01. februar 2022:
Ny dato for generalforsamlingen

Efter at alle corona-restriktioner i Danmafrk fra og med i dag er ophævet er der fastsat ny daton for afvikling af foreningens generalforsamling. Det bliver tirsdag den 1. marts. - Læs mere her.

 

05. januar 2022:
Generalforsamlingen den 24. januar udsættes

Grundet den aktuelle corona-situation i landet har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen indtil videre. Dette p.g.a. usikkerheden om de p.t. gældende coronarestriktioner:  Vil de blive skærpet eller lempet ? - Uanset, hvad det måtte ende med, kan vi ikke nå at planlægge en gennemførelse til den programsatte tid med det varsel, vi derfor vil få. Derfor hermed udsættelsen indtil vi har noget mere konkret at forholde os til.

GENERALFORSAMLING
Mandag den 24. januar 2022, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Vi indkalder hermed til generalforsamlingen, så den er lovligt indvarslet og alle formalia i den anledning er overholdt. Om generalforsamlingen overhovedet kan gennemføres på dette tidspunkt og under de forhold, som Fælleshuset giver mulighed for, er naturligvis fuldstændig afhængig af den til den tid gældende corona-situation i landet. Men vi håber det, og indvarsler i hvert fald hermed.

Vi satser på at kunne gennemføre i overensstemmelse med de bedste traditioner, - med hensyntagen til de til den tid gældende restriktioner, hvilket jo kan lade sig gøre, hvis de er som i dag. – Vi tager dog , naturligvis , situationen alvorligt og arrangerer individuel portionsudlevering af de gule ærter ved den indledende fællesspisning og sørger for rigelige mængder håndsprit m.v. – Vi ”krydser fingre og håber, at vi kan gennemføre under de sædvanlige hyggelige former, som traditionerne jo foreskriver.

Altså håber vi, at kunne starte kl. 18.00 med den traditionelle spisning af
GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en pris af 150,- kr. pr. kuvert, - excl. drikkevarer selvsagt (dog incl. den afsluttende kaffe). Øl,

vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til spisningen bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf. 8636 2538 / 4035 2211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 1. januar 2022, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest mandag den 4. januar 2021.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023.
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger (villige til genvalg)
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 2. suppleant er Per Bisgaard for en 2-årig periode (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Christian Koudal (villig til genvalg). Posten som revisor-suppleant er vakant efter Bjørn Wikkelsøe Jensens død i november måned.
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.

Efter afslutningen af "den officielle del" vil vort medlem Morten Egtved Andersen holde et indlæg om regulering af invasive rovpatteryr, mårhund, vaksebjørn og mink. Som de fleste nok ved, er Morten registreret mårhundejæger under Danmarks Jægerforbund, og han var den reguleringsjæger, der i 2000 nedlagte flest mårhunde i hele landet, ialt 72. - Så med det gamle ordsprog "erfaren mand er værd at gæste" venter der os helt sikkert et både interessant og meget lærerigt indlæg.

Vi håber som sagt, at situationen til den tid gør det muligt at gennemføre generalforsamlingen på normal vis og i overensstemmelse med de bedste traditioner. – HVIS det, mod forventning, viser sig nødvendigt at aflyse/udsætte generalforsamlingen, vil der naturligvis tilgå alle medlemmer meddelelse herom via e-mail.