December 2021

Til vore medlemmer :

Allerførst ønsker vi hermed alle vore medlemmer med familie


hvor vi lægger ud med at erindre om  det, der allerede blev annonceret i det tidligere udsendte efterårsprogram og medlemsmails

”JULEOPTAKT”
Søndag den 19. december 2021, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – også kaldet ”pølsejagten”. Pølserne vil i år være velsmagende vildtpølser. Se den nærmere omtale i efterårsprogrammet og/eller på hjemmesiden på dette link:
http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/14-december---juleoptakt

Vi tager naturligvis alle corona-forholdsregler med hensyn til håndsprit, god afstand og i forbindelse med det traditionelle traktement. Der bliver individuel udlevering af ”portionsanretninger” – ikke noget med ”selvbetjening” eller ”ta selv”.

Husk tilmeldingen til Kim V. Larsen  (sms 20 90 96 47 , e-mail: kim.larsen@arriva.dk) senest søndag den 12. december.

”ÅRETS JULEJAGT”
Onsdag den 29. december 2021

Det er en af foreningens ældste traditioner, at der afholdes en hyggelig jagt mellem jul og nytår. – Det er efterhånden også en tradition, at det er nogle af vore gode medlemmer, der slår sig sammen om at være med til at vedligeholde denne gode tradition ved at invitere foreningens medlemmer på jagt på deres private revirer.

Også i år er det Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen, der sørger for, at denne gode og hyggelige tradition holdes i hævd.

Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved ”Skæppen og Fjerdingkarret”, hvor vi deler os i to hold, der – i så få biler som muligt - kører med h.h.v. Torben og Jesper til deres respektive revirer i Gråske og Stubbe. 

Efter jagten hos Torben og Jesper kører vi til Øer, hvor ”Slusesåten” vil blive drevet af ”på den sædvanlige måde”, - og til slut kører vi til dagens sidste såt, Kaj Martinussens revir ved ”Kløvsign” med de forskellige spændende slags bevoksninger.

Når jagten er slut, holder vi parade ved Kajs jagthytte, hvorefter vi indtager vore medbragte madpakker i det fri omkring bålet, - inden vi ønsker hinanden godt nytår og går hver til sit.

Af hensyn til såvel revirernes bæreevne som det efterfølgende arrangement er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 25, - hvilket er efter ”først til mølle”-princippet.

Af samme årsag er det nødvendigt med TILMELDING, - der bedes foretaget til Kim V. Larsen (sms: 2090 9647, e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 18. december og senest onsdag den 22. december 2021.

”NYTÅRSJAGT”
Lørdag den 8. januar 2022, kl. 09.00

Der parkers som vanligt på ”P-pladsen” ved maskinhuset, hvorfra vi går op til jagthytten, hvor vi indtager den medbragte kaffe, hvortil foreningen er vært ved et rundstykke.

Vi tager naturligvis højde for den aktuelle corona-situation og afgør til den tid, om det vil være nødvendigt at indtage morgenkaffen udendørs omkring bålstedet, eller om vi kan tillade os at gøre det indendørs i jagthytten. Derudover sørger vi selvfølgelig for håndsprit og undlader at give hånd m.v..
Som tidligere vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Inden vi efter jagtens afslutning indtager indholdet af vores madpakker, holder vi selvfølgelig parade og evt. auktion over det (forhåbentligt) nedlagte vildt.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst søndag den 27. december 2021 og senest mandag den 3. januar 2022 (tlf./e-mail som ovenfor).

DUETRÆK
Søndag den 16. januar 2022, kl. 08.00

Da der ”i skrivende stund” (december 2021) er observeret mange duer på reviret, forsøger vi os denne dag med en gang morgen-duetræk. Vi håber, at duebestanden til den tid er yderligere suppleret med mange nordiske duer (ringduer/skovduer), der er trukket herned.
Der mødes kl. 08.000 på P-pladsen ved maskinhuset, hvor der holdes parole, og deltagerne bliver fordelt til individuelle placeringer i hegn og remiser m.v. i.h.t. de i forvejen af jagtudvalget udpegede steder, og i henhold bestemmelserne om apporterende hund m.v..

Man skal selv medbringe evt. ”skjul” (sløringsnet eller lign.) og evt. forplejning under jagten. Foreningen råder over et antal lokkeduer, der stilles til fri, individuel anvendelse. Har du selv lokkeduer, er du naturligvis også velkommen til at tage dem med.

Ved parolen aftales fælles slut-tidspunkt. – Tilmelding som sædvanlig til Kim V. Larsen.

GENERALFORSAMLING
Mandag den 24. januar 2022, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Vi indkalder hermed til generalforsamlingen, så den er lovligt indvarslet og alle formalia i den anledning er overholdt. Om generalforsamlingen overhovedet kan gennemføres på dette tidspunkt og under de forhold, som Fælleshuset giver mulighed for, er naturligvis fuldstændig afhængig af den til den tid gældende corona-situation i landet. Men vi håber det, og indvarsler i hvert fald hermed.

Vi satser på at kunne gennemføre i overensstemmelse med de bedste traditioner, - med hensyntagen til de til den tid gældende restriktioner, hvilket jo kan lade sig gøre, hvis de er som i dag. – Vi tager dog, naturligvis, situationen alvorligt og arrangerer individuel portionsudlevering af de gule ærter ved den indledende fællesspisning og sørger for rigelige mængder håndsprit m.v. – Vi ”krydser fingre” og håber, at vi kan gennemføre under de sædvanlige hyggelige former, som traditionerne jo foreskriver.

Altså håber vi, at kunne starte kl. 18.00 med den traditionelle spisning af
GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en pris af 150,- kr. pr. kuvert, - excl. drikkevarer selvsagt (dog incl. den afsluttende kaffe). Øl, vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til spisningen bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf. 8636 2538 / 4035 2211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 16. januar 2022, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til
  formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail: jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest søndag den 9. januar 2022.

   
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023.
   
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger (villige til genvalg)

   
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 2. suppleant er Per Bisgaard for en 2-årig periode (villig til genvalg)

   
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Christian Koudal (villig til genvalg). Posten som revisor-suppleant er vakant efter Bjørn Wikkelsøe Jensens død i november måned.

   
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.

Efter afslutningen af "den officielle del" vil vort medlem Morten Egtved Andersen holde et indlæg om regulering af invasive rovpatteryr, mårhund, vaksebjørn og mink. Som de fleste nok ved, er Morten registreret mårhundejæger under Danmarks Jægerforbund, og han var den reguleringsjæger, der i 2000 nedlagte flest mårhunde i hele landet, ialt 72. - Så med det gamle ordsprog "erfaren mand er værd at gæste" venter der os helt sikkert et både interessant og meget lærerigt indlæg.

Vi håber som sagt, at situationen til den tid gør det muligt at gennemføre generalforsamlingen på normal vis og i overensstemmelse med de bedste traditioner. – HVIS det, mod forventning, viser sig nødvendigt at aflyse/udsætte generalforsamlingen, vil der naturligvis tilgå alle medlemmer meddelelse herom via e-mail.

Efter den officielle del af generalforsamlingen holder Morten Egtved Andersen et indlæg om regulering af invasive rovpattedyr, - mårhund, vaskebjørn og mink

 

AFSLUTNINGSJAGT
Lørdag den 29. januar 2022

Sidste jagt i denne sæson. - Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved jagthytten, hvor vi håber, at situationen er blevet så meget normaliseret, at vi kan indtage vores medbragte morgenkaffe i jagthytten. Traditionen tro er foreningen vært ved et rundstykke til kaffen.

Som de andre gange vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Og som altid slutter vi af med parade og evt. auktion over det (forhåbentlig) nedlagte vildt, efterfulgt af hyggeligt samvær omkring de medbragte madpakker. – Måske tilsat jagtfiskalens beretning om sine observationer i løbet af dagen ? – Hvem ved ?

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 15. januar og senest søndag den 23. januar 2021 (tlf./e-mail som ovenfor nævnt).

Det bliver jo lidt vemodigt at skulle tage afsked med ”sæsonen”, - men heldigvis er det jo ikke helt slut endnu. Der er stadig reguleringsmuligheder for ræv, mårhund, krager og skader, jvfr. efterfølgende. Og derefter følger jo de andre gode foreningsaktiviteter, startende med ”årets jagtfrokost”, ”åben jagthytte” og efterfølgende fisketure og andre arrangementer, der vil blive annonceret i forårs-/sommerprogrammet. For slet ikke at tale om bukkejagten. – Ja, ”jægerens år” har mange gode oplevelser at byde på. - I første omgang siger vi ”på gensyn til afslutningsjagten” den 29. januar !


FÆLLES FOR DE OVENNÆVNTE JAGTER

er, at der ved invitationsjagten traditionen tro skal betales ”det obligatoriske deltagergebyr” på 20,- kr. - hvilke beløb går til de velkendte formål.

Ved auktionen over nedlagt vildt på foreningsreviret Colindseje har skytten forkøbsret til det vildt, han/hun har nedlagt, - til de faste mindstepriser. Hvis skytten ikke er interesseret i det vildt, han/hun har nedlagt, sættes det på auktion for højeste bud. Indkommer der ikke bud ved auktionen, har skytten pligt til at aftage vildtet til den fastsatte mindstepris pr. art.

Hvis du har gæster med på foreningsjagterne på ”Colindseje” gælder endvidere, at det er dit ansvar, at dine gæster er bekendt med ovennævnte ”auktions-ordning”.

De fastsatte mindstepriser er: Råvildt, voksne dyr: 400,- kr., lam: 300,- kr., harer 50,- kr., fasaner og ænder: 30,- kr. Evt. nedlagte snepper, ræve, mårhunde, duer og bekkasiner tilfalder skytten.

Alternativt er der selvfølgelig også den mulighed, at den, der har inviteret en gæst med, beslutter sig for selv at stå for købet, hvis det skulle blive aktuelt.

Husk at lægge ”Det grønne legitimationsskilt” i bilens forrude ved jagt på foreningsreviret ! – såvel foreningsjagter som i riffelpuljen.

INDIVIDUEL TRÆKJAGT I ”SLUSESÅTEN” PÅ ØER.

Ligesom sidste år vil det i december og januar være muligt at tage på individuel trækjagt i Slusesåten, - efter duer, ænder, gæs, krager og skader, - ligesom der må nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

HAVJAGT

Som også meddelt i efterårsprogrammet er det, grundet de senere års svigtende interesse for at deltage i havjagterne, aftalt med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen, at vi gør som de seneste år: Vi arrangerer ingen forenings-havjagter, men medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 2041 3612) eller Jesper (tlf. 5125 2959) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, fløjlsænder, troldænder o.s.v.

RÆVE- OG MÅRHUNDEREGULERING I FEBRUAR

Deltagerne i riffelpuljen 2021-22 kan frit drive ræve- og mårhunderegulering i februar måned på foreningsreviret på Colindseje samt i Slusesåten på Øer. Holdopdelingerne fra riffelpuljen ophæves, og alle kan tage derud, når man har lyst. Dog skal man forinden oplyse til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud og hvilken stige, man vil sidde i. – Alle stiger på både Nord og Syd (Colindseje) kan anvendes. Hvis der er flere, der vil derud samtidig, får alle besked, således at alle ved, hvem der sidder hvor. – Nedlagte ræve og mårhunde (og evt. vaskebjørne) skal rapporteres til Jørgen Brøgger, - meget gerne med tilhørende foto.

O.B.S.: Mårhund må reguleres hele året i henhold til gældende regler herom – men kun på Colindseje (iflg. kontrakten må vi ikke drive jagt i Slusesåten efter 1. februar). Denne mulighed gælder for deltagerne i vinter-riffelpuljen frem til 1. maj, hvorefter muligheden fra 16. maj overgår til deltagerne i bukkepuljen 2022.

”ÅRETS JAGTFROKOST”
Lørdag den 19. februar 2022, kl. 13.00-17.00
i ”Møllehaven”s festlokale, Møllehaven 18, Ebeltoft.

Som for generalforsamlingen gælder også her, at det er under forbehold af, at den til den tid gældende corona-situation gør det muligt at holde den gode tradition hævd med en hyggelig ”jagtfrokost kun for jægerne” - som markering af jagtsæsonens afslutning.

Der vil bliver serveret en buffet med ”jagt- og vildtrelaterede retter”, kolde såvel som lune. Menuen vil blive oplyst senere via medlemsmail.

Couvertprisen er som sidste år 130,- kr. pr. person, excl. drikkevarer (kaffen dog incl.). Øl & vand købes formedelst 10,- kr. pr. stk. – Der vil IKKE blive solgt snaps/brændevin, - hvis deltagerne ønsker snaps, skal de således selv medbringe det, så får man også det mærke, man helst vil have, ligesom der jo traditionelt er nogle, der gerne vil ”præsentere” en af deres ”hjemmebryggede” kryddersnapse.

Bindende tilmelding senest lørdag den 12. februar 2022 til Jørgen Brøgger (tlf./sms 4035 2211, e-mail: jb@joergen-broegger.dk).

Vi håber, at rigtig mange vil deltage, så vi kan få en lige så hyggelig eftermiddag, som vi plejer.

INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Dette kan foretages efter såvel almindeligt forekommende å-fisk som efter flodkrebs, sidstnævnte med krebseruse eller-tejne.

Fiskeriet kan foretages i marts og april måned og igen efter 15. juli (der skal være ro på reviret i bukkejagten).

Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra riffel- & bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn.

Og så håber vi bare på, at åen ikke til sommer lukker af grøde ligesom forrige år.

JAGTFORENINGERNES ÅRLIGE SALONSKYDNING
Søndag den 6. marts 2022, kl. 09.00

Den årlige, indendørs salonriffel-skydekonkurrence mellem de forskellige jagtforeninger er naturligvis også under forbehold af situationen til den tid. Det er i år vores tur til at stå for arrangementet.

Skydningen foregår som vanligt på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft. Alle skal skyde med de på banerne fremlagte rifler (Marineforeningens). Dette for at skabe ”lige vilkår for alle”.

Vi kan deltage med lige så mange 3-mands hold, som vi kan samle, herunder også børnehold (børn/børnebørn til medlemmer (max. 15 år) – og dermed potentielle nye medlemmer).
I holdkonkurrencen for voksne skydes om den udsatte vandrepokal, der kommer i det vindende holds varetægt frem til næste års skydning Derudover er der præmie til hver skytte på de 2 bedst placerede hold, og til de 3 bedste individuelle skytter samt en præmie til den skytte, der ligger sidst i feltet. Der er en præmie til den bedste skytte fra hver forening, der deltager.

I børnekonkurrencen dystes der også om en udsat vandrepokal, ligesom der er præmie til alle børneskytter.

Derfor beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil skyde for foreningen (herunder børn/børnebørn), melder sig til Jørgen Brøgger senest onsdag den 23. februar 2022, - men meget gerne tidligere. Det vil glæde os meget, om vi kunne repræsentere et eller flere børnehold (og dermed få dem gjort interesserede i at blive jægere). Så ”kom nu ud af busken” forældre og bedsteforældre !

Foreningen betaler hoved-/foreningsgebyret for hovedskydningen, mens skytterne selv bedes betale det såkaldte ”holdgebyr” (250,- kr. pr. 3-mandshold, = 85.- kr. pr. skytte, - hvilket dækker skydningen, skiver & patroner m,.v. samt det store morgenbord ved arrangementets start. Øvrig forplejning i løbet af dagen er ligeledes for egen regning (øl/vand, pølser m.v.).

ÅBEN JAGTHYTTE”
Lørdag den 26. marts 2022, kl. 10.00-12.00

Vi vedligeholder den gode og hyggelige tradition, hvor vi markerer foreningens stiftelsesdato, 24. marts 1933, – i år altså to dage efter foreningens 89-års fødselsdag (vi nærmer os en ”halvrund dag”).

Som vanligt markerer vi ”fødselsdagen” ved at foreningen er vært ved en øl/vand og en dram, ligesom der vil være mulighed for at købe en god vildtpølse fra grillen.

Dette er en oplagt mulighed for de nye medlemmer, vi endnu ikke har set til vores jagter og andre arrangementer, til at komme og sige ”goddaw” og hilse på evt. gamle jagtvenner og lære nye at kende, - såvel som en god mulighed for at tage området nærmere i øjesyn.

Alle er velkomne, så tag gerne familie og (jagt-)venner med. Måske nogle af dem kunne få lyst til at blive en del af vores jagtfællesskab ?

Her er et par stemningsindtryk fra tidligere år:

Krage- og skaderegulering
februar – 15. april

Vi agter at søge reguleringstilladelse til krager og skader i perioden 1. februar til 15. april, - men kan ikke annoncere dette endnu, da vi først skal have reguleringstilladelsen fra Naturstyrelsen ”i hus”. Der vil derfor tilgå alle nærmere herom via medlemsmail, når vi – forhåbentlig – har modtaget en tilladelse. – Foreningen har både lokkekrager og en krageugle, der frit kan lånes af de, der til den tid gerne vil bidrage til at reducere bestanden af disse prædatorer.

Revirpleje
Jagtudvalget vil gerne høre ønsker og forslag fra medlemmerne

Revir- og vildtpleje er andet og mere end ”blot” vinterfodring. Derfor lægger jagtudvalget op til at få udført nogle mere fysiske tiltag med gavnlig virkning. Det gælder såvel forårs- som efterårsarbejder. I den forbindelse vil jagtudvalget gerne høre, om der er medlemmer, der har ønsker og/eller gode forslag til, hvad de gerne ser udført.

Vi håber også, at der er flere medlemmer, der vil give en hjælpende hånd, og derfor har jagtudvalget allerede nu fastsat tre arbejdsdage hen over året, således at de, der gerne vil deltage allerede nu kan planlægge derefter. De tre datoer er: Lørdag den 23. april, tirsdag den 23. august og tirsdag den 20. september. Der må meget gerne være op til otte mand, m/k, hver af dagene. Hvis man har mulighed for at medbringe forskelligt ”grej” som f.eks. buskrydder, motorsav, håndsav, økse, grensaks/høgenæb o.s.v., vil det være meget velkomment.

Henvendelser både om ønsker/forslag og tilbud om hjælp bedes givet til enten tovholder for jagtudvalget Klaus Boll – tlf./sms: 4020 4730, e-mail: klaus@boll-net.dk – eller næstformand og jagtudvalgsmedlem K.A. Hansen – tlf./sms: 2866 7345, e-mail: kahansen882@gmail.com

Vi siger : ”På forhånd tak !”

Med jægerhilsen, - ”Knæk og Bræk”
og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer

bestyrelsen og jagtudvalget