December 2022

Til vore medlemmer :

Allerførst ønsker vi hermed alle vore medlemmer med familie

Dernæst har vi hermed fornøjelsen at fremsende foreningens

VINTERPROGRAM 2022-2023

hvor vi lægger ud med en

”Ekstrajagt”
Formiddagsjagt i ”Slusesåten”
Torsdag den 15. december, kl. 09.30

Bemærk mødetidspunktet

Formiddagsjagten i ”Slusesåten” den 27. november gav ”blod på tanden”, hvorfor vi blev enige om at udnytte tiden, inden vi skal derud igen næste gang (i forbindelse med ”Julejagten”) til en lille ”ekstrajagt”, hvor valget altså faldt på torsdag den 15. december. Mødested som sædvanligt på den lille P-plads ved såtens sydende. Efter jagten er foreningen vært ved en øl/vand, inden vi tager hjem til den varme stue, hvor de, der er blevet brødflove, selv kan afhjælpe det.


Dernæst erindrer vi om  den, der allerede i efterårsprogrammet annoncerede

”JULEOPTAKT”
Lørdag den 17. december 2022, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – også kaldet ”pølsejagten” – men hvor pølserne siden efterårsprogrammet, hbor vi lovede dem, er konverteret til KRONVILDTGRYDE med kartoffelmos, idet vort gode medlem Carsten Høgsholt og, ikke mindst, Carstens kone Marianne, har været så venlige at tilbyde at levere dette. Stor tak til Marianne og Carsten for dette generøse tilbud ! (vores tænder er begyndt at løbe i vand).  Se den nærmere omtale i efterårsprogrammet og/eller på hjemmesiden på dette link:  http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/17-december

”ÅRETS JULEJAGT”
3. juledag, Tirsdag den 27. december 2022

Det er en af foreningens ældste traditioner, at der afholdes en hyggelig jagt mellem jul og nytår. – Det er efterhånden også en tradition, at det er nogle af vore gode medlemmer, der slår sig sammen om at være med til at vedligeholde denne gode tradition ved at invitere foreningens medlemmer på jagt på deres private revirer.

Også i år er det Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen, der sørger for, at denne gode og hyggelige tradition holdes i hævd.

Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved ”Skæppen og Fjerdingkarret”, hvor vi deler os i to hold, der – i så få biler som muligt - kører med h.h.v. Torben og Jesper til deres respektive revirer i Gråske og Stubbe. 

Efter jagten hos Torben og Jesper kører vi til Øer, hvor ”Slusesåten” vil blive drevet af ”på den sædvanlige måde”, - og til slut kører vi til dagens sidste såt, Kaj Martinussens revir ved ”Kløvsign” med de forskellige spændende slags bevoksninger.

Når jagten er slut, holder vi parade ved Kajs jagthytte, hvorefter vi indtager vore medbragte madpakker i det fri omkring bålet, - inden vi ønsker hinanden godt nytår og går hver til sit.

Af hensyn til såvel revirernes bæreevne som det efterfølgende arrangement er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 25, - hvilket er efter ”først til mølle”-princippet.

Af samme årsag er det nødvendigt med TILMELDING, - der bedes foretaget til Kim V. Larsen (sms: 2090 9647, e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 17. december og senest torsdag den 22. december 2022.

Kan man forestille sig nogen bedre måde at fejre 3. juledag på ? – nej, vel ?

”NYTÅRSJAGT”
Søndag den 8. januar 2023, kl. 09.00
på foreningsreviret

Der parkeres som vanligt på ”P-pladsen” ved maskinhuset, hvorfra vi går op til jagthytten, hvor vi indtager den medbragte kaffe, hvortil foreningen er vært ved et rundstykke.

Som tidligere vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Inden vi efter jagtens afslutning indtager indholdet af vores madpakker, holder vi selvfølgelig parade og evt. auktion over det (forhåbentligt) nedlagte vildt.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 17. december 2022 og senest tirsdag den 3. januar 2023 (tlf./e-mail som ovenfor).

Formiddagsjagt
i  ”Slusesåten”
Fredag den 13. januar 2023, kl. 09.30

Bemærk mødetidspunktet

Endnu en jagt mens der ikke er heste/får i såten. ”Same precedure as last Year”. Det vil sige, at vi mødes på den lille P-plads ved sydenden af såten, hvor vi afholder parolen og håber på en forholdsvis vindstille dag, både af hensyn til skytterne (især dem langs stranden) og for at kunne beholde indholdet af paroledrammen i bægeret. Efter såtens afslutning samles vi igen ved bilerne, hvor foreningen er vært ved en læskedrik, inden vi tager hjem for at holde weekend.

 

Bevægelsesjagt Djursland
21. januar 2023:

Igen i år er Ryomgård Jagtforening initiativtager til en bevægelsesjagt over hele Djursland med det primære formål at få et overblik over bestandene af klovbærende vildt, - selvsagt også med mulighed for at få noget nedlagt. – Se selve invitationen på vores egen hjemmeside på dette link:
                     
http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/21-januar-2023-bevgelsesjagt-djursland
Hvis du ønsker at deltage heri, så giv et praj til Jørgen Brøgger, herunder også om du vil deltage i det afsluttende arrangement; så sørger vi for samlet tilmelding.

Vedr. Colindseje vil det ligesom sidste år være sådan, at det hold i riffelpuljen, der har "tur" (Hold 2) vil have fortrinsret til at bestemme hvilke stiger, de gerne vil sidde i. Når dette er afklaret, vil andre deltagere i riffelpuljen 2022-23 kunne benytte de ledige stiger, - så vi får reviret dækket bedst muligt af. Afskydning naturligvis i henhold til de gældende bestemmelser for riffelpuljen. Tilmelding gælder også, hvis du vil forsøge på dit eget revir, - af hensyn til statistik og afrapportering.

Det store arrangement slutter med samlet parade og efterfølgende fællesspisning på Mejlgaard Slotskro kl. 13.00-15.30, hvor der også vil være foredrag om vildtet på Djursland samt lodtrækning om bukkejagter, jagtgrej og lerdueskydning m.m.. – Deltagelse i dette afsluttende fællesarrangement er naturligvis frivilligt og kræver i givet fald tilmelding og samtidig betaling. Se som sagt invitationen på det ovennævnte link

GENERALFORSAMLING
Mandag den 23. januar 2023, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling i overensstemmelse med de bedste traditioner, hvor vi indleder med hyggelig fællesspisning af de traditionelle.

GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en uændret pris af 150,- kr. pr. kuvert,  -  excl. drikkevarer selvsagt  (dog incl. den afsluttende kaffe).  Øl,

vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til  spisningen  bedes  foretaget til  Jørgen  Brøgger,  tlf.  8636 2538 / 4035 2211  eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 15. januar 2023, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til    formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:  jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest søndag den 8. januar 2023.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024.
 6. Valg til bestyrelsen:
  På valg er Knud A. Hansen og Georg Sand (villige til genvalg)
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 1. suppleant er Jón Á. Hjaltason (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Sven Arne Vallentin med Finn Adamsen som suppleant (villige til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jæger- mæssig adfærd.

Vi håber på stort fremmøde, så vi dels kan få en god og saglig generalforsamling, dels en hyggelig aften i gode jagtvenners selskab.

Generalforsamlingsberetningen vil bringe minder om foreningens jagter og mange andre gode arrangementer

”AFSLUTNINGSJAGT”
Søndag den 29. januar 2023

Sidste jagt i denne sæson. - Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved jagthytten, hvor vi indtager vores medbragte morgenkaffe i hytten. Traditionen tro er foreningen vært ved et rundstykke til kaffen.

Som de andre gange vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Og som altid slutter vi af med parade og evt. auktion over det (forhåbentlig) nedlagte vildt, efterfulgt af hyggeligt samvær omkring de medbragte madpakker. – Måske tilsat jagtfiskalens beretning om sine observationer i løbet af dagen ? – Hvem ved ?

Tilmelding til K.A. Hansen tidligst lørdag den 14. januar og senest søndag den 23. januar 2023  (tlf./sms: 2866 7345 eller e-mail: kahansen882@gmail.com

Det bliver jo lidt vemodigt at skulle tage afsked med ”sæsonen”, - men heldigvis er det jo ikke helt slut endnu. Der er stadig reguleringsmuligheder for ræv, mårhund, krager og skader, jvfr. efterfølgende. Og derefter følger jo de andre gode foreningsaktiviteter, startende med ”årets jagtfrokost”, fejringen af foreningens 90-års fødselsdag og efterfølgende fisketure og andre arrangementer, der vil blive annonceret i forårs-/sommerprogrammet. For slet ikke at tale om bukkejagten. – Ja, ”jægerens år” har mange gode oplevelser at byde på. - I første omgang siger vi ”på gensyn til afslutningsjagten” den 29. januar !

FÆLLES FOR DE OVENNÆVNTE JAGTER

er, at der ved invitationsjagten traditionen tro skal betales ”det obligatoriske deltagergebyr” på 20,- kr. - hvilket beløb går til de velkendte formål.

Ved auktionen over nedlagt vildt på foreningsreviret Colindseje har skytten forkøbsret til det vildt, han/hun har nedlagt, - til de faste mindstepriser. Hvis skytten ikke er interesseret i det vildt, han/hun har nedlagt, sættes det på auktion for højeste bud. Indkommer der ikke bud ved auktionen, har skytten pligt til at aftage vildtet til den fastsatte mindstepris pr. art.

Hvis du har gæster med på foreningsjagterne på ”Colindseje” gælder endvidere, at det er dit ansvar, at dine gæster er bekendt med ovennævnte ”auktions-ordning”.

De fastsatte mindstepriser er: Råvildt, voksne dyr: 400,- kr., lam: 300,- kr., harer 50,- kr., fasaner og ænder: 30,- kr. Evt. nedlagte snepper, ræve, mårhunde, duer og bekkasiner tilfalder skytten.

Alternativt er der selvfølgelig også den mulighed, at den, der har inviteret en gæst med, beslutter sig for selv at stå for købet, hvis det skulle blive aktuelt.

Husk at lægge ”Det grønne legitimationsskilt” i bilens forrude ved jagt på foreningsreviret ! – såvel foreningsjagter som i riffelpuljen.

 

INDIVIDUEL TRÆKJAGT I ”SLUSESÅTEN” PÅ ØER.

Ligesom sidste år vil det i december og januar være muligt at tage på individuel trækjagt i Slusesåten, - efter duer, ænder, gæs, krager og skader, - ligesom der må nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen samtidig kan drive riffeljagt, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret på samme tid !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

HAVJAGT

Som også meddelt i efterårsprogrammet er det, grundet de senere års svigtende interesse for at deltage i havjagterne, aftalt med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen, at vi gør som de seneste år: Vi arrangerer ingen forenings-havjagter, men medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 2041 3612) eller Jesper (tlf. 5125 2959) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, troldænder, hvinænder o.s.v.

RÆVE- OG MÅRHUNDEREGULERING I FEBRUAR

Deltagerne i riffelpuljen 2022-23 kan frit drive ræve- og mårhunderegulering i februar måned på foreningsreviret på Colindseje samt i Slusesåten på Øer. Holdopdelingerne fra riffelpuljen ophæves, og alle kan tage derud, når man har lyst. Dog skal man forinden oplyse til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud og hvilken stige, man vil sidde i. – Alle stiger på både Nord og Syd (Colindseje) kan anvendes. Hvis der er flere, der vil derud samtidig, får alle besked, således at alle ved, hvem der sidder hvor. – Nedlagte ræve og mårhunde (og evt. vaskebjørne) skal rapporteres til Jørgen Brøgger, - meget gerne med tilhørende foto.

O.B.S.: Mårhund må reguleres hele året i henhold til gældende regler herom – men kun på Colindseje (iflg. kontrakten må vi ikke drive jagt i Slusesåten efter 1. februar). Denne mulighed gælder for deltagerne i vinter-riffelpuljen frem til 1. maj, hvorefter muligheden fra 16. maj overgår til deltagerne i bukkepuljen 2022.

Årsmøde i Syddjurs Jægerråd
Torsdag den 2. februar 2023, kl. 19.00
i Jagtens Hus, Kalø

Årsmødet er som altid åbent for alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, bosiddende i Syddjurs Kommune eller medlem  af en jagtforening med hjemsted i kommunen. Det vil altså blandt andet sige ”os i Elsegaarde Jagtforening”. – Vi kan kun anbefale alle, der interesserer sig for jagtens sag i Danmark og dermed Jægerforbundets virke for samme, at deltage. Det er interessant at lytte til beretningerne fra både Jægerrådet, Kredsen og Landsbestyrelsen. Og ikke mindst at kunne komme med sine bemærkninger og synspunkter hertil. Man kan enten tilmelde sig vi Jægerforbundets hjemmeside eller til Jægerrådsformand Poul Arne Nielsen. Men det er også muligt at tilmelde sig til formand Jørgen Brøgger, der så vil foranledige samlet tilmelding fra foreningen. Elsegaarde Jagtforening plejer at være godt repræsenteret ved disse årsmøder. Det håber vi også, at vi bliver i 2023.

Der bliver serveret kaffe og brød i en pause i mødet. For evt. nærmere oplysninger kontakt Jørgen Brøgger.

”ÅRETS JAGTFROKOST”
Lørdag den 25. februar 2023, kl. 13.00-17.00
i ”Møllehaven”s festlokale, Møllehaven 18, Ebeltoft

”Årets Jagtfrokost” vil i år også indgå som en del af markeringen af foreningens 90-års fødselsdag.

Der bliver serveret en buffet med

 • Marinerede sild med vagtelæg, løgringe og karrysalat
 • Stegte sild i krydret tomatsauce
 • Hjemmelavet, koldrøget laks med røræg og rævesauce
 • Hjemmelavede Tarteletter med fasan og skovsvampe
 • Røget dyrekølle med røræg og flødepeberrod
 • Hjemmelavet Carpaccio af dyreryg
 • Hjemmelavet dyreleverpostej
 • Hjortespegepølse med sky og løgringe/remoulade og ristede løg
 • 3 slags ost: Alm. skæreost, stærk ost med sky, løgringe & rom-stænk god blåskimmelost
 • Kaffe og småkager

Couvertprisen er som de seneste år 130,- kr. pr. person, excl. drikkevarer (kaffen dog incl.). Øl & vand købes formedelst 10,- kr. pr. stk. – Der vil IKKE blive solgt snaps/brændevin, - hvis deltagerne ønsker

snaps, skal de således selv medbringe det, så får man også det mærke, man helst vil have, ligesom der jo traditionelt er nogle, der gerne vil ”præsentere” en af deres ”hjemmebryggede” kryddersnapse.

Bindende tilmelding senest lørdag den 19. februar 2023 til Jørgen Brøgger (tlf./sms 4035 2211, e-mail: jb@joergen-broegger.dk).

Vi håber, at rigtig mange vil deltage, så vi kan få en lige så hyggelig eftermiddag, som vi plejer

JAGTFORENINGERNES ÅRLIGE SALONSKYDNING
Søndag den 5. marts 2023, kl. 09.00

Den årlige, indendørs salonriffel-skydekonkurrence mellem de forskellige jagtforeninger i Syddjurs Kommune foregår som altid på Ebeltoft Marineforenings skydebaner ved Marinestuen, Stockfletsvej 7, 8400 Ebeltoft. Alle skal skyde med de på banerne fremlagte rifler (Marineforeningens). Dette for at skabe ”lige vilkår for alle”.

Vi kan deltage med lige så mange 3-mands hold, som vi kan samle, herunder også børnehold (børn/børnebørn til medlemmer (max. 15 år) – og dermed potentielle nye medlemmer).

I holdkonkurrencen for voksne skydes om den udsatte vandrepokal, der kommer i det vindende holds varetægt frem til næste års skydning Derudover er der præmie til hver skytte på de 2 bedst placerede hold, og til de 3 bedste individuelle skytter samt en præmie til den skytte, der ligger sidst i feltet. Der er desuden en præmie til den bedste skytte fra hver forening, der deltager.

I børnekonkurrencen dystes der også om en udsat vandrepokal, ligesom der er præmie til alle børneskytter.
Derfor beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil skyde for foreningen (herunder børn/børnebørn), melder sig til Jørgen Brøgger senest onsdag den 22. februar 2023, - men meget gerne tidligere. Det vil glæde os meget, om vi også i år kan mønstre et eller flere børnehold (og dermed få dem (børnene) gjort interesserede i at blive jægere). Så ”kom nu ud af busken” forældre og bedsteforældre !

Foreningen betaler hoved-/foreningsgebyret for hovedskydningen, mens skytterne selv bedes betale det såkaldte ”holdgebyr” (250,- kr. pr. 3-mandshold, = 85.- kr. pr. skytte, - hvilket dækker skydningen, skiver & patroner m,.v. samt det store morgenbord ved arrangementets start. Øvrig forplejning i løbet af dagen er ligeledes for egen regning (øl/vand, pølser m.v.).

Elsegaarde Jagtforening fylder 90 år
Det markerer vi med en
”Frilufts-fødselsdagsreception”
lørdag den 25. marts 2023, kl. 11.00-15.00
i bålhytten ved ”Jagtens Hus”, Kalø

Dette arrangement, der er ”den officielle markering” af den runde fødselsdag, er for foreningens medlemmer med familie (meget gerne også børn/børnebørn, - der vil være ”noget” til alle børn) samt inviterede gæster. Dagens program er således :

                                            Kl. 11.00: Ankomst og hyggesnak

                                            Kl. 11.30: Velkomst, tale(r ?) - Jagthornsblæsning

                                            Kl. 12.00: Servering: Buffet med forskellige vildtspecialiteter
                                                           samt forskellige drikkevarer (også alkoholfrie)

                                            Kl. 15.00: ”Tak for i dag” – Jagthornsblæsning

Af hensyn både logistik og forplejning beder vi venligst om tilmelding. Denne bedes givet til Jørgen Brøgger på tlf./sms: 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest onsdag den 15. marts 2023.

For god ordens skyld bemærkes, at medlemmer og familiemedlemmer ikke skal tænke på ”fødselsdags- gaver”, da det jo er ”vores allesammens fødselsdag” ! – Skulle der alligevel være en og anden, der synes, at de gerne vil betænke foreningen med f.eks. blomster eller en flaske, beder vi venligst om, at dette må blive konverteret til kontanter, der så vil blive øremærket til foreningens revir- og vildtplejeforanstaltninger

INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Dette kan foretages efter såvel almindeligt forekommende å-fisk som efter flodkrebs, sidstnævnte med krebseruse eller -tejne.

Fiskeriet kan foretages i marts og april måned og igen efter 15. juli (der skal være ro på reviret i bukkejagten).

Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra riffel- & bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn.

Og så håber vi bare på, at åen ikke til sommer lukker af grøde ligesom for 3 år siden.

Krage- og skaderegulering
1.februar – 15. april

Vi agter at søge reguleringstilladelse til krager og skader i perioden 1. februar til 15. april, - men kan ikke annoncere dette endnu, da vi først skal have reguleringstilladelsen fra Naturstyrelsen ”i hus”. Der vil derfor tilgå alle nærmere herom via medlemsmail, når vi – forhåbentlig – har modtaget en tilladelse. – Foreningen har både lokkekrager og en krageugle, der frit kan lånes af de, der til den tid gerne vil bidrage til at reducere bestanden af disse prædatorer.

Revirpleje
Jagtudvalget søger hjælpere og vil også gerne høre ønsker og forslag fra medlemmerne

Revir- og vildtpleje er andet og mere end ”blot” vinterfodring. Derfor har jagtudvalget både udført en del tiltag i løbet af 2022, og planlagt flere i 2023, herunder især nyplantninger, blandt andet anlæggelse af en ”korridor” mellem andesøen på syd og remisen nord for søen.

herudover vil jagtudvalget gerne høre, om der er medlemmer, der har ønsker og/eller gode forslag til, hvad de gerne ser udført derudover.

Vi håber også, at der er flere medlemmer, der vil give en hjælpende hånd med disse forskellige fysiske arbejder. Der vil senere blive rundsendt medlemsinfo om hvilke arbejdsdage, jagtudvalget kommer frem til, men inden da skal der jo også fortsat vinterfodres.

Henvendelser både om ønsker/forslag og tilbud om hjælp bedes givet til enten tovholder for jagtudvalget Klaus Boll – tlf./sms: 4020 4730, e-mail: klaus@boll-net.dk – eller næstformand og jagtudvalgsmedlem K.A. Hansen – tlf./sms: 2866 7345, e-mail: kahansen882@gmail.com

Vi siger : ”På forhånd tak !

 

Familiefisketure

Vi planlægger at afholde to familie-fisketure i foråret 2023: En tur til Djurs Fiskepark ved Fannerup (Put & Take), - sandsynligvis lørdag den 15. april og en tur til Randers Fjord efter vårsild, ultimo april/primo maj, afhængigt af hvornår, silden går op i fjorden. Nærmere om disse fisketure følger, enten i forårs-/sommerprogrammet eller via medlemsmail. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen..

Med jægerhilsen, - ”Knæk og Bræk” og på forhåbentligt gensyn til nogle gode
arrangementer

bestyrelsen og jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk