December 2022

Til vore medlemmer :

Allerførst ønsker vi hermed alle vore medlemmer med familie

Dernæst har vi hermed fornøjelsen at fremsende foreningens

VINTERPROGRAM 2022-2023

hvor vi lægger ud med en

”Ekstrajagt”
Formiddagsjagt i ”Slusesåten”
Torsdag den 15. december, kl. 09.30

Bemærk mødetidspunktet

Formiddagsjagten i ”Slusesåten” den 27. november gav ”blod på tanden”, hvorfor vi blev enige om at udnytte tiden, inden vi skal derud igen næste gang (i forbindelse med ”Julejagten”) til en lille ”ekstrajagt”, hvor valget altså faldt på torsdag den 15. december. Mødested som sædvanligt på den lille P-plads ved såtens sydende. Efter jagten er foreningen vært ved en øl/vand, inden vi tager hjem til den varme stue, hvor de, der er blevet brødflove, selv kan afhjælpe det.


Dernæst erindrer vi om  den, der allerede i efterårsprogrammet annoncerede

”JULEOPTAKT”
Lørdag den 17. december 2022, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – også kaldet ”pølsejagten” – men hvor pølserne siden efterårsprogrammet, hbor vi lovede dem, er konverteret til KRONVILDTGRYDE med kartoffelmos, idet vort gode medlem Carsten Høgsholt og, ikke mindst, Carstens kone Marianne, har været så venlige at tilbyde at levere dette. Stor tak til Marianne og Carsten for dette generøse tilbud ! (vores tænder er begyndt at løbe i vand).  Se den nærmere omtale i efterårsprogrammet og/eller på hjemmesiden på dette link:  http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/17-december

”ÅRETS JULEJAGT”
3. juledag, Tirsdag den 27. december 2022

Det er en af foreningens ældste traditioner, at der afholdes en hyggelig jagt mellem jul og nytår. – Det er efterhånden også en tradition, at det er nogle af vore gode medlemmer, der slår sig sammen om at være med til at vedligeholde denne gode tradition ved at invitere foreningens medlemmer på jagt på deres private revirer.

Også i år er det Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen, der sørger for, at denne gode og hyggelige tradition holdes i hævd.

Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved ”Skæppen og Fjerdingkarret”, hvor vi deler os i to hold, der – i så få biler som muligt - kører med h.h.v. Torben og Jesper til deres respektive revirer i Gråske og Stubbe. 

Efter jagten hos Torben og Jesper kører vi til Øer, hvor ”Slusesåten” vil blive drevet af ”på den sædvanlige måde”, - og til slut kører vi til dagens sidste såt, Kaj Martinussens revir ved ”Kløvsign” med de forskellige spændende slags bevoksninger.

Når jagten er slut, holder vi parade ved Kajs jagthytte, hvorefter vi indtager vore medbragte madpakker i det fri omkring bålet, - inden vi ønsker hinanden godt nytår og går hver til sit.

Af hensyn til såvel revirernes bæreevne som det efterfølgende arrangement er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 25, - hvilket er efter ”først til mølle”-princippet.

Af samme årsag er det nødvendigt med TILMELDING, - der bedes foretaget til Kim V. Larsen (sms: 2090 9647, e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 17. december og senest torsdag den 22. december 2022.

Kan man forestille sig nogen bedre måde at fejre 3. juledag på ? – nej, vel ?

”NYTÅRSJAGT”
Søndag den 8. januar 2023, kl. 09.00
på foreningsreviret

Der parkeres som vanligt på ”P-pladsen” ved maskinhuset, hvorfra vi går op til jagthytten, hvor vi indtager den medbragte kaffe, hvortil foreningen er vært ved et rundstykke.

Som tidligere vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Inden vi efter jagtens afslutning indtager indholdet af vores madpakker, holder vi selvfølgelig parade og evt. auktion over det (forhåbentligt) nedlagte vildt.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 17. december 2022 og senest tirsdag den 3. januar 2023 (tlf./e-mail som ovenfor).

Formiddagsjagt
i  ”Slusesåten”
Fredag den 13. januar 2023, kl. 09.30

Bemærk mødetidspunktet

Endnu en jagt mens der ikke er heste/får i såten. ”Same precedure as last Year”. Det vil sige, at vi mødes på den lille P-plads ved sydenden af såten, hvor vi afholder parolen og håber på en forholdsvis vindstille dag, både af hensyn til skytterne (især dem langs stranden) og for at kunne beholde indholdet af paroledrammen i bægeret. Efter såtens afslutning samles vi igen ved bilerne, hvor foreningen er vært ved en læskedrik, inden vi tager hjem for at holde weekend.

 

Bevægelsesjagt Djursland
21. januar 2023:

Igen i år er Ryomgård Jagtforening initiativtager til en bevægelsesjagt over hele Djursland med det primære formål at få et overblik over bestandene af klovbærende vildt, - selvsagt også med mulighed for at få noget nedlagt. – Se selve invitationen på vores egen hjemmeside på dette link:
                      http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/21-januar-2023-bevgelsesjagt-djursland
Hvis du ønsker at deltage heri, så giv et praj til Jørgen Brøgger, herunder også om du vil deltage i det afsluttende arrangement; så sørger vi for samlet tilmelding.

Vedr. Colindseje vil det ligesom sidste år være sådan, at det hold i riffelpuljen, der har "tur" (Hold 2) vil have fortrinsret til at bestemme hvilke stiger, de gerne vil sidde i. Når dette er afklaret, vil andre deltagere i riffelpuljen 2022-23 kunne benytte de ledige stiger, - så vi får reviret dækket bedst muligt af. Afskydning naturligvis i henhold til de gældende bestemmelser for riffelpuljen. Tilmelding gælder også, hvis du vil forsøge på dit eget revir, - af hensyn til statistik og afrapportering.

Det store arrangement slutter med samlet parade og efterfølgende fællesspisning på Mejlgaard Slotskro kl. 13.00-15.30, hvor der også vil være foredrag om vildtet på Djursland samt lodtrækning om bukkejagter, jagtgrej og lerdueskydning m.m.. – Deltagelse i dette afsluttende fællesarrangement er naturligvis frivilligt og kræver i givet fald tilmelding og samtidig betaling. Se som sagt invitationen på det ovennævnte link

GENERALFORSAMLING
Mandag den 23. januar 2023, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling i overensstemmelse med de bedste traditioner, hvor vi indleder med hyggelig fællesspisning af de traditionelle.

GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en uændret pris af 150,- kr. pr. kuvert,  -  excl. drikkevarer selvsagt  (dog incl. den afsluttende kaffe).  Øl,

vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til  spisningen  bedes  foretaget til  Jørgen  Brøgger,  tlf.  8636 2538 / 4035 2211  eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 15. januar 2023, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til    formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:  jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest søndag den 8. januar 2023.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024.
 6. Valg til bestyrelsen:
  På valg er Knud A. Hansen og Georg Sand (villige til genvalg)
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 1. suppleant er Jón Á. Hjaltason (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Sven Arne Vallentin med Finn Adamsen som suppleant (villige til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jæger- mæssig adfærd.

Vi håber på stort fremmøde, så vi dels kan få en god og saglig generalforsamling, dels en hyggelig aften i gode jagtvenners selskab.

Generalforsamlingsberetningen vil bringe minder om foreningens jagter og mange andre gode arrangementer