13. juni 2014:
Skal der indføres frivillig fredning af dåvildt syd for hovedvej A-15 ?

I aftes deltog vi i et møde på Rosmus Skole, hvor dagsordenen var, om der skal laves en frivillig fredning af dåvildt syd for hovedvej A 15. Mødet var kommet til på foranledning af Hyllested Jagtforening, hvor et af deres medlemmer havde rejst forslaget ve deres generalforsamling. Hyllested Jagtforening fremlagde  for de øvrige jagtforeninger i den gl. Ebeltoft Kommune ved salonskydningen den 16. marts. Her sagde foreningerne ja til at stå bag indkaldelsen til et møde om spørgsmålet, idet man sagde, at det var en forudsætning, at Hjortevildtgruppe Djursland også var med, - og det pointeredes, at ingen af foreningerne ved at være med til at indkalde til mødet samtidig havde sagt, at de ville gå ind for forslaget.

Efter velkomst af formanden for Hyllested jagtforening var der indlæg af formanden for Hjortevildtgruppe Djursland, Lars Kejser, og af Lars Haugaard fra Aarhus Universitet, Kalø (tidl. Vildtbiologisk Station). Selv om alle jagtforeningerne i gl. Ebeltoft Kommune havde sagt ja til at være med til at stå som indkalder til mødet, ar der kun 4 af de ialt 9 jagtforeninger, der var repræsenteret.

Og interessen må betegnes som ”ret tam”.

Selv sagde vi, at det var umuligt at forholde sig til spørgsmålet, før man havde stillet nogle spørgsmål og fået svar på dem. De spørgsmål, vi stillede, var:

  1. Er dåvildtet i området i tilbagegang ? (det er ikke vores opfattelse).
  2. Hvad er formålet med en sådan fredning ? – er det for at sikre en general forøgelse af bestande i området ? – er det for at sikre større trofæer og dermed mere trofæjagt ? – eller er det for at beskytte bestande, der p.t. findes på nogle private arealer ?
  3. Hvis man siger ja til det her, er det så tanken efterfølgende at rette henvendelse til Naturstyrelsen med henblik på at få indført en egentlig lokalfredning ? – Ellser vil man ”leve med”  en frivillig fredning, velvidende, at så er det ikke ulovligt at nedlægge dåvildt ? – og velvidende, at det vil ske.
  4. Hvis der siges ja til det her, hvad er så sigtelinierne for at få fredningen ophævet igen ? – der erindres om, at spidshjortefredningen for kronvildt var annonceret til kun at skulle vare i få år, - nu står den til for anden gang at blive forlænget for en ny 4-årig periode. Man bør være ærlig og sige, hvad sigtet er.
  5. Hvad sige landbruget og skovbruget ? – Skal der laves en forvaltningsplan for at minimere skader på skov og afgrøder ?

Vi fik ikke svar på nogen af spørgsmålene. Dog havde Lars Haugaard allerede i sit indlæg givet svar på første og sidste spørgsmål. Hvis der indføres en frivillig fredning, er det vigtigt, at der udarbejdes en forvaltningsplan, der sikrer tilstrækkelig afskydning af dåer og kalve. Dåvildtet er uhyre produktivt, og der kan meget vel ske en eksplosion af bestandsstørrelsen, hvis der indføres en fredning og ikke skydes nok hundyr og kalve.