December 2020

Til vore medlemmer :

Allerførst ønsker vi hermed alle vore medlemmer med familie

Dernæst har vi hermed fornøjelsen at fremsende foreningens

 

VINTERPROGRAM 2020-2021

hvor vi lægger ud med at erindre om  det, der allerede blev annonceret i det tidligere udsendte efterårsprogram og medlemsmails

”JULEOPTAKT”
Søndag den 13. december 2020, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – også kaldet ”pølsejagten”. Se den nærmere omtale i efterårs- programmet og/eller på hjemmesiden på dette link:
http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/14-december---juleoptakt

Vi tager naturligvis alle corona-forholdsregler med hensyn til deltagerantal/opdeling i grupper á max. 10, afstandskrav, håndsprit og i forbindelse med det traditionelle traktement. Der bliver individuel udlevering af ”portionsanretninger” – ikke noget med ”selvbetjening” eller ”ta selv”.

Husk tilmeldingen til Kim V. Larsen  (sms 20 90 96 47 , e-mail: kim.larsen@arriva.dk) senest søndag den 6. december.

FORMIDDAGSJAGT
 i Slusesåten på Øer
Fredag 18. december 2020, kl. 09.30

Absolut sidste jagt inden jul. Se den tidligere omtale i efterårsprogrammet og/eller på hjemme.- siden på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/18-december-2020-formiddagsjagt-i-sluysesten

Der er siden efterårsprogrammet kommet den tilføjelse, at vort gode medlem Kaj Martinussen har tilbudt, at vi efter Slusesåten kan fortsætte til hans revir ”Kløvsign”, der som bekendt ligger få minutters kørsel fra Slusesåten. – Stor tak til Kaj for denne invitation, som vi med glæde har taget imod !
Der mødes på P-pladsen syd for Slusesåten (enden hen mod Færgehavnen), - og sluttes af ved Kajs jagthytte, hvor Kaj gæstfrit har sagt, at han vil være vært ved en øl/vand. Tak for det, Kaj !

Tilmelding som vanligt til Kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 5. december og senest søndag den 13.. december.

”ÅRETS JULEJAGT”
Mandag den 28. december 2020

Det er en af foreningens ældste traditioner, at der afholdes en hyggelig jagt mellem jul og nytår. – Det er efterhånden også en tradition, at det er nogle af vore gode medlemmer, der slår sig sammen om at være med til at vedligeholde denne gode tradition ved at invitere foreningens medlemmer på jagt på deres private revirer.

Også i år er det Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen, der sørger for, at denne gode og hyggelige tradition holdes i hævd.

Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved ”Skæppen og Fjerdingkarret”, hvor vi deler os i to hold, der – i så få biler som muligt - kører med h.h.v. Torben og Jesper til deres respektive revirer i Gråske og Stubbe. 

Efter jagten hos Torben og Jesper kører vi til Øer, hvor ”Slusesåten” vil blive drevet af ”på den sædvanlige måde” (såfremt selvsagt, at fårene er taget hjem), - og til slut kører vi til dagens sidste såt, Kaj Martinussens revir ved ”Kløvsign” med de forskellige spændende slags bevoksninger.

Når jagten er slut, kører vi til Torben Nikolaisens bopæl, hvor vi holder parade og
derefter indtager vore medbragte madpakker under de sædvanlige hyggelige former i kælderen ved siden af Torbens jagtstue, - inden vi ønsker hinanden godt nytår og går hver til sit.

Af hensyn til såvel revirernes bæreevne som det efterfølgende arrangement er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 25, - hvilket er efter ”først til mølle”-princippet.

Af samme årsag er det nødvendigt med TILMELDING, - der bedes foretaget til Kim V. Larsen (sms: 20 90 96 47, e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 12. december og senest søndag den 21. december 2020.

”NYTÅRSJAGT”
Lørdag den 9. januar 2021, kl. 09.00

Der mødes på ”P-pladsen” ved jagthytten (v. maskinhuset) på foreningsreviret, hvorfra vi begiver os op i jagthytten, hvor vi omkring bålstedet indtager den kaffe med ”tilbehør”, man selv medbringer. Vi tror her ”i skrivende stund” ikke på, at corona-restriktionerne til den tid er lempet så meget, at vi kan samles indendøre i jagthytten. Desværre ! – Udover at vi indtager både morgenkaffen og vores medbragte madpakker udendørs, vil vi naturligvis også denne gang tage alle øvrige forholdsregler m.h.t. holdopdelinger, afstandskrav, håndsprit o.s.v. – Er der optræk til dårligt vejr, opstiller vi dagen i forvejen en eller to af de pavilloner, vi tidligere anvendte, når vi afholdt ”Skovens Dag”.

Som tidligere vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Inden vi efter jagtens afslutning indtager indholdet af vores madpakker, holder vi selvfølgelig parade og auktion over det (forhåbentligt) nedlagte vildt.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst søndag den 27. december 2020 og senest lørdag den 2. januar 2021 (tlf./e-mail som ovenfor).

DUETRÆK
Lørdag den 16. januar 2021, kl. 07.30

Da der ”i skrivende stund” (december 2020) er observeret mange duer på reviret, forsøger vi os denne dag med en gang morgen-duetræk. Vi håber, at duebestanden til den tid er yderligere suppleret med mange nordiske duer (ringduer/skovduer), der er trukket herned.
Der mødes kl. 07.30 ved ”Den Gule Gård”, hvor der holdes parole, og deltagerne bliver fordelt til individuelle placeringer i hegn og remiser m.v. på ”nord”, efter bestemmelserne om apporterende hund m.v..

Man skal selv medbringe  evt. ”skjul” (sløringsnet eller lign.) og evt. forplejning under jagten. Foreningen råder over et antal lokkeduer, der stilles til fri, individuel anvendelse. Har du selv lokkeduer, er du naturligvis også velkommen til at tage dem med.

Ved parolen aftales fælles slut-tidspunkt. – se evt. mere på hjemmesiden på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/duetrk-16-januar-2021

GENERALFORSAMLING
Mandag den 25. januar 2021, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Vi indkalder hermed til generalforsamlingen, så den er lovligt indvarslet og alle formalia i den anledning er overholdt. Om generalforsamlingen overhovedet kan gennemføres på dette tidspunkt og under de forhold, som Fælleshuset giver mulighed for, er naturligvis fuldstændig afhængig af den til den tid gældende corona-situation i landet. Men vi håber det, og indvarsler i hvert fald hermed.

Vi satser på at kunne gennemføre i overensstemmelse med de bedste traditioner, - med hensyntagen til de til den tid gældende restriktioner, hvilket – hvis de - bortset fra forsamlingsloftet – er som i dag, vil der blive individuel portionsudlevering af de gule ærter ved den indledende fællesspisning, ”bordplaner”, så alle afstandskrav er overholdt, rigelige mængder håndsprit, påbud om mundbind, undtagen når man sidder ned og spiser o.s.v. – Fuldstændig svarende til de gældende regler for restauranter

Altså håber vi, at kunne starte kl. 18.00 med den traditionelle spisning af
GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en pris af 150,- kr. pr. kuvert, - excl. drikkevarer selvsagt (dog incl. den afsluttende kaffe). Øl, vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til spisningen bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf. 8636 2538 / 4035 2211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 17. januar, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.          
  Evt.. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til formanden, formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:
  jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest mandag den 4. janu- ar 2021.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Ole Bisp (ønsker ikke genvalg) og Tommy Lorentsen (villig til genvalg)
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 1. suppleant er Georg Sand for en 2-årig periode (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Christian Koudal med Bjørn Wikkelsøe Jensen som suppleant (villige til genvalg)
 9. Valg til Jagtudvalget :
  På valg for en 2-årig periode er Knud Arne Hansen (villig til genvalg).
  Da jagtudvalget ved sidste års generalforsamling blev gjort selvsupplerende, er der ikke andre valg til udvalget.
 10. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jæger- mæssig adfærd.

Vi håber som sagt, at situationen til den tid gør det muligt at gennemføre gene- ralforsamlingen på normal vis og i overensstemmelse med de bedste traditioner. – HVIS det viser sig nødvendigt at aflyse/udsætte generalforsamlingen, vil der naturligvis tilgå alle medlemmer meddelelse herom via e-mail.

Generalforsamlingsberetningen vil bl.a. minde om det forgangne års mange gode jagtoplevelser

AFSLUTNINGSJAGT
Søndag den 31. januar 2021

Sidste jagt i denne sæson. - Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved jagthytten, hvor vi håber, at situationen er blevet så meget normaliseret, at vi kan indtage vores medbragte morgenkaffe med tilbehør indendørs i jagthytten. Er det ikke tilfældet, indtager vi den igen i det fri med overholdelse af alle gældende restriktioner. Det samme gælder selvsagt indtagelsen af vores frokostpakker.

Som de andre gange vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 16. januar og senest søndag den 24. januar 2021 (tlf./e-mail som ovenfor nævnt).

FÆLLES FOR DE OVENNÆVNTE JAGTER

er, at der ved invitationsjagten traditionen tro skal betales ”det obligatoriske deltagergebyr” på 20,- kr. - hvilke beløb går til de velkendte formål.

Hvis du har gæster med på foreningsjagterne på ”Colindseje” gælder endvidere, at det er dit ansvar, at dine gæster er bekendt med ordningen om, at hvis nedlagt vildt ikke bliver solgt på auktionen på paraden, er skytten pligtig til at aftage det vildt, han har nedlagt, til de fastsatte mindstepriser, - som er: Råvildt, voksne dyr: 400,- kr., lam: 300,- kr., harer 50,- kr., fasaner og ænder: 30,- kr. Evt. nedlagte snepper, ræve, mårhunde, duer og bekkasiner tilfalder skytten.

Alternativt er der selvfølgelig også den mulighed, at den, der har inviteret en gæst med, beslutter sig for selv at stå for købet, hvis det skulle blive aktuelt.

Husk at lægge ”Det grønne legitimationsskilt” i bilens forrude ved jagt på foreningsreviret ! – såvel foreningsjagter som i riffelpuljen.

INDIVIDUEL TRÆKJAGT I ”SLUSESÅTEN” PÅ ØER.

Ligesom sidste år vild det i december og januar være muligt at tage på individuel trækjagt i Slusesåten, - efter duer, ænder, gæs, krager og skader, - ligesom der må nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor. – Dette er særdeles vigtigt, da deltagerne i vinter-riffelpuljen kan drive riffeljagt, således at alt kan koordineres mellem de, der er på reviret samtidig !

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

HAVJAGT

Som også meddelt i efterårsprogrammet er det, grundet de senere års svigtende interesse for at deltage i havjagterne, aftalt med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen, at vi gør som de seneste år: Vi arrangerer ingen forenings-havjagter, men medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 2041 3612) eller Jesper (tlf. 5125 2959) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, fløjlsænder, troldænder, havlit’er o.s.v.

RÆVE- OG MÅRHUNDEREGULERING I FEBRUAR

Deltagerne i riffelpuljen 2020-21 kan frit drive ræve- og mårhunderegulering i februar måned på foreningsreviret på Colindseje samt i Slusesåten på Øer. Holdopdelingerne fra riffelpuljen ophæves, og alle kan tage derud, når man har lyst. Dog skal man forinden oplyse til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud og hvilken stige, man vil sidde i. – Alle stiger på både Nord og Syd (Colindseje) kan anvendes. Hvis der er flere, der vil derud samtidig, får alle besked, således at alle ved, hvem der sidder hvor. – Nedlagte ræve og mårhunde (og evt. vaskebjørne) skal rapporteres til Jørgen Brøgger, - meget gerne med tilhørende foto.

O.B.S.: Mårhund må reguleres hele året i henhold til gældende regler herom – men kun på Colindseje (iflg. kontrakten må vi ikke drive jagt i Slusesåten efter 1. februar). Denne mulighed gælder for deltagerne i vinter-riffelpuljen frem til 1. maj, hvorefter muligheden fra 16. maj overgår til deltagerne i bukkepuljen 2021.

”ÅRETS JAGTFROKOST”
Lørdag den 20. februar 2021, kl. 13.00-17.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Som for generalforsamlingen gælder også her, at det er under forbehold af, at den til den tid gældende corona-situation gør det muligt at holde den gode tradition hævd med en hyggelig ”jagtfrokost kun for jægerne” - som markering af jagtsæsonens afslutning.

Der vil blive indledt med hvide sild m. karrysalat og hjemmelavede stegte sild i eddike efterfulgt af div. vildtspecialiteter, herunder bl.a. hjemmelavet koldrøget laks, røget dådyrkølle og dyreleverpostej m.m. og afsluttende med en god ost med krydderfedt, sky og løgringe.
Couvertprisen er som sidste år 130,- kr. pr. person, excl. drikkevarer (kaffen dog incl.). Øl & vand købes formedelst 10,- kr. pr. stk. – Der vil IKKE blive solgt snaps/brændevin, - hvis deltagerne ønsker snaps, skal de således selv medbringe det (så får man også det mærke, man helst vil have).

Bindende tilmelding senest lørdag den 13. februar 2021 til Jørgen Brøgger (tlf./sms 4035 2211, e-mail: jb@joergen-broegger.dk).
Vi håber, at rigtig mange vil deltage, så vi kan få en lige så hyggelig eftermiddag, som vi plejer.

INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Dette kan foretages efter såvel almindeligt forekommende å-fisk som efter flodkrebs, sidstnævnte med krebseruse eller-tejne.

Fiskeriet kan foretages i marts og april måned og igen efter 15. juli (der skal være ro på reviret i bukkejagten).

Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra riffel- & bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn.
Og så håber vi bare på, at åen ikke til sommer lukker af grøde ligesom forrige år.

FOREDRAG OM
REGULERING AF INVASIVE ROVDYR
Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00
I ”Jagtens Hus”, Kalø

Vort gode medlem Morten Egtved Andersen er, som mange ved, registreret reguleringsjæger unde Danmarks Jægerforbund. Morten, der selv har mange mårhunde (og ræve) ”på samvittigheden”, har tilbudt at holde denne informationsaften om reguleringsjagt på mårhund, vaskebjørn og mink, - med hovedvægten på mårhund. Foredraget holdes som anført på Jægerforbundets domicil ”Jagtens Hus” og er åbent for alle interesserede. Der er fri entré. Stadig under  forbehold af den til den tid gældende corona-situation.

Det er uhyre vigtigt for den oprindelige danske  fauna, at disse invasive rovdyr bekæmpes mest og hårdest muligt. Det lykkedes ikke at udslette de første mårhundebestande, inden de voksede sig ude af kontrol. Der gøres mange steder en stor indsats for at bekæmpe dem, men skal bestanden holdes i ave, er det bydende nødvendigt, at denne indsats fortsættes og intensiveres. Alene her på Djursland var der i 2020 nedlagt 835 mårhunde pr. 1. oktober. Og det tal er vokset siden. Det siger noget om bestandens størrelse.  Vort andet gode medlem, Jesper Schmit, der også er inkarneret mårhundejæger, fortalte sidste år, at han havde obduceret en nedlagt mårhund, og i maven på den havde han fundet ….. ikke mindre end 30 – tredive ! – fasankyllinger ! Det fortæller lidt om den prædation dette uønskede rovdyr udøver.

Hvis der ikke fra starten sættes hårdere ind mod vaskebjørnen, end der blev mod mårhunden, vil situationen blive endnu mere kritisk for dansk fauna, idet vaskebjørnen også kan både svømme og klatre i træer

Udover, at vildminken også er et stor prædator overfor vores hjemmehørende arter, er den seneste tids erfaringer om coronasmitte blandt mink også et yderligere bevis på nødvendigheden af en hård og intensiv bekæmpelse.


Af hensyn til arrangementets tilrettelægning beder vi om tilmelding, der bedes foretaget til Jørgen Brøgger senest onsdag den 14. februar 2021 med angivelse af navn, antal deltagere og mail-adresse eller mobilnummer. – Skulle det vise sig nødvendigt at aflyse/udsætte arrangementet, vil der således tilgå alle tilmeldte besked herom via mail eller sms.

JAGTFORENINGERNES ÅRLIGE SALONSKYDNING
Søndag den 7. marts 2021, kl. 09.00

Den årlige, indendørs salonriffel-skydekonkurrence mellem de forskellige jagtforeninger er naturligvis også under forbehold af situationen til den tid. Det er i år vores tur til at stå for arrangementet.

Skydningen foregår som vanligt på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft. Alle skal skyde med de på banerne fremlagte rifler (Marineforeningens). Dette for at skabe ”lige vilkår for alle”.

Vi kan deltage med lige så mange 3-mands hold, som vi kan samle, herunder også børnehold (børn/børnebørn til medlemmer (max. 15 år) – og dermed potentielle nye medlemmer).
I holdkonkurrencen for voksne skydes om den udsatte vandrepokal, der kommer i det vindende holds varetægt frem til næste års skydning Derudover er der præmie til hver skytte på de 2 bedst placerede hold, og til de 3 bedste individuelle skytter samt en præmie til den skytte, der ligger sidst i feltet. Der er en præmie til den bedste skytte fra hver forening, der deltager.

I børnekonkurrencen dystes der også om en udsat vandrepokal, ligesom der er præmie til alle børneskytter.

Derfor beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil skyde for foreningen (herunder børn/børnebørn), melder sig til Jørgen Brøgger senest onsdag den 25. februar 2021, - men meget gerne tidligere. Det vil glæde os meget, om vi kunne repræsentere et eller flere børnehold (og dermed få dem gjort interesserede i at blive jægere). Så ”kom nu ud af busken” forældre og bedsteforældre !

Foreningen betaler hoved-/foreningsgebyret for hovedskydningen, mens skytterne selv bedes betale det såkaldte ”holdgebyr” (250,- kr. pr. 3-mandshold, = 85.- kr. pr. skytte, - hvilket dækker skydningen, skiver & patroner m,.v. samt det store morgenbord ved arrangementets start. Øvrig forplejning i løbet af dagen er ligeledes for egen regning (øl/vand, pølser m.v.).

FILM- OG FOREDRAGSAFTEN
MED JØRGEN SKOUBOE
FRA ”NAK OG ÆD”
Torsdag den 25. marts 2021, kl. 19.00-21.00
I fællesrummet på Rosmus Skole

Der er tale om det foredrag, som vi i samarbejde med Tirstrup-Hyllested Jagtforening havde planlagt til afholdelse den 23. marts 2020, men som vi på grund af covid-19 situationen måtte aflyse/udsætte. Der er nu aftalt ny dato med Jørgen Skouboe med håb om, at det vil være muligt at gennemføre det spændende foredrag denne nye dato.

Foredraget er opdelt i to afdelinger med titlerne h.h.v. ”Nak og Æd” og ”Nak og Æd i Norden”, adskilt af en pause, hvor der serveres kaffe og 2 stk. franskbrød med h.h.v. ost & rullepølse, hvilket er includeret i billetprisen.

Se nærmere detaljer om programmet på hjemmesiden på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/25-marts-2021-foredrag-med-jrgen-skouboe-najk-og-d

Alle, der indtil nu har bestilt/ betalt billetter er via sms underrettet om den nye dato. – Der er endnu ledige pladser, så hvis du er interesseret, så skynd dig at få dig tilmeldt (så mange ledige pladser er der nemlig heller ikke tilbage).

Billetprisen er 150,- kr. pr. person, incl. den nævnte kaffe med franskbrød. Alle kan deltage, så tag gerne familie og (jagt-)venner med. – Der er adgangsbegrænsning ved 149 tilhørere.

Billetbestilling og samtidig forudbetaling er nødvendig og efter ”først til mølle”-princippet, Dette skal ske ved indbetaling til Elsegaarde Jagtforenings konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360, konto nr. 0010 758920, - med angivelse af tydeligt navn, adresse og telefonnummer samt antal billetter, – til og med 28. februar 2021. Billetterne vil blive udleveret i navngivne kuverter ved indgangen. – Der kan ikke købes billetter ved indgangen.

Begge foreninger glæder sig til en spændende aften og håber på god tilslutning, - i forventning om, at det denne gang må lykkes at gennemføre.

ÅBEN JAGTHYTTE”
Søndag den 28. marts 2021, kl. 10.00-12.00

Sidste år måtte vi som bekendt aflyse også dette arrangement, der ellers har udviklet sig til god og hyggelig tradition, hvor vi markerer foreningens stiftelsesdato, 24. marts 1933, – i år altså fire dage efter foreningens 88-års fødselsdag (vi nærmer os en ”halvrund dag”).

Som vanligt markerer vi ”fødselsdagen” ved at foreningen er vært ved en øl/vand og en dram, ligesom der vil være mulighed for at købe en god grillpølse.

Dette er en oplagt mulighed for de nye medlemmer, vi endnu ikke har set til vores jagter og andre arrangementer, til at komme og sige ”goddaw” og hilse på evt. gamle jagtvenner og lære nye at kende, - såvel som en god mulighed for at tage området nærmere i øjesyn.

Alle er velkomne, så tag gerne familie og (jagt-)venner med. Måske nogle af dem kunne få lyst til at blive en del af vores jagtfællesskab ?

Vi håber således, at I vil møde talstærkt op, så vi kan få en lige så hyggelig formiddag, som før coronakrisen.

Her er et par stemningsindtryk fra forrige år:

Hvis du er ked af

at bruge papir og printerpatron på at printe programmet ud, kan du enten gemme det på din pc og tage det frem, når du lige skal tjekke datoer og tilmeldingsfrister m.v. – eller du kan gå ind på hjemmesiden og se det dér. – Der vil også være mulighed for at få det udleveret i papirudgave som ”blad” i A-5 format ved ”Juleoptakten” den 13. december.

Med jægerhilsen, - ”Knæk og Bræk”
og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer

 

www.elsegaarde-jagtforening.dk