedlægge en gråandrik den 8. december. Det blev så den eneste and i ”Slusesåten” i 2021, men der er næppe tvivl om, at der fremover vil være flere, der vil benytte sig af denne gode mulighed for et godt andetræk.

Altså alt i alt stor jagtaktivitet og gode muligheder for den enkelte for at få nogle jagtoplevelser for sit ”jagtkontingent” på de 700,- kr.

Revir- og Vildtpleje
Jagtudvalget har – godt hjulpet af flere gode medlemmer – udført en række revir- og vildtplejeforanstaltninger. Der blev igen etableret andereder – såkaldte ”ducktubes” – i andesøen på syd og foretaget beskæringer i bevoksningen for at sikre indflyvnings- muligheder.Forud for bukkejagten blev stige 9 renoveret og en ny stige 6 etableret. Stige 5 blev flyttet ”ned i bunden”, nærmere remisen med stige 2, og der blev etableret et nyt tårn 10 i skovbrynet udfor jagthytten, - og der blev klippet grene m.v. ved alle stiger for at sikre bedst mulige skydevinkler og bedst muligt udsyn.

Alle fodertønder er kontinuerligt efterset og fyldt op.
Der blev etableret ny baitplads og vildtkameraet efterset/renoveret. Derudover er der indkøbt et nyt kamera, - og også en hånd-såmaskine, så der her i foråret kan blive etableret nogle fodermarker eller –striber.
Vildtkameraet ved baitpladsen har løbende sendt os billeder af livlig aktivitet af

diverse vildtarter, - jagtbare såvel som ikke-jagtbare. I øvrigt synes de seneste billeder at vise, at der p.t. er småt mede mårhunde, - eller slet ingen. Vi skal dog ikke holde op

med at efterstræbe dem; bestanden kan hurtigt vokse igen. Det drejer sig om at få nedlagt flest mulige her inden de sætter nye kuld hvalpe i verden.

Skydning:
Den planlagte indendørs salonskydning mellem de forskellige jagtforeninger den 7. marts måtte som tidligere nævnt corona-aflyses. – Det var vores tur til at være arrangør; det er vi så i år i stedet for. Skydningen afholdes nu på søndag den 6. marts, - hvis der er nogle, der gerne vil med, men som endnu ikke har fået sig tilmeldt, er det sidste chance i aften. I skal ikke holde Jer tilbage, det plejer altid at være en hyggelig dag.

Derimod var vi så heldige, at der blev lempet på restriktionerne, så vi kunne gennemføre riffelindskydningen på banerne i Grenaa den 11. maj, hvor 14 medlemmer deltog.

Vi deltog i årets 6-kantskydning den 6. marts på skeet-banen i Agri, hvor vores dygtige flugtskytter konverterede bronzemedaljerne fra 2020 til nye sølvmedaljer 2021, - og i øvrigt ikke ret langt fra guldmedalje-pladsen. Bedste Elsegaarde-skytte blev Søren Lund med 20 ud af 24 duer. Udover Søren Lund bestod vores hold af Morten Egtved, Jón Hjaltason, Mikkel Gregersen og Poul Arne Nielsen. Stor tak til alle 5 for indsatsen.
Forud for 6-kantskydningen havde de samme arrangeret flere træningsskydninger på banen i Agri, hvor de opfordrede foreningens øvrige medlemmer til at deltage.

Det er i øvrigt os, der skal stå for 6-kantskydningen i år. Datoen kendes ikke endnu, men vi forventer, at det igen i år bliver på banen i Agri, - hvor vi så gerne ser vores skytter øverst på medaljeskamlen.

Den 2. september havde vi lejet os ind på hjortebanen i Grenaa, hvor de 10 deltagere fik en god og lærerig aften med øvelse i at skyde til bevægeligt mål. Ikke fordi vimener, at man skal gå ud og skyde til vildt i bevægelse, men er uheldet ude, er godt at have øvet sig.

Den 17. september havde vi så lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær til vores traditionelle interne flugtskydningsaften. Vi har jo hidtil holdt denne hyggelige flugtskydningsaften på banen i Gravlev, men den blev som bekendt nedlagt i foråret. Derfor var vi glade for, at vi i stedet kunne leje os ind i Falkær.
Det var et rigtigt møgvejr, hvilket uden tvivl var årsag til, at der kun var 12 deltagere,

der til gengæld alle fik en lærerig aften ud af det under kyndig vejledning af Søren Lund og Jón Hjaltason.

Fisketure:
Heldigvis blev der lempet så meget på corona-restriktionerne, at vi kunne gennemføre den programsatte familie-fisketur til Moesholm Put & Take den 24. april. Der var i alt

20 deltagere, hvoraf de 16 var aktive fiskere, og ud af de 16 aktive fiskere var halvdelen børn. Præmien for først fangede fisk gik familien Henrik Larsen, for flest fisk til Chr. Koudal for 2 aborrer og for største fisk til 12-årige Simon for en flot, stor regnbueørred.
Moesholm er et rigtigt godt sted at have børn & børnebørn med, samtidig med at det kan give ”garvede fiskere” gode udfordringer. – Vi har planlagt en tilsvarende tur til den 9. april. Nærmere herom i det kommende forårs-/sommerprogram, men gå gerne allerede nu hjem og skriv datoen i kalenderen.

Den 1. maj var der arrangeret familie-fisketur til Randers Fjord efter vårsild. Desværre havde turen kun samlet 7 deltagerem hvoraf kun de 5 var aktivt fiskende. Til gengæld fik de alle en fantastisk oplevelse, idet de tilsammen fangede i alt ca. 35 sprællende sild. En sand fornøjelse at hive op, når der var flere på krogen ad gangen. Det blev ved afslutningen aftalt også at arrangere en tur efter høstsild, men det blev ikke til noget, da der ikke blev registreret nedgangssild i fjorden. – Vi gentager succes’en i år. Datoen meldes ud via medlemsmail, når det er konstateret, at sildene er begyndt at gå op i fjorden.

Øvrigt:
Efter de første lempelser i coronarestriktionerne blev den udsatte generalforsamling gennemført som et friluftsarrangement omkring bålstedet ved jagthytten den 17. april.
Vejrliget var ikke for godt, men holdt dog tørt. Ud af de 20 medlemmer, der havde forhånds-tilkendegivet, at de ville deltage, kom de 16. De 4 fraværende formentlig på grund af vejrliget. Efter generalforsamlingen var der mulighed for at købe en god grillpølse, - som ”surrogat” for de traditionelle gule ærter.

I foråret 2021 var vi i kontakt med flere folketings- og EU-politikere i forbindelse med de daværende trusler om jagt- og lystfisker-forbud og -indskrænkninger i beskyttede naturområder, herunder de varslede naturnationalparker i Danmark. Det blev omtalt ved den forsinkede generalforsamling sidste år, hvorfor jeg ikke vil gå i detaljer hermed i år, men svarer naturligvis gerne på spørgsmål, hvis der er nogle, der gerne vil vide mere.

Jægerråd Syddjurs’ årsmøde var – ligeledes p.g.a. corona-restriktionerne – henvist til at blive afviklet som et friluftsarrangement, og da bålhytten ved Jagtens Hus var optaget sagde vi naturligvis ja til, at mødet kunne afholdes omkring bålstedet ved vores jagthytte. Det skete den 28. april med rimelig god deltagelse og en meget livlig debat om skydebaner, hjortevildt, lovgivning om naturforvaltning og Jægerforbundets natursyn, - hvilket gjorde, at mødet først kunne sluttes af kl. 21.30.

Udover Jægerrådets årsmøde, har vi været repræsenteret ved Kredsmødet og ved

Jægerforbundets repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. DJ’s nye strategi blev fremlagt. Tidligere var DJ’s slogan jo ”mest mulig jagt og natur” – efter repræsentantskabs- mødet er det nu ”God jagt i generationer”. - Gå selv ind og læs mere om det på DJ’s hjemmeside.

Den 26. september gennemførte v i den fra februar udsatte jagtfrokost. Nu som en markering af begyndelsen til jagtsæsonen i stedet for vanligt en markering af afslutningen på jagtsæsonen. For første gang afholdt vi arrangementet i bebyggelsen ”Mølleparken”s fælleslokale i stedet for Skudehavnens Fælleshus. Og det var et rigtigt godt bytte; ikke kun var lejeudgiften billigere, men selve lokalet oghså meget hyggeligere, når vi ikke var flere. Der var oprindeligt tilmeldt 16, men samme dags formiddag indløb der 3 sygdomsafbud. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, der bød på mange gode og spændende vildtspecialiteter.

Der har i årets løb være afholdt 5 kombinerede bestyrelses- og jagtudvalgsmøder.

Foreningens forårs-/sommerprogram vil udkomme ultimo marts måned. Heri vil man bl.a. se, at vi inviterer til film- og foredragsaften den 23. marts i Skudehavnens fælleshus, - om vildsvinejagt i Pyrenæerne. Se også allerede nu foromtale på hjemmesiden.

Foreningen har – især siden nytår – fået en del nye medlemmer, sådan at vi pr. d.d. er nøjagtigt 100 medlemmer.

Denne beretning er den samlede bestyrelses, - men personligt vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger og jagtudvalget for et ualmindeligt godt samarbejde i det forløbne år.

j.b