Danmarks Jægerforbund
Jægerråd Syddjurs

Pressemeddelelse / orientering
Er råvildtsygen på vej til Djursland ?

Dette og mange andre relevante spørgsmål kan man få svar på, når Jægerråd Syddjurs holder årsmøde den 4. februar på Jagtens Hus, Kalø.
Jægerråd Syddjurs er paraplyorganisation for alle jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund i Syddjurs Kommune, i alt 12 jagtforeninger. Jægerrådet er som sådan bl.a. repræsenteret i kommunens Grønne Råd og Brugerrådet ved Naturstyrelsen Kronjylland, ligesom Jægerforbundet er repræsenteret i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge.
Ved årsmødet får man besøg af en række eksterne indlægsholdere, der fortæller om aktuelle emner af interesse for især jægerne men også andre med interesse for den danske fauna og flora.
Størst interesse samler sig formentlig om indlægget fra seniorforsker ved DJ, Carsten Riis Olesen, der fortæller om status for det danske råvildt. – Dette kan have særlig interesse, da der på det seneste er fundet en del faldvildt på midt-Djursland, hvilket har skabt bange anelser om, om den frygtede råvildtsyge fra Fyn, der nu også har nået Syd- og Sønderjylland, er på vej til Djursland ?
Et andet højaktuelt emne er indlægget fra mårhunde-reguleringsjæger Morten E. Andersen, der giver en status på mårhunde-situationen på Djursland. Er det lykkedes at knække bestanden af denne invasive og uønskede art i den danske natur ? – Der blev i 2019 nedlagt ca. 800 mårhunde alene på Djursland.
Nyjæger-koordinator Karen B. Thingstrup orienterer om mulighederne for nyjægere og hvordan jagtforeningerne kan hjælpe dem med at komme i gang. – Endelig giver bestyrelsesmedlem i NP Mols Bjerge Jens Bjørn Andersen en opdatering om den aktuelle situation i Nationalparken.
Efter disse eksterne indlæg afvikles selve årsmødet, hvor der bl.a. er valg til Jægerrådsbestyrelsen og udpegning af repræsentanter til repræsentantskabsmødet i Danmarks Jægerforbund den 20. juni i Vingsted.

Der venter således jægerne fra Syddjurs en spændende og informativ aften. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund bosiddende i Syddjurs Kommune er velkomne. I Pausen er Jægerrådet vært ved kaffe og kage. Af samme årsag er tilmelding nødvendig. Dette kan enten ske via Jægerforbundets hjemmeside eller direkte til jægerrådsformand Poul Arne Nielsen på mailadressen poularnen@gmail.com

Fakta:
Syddjurs Jægerråds årsmøde. Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00, Jagtens Hus, Kalø.
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, bosiddende i Syddjurs Kommune, er velkomne.
Tilmelding nødvendig.