Dernæst har vi hermed fornøjelsen at fremsende foreningens

VINTERPROGRAM 2019-2020

Som allerede varskoet i efterårsprogrammet lægger vi ud med

”JULEOPTAKT”
Lørdag den 14. december 2019, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – sidste jagt inden jul – også kaldet ”pølsej -Traditionel
posterings- & drivjagt af vandhuller og remiser på både ”Nord” og ”Syd. Traditionen tro starter vi med hyggeligt samvær i jagthytten, hvor foreningen er vært ved et rundstykke, hvortil du selv bedes medbringe kaffen. Herefter holder vi parolen udenfor jagthytten, hvor dagens jagtleder orienterer om, hvorledes, vi denne dag ”griber reviret an”. - Da det er en festdag, bliver der ingen trampejagt. - Vi gør, som vi plejer ved ”juleoptakten”: Korter jagten lidt af og slutter dagen af med, at foreningen i jagthytten er vært ved en gang varme pølser, tilberedt over grill, med tilbehør samt en juleøl og en dram, inden vi ønsker hinanden glædelig jul.

Så lad trygt madpakken blive hjemme, men husk tilmeldingen til Kim V. Larsen  (sms 20 90 96 47 , e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 30. november og senest søndag den 8. december. ”ÅRETS JULEJAGT”
Søndag den 29. december 2019

Det er en af foreningens ældste traditioner, at der afholdes en hyggelig jagt mellem jul og nytår. – Det er efterhånden også en tradition, at det er nogle af vore gode medlemmer, der slår sig sammen om at være med til at vedligeholde denne gode tradition ved at invitere foreningens medlemmer på jagt på deres private revirer.

Også i år er det Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen, der sørger for, at denne gode og hyggelige tradition holdes i hævd.

Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved ”Skæppen og Fjerdingkarret”, hvor vi deler os i to hold, der – i så få biler som muligt - kører med h.h.v. Torben og Jesper til deres respektive revirer i Gråske og Stubbe. 

Efter jagten hos Torben og Jesper kører vi til Øer, hvor vi som bekendt stadig har jagten i ”Slusesåten”, der således vil blive drevet af ”på den sædvanlige måde” (såfremt selvsagt, at fårene er taget hjem), - og til slut kører vi til dagens sidste såt, Kaj Martinussens revir ved ”Kløvsign” med de forskellige spændende slags bevoksninger.

Når jagten er slut, kører vi til Torben Nikolaisens bopæl, hvor vi holder parade og
derefter indtager vore medbragte madpakker under de sædvanlige hyggelige former i kælderen ved siden af Torbens jagtstue, - inden vi ønsker hinanden godt nytår og går hver til sit.

Af hensyn til såvel revirernes bæreevne som det efterfølgende arrangement er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 25, - hvilket er efter ”først til mølle”-princippet.

Af samme årsag er det nødvendigt med TILMELDING, - der bedes foretaget til Kim V. Larsen (sms: 20 90 96 47, e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 14. december og senest søndag den 22. december 2019.


”NYTÅRSJAGT”
Lørdag den 4. januar 2020, kl. 09.00

Der mødes på ”P-pladsen” ved jagthytten (v. maskinhuset) på foreningsreviret, hvorfra vi begiver os op i jagthytten, hvor foreningen er vært ved et rundstykke til den kaffe, du selv medbringer, hvorefter dagens jagtleder ved parolen orienterer om dagens såter. Som tidligere vil der blive taget hensyn til dårligt gående. De medbragte frokost-madpakker indtages i jagthytten efter jagtens afslutning,og afholdelse af parade og auktion over det (forhåbentligt) nedlagte vildt.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 21. december og senest mandag den 30. december 2019 (tlf./e-mail som ovenfor).


GENERALFORSAMLING
Mandag den 20. januar 2020, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Traditionen tro indledes der (kl. 18.00) med spisning af
GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en pris af 150,- kr. pr. kuvert, - excl. drikkevarer selvsagt (dog incl. den afsluttende kaffe). Øl, vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til spisningen bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf. 8636 2538 / 4035 2211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 12. januar, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til for- manden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest mandag den 6. januar 2020.

   
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
   
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger (villige til genvalg)..

   
 7. Valg af suppleanter :
  Begge suppleantposter er vakante. – Der skal vælges en suppleant for en 1-årig periode i stedet for 1. suppleant Morten Sell, der er indtrådt i bestyrelsen for resten af Jørgen Madsens periode og en suppleant for en 2-årig periode i stedet for Preben Kristensender der er fratrådt som 2. suppleant.

   
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Sven Arne Vallentin med Finn Adamsen som suppleant.(villige til genvalg).

   
 9. Valg til Jagtudvalget :
  På valg for en 2-årig periode er Kim V. Larsen og Klaus Boll (villige til genvalg). Derudover skal vælges 2 ekstra medlemmer til jagtudvalget i stedet for h.h.v. Preben Kristensen og Jørgen Madsen, der er udtrådt af jagtudvalget. Desuden skal vælge en suppleant til jagtudvalget i stedet for Klaus Boll, der er indtrådt efter Karl Aage Kannegaard.

   
 10. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt rævepokalen, der nu er omdøbt til ROVDYRPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.
Der skulle således være lagt op til, at vi kan vedligeholde foreningens gode generalforsamlings-traditioner på bedste vis, - og vi håber derfor også på rigtig god deltagelse, så vi både kan få en god og saglig generalforsamling og – ikke mindst – en hyggelig aften, som vi plejer.AFSLUTNINGSJAGT
Søndag den 26. januar 2020

Sidste jagt i denne sæson. - Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved jagthytten, hvor dagens jagtleder for sidste gang i denne sæson orienterer om jagtens forløb, efter at vi har indtager den medbragte kaffe til de rundstykker, som foreningen er vært ved.

Som de andre gange vil der blive taget hensyn til dårligt gående, - ligesom vi også denne gang, og for sidste gang i denne sæson, indtager vore medbragte madpakker i jagthytten.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 11. januar og senest søndag den 19. januar 2020 (tlf./e-mail som ovenfor nævnt).FÆLLES FOR DE OVENNÆVNTE JAGTER

er, at der ved invitationsjagten traditionen tro skal betales ”det obligatoriske deltagergebyr” på 20,- kr. - hvilke beløb går til de velkendte formål.

Hvis du har gæster med på foreningsjagterne på ”Colindseje” gælder endvidere, at det er dit ansvar, at dine gæster er bekendt med ordningen om, at hvis nedlagt vildt ikke bliver solgt på auktionen på paraden, er skytten pligtig til at aftage det vildt, han har nedlagt, til de fastsatte mindstepriser, - som er: Råvildt, voksne dyr: 400,- kr., lam: 300,- kr., harer 50,- kr., fasaner og ænder: 30,- kr. Evt. nedlagte snepper, ræve, duer og bekkasiner tilfalder skytten.
Alternativt er der selvfølgelig også den mulighed, at den, der har inviteret en gæst med, beslutter sig for selv at stå for købet, hvis det skulle blive aktuelt.

Husk at lægge ”Det grønne legitimationsskilt” i bilens forrude ved jagt på foreningsreviret ! – såvel foreningsjagter som i riffelpuljen.INDIVIDUEL TRÆKJAGT I ”SLUSESÅTEN” PÅ ØER.

Som bekendt har vi stadig jagten i ”Slusesåten” på Øer, og bestyrelsen og jagtudvalget har besluttet, at for at vore medlemmer kan få mest muligt udbytte for deres kontingent, vil det i december og januar være muligt at tage på individuel trækjagt her, - efter duer, ænder, gæs, krager og skader, - ligesom der må nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da der nu også er opsat en stige i Slusesåten, hvorfra deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !HAVJAGT

Som også meddelt i efterårsprogrammet er det, grundet de senere års svigtende interesse for at deltage i havjagterne, aftalt med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen, at vi gør som de seneste år: Vi arrangerer ingen forenings-havjagter, men medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 2041 3612) eller Jesper (tlf. 5125 2959) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, fløjlsænder, troldænder, havlit’er o.s.v.

 


RÆVE- OG MÅRHUNDEREGULERING I FEBRUAR

Deltagerne i riffelpuljen 2019-20 kan frit drive ræve- og mårhunderegulering i februar måned på foreningsreviret på Colindseje samt i Slusesåten på Øer.. Holdopdelingerne fra riffelpuljen ophæves, og alle kan tage derud, når man har lyst. Dog skal man forinden oplyse til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud og hvilken stige, man vil sidde i. – Alle stiger på både Nord og Syd (Colindseje) kan anvendes. Hvis der er flere, der vil derud samtidig, får alle besked, således at alle ved, hvem der sidder hvor. – Nedlagte ræve og mårhunde (og evt. vaskebjørne) skal rapporteres til Jørgen Brøgger, - meget gerne med tilhørende foto.

O.B.S.: Mårhund må også jages i marts og april – men kun på Colindseje (iflg. kontrakten må ikke drive jagt i Slusesåten efter 1. februar), - helt efter de samme retningslinier for februar-reguleringen”ÅRETS JAGTFROKOST”
Lørdag den 22. februar 2020, kl. 13.00-17.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Vi holder traditionerne i hævd med en ”jagtfrokost kun for jægerne” - som markering af jagtsæsonens afslutning. - Vi ændrer menuen i år og gør den lidt mere jagt-/vildtrelateret. Der serveres:

Marinerede sild med karrysalat – hjemmelavede, stegte sild i eddike m.v. med lune, bløde løg – hjemmelavet æble-krydderfedt & smør - Dyreleverpostej med rødbeder – Røget dyrekølle med røræg og/eller flødepeberrod – Små canapéer med fasanleverpostej med chornicons (2 til hver) – Røget fasanbryst, serveret på salatblad med hjemmelavet rævesauce og/eller flødepeberrod (2 til hver) - Tarteletter med fasan og skovsvampe (2 til hver) – Ostefad,  ”smør selv”, med 2 slags skæreost (stærk og mindre stærk) med sky og løgringe samt en god roquefort  med syltede valnøddekerner (flutes og kiks) – Kaffe og småkager


Couvertprisen er 130,- kr. pr. person, excl. drikkevarer (kaffen dog incl.). Øl & vand købes formedelst 10,- kr. pr. stk. – Der vil IKKE blive solgt snaps/brændevin, - hvis deltagerne ønsker snaps, skal de således selv medbringe det (så får man også det mærke, man helst vil have).

Bindende tilmelding senest lørdag den 15. februar 2020 til Jørgen Brøgger (tlf./sms 4035 2211, e-mail: jb@joergen-broegger.dk).

Vi håber, at rigtig mange vil deltage, så vi kan få en lige så hyggelig eftermiddag, som vi plejer.

JAGTFORENINGERNES ÅRLIGE SALONSKYDNING
Søndag den 8. marts 2020, kl. 09.00

Den årlige, indendørs salonriffel-skydekonkurrence mellem de forskellige jagtforeninger. Skydningen foregår som vanligt på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft. Alle skal skyde med de på banerne fremlagte rifler (Marineforeningens). Dette for at skabe ”lige vilkår for alle”. Ligesom de tre foregående år, vil ”præmieregnen” blive udvidet, så der også er præmie til bedste skytte fra hver forening, ligesom der skal være en form for præmier til alle børneskytter (f.eks. ”børnemedaljer” eller lign. fra Jægerforbundet).

Vi kan deltage med lige så mange 3-mands hold, som vi kan samle, herunder også børnehold (børn/børnebørn til medlemmer (max. 15 år) – og dermed potentielle nye medlemmer).

Derfor beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil skyde for foreningen (herunder børn/børnebørn), melder sig til Jørgen Brøgger senest søndag den 23. februar 2020, - men meget gerne tidligere.

Foreningen betaler hoved-/foreningsgebyret for hovedskydningen, mens skytterne selv bedes betale det såkaldte ”holdgebyr” (250,- kr. pr. 3-mandshold, = 85.- kr. pr. skytte, - hvilket dækker skydningen, skiver & patroner m,.v. samt det store morgenbord ved arrangementets start. Øvrig forplejning i løbet af dagen er ligeledes for egen regning (øl/vand, pølser m.v.).


FILM- OG FOREDRAGSAFTEN
MED JØRGEN SKOUBOE
FRA ”NAK OG ÆD”
Mandag den 23. marts 2020, kl. 19.00-21.00
I fællesrummet på Rosmus Skole

I samarbejde med Tirstrup-Hyllested Jagtforening arrangerer vi en spændende film- og foredragsaften med den kendte og karismatiske Jørgen Skouboe fra TV-programmet ”Nak og Æd”. Foredraget er opdelt i to afdelinger, adskilt af en halv times kaffepause.
Første afdeling hedder slet og ret ”Nak og Æd”. Her fortæller Skouboe om sit arbejde med rogrammet ”Nak & Æd” og om sin holdning til jagt. Hvorfor hedder det ”Nak & Æd” ? Smager en husmår godt ? Og hvorfor er der så mange, der kigger med? Det og meget mere får vi svar på i denne del af aftenens program.

I pausen serveres kaffe og franskbrød med ost og rullepølse.

I anden afdeling skal vi høre foredraget ”Nak & Æd i Norden”
Jørgen fortæller her om jagten på Nordens vildt og om mødet med vores Nordiske brødres jagtkultur. Jagten på White Tail i Finland var en jagtform, som Jørgen aldrig havde drømt om. På Svalbard skød han en Remmesæl midt i isbjørnens spisekammer og i Grønland frøs det minus 38 grader, da han endelig stod overfor Moskusoksen. Vi skal også høre om jagten på Urfuglen i Sverige, Rensdyret på Island, Mallemukken på Færøerne og om fiskeriet efter Helleflynder på Lofoten der ligger 350 km ude i Norskehavet.

Billetprisen er 150,- kr. pr. person, incl. kaffe og 2 stk. franskbrød med ost og rullepølse i pausen. Alle kan deltage. – Der er adgangsbegrænsning ved 149 tilhørere.

Billetbestilling og samtidig forudbetaling er nødvendig og efter ”først til mølle”-princippet,  Dette skal ske ved indbetaling til Elsegaarde Jagtforenings konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360, konto nr. 0010 758920, - med angivelse af tydeligt navn, adresse og telefonnummer samt antal billetter, – FRA OG MED 1. februar 2020 TIL OG MED 18. marts 2020. Billetterne vil blive udleveret i navngivne kuverter ved indgangen. – Der kan ikke købes billetter ved indgangen.

Begge foreninger glæder sig til en spændende aften og håber på god tilslutning.


ÅBEN JAGTHYTTE”
Lørdag den 28. marts 2020, kl. 10.00-12.00

Vi gentager ”succes’en fra de to seneste år” og inviterer til ”åben jagthytte”, hvor alle medlemmer er velkomne til en hyggesnak – forhåbentlig omkring bålet – og indendøre i jagthytten, hvis vejret ikke er med os.

Da vi netop har passeret foreningens fødselsdag (i år 87 år) er foreningen vært ved en øl og en dram. – Dette er såvel en god mulighed for at tage området nærmere i øjesyn for de medlemmer, der endnu ikke har været på reviret, som en oplagt mulighed til en god (jagt-)snak med både ”gamle” og nye medlemmer.

Vi håber, at I vil møde talstærkt op, så vi kan få en lige så hyggelig formiddag, som sidste og forrige år, hvor der jo netop var flere, der opfordrede til, at vi skulle gøre dette til en årlig tradition.

Her er et par stemningsindtryk fra sidste år:

 

Med jægerhilsen, - ”Knæk og Bræk”
og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer.
Bestyrelsen