AKTUELT

22. marts 2023:
Flot og "lovende" buk på vildtkameraet
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

..... også råer:

21. marts 2023:
Krage nr. 2 bortreguleret

Det var igen Hejne Ferjani, der sørgede for en krage mindre på reviret. - Hejne fortæller selv:
"Det blev til en enkelt krage idag ved ruinen. Den eneste, der kom forbi og slog på lokkerne, så heldigt at jeg ramte
😀"
Stort tillykke til Hejne og tak for indsatsen .

16. marts 2023:
Også i dag viser vildtkameraet besøg af skovduer
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. marts 2023:
Vildtkameraet melder om stor aktivitet, - råvildt, grævling, fasaner og skovduer m.m.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

28. februar 2023:
Første krage bortregu- leret i reguleringsperioden

Hejne Ferjani og Jón Hjaltason trodsede morgenfrosten og satte sig ud for at se, om det skulle være muligt at bortregulere et par af de mange krager på reviret. Kl 08.46 skrev Hejne: "Så lykkedes det, efter et par huller i liften, at få en krage på tasken".
Tak for insatsen til Hejne og Jón - en bortreguleret krage er en prædator mindre. Stort tillykke til Hejne !

20. februar 2023:
Se filmene "Natur- og vildtpleje i landbrugs- landet

Over en serie på ti afsnit stiller Danmarks Jægerforbund skarpt på processerne inden for natur- og vildtpleje. Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet, og de kan alle sammen ses via linket i teksten herunder.
Læs mere
her

15. februar 2023:
Se filmen "naturen mang- ler plads

10. februar 2023:
Ny folder skal give bedre adgang til regulering af Skarv

Danmarks Sportsfiskerforbund udgiver ny folder, der skal gøre det nemmere for foreninger og frivillige at få lov til regulere skarver hos lodsejere ved vandløb og søer, hvor fiskebestandene er pressede på grund af skarven. Derudover skal folderen også virke som formidling til andre naturbrugere, der ikke kender til skarvregulering.
Læse mere
her.

02. februar 2023:
Godt  jægerråds-årsmøde med spændende, indle- dende fordrag om  bestands- tælling

Der deltog ialt 23 DJ-medlemmer i Syddjurs Jægerråds årsmøde i Jagtens Hus, Kalø. Heraf var de 12 fra Elsegaarde Jagtforening, og så fik vi endda et nyt medlem i løbet af aftenen.
Årsmødet indledtes med et meget interessant powerpoint-foredrag om den af DJ igangsatte bestands- tælling af især markvildt.
Foredraget holdtes af DJ's projekt- leder på området, natur- & vildtkonsulent Zacharias Jacobsen og affødte flere spørgsmål.
Selve årsmødet fik en god og rolig afviklling. Vores egen formand valgtes til dirigent, og da der skulle vælges repræsentanter fra Jæge- rrådet til årets repræsentant- skabsmøde valgtes Jørgen Brøgger som repræsentant og Georg Sand og Carsten Høgsholt som h.h.v. 1. og 2. suppleant. Det var første gang i mange år, at der var kampvalg om pladserne, normalt plejer vi at skulle "hive" de sidste med. Så det var meget positivt, at interessen pludselig var så stor.
Erfaringsmæssigt bliver der nok også behov for suppleanterne.
I sin beretning kom jægerråds- formand Poul Arne Nielsen bl.a. ind på Nationalpark Mols Bjerge og Naturnationalpark Mols Bjerge, der er to forskellige ting. Derudover på natur- & miljøpolitik i forhold til jagtudøvelse, blyfri riffelammu- nition, nye regler for landbruget og samarbejde med andre grønne organisationer og kommunen. Beretningen gav anledning til flere kommentarer, især om National- parken contra Naturnationalparken.
Kredsformand Reidar Lænø aflagde beretning om Kredsens virke, hvilket medførte flere kommentarer til begrebet "God jagt i generationer". - Det gode møde sluttede ved 21.30-tiden.
Herunder nogle "skud" fra den gode aften. Klik på det enjkelte foto for at se det i stor størrelse:

21. og 22. januar 2023:
Nye hilsener fra vildtkameraet
Øverste buillede fra den 21. - Uden tvivl de samme to rådyr, vi ser på billederne. Godt at vide, at de er der.

19.-01.-2023:
Nye hilsener fra vildt- kameraet, - skovdue og råvildt

De to stk. råvildt er formentlig de samme som de to på billedet fra i går

18. januar 2023:
Der er (igen, igen) råvildt på reviret

Ja, der er jo det, vi siger: Der ER råvildt på forenin gsreviret. Nu igen bevist ved denne dejlige hilsen fra vildtkameraet kl. 07.05.24

13. januar 2023:
Hyggelig og god formiddagsjagt, - trods hård vind

Det blæste "en halv pelikan", da vi mødtes ved sydenden af Slusesåten; så det gik gennem marv og ben ! Det blev derfor er kort parole, hvor det blev "befalet", at man skulle beholde huerne på. Der var ingen af de 9 deltagende, der ligefrem stod i kø for at være blandt de, der der skulle stå på post på havsiden. Yderst forståeligt. Tilsidst var der dog 3, der meldte sig frivilligt. Dem satte Stig Troelsen på post,  mens formanden satte af langs vejen. Det vigtigste var dog, at det holdt tørvejr på trods af vejerprofeternes varslinger om kraftig regn. Der blev lettet 4 bekkasiner, som der selvsagt ikke blev skudt til, da vi jo har passeret 31. december.
Da såten var slut, skyndte vi os ind i bilerne for at køre til Holme. Vi var nemlig inviteret til også lige at tage en såt eller to på det revir, som Georg Sand, Chr. Koudal, Peter, Mikkel & Jørgen Brøgger har dér.
Vi startede med "Skoven", hvor der gik et dyr bagud og skråt op mod remisen, - men der havde vi sat en "strategisk bagpost" ved det fældede læhegn i skellet. Der stod Klaus Boll, der havde fint skud til dyret. Det løb dog videre på trods af, at Klaus også gav det det andet skud.
Det blev naturligvis fulgt med øjnene, og da det havde passeret næste skel og dermed igen var inde på vores revir, drejede det pludseligt et par gange rundt om sig selv og faldt. Det viste sig at være en fin gaffelbuk i bast. I skoven blev der yderligere lettet en sneppe, der ikke blev skudt til samt en hare, der efter 2 "salutskud" løb frejdigt videre. Den løb gennem hegnet ind til "firkanten", netop på sted, hvor formanden havde stået 2 min. før, men havde pakket sammen og forladt posten, fordi han blev kaldt på af Koudal, der mente at såten var færdig. - Hvilket den altså alligevel ikke var.
Da bukken var hentet og brækket, holdt vi en læskepause, inden vi tog "firkanten" som dagens sidste såt. Her blev Henrik, der er dårligt gående, sat på en "strategisk bagpost", hvilket skulle vise sig at være en god placering. Da "kæden" drev fremad i østsiden af marken, lettede der en hare, der bagud ned til Henrik, der dog "nøjedes med" at sende to "salutskud" efter den. Dermed forsvandt muligheden for at få en "sidste øjebliks hare" inden fredningen opå søndag jo nok. Efter en kort hyggesnak ved bilerne kørte vi hver for sig hjem til "mor og kakkelovnen".
Her er nogle få stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

"Kratlusker" obser- veret, - med løsgå- ende hund på reviret
Der er nu i dag - for anden gang i denne uge - observeret en "fordækt kratlusker" på/i nærheden af vores revir på sydsiden ! - og det samme er registreret tidligere. Vedkommende "lusker rundt" og "stiller sig halvskjult" bag nogle buske/noget krat, mens han lader sin løsgående hund løbe frit rundt inde på vores revir, herunder i andesøen, hvor den hurtigt sørger for, at alle ænder forsvinder.
Observationerne er gjort af deltagere i riffelpulæjen, - altså mens der blev drevet aktiv riffeljagt. Om vedkommende er ude på bevidst at udsætte sig for den fare, det kan medfører at færdes i området, når der jages, for derved - i et forfængeligt anti-jæger-håb - at satse på, at vi vil foretage os noget, han kan anmelde os for, ved vi ikke.
Vi ved derimod, at vi vil holde et fortsat meget vågent øje med vedkommende, som vi har en begrundet formodning om, hvem er. Og naturligvis udøver vi ikke uforsvarlig jagt. Men hvis vi observerer den pgl. "Kratlusker" foretage sig noget som helst ulovligt, er det os, der kommer til at indgive en politianmaldelse ! 
Vi gør ligeledes opmærksom på, at den løse hund, der lukkes ind på vores revir - angiveligt for at ødelægge jagten for os - er i strid med både Naturbeskyt- telsesloven, Hundeloven, Mark- & Vejfredsloven og Jagtloven. Hvis den pgl. hund igen bliver konstateret løs på vores revir, uanset tidspunkt på døgnet, vil den blive indfanget og afleveret til politiet i h.t., de gældende regler herfor.
Slutteligt skal vi ikke undlade at bemærke, at vi i den nærmeste fremtid opsætter endnu flere vildtkameraer i området (med kontakt til mobiltelefon), så vi kan få vores antagelser om, hvem "Kratluskeren" er, blive  "fulgt dokumentarisk til dørs" overfor politiet.
Bestyrelsen for Elsegaarde Jagtforening

07. januar 2023:
Vildtkameraet afslører: Buk på reviret

I dag (eller skal vi sige i aften) kl. 18.04 tog vildtkam,eraet denne gode billede af bukken ved fodertønden (bukken kendes på penslen).  .- Dejligt at vide, at råvildtet trives på reviret.

02. oktober 2022:
Morgenoplevelser i stige 8

Læs om Hejne Ferjanis morgenoplevelser fra stige 8 her.

24. september 2022:
Høstsildene holdt fri ....

Fisketuren til Randers Fjord for at søge lykken efter gode høstsild havde kun samlet 3 deltagere, - hvilket formentlig blandt andet skyldes, at vi jo havde flugtskydningsaften i aftes og har træningsskydning (riffel) på hjorte- & vildsvinebanen i Grenaa.
"Fiskemester" Erland Lindhardt Hansen siger:
"Lidt stemnings billeder fra fisketuren i dag. - Fiskene holdt fridag, så ingen fisk, men en dejlig tur med godt vejr".
Glædeligt, trods alt, at vejrguderne var med de 3 lystfiskere, og at de alle havde en god dag gtrods den manglende fangst. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

01. september 2022:
Så faldt det første stykke vildt i efterårs-/vinter-riffelpuljen 2022-23

Og det endda på selveste "premieremorgenen". Kl. 06.24 nedlagde Hejne Ferjani swnnw fine ræv fra stige 8 på foreningsreviret:

Hejne fortæller selv:
"Den 01.-09.-2022, min første jagt på forenings-reviret. Da Paw blev forhindret i at sætte sig ud i stige 8, satte jeg mig på den, da den jo måtte være god😁.
Kl 05.10 ankomst til reviret i bælgravende mørke, men efter god vejledning fra Paw og det detaljerede kort kunne jeg parkere bilen ved laden og gå direkte op til stige 8. En halv time før solopgang kom der en ræv for, og gik ind i blomster-striben. Ved solopgang (kl. 06.24) kom der endnu en ræv spankulerende fire meter fra stigen. Jeg lod den gå ud på ca. 50 meter, hvor jeg lod skuddet gå. Den løb ca. 40 mete,r hvor den forendte.
MVH
Hejne"

Vi ønsker HJERTELIGT TILLYKKE til Hejne med den fine ræv ! - Godt klaret ! - det er også god vildtpleje ! Ligelede siger vi tak for både billedet og beretningen.
Fortsat "Knæk og Bræk" til alle !

24. august 2022:
Gode revirpleje-foranstal- tninger

Så har vores ihærdige jagtudvalg "været på spil" igen, - eller rettere sagt "på arbejde igen". Klaus, K.A. og Carsten tog et rigtigt godt nap til gavn for både vildtet og os selv (alle vi andre "nydere").
K.A. fortæller:
"Broen mellem andesåten og såt 2 har fået monteret gelænder, og sivene ved broen blev slået.
Midtervejen i mosen og "Oles remise" blev slået med buskrydder.
Kamera og lys blev flyttet over til fodertønden ved midtervejen
Det andet kamera blev flyttet over til den rævegrav, der ligger mellem stige 7 og fodermarken.
Baitpladsen med lys, kan nu nås fra stige 9, og det andet fra stige 7.
Derudover fik vi fodret i syd, og fik nogle tomme tønder med hjem.
Mvh Ka"

Vi siger tusind tak for indsatsen til alle tre ! - og glæder os til at komme derud og se resultatet.

28. juli 2022:
Individuelt gåsetræk på foreningsreviret

Jvfr. det udsendte forårs-/som- merprogranm har foreningens medlemmer mulighed for at drive individuelt gåsetræk på foreningsreviret, Colindseje syd, i september måned, - til og med søndag den 28. august. - Læs også
her.

25. maj 2022:
Med Poul Arne Nielsens 6 "aften-rågeunger" er vi nu oppe på ialt 128 boertregulerede unger.

Efter fyraften i dag tod Poul Arne på en "aftentur" i Skanseskoven med salonriflen. Det lykkedes ham at få ram på 6 unger, og vi er dermed oppe på hele 128 bortregulerede unger.
Poul Arne nåede desværre ikke at få taget et billede af ungerne, da der kom et ældre ægtepar forbi og interesseret spurgte ind til reguleringen. Det viste sig, at manden selv var tidligere jæger, så han og Poul Arne fik en lænmgere og god snak sammen, der endte med at Poul Arne forærede ægteparret alle 6 unger til at tage med hjem til "stegegryden", hvilket de blev ovenud taknemmelige for.
Tillykke til Poul Arne med de 6 unger, og stor tak for den fine gestus med at forære ægteparret ungerne.

24. maj 2022:
Så kom vi op på 122 bortregulerede rågeunger

De 6 af Jóns 7 unger

Jón Hjaltason tidligt på benene i morges, hvilket gav ham 7 rågeu8nger "på tasken". På billedet herover ses de 6 første. Det er taget, før han fik den sidste med ned.
I formiddags var Christian Koudal også deroppe for at "prøve lykken". De fik hver ram på 3 unger, men desværre var det kun dene en af Christians, der kom ned. Grenhanget er ved at være ganske tæt.
Men Jón's og Christians & Georgs samlede udbytte er vi nu oppe på atr have bortreguleret ialt 122 unger. Det resultat synes vi faktisk godt, at vi kan være bekendt, nu hvor der stadig er godt 2 uger tilbage af treguleringsperioden.

Den eneste af Christians og Georgs samlede 6 unger, der kom ned.
Løvrænget er ved at være godt tæt.

23. maj 2022:
Så har vi passeret de 100 bortregulerede rågeunger !

Hejne Ferjani var afsted i morges, og fik ram på ikke færre end 22 rågeunger. Dermed fik passeret de 100 bortregulerede unge, - nu ialt 109.
Læs Hejnes lille "beretning"
her.

21. maj 2022:
Så er der nu 13 rågeunger færre, + yderligere en

Peter Løkke Jensen er vist blevet lidt "bidt" af rågeunge-reguleringen. Og godt det samme. Han bidrager væsentligt til at få bortreguleret "skrighalsene". Han tog derop en tur først på eftermiddagen idag og fik 12 på joren og en i grenene.
Og så en mere:
Peter supplerer:
"En lille extra anekdote. Under lufteturen efter jagten fandt skipper en død rågeunge inde i brombær krattet og appoterede den. Farmand blev rigtig glad skal jeg hilse at sige. Den havde ingen skudtegn og var sikkert faldet ud af reden".
Peter siger, at der stadig er rigtig mange unger, og at de snart er flyvefærdige allesammen,. Så hvis man vil have et par stykker med hjem til "kødgryderne", er nu, man skal derop.Stort tillykke til Peter med de 13 unger og tak både beretning og billede. - Hvis vi regner den sidste, som Peters hund apporterede, med, er der nu overlevet 85 unger færre i rederne.

20. maj 2022:
Med dagens udbytte på 10 bortregulerede rågeunger er vi nu oppe på ialt 71, og har dermed passeret sidste års slutresultat på 67

Det var Peter Løkke Jensen, der benyttede formiddagen til et besøg i Skanseskoven i et forsøg på at få ram på nogle unger., hvilket lykkedes. Af de 10, han nedlagde, blev de to desværre hængende i grenene "deroppe". dermed er vi nu oppe på at have bortreguleret ialt 71 unger, og har dermed passeret sidste års slutresultat på 67.
Stort tillykke til Peter, og tak for "indsatsen", som der ikke er tvivl om, at naboerne sætter pris på.

19. maj 2022:
Yderligere fem rågeunger bortreguleret

Christian Koudal og Georg Sand var en tur oppe at se efter rågeunger i formiddags. De fik ram på h.h.v. 3 og 2, der heldigvis alle kom helt ned og blev fint apporteret af Georgs hund "Holger".
Vi kom dermed op på ialt 71 bortregulerede unger, og er dermed allerede nu tæt på sidste års slutresultat på 67. - Billedet her er af de tre, Christian skød.

18. maj 2022:
Tyve rågeunger mere, - eller færre, bør man vel sige

Henrik Boes Brølling tog en tur i Skanseskoven i eftermiddags. Han havde igen sin 13-årige søn Laurits med. Som Henrik siger: To par øjne spotter bedre ungerne på grenene end kun et par. Af de 20 nedlagte rågeunger fik de de 18 ned. De sidste to blev desværre hængende i grenene.
Inden de tog hjem, gik Henrik over til genboen og forærede dem nogle af rågeungerne med forklarimg om, at de er lækker spise. Det vakte stor glæde og taknemmelighed. Et fint og godt træk af Henrik, der kun kan være med til at styrke jægernes og jagten image "i befolkningen" (= "den ikke jagende del"). Stor tak til Henrik for initiativet og tillykke med de 20 rågeunger !

17. maj 2022:
Otte rågeunger mere, - og dermed oppe på ialt 37 bortregulerede "skrig- halse", - til forhåbentlig glæde for de støjplagede naboer.

Hejne Ferjani tog på "morgentur" i den forårsgrønne Skanseskov i dag. Her fik han ram på 8 rågeun ger, men fik kun de 7 med hjem. Den sidste blev - som så mange andre - hængende i grenene "deroppe".Læs Hejnes fortælling om morgenens oplevelse her.

16. maj 2022:
Så er vi oppe på 29 bort- regulerede rågeunger

Jacob Munkholm Jensen var en tur i Skanseskoven med sit luftgevær i eftermiddags.Han fik ram på 7 rågeunger, men fik kun de 4 på billedet herover med hjem. De 3 øvrige blev hængende i grenene. Ærgerligt; det gode kød bør jo ikke gå til spilde. Vi er dermed oppe på at at have bortreguleret ialt 29 unger, hvilket vel ikke er så ringe endda på et tidspunkt, hvor de stadig ikke allesammen kommet ud af rederne.Læs Jacobs beretning om sin oplevelse her.
 

15. maj 2022:
10 rågeunger mere "på paraden"

Henrik Boes Brølling og hans 13-årige søn, Laurits Olrik Brølling var sammen i Skanseskoven i eftermiddags. Laurits som "spotter" og Henrik som skytte. Det blev ialt til 10 rågeunger, hvoraf de 3 desværre blev hængende i grenene. - Dermed er vi oppe på nu at have bortreguleret 22 unger. Vel ikke nogen helt dårlig in dsats, det tætte løvhang taget i betragtning.
Læs mere
her.

15. maj 2022:
Så blev det til yderligere 5 rågeunger

Peter Løkke Jensen "forsøgte sig" efter rågeungerne her til morgen. Han fik ram på 5, men den ene blev hængernde i grenene, og trods flere forsøg på at skyde grernene i stykker, kom den ikke ned. Derfor kun 4 med på fotoet. Læs mere her.

13. maj2022:
Så er vi oppe på at have bortreguleret 7 rågeunger i Skanseskoven

Peter Løkke Jensen var en tur i Skanseskoven med salonriflen i dag mellem kl. 10.00 og 12.00,00, - og fik disse to rågeunger med hjem .Læs mere her.

12. maj 2022:
To rågeunger bortreguleret

Hejne Ferjani besøgte Skanse- skoven i morges, - og fik ram på disse to rågeunger.
Læs hans beretning
her.

11. maj 2022:
Masser af videoer med viden om bukkejagten

Optakt til bukkejagten: Klargøring af reviret, regler og krav til tårne og sikkerhed. Pyrschjagten, opbrækning og tegn på råvildtsyge, schweiss-registeret, udskæring og finpartering. Vi har samlet en række film, der støver din viden af om bukkejagten. Før, under og efter.
Læs mere - og se alle videoerne -
her.

08. maj 2022:
Der er råvildt på reviret

Næstformand K.A. Hansen har i dag været en tur rundt på foreningsreviret sammen med en ny deltager i bukkepuljen for at vise vedkommende stigeplaceringer m.m. - K.A. fortæller, at da de var ved stige 2 (Nord), så de 3 stk. råvildt springe fra krattet omkring søen ved stige 3 og ind på naboterrænet. - Det er jo dejligt - ikke kun her lige inden starten på bukkesæsonen, men også generelt - at vide, at der er en god råvildtbestand på reviret. Om der så er tale om bukke eller råer er for såvidt mindre betydningsfuldt, når bot vi ved, at råvildtet kan lide at være der. At vi så gerne også vil møde en buk efter den 16. maj er jo også en anden - og selvfølgelig - sag. Men det vigtigste er bestandens tilstedeværelse.

07. maj 2022:
Hilsen fra vildtkameraet

Vildtkameraet har i dag kl. 09.54 sendt os dette billede af denne flotte ræv.- Man kunne måske fristes til at sige, at det da også er ærgerligt, at rævereguleringsperioden er udløbet. Men det skal vi ikke ! - Ræven er flot dyr, der hører til i den danske natur. - Til gengæld kan vi jo håbe på, at vi ses igen til efteråret.

02. maj 2022:
Læs om medlemmernes oplevelser under rågereguleringen 2022
her.

02. maj 2022:
Så er den første rågeunge bortreguleret i Skanse- skoven

 

Så er regulertinmgsperioden for rågeunger "skudt i gang".
Christian Koudfal var den første, der fik ram på en, og den blev fint apporteret af Georg Sands hund "Holger". Christian siger, at der nok går lidt tid, før ungerne for alvor kommer ud af rederne.
Men der er allerede ved at være mange blade på træerne, så det blibver vanskeligere for hver dag, der går. Vi håber dog, at vi kan gøre en lige så god indsats som sidste år.

26. april 2022:
God riffelindskydningsaften

God og seriøs indskydnuingsaften med ca. 15 deltagere. Nogle tilmeldte udeblev (et par stykker gik forkert og gik i stedet på hjortebanen) mens der kom andre, der ikke var tilmeldt.
Instruktøren var meget omhyggelig og lod folk skyde indtil man var tilfreds. Han var også god til at rette til.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

24. april 2022:
Nyuddannet flugtskyd- ningsinstruktør i forenin- gen

Vort gode medlem, bestyrelses- suppleant og medlem af jagt- udvalget, Jón àugústi Hjaltason har i dag bestået prøven som uddannet flugtskydningsinstruktør. - VI ØNSKER STORT TILLYKKE ! og glæder os over, at vi nu har 3 uddannede flugtskydningsinstruktører i foreningen. Foruden Jón er det Morten E. Andersen og Mikkel P. Gregersen. Efter aftale med Jón vil vi - især ved foreningens egen flugtskydningsaften den 23. september - gøre noget ekstra ud af vejledning og rådgivning til vores medlemmer. Men også inden da ved "mindre officielle" flugtskydningsaftener. Nærmere herom senere
.

12. april 2022:
Revir- og vildtpleje:
Så er der også sået vildtager.

Vores utrættelige og arbejdssomme jagtudvalgt har nu været i aktion igen i dag, - til vores alles gavn og bedste.Og ikke mindst vildtets ! De har tilsået en fin fodermark på "sydstykket". Det bliver spændende at se, om det vil "holde på" småvildtet.Især for småvildtets egen skyld, hvor det indimellem har trange vilkår. - K.A. valgte strategisk tjansen som fotografen, men hann - som det ses - overlod tjansen som "trækdyr" til Klaus og Carsten. STOR TAK til Jwer alle for indsatsen !
Klik på det enkeltye foto for at se detr i stor størrelse.. Fotos: KA. Hansen

07. april 2022:
Åben høring om Naturnationalparker

DJ-buket med torne
I går havde Folketingets Kulturudvalg inviteret til åben høring om naturnationalparker i Landstingssalen på Christiansborg. Samtlige oplægsholdere var enige i ønsket om mere biodiversitet, mens bekymringerne samlede sig om indflydelse på processen, hegnene og dyrevelfærden.
Læs mere
her.

26. marts 2022:
Råvildt på reviret
Vildtkameraet har i dag sendt os dette dejlige bevis på, at råvildtet trives godt på reviret.

 

25. marts 2023:
Elsegaarde Jagtforening fylder 90 år !

og afholder i den forbindelse "frilufts-reception" i bålhytten ved "Jagtens Hus", Kalø, for foreningens medlemmer og inviterede gæster.
Se invitation med dagens program herunder (invitationen er beregnet til udprintning på begge sider og derefter sammenfoldning på midten , - så det bliver en "folder" i A5-format):

Se foreningens vinterprogram 2022-23 her

Hvis du ikke fandt det, du søgte,  på siden her, så prøv evt. at se under "Fotoalbum"

05. marts 2023:
Hyggelig "Jagtforeningernes salonskydning" med rekord-deltagelse. Børneskytter fra Elsegaarde Jagtforening på medaljepodiet

Den årlige salonskydningskonkurrence mellem jagtforeningerne i Syddjurs Kommune afholdtes søndag den 5. marts på Marineforeningens skydebaner på havnen i Ebeltoft med deltagelse af ikke færre end 99 skytter, hvilket er rekord-deltagelse.
Vi deltog med 3 børnehold og 5 voksenhold. Vores børneskytte Björk Jonsdottir b lev bedste børneskytte af alle med 141 points og vores børnehold 2 (MadsEmil Bech-Larsen, Lucas Bioll og Christian Wind) sikrede sig bronzemedaljerne 367/3x points. de to andre børnehold kom ind på h.h.v. 4. og 6. pladsen ud af de ialt 8 deltagende børnehold.
I voksenkonkurrencen blev vores "Hold 5" (Jesper Boll, Peter Brøgger & Jørgen Brøgger) med 425/6x nr. 4 ud af de ialt 20 deltagende voksenhold, - kun 2 points efter bronzenmedaljevinderne fra Tirstrup-Hyllested Jagtforening. - Det blev igen i år Boeslum Jagtforening, der "løb med" både guld- og sølvmedaljerne.
her er nogle "skarpe skud" fra den gode dag (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

25. februar 2023:
Hyggelig - og særdeles velsmagende - jagtfrokost i 90-års fødselsdagens tegn

Det blev en fantastisk hyggelig eftermiddag, da 25 medlemmer samledes til "Årets Jagtfrokost". Det var faktisk rekord for deltagelse i disse frokoster, hvormed vi markerer afslutningen på jagtsæsonen. Og så var der endda indløbet to afbud dagen før.
Dagen "stod i 90-års fødserlsdagens tegn". Blandt andet blev "parolebitteren" ikke serveret i de sædvanlige små små plastbægre, men i mange forskellige, gamle snapseglas, - som deltagerne efter "parolen" (velkomsten) kunne tage med til bords, - og sen ere tage med sig hjem som en 90-års fødselsdagsgave fra foreningen.
Gæsterne blev budt til bords med jagthornenes toner til "Frokostsignalet".
Menuen, hvor alt var hjemmelavet (bortset fra de marinerede sild) bød på:
Marinerede sild m. løgringe og karrysalat - Hjemmelavet æble-/løg-krydderfedt - Stegte sild (dog ikke vårsild fra randers Fjord) i krydret tomatsauce - Hjemmerøget (koldrøget) laks m. "rævesauce", røræg & asparges - Røget dyrekølle med røræg, asparges & flødepeberrod - Tarteletter med fasan & skocsvampe - Carpaccio af dyreryg, Dyreleverpostej m. syltede rødbeder - Hjortespegepølse med rødløgsringe - 2 slags ost m. sky, løgringe & rom-stænk.
Der var stor spredning af "gamle" og nyere medlemmer, der ikke alle kendte hinanden lige godt, hvorfor der "kørtes" en præsentationsrunde, hvor det var interessant at høre om alles jagtlige baggrund. - Alle hyggede sig, snakken gik livligt, og der blev fortalt et par muntre  "anekdoter" - sandfærdige historier - med relation til foreningen.  Stemningen var så god, at det kneb for nogle at bryde op, da "det officielle" var slut kl. 17.00. 
Stor tak til de, der bidrog til "de kulinariske herligheder" og de, der hjalp til med tilrigning, afrigning/oprydning, opvask og rengøring m.v. !
Herun der nogler "løse skud" fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Erik Bang Madsen, Ulrik Petersen, Per Q Ovesen & Jørgen Brøgger.

09. februar 2023:
Invitation til "Jagtforeningernes indendørs salon- skydning, søndag den 5. marts 2023
Vi har d.d. tilskrevet foreningens medlemmer således:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening:
Kære alle.
Så er det ved at være tid for den årlige, indendørs salonskydnings-konkurrence mellem jagtforeningerne i Syddjurs.
Det er i år Rosenholm Jagtforening, der står som arrangør. Den invitation, de netop har udsendt vedhæftes til orientering.
Skydningen foregår som altid på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft, - og på samme måde som hidtil.
Vi kan deltage med lige så mange 3-mandds hold, som vi kan samle, - også børnehold !
Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i denne hyggelige dag med snak på tværs foreningerne imellem. Og vi håber også, at der er flere medlemmer, der vil tage børn/børnebørn med, så vi også kan stille med nogle børnehold, - og dermed give de pgl. børn en god oplevelse. Og når det drejer sig om børneholdene, håber vi da især, at vores 3 juniormedlemmer, Peter, MadsEmil og Christian vil deltage ! - Børneskytter må ikke være fyldt 16 år.

Foreningen betaler start-/foreningsgebyret, mens skytterne selv betaler for  holdgebyrerne: 250,- kr = 85,- kr. kr. skytte, hvilket dække baneleje, skiver & patroner samt det store morgenbord ved ankomsten

Alle, der har lyst til at deltage bedes melde sig til Jørgen Brøgger (nemmest ved besvarelse af denne mail alternativt tlf./sms 40 35 22 11) senest onsdag den 22. februar. På forhånd tak for overholdelsen heraf !

Evt. spørgsmål kan rettes til Jørgen Brøgger

04. februar 2023:
Krage- og skaderegulering

Så er der modtaget tilladelser til at regulere krager og skader på foreningsreviret "Colindseje". Reguleringsperioden er 01. februar til 15. april, og alle foreningens medlemmer kan deltage. Dog kræves der at man senest kl. 18.00 aftenen før, man vi derud, meddeler dette til formand Jørgen Brøgger, med samtidig oplysning om hvor man vil sætte sig.
Vær opmærksom på, at hvis du foretager regulering med haglbøsse, så skal der medbringes apporterende hund.

31. januar 2023:
Gravjagt

I forsøget på at få reduceret rævebestanden på foreningsreviret havde vi, ved mellemkomst af vores gode medlem, Thorlaif, allieret os med de to inkarnerede og meget erfarne gravjægere Knuid og Ole fra Grenaa. Yderligere deltog her fra foreningen Hejne, Arjan, Michael, Alvaar og Jørgen. Vi førsøgte ved alle gravene på "Syd". Efter en kort "parole" ved "laden", hvor Jørgen udpegede, hvor de forskellige ligger og Knud havde havde givet diverse "dessiner", startede vi med kunstgraven i fremisen ved stige 7. Desværre "var ingen hjemme" her. Det samme var tilfældet med naturgraven midt på marken mellem stige 8 og søen. Forventningerne var store, da skulle "prøve kræfter" med det store natur-gravkompleks i remisen nord for søen. Knud kunne imidlertid hurtigt se på hunden , at det var grævlinge, derr befandt sig i komplekset, hvorfor hunden ikke gik derned. Sidste forsøg var de to et-rørs naturgrave i skellet/diget mod naboreviret. Desværre heller ingen "hjemme" her. Mens vi indtog vores kaffe og madpakker io jagthytten tilbød Alvaar, at vi kunne fortsætte til hans revir ved Sjellebro.Hvilket vi selvfølgelig ikke lod os sige to gange. Alvaars revi dér er et "sumpet" moseområde, med tæt pilebevoksning m.m.. Alvaar foreslog, at vi startede med at drive området af på "almindelig vis", hvilket kunne lade sig gøre, da Thorlaif havde sin ruhår med i bilen. Knud bruger kun sin gravhund til gravjagt og intet andet, så den blev i bilen, mens vi brugte en times tid på at drive stykket af. Der måtte her skydes ræv, mårhund, fasankok og sneppe. Og resultatet blev en enkelt kok, nedlagt af Michael. Det vil sige, han anskød den pgl. kok, hvilket imidlertid gjorde, at vi blev vidner til noget af det flotteste hundearbejde nogen af os nogensinde har set : Den anskudte kok fløj 200-300 m videre og landede ifølge Knud på den anden side af åen. Knud anviste stedet hvor kokken var landet. Der forestod således en rigtig vanskelig apporteringsopgave. Åen var på stedet omkring 4 m. bred og havde en kraftig strøm og vel en temperatur på omkring 6 grader.
Heldigvis svømmede hunden villigt over åen og fandt hurtig kokkens "fod" og fulgte sporet knap hundrede meter, og haps så havde hun kokken. Kom tilbage med den og svømmede over åen endnu en gang og afleverede perfekt til Thorlaif.
Heldigvis så lykkedes det så fornemt. Og Thorlaif siger: "Nu er jeg heldigvis fri for at blive mobbet af Knud" !

Der blev ikke set andet, - bortset fra solsorte. Derefter blev det så gravhundens tur, men den pågældende kunstgrav viste sig at være sunket sammen og defor ude af brug. Tilbage ved bilerne sluttede vi af over den øl/vand, som Aalvaard bød på. Klokken havde da passeret 14, og der kom pludselig en lille sludbyge, så vi fandt hurtigt ind i bilerne og tog hver til sit med en dejlig dags oplevelser "i rygsækken".
Fik vi ikke affyret nogen skud med haglbøsserne, gjorde jørgen det til gengæld med telefonens fotoapparat. De er her (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse) :

29. januar 2023:
Hyggelig "afslutningsjagt" - med god skudstatistik

13 deltagere havde fundet sæsonens afslutningsjagt værd at stå tidligt op for at deltage i. Heraf 1 gæst uden gevær, 1 barn (selvsagt også uden gevær) og 4 hundeførere. D.v.s. 7 mand til at stå for. Efter hyggelig morgenkaffe i jagthytten og efterfølgende parole ved bålstedet startede vi som sædvanlig med sydstykket, der også blev drevet af "efter traditionen". Ved remisen nord for søen blev der set en ræv, der skyndsomt "salverede sig" på nabosiden af det nærliggen de skel. I mosen blev der set en enkelt sneppe, der ikke kom ud, men blot slog op og så ned igen bag drevet, "Oles remise" rummede intet, det gjorde derimod pausen i "fabrikken" ("ruinen/laden"). Den rummede de sædvanlige læskedrikke, der bekom alle vel efter den tunge gang i den våde og tunge jord. Da alle både havde fået slukket tørsten og genvundet kræfterne kørtes tilbage til P-pladsen, hvor vi deltes i to hold. Det ene hold med de to hundeførere med de små hunde drev det lange hegn af op til og med søen og tilbage igen. Det andet hold kørte til "Den Gule Gård", hvor "skrubbet" omkring gården samt remisen ved stige 2 blev gået igennem. I skrubbet omkring gården lettede en fasankok, der forstandigt valgte at tage den flyrute, hvor det ikke var muligt at skyde til den. Derudover blev der intet set af nogen af holdene.
Ved paraden - der var uden vildt - konstaterede formanden,at der ikke var noget at udsætte på dagens skudstatistik og takkede herefter for en god og hyggelig formiddag i den friske luft og takkede alle fordi, de havde valgt at deltage. Lidt vemodigt at slutte sæsonen af !
Herefter blæstes "frokostsignalet" og jagthytten blev invaderet for at tilfredsstille den opbyggede sult med de medbragte madpakker. I anledning af, at det var sæsonens sidste jagt, var foreningen vært ved en enkelt dram til frokosten. Afslutningsvis røgtede Ole Bisp igen,.igen hvervet som jagtfiskal med vanlig humor og sans for de små detaljer, som han havde bemærket  i dagen løb.
En dejlig formiddag og en dejlig sæson var slut. - Men vi ses til de kommende arrangementer af anden art, end ren jagt !
Blev der ikke skudt med haglgeværerne, blev der det til gengæld med fotografiapparatet. Resultaterne ses herunder. Klik på det enkelte foto for at det i stor størrelse.- Fotos: Arjan Maat og Jørgen Brøgger.

På vejen  fra "Oles remise" fandt vi frisk fald fra både dåvildt og råvildt. Enten  fra morgenmstunden eller nattens løb (de 3 nederste billeder til højre)

23. januar 2023:
Velbesøgt, god og rolig generalforsamling
På trods af, at der var en vigtig håndboldkamp i TV, havde 37 af foreningens medlemmer valgt at deltage i årets generalforsamlinmg. Heraf deltog de 35 i den indledende fællesspisning af lækre gule ærter med tilbehør. Det gav en mødeprocent på lige knap 40, hvilket må siges at være ovenud flot.
Ved hver kuvert var lagt en DJ-kuglepen som en beskeden fødselsdagshilsen fra Danmarks Jægerforbund i anledning af foreningens 90-års fødselsdag den 24. marts i år, og hvor generalforsamlingen var en del af markeringen af denne runde fødselsdag.
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Sven Arne Vallentin enstemmigt til dirigent uden modkandidater. Efter at have konstateret generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig gav Vallentin ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2022.
Denne blev indledt med tildeling af DJ's aktivitetstegn til Christian Koudal, der i år har beklædt nden ene revisorpost i 32 år. Tildelingen var godkendt af Jægerforbundets hovedbestyrelse. - Læs motiveringen for tildelingen her. .- Under dette punkt skulle der også have været tildeling af jubilartegn for 25 års medlemskab til Peter Brøgger. Peter er sømand og var p.t. på havet, hvorfor han vil få jubilartegnet overrakt ved en senere lejlighed.

Også i år var selve beretningen emne-opdelt i stedet for at opremse alle aktiviteterne i dato-rækkefølge. Del-overskrifterne var: Corona - Jagterne - Revir- & vildtpleje - Skydning - Fisketure - Sociale foreningsarrangementer og Øvrigt.
Der var kun ganske få bemærkninger til beretningen, alle som tilkendegivelser i forhold til de spørgsmål, der var stillet i beretningen, og som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes mening om.  Da der kun var så få, og ikke flere, bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten denne for godkendt, hvilket hilstes med akklamation .
Kasserer Kim V. Larsen gennemgik det reviderede regnskab, der udviste et "pænt" overskud og en tilfredsstillende bank- & kassebeholdning. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorfor dirigenten også konstaterede dette for godkent, hvilket igen hilstes med akklamation.
Alle valg var genvalg.
Punktet "Eventuelt" indledtes traditionen tro med pokaloverrækkelser: Flugtskydningspokalen (bedste resultat ved 6-kantskydningen) tilfaldt Søren Lund, der også modtog erindringsbægeret. Rovvildtpokalen tilfaldt Hejne Ferjani for den ræv, han nedlagde den 1. september; erindringsbægeret for samme tilfaldt K.A. Hansen og Kragepokalen tilfaldt (igen, igen) Morten Egtved Andersen, der havde medbragt en pose krage- & skadeben, der ikke blev optalt, da der ikke var andre, der havde ben med. Morten modtog også erindringsbægeret.
Vi har som bekendt to "pokaler", der ikke nødvendigvis uddeles hvert år. De uddeles kun, hvis bestyrelsen  har fundet velbegrundede, oplagte og værdige modtagere. Disse to, der ikke blev uddelt sidste år, blev begge uddelt i år. "Bjørnen" tilfaldt Ole Bisp og "Lyset" tildeltes Tina E. Hansen. Alle pokalmodtagerne blev "opstillet" til "det traditionelle familiefoto", mens de blev hyldet med jagthornssignalet "Højt skal de leve".
Da der ikke var andre, der ønskede ordet under "Eventuelt", erklærede dirigenten generalfor- samlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede ligeledes for en god og rolig generalforsamling samt takkede alle, fordi de havde deltaget, og motiverede slutteligt et 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.
De, der gerne ville hurtigt hjem og se 2. halvleg af håndboldkampen, skyndte sig at sige farvel, mens andre blev siddende og fortsatte hyggesnakken en lille times tid.
De medlemmer, der gerne vil have et eksemplar af beretningen og/eller regnskabet, kan få dette tilsendt digitalt ved henvendelse til formanden.
Herunder lidt stemningsindtryk fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Morten Sell og Jørgen Brøgger.

27. december 2022:
Stemningsfuld og traditionsrig Julejagt

17 medlemmer havde valgt at benytte denne 3. juledag til at få god motion og frisk luft i lungerne ovenpå julens "strabadser" ved diverse middags- og frokostborde. Og det skulle senere vise sig at være et godt valg. Det bklev nemlig den eneste dag mellem jul og n ytår med godt vejr: Let frost, klart og tørt, dog med nogen vind, der senere (i Slusesåten) skulle vise at være ret så kold.
Der mødtes på P-pladsen ved "Skæbben og Fjerdingkarret", hvor formanden indledningsvis bød velkommen til årets sidste jagt, takkede dagens 3 jagtværter for invitationerne, og bød særligt velkommen til vort nyeste junuiormedlem, Christian Wind.
Ordet blev herefter givet til Torben Nikolaisen, der på vegne af de 3 jagtværter holdt parolen. Forud herfor havde han og Jesper Sørensen aftalt, at da vi ikke var flere, skulle vi ikke deles i to hold, men alle være med på alle såterne.
Vi kørte derefter i så få biler, som muligt, til Torbens revir i Gråske. Her blev der lettet en ræv og to harer. Ræven forsvandt sporløst, formentlig er den sprunget over bækken og ind til naboen. Den ene harer reddede livet, da den nærmest var ved at vælte en af de posterede skytter, der "vågnede med et sæt" ogt helt glemte at skyde. Den an den hare reddede også livet, da den bagfra passerede en  af de andre - ganske vist vågen - poster, hvis tydelige bagskud derimod kun satte ekstra fart i haren. Begge måtte "tåle" bemærkninger om, om de nu havde ringet til deres koner og bestilt forloren hare til aften.
Dr fortsattes til Jespers revir "Karpensø Skov". Her var drevet vel ca. 1/3 igennem, da der lettede en fasankok, der faldt til jorden efter et perfekt kasteskud fra Torben. Da drevet var overstået, bød Jesper på en forfriskning ved sin jagthytte, hvor alle nød både den og det gode vejr her, hvor der var læ.
Dagens næste såt var "Slusesåten" på Øer. Og her kom vi for alvor til at mærke den skarpe vind, især de, der fik poster "på vandsiden". Det gik "gennem marv og ben", - og dermed også gennem jakker og striktrøjer. Der blev lettet 2 snepper og afgivet 4 skud, - og begge snepper fløj fornøjet videre.
Dagens sidste såt var Kaj Martinussens "Kløvsign " på Øer, kun 5 minutters kørsel fra "Slusesåten". Desværre havde Kaj ikke selv mulighed for deltage i jagten i dag, da han skal opereres umiddelbart efter nytår. Så på Kajs vegne holdt Stig Troelsen  parolen og forestod jagtens afvikkling. De drevet var halvvejs igennem lød der et enkelt skud. På vejen fra posterne og tilbage til Kajs jagthytte kiggede alle efter, om der var nogen, der bar på noget. Det var der ikke.  Det blev vi først klar over, da der blev spurgt om hvem, der havde afgivet skud, - og Morten Waldstrøm så tog en fin sneppe frem fra lommen. - Stig åbnede til jagthytten og bød på vegne af Kaj på en læskedrik, og satte hertil en kagedåse med fru Brittas velsmagende, hjemmebagte jule-brunkager frem til fri afbenyttelse.
Da tørsten og "brunkagesulten" var stillet, kørte alle til Torbens nye bopæl å Trojavej, hvor vi i Torbens nye jagtstue i "garagen" (med "indlagt slagterum" m.v.) indtog vores medbragte madpakker. - Fotrmanden  "slog på glasset" og takkede dagens jagtværter fordi de igen i år v ille være emd til at vedligeholde denne gode tradition, - og overrakte Torben og Jesper foreningens beskedne "flaskepost" herfor.
Efter den behørige fotografering al alle bag paraden brød vi alle op ved 15.30-tiden. Formanden kørte til Kaj Martinussen og afleverede "takke-flaskeposten" til ham også.
Se stemningsfotos fra den dejlige dag herunder. Klik på det enkelæte foto for at se det i stor størrelse.

17. december 2022:
Dejlig "Juleoptakt" i det allersmukkeste "julevejr"

21 forventnuingsfulde nimrødder mødte op til den sidste foreningsjagt inden jul, kaldt ”juleoptakt”. Forventningerne  blev ikke mindre af det allerbedste "julejagt-vejr". Skøn oplevelse med let snedække med sporsne, rim på alle træer og buske, let sol og næsten vindstille. Et rent jule-eventyrlandskab.
Ved parolen bød formanden specielt velkommen til vores to nye medlemmer: MadsEmil Bech Larsen, der er vort nyeste juniormedlem og dermed nr. 2 af slagsen, og til Arjan Maat. Arjan er hollænder, bosat i Skudehavnen i Ebeltoft, og har dansk jagttegn. Netop bestået haglskydeprøven den 4. december i år.
Ved remisen nord for andesøen på syd (der var tilfrosset) lettede der to stk. råvildt, der imidlertid salverede sig på naboens side af skellet. I mosen var der virkelig "liv". Der lød et knalden og bragen, så man skulle tro, at det var nytårsaften og ikke juleaften, vi nærmer os. Alles forventninger til en "stor og flot" parade steg betydeligt. Da såten var slut, blev disse forventnibnger dog gjort betydeligt til skamme. Det viste sig, at der kun var nedlagt een fasan, en høne, - nedlagt af Arjan Maat, der dermed nedlagde sin første fasan på sin debutjagt. Nedlagt i et enkwelt, flot skud. Alle øvrige skud var afgivet af gamle, garvede medlemmer. Tankevækkende !
I "Oles remise" var der derimod intet liv. Efter den traditionelle pause i "ruinen" kørtes tilbage til P-pladsen, hvorfra Nordstykket blev "angrebet". Et hold kørte til "Den Gule Gård" og drev området deromkring plus remisen ved stige 2 af. Et andet hold drev det lange hegn af fra P-pladsen frem til og med andesøen og tilbage langs det andet levende hegn. Ingen af de to hold lettedeeller så  noget vildt.
Da alle var kommwet tilbage til jagthytten holdtes parade, hvor formanden - med henvisning til dagens skudstatistik - bekendtgjorde, at fra og med januar 2023 vil der ikke længere blive serveret rundstyukker til morgenkaffen ....... MEN DERIMOD SIGTEBRØD !
Der blev ikke holdt auktion over den enlige fasanhøne. Den fik Arjan Maat med sig hjem som sit første jagtbytte.
Efter paraden "invaderede" vi jagthytten, hvor Carsten Høgsholt og hans datter serverede en utrolig lækker kronvildtgryde, tilberedt af Carstens kone, Marianne, der desværre ikke selv havde mulighed for at være iblandt os, og opvarmet i jagthytten af Carsten og hans datter. Utroligt lækkert ! Hertil var foreningen vært ved den traditionelle julebryg og -dram. Vi sang to jæger-julesange og den gode dag sluttede af med jagtfiskalens (Ole Bisp's) muntre og indbringende bemærkninger.
Vi tog hjem ved 14.30-tiden; alle en dejlig oplevelse rigere. - Herunder nogle stemningsfotos fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

13. november 2022:
Atter en dejlig jagtdag i dejligt vejr
Meget vildt på reviret, men intet på paraden.

Ikke mindst grundet det gode og milde vejr fra morgenstunden var forventningens glæde stor hos de fremmødte deltagere til dagens jagt på foreningsreviret. Også denne gang havde vi den glæde, at de to 14-årige jagtinteresserede drenge, vort eget juniormedlem Peter G. Elmer og Tina & K.A.'s gæst, Christian Wind, ver med. Det er så dejligt, når sådan nogle store drenge gerne vil have jagttegn og være "rigtige" jægere.
Efter "den obligatoriske" morgenkaffe i jagthytten og efterfølgende parole ved bålstedet blev jagten grebet an "as usual". Og som skrevet i overskriften blev det en dag, hvor vi så meget vildt, men ikke sluttede af med noget på paraden.
På sydstykket lettede der to ænder i andesøen, - ingen af dem på skudhold. I mosen blev der lettet 8-10 fasaner, også uden af driverne kunne få skud til dem, og de fløj alle den modsatte vej, ind til naboen, end ud til skytterne. Derimod var "Oles remise" tom og øde, bortset fra en håndfuld solsorte. Efter traveturene i den tunge jord søgte alle til "laden" i længsel efter noget at læske ganen med. Her skulle det imidlertid vise sig, at øl- & sodavandskassen ikke var kommet med. Alvorligt problem ! alle havde allerede lejret sig for at hvile lemmerne, - de yn gste endda helt på toppen af halmballerne, så de rigtrigt kunne "se ned på" vi gamle. Alle "de ansvarlige" troede åbenbart, at den (øl- & vandkassen), "var der en anden, der havde taget med".
Nå, der var hurtig enighed om at køre til jagthytten, hvor de indtørrede ganer blev vederkvæget i hyggeligt samvær omkring bålet.
Intet varer evigt. Det gjorde denne pause heller ikke. Vi skulle på jagt igen. Vi blev delt i to hold, hvoraf det ene, der bestod af de med unge og friske ben, gik med Morten og hans hund langs det store læhegn op til og rundt om andesøen på nordstykket. De så imidlertid ingenting, ej heller på deres vej tilbage langs det andet læhegn.
Det andet hold drev først bevoksningen omkring "den gule gård" af. Her lettede de tre fasaner og et stk. råvildt, - med samme resultat som på sydstykket: Ingen mulighed for at afgive skud til noget af det. Indtil da havde skudstatistikken været helt i top ! Ingen skud afgivet, - og følgeligt heller ikke noget vildt til paraden. Holdet sluttede af med remisen ved stige 2. Her blev der lettet en sneppe, der skyndte sig at flyve i zig, da der blev afgivet et enkelt skud i zag, hvorefter den fløj fornøjet videre.  Og dermed var vores skudstatistik lettere ødelagt. Men det havde jo været endnu værre, hvis den arme skytte også havde brugt sit andet skud på samme "ødsle måde".
Da alle var tilbage ved jagthytten blev der holdt "parade uden vildt". Der blev blæst "Samling", "Jagt Forbi" og "Frokostsignalet", hvor formanden efter det første signal takkede for den gode dag og derefter bekendtgjorde jagtfiskalens takseringer af det passerede på dagen, idet vedkommende, der havde sagt ja til at påtage sig opgaven som fiskal, måtte køre hjem for at få tørt tøj på efter at være trådt ned i grøften, hvor han stod i vand til navlen.
Vi andre sluttede af med at indtage vores madpakker omkring bålpladsen i det gode vejr, inden vi alle brød op ved 14-tiden. En god dags oplevelser rigere. At der intet lå på paeraden gav ingen skår i glæden; det blev så rigeligt opvejet af det gode og hyggelige samvær, revirets smukke efterårsfarver og alt det vildt, vi trods alt så. Det var absolut ikke revirets skyld, at der kun var en, der fik affyret geværet.
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størelse:

04. november 2022:
Hyggelig invitationsjagt med meget vildt, - heraf 2 harer på paraden

Vore fire gode medlemmer, Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgenm Brøgger "holdt traditionen i hævd", og inviterede foreningens øvrige m3edlemmer med på jagt på deres fælles revir ved Holm e Strand.Inden parolen, der holdtes af Georg Sand, havde formanden ordet og bød foreningen s nyeste medlem, Aslak Stenkilde, velkommen iblandt os.
I parolen bekendtgjorde georg bl.a., at hvad der måtte blive skudt af fuglevildt og harer ville, i dagens anledning, tilfalde skytten.
Vi startede med at drive "skoven" af. Her lettede vi ikke mindre end 5 stk. råvildt. Først to, der gik ud "i spidsen" 9og fortsatte gennem hegnet ind til "Firkanten" efter et enkelt forbiskud; heldigvis meget tydeligt langt bagefter det bageste (lammet). Da drevet vendte om og gik tilbage, kom deren hare ud på midten med kurs over mod det levende hegn. Her blev den nedlagt i et enkelt, perfekt spidsskyud fraq Jón Hjaltason. Samtidig gik detr endnu et stk. råvildt ud "i spidsen" og fortsatte ud over nabomarken. Da drevet havde passeret det sted, hvor haren kom ud, kom der et dyr mere (vistnok en spidsbuk) forsigtigt ud og gik langs skovkanten og derefter ind i skoben igen bagved drevet (det kunne tegne til at blive en "durkdreven" buk, når den bliver større).Da drevet var komm et ud i enden, blev de sndt derind igen, da nogle af skytterne havde set yderligere et dyr indenfor skovbrynet. Det kom da også ud, - mellem 2 skytter, der "halvsov" og fortsatte op over marken mod remisen.
Efter denne førsteb såt inddeltes vi i to hold, hvoraf det ene under ledelse af Georg drev marken af op mod remisen, selve remisen og marken tilbage til skoven. De så intet på denne spadfseretur.
Det andet hold drev under ledelse af Christian "firkanten" og "brakken" af. Midt på "firkanten lettede der en sneppe, der dog fløj i zig, mens det salutskud, den blev blev hilst med, sad i zag. - For enden  af "firkanten" blev der lettet 2 s5tk. råvildt - måske de to, der først havde forladt skoven ? i det fjerneste hjørne af "brakken", ved grøften, lettedes dagens sidste stk. råvildt. Ligesom ved alle de øvrige blev der heller ikke skudt til det.
Tilbage ved skoven blev alle budt på en tiltrængt "læskepause", - hvorefter  Christian, Tina og Jørgen gik ind til bålstedet i skoven for at gøre klar til "den sikre såt". Alle øvrige fulgte med Georg, hvor de drev bakken ved sommerhusene og bakken op mod Holme af. Her lettede de to harer, hvor Kim Christensen perfekt nedlagde den i et enkelt skud, mens den anden løb uhindret videre, efter med at være blevet hilst med, - ja, v elsagtens løskrudt-skud.
Slutteligt samledes alle ved bålstedet i skoven, hvor der holdtes parade, blev taget billeder og derefter budt på lækre varme pølser med tilbehør, ledsaget af en øl eller vand.
Her lidt stemningsindtryk fra den hyggelige dag.Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

22. oktober 2022:
Kun lidt vildt på reviret, - og intet på paraden

Ikke desto mindre holdt det gode humør hele dagen. Efter at det havde været regnvejr i løbet af natten og "snuskvejr" om morgenen, mødte 15 morgenfriske nimrødder op kl. 09.00 ved jagthytten.
Vi havde den glæde, at vort "nye" juniormedlem, Peter Graves Elmer (14 år) var blandt de fremmødte. Når vi skrive "nye" i anførselstegn, er det fordi Peter var med til at repræsentere foreningen  ved jagtforeningernes salonskydning den 6. marts lige efter, at han var blevet medlem. Men i dag var første gang, vi "rigtigt" så Peter iblandt os. Som medlem har Peter jo mulighed for at invitere en gæst med, og det havde han benyttet sig af, idet han havde inviteret sin far med. Peters far er også jæger, men havde ladet bøssen blive hjemme, så han og Peter kunne "gå igennem" sammen med hundefolkene. Vi havde yderligere den glæde at se en anden 14-årig blandt deltagerne. Det var kristian, som Tina og K.A. havde inviteret med. Kristian er meget jagtinteresseret, og har da også været med Tina et par gange tidligere.
På grund af "snuskvejret" nød vi kaffen og rundstykkerne indendøre i jagthytten, hvor der mildest talt ikke var varmt. Tiden blev "trukket" lidt, indtil "snuskvejret" havde fortaget sig.
Parolen blev holdt udenfor, omkring bålstedet, hvorefter vi drog til sydstykket, der blev "grebet an på den sædvanlige måde". D.v.s. helt som på den sædvanlige måde er lidt en sandhed med modifikationer. Vi drev mosen af i modsat retning af, hvad vi plejer.
I andesøen lettede der 2 gråænder, der begge kom rigtigt fint og i passende højde til en doublé til den post, der imidlertid slet ikke så dem, - hvorefter de forsvandt ind over naboskellet.
I mosen  blev der kun set en enkelt fasankok, siddende i et træ, som fik lov at blive siddende uden "salutskud". - Heller  ikke i "Oles remise" var der "noget hjemme".
Den obligatoriske "læskepause" blev som altid holdt i "ruinen" eller "laden" (kært barn har mange navne). - Efter den velfortjente (?) - eller i hvert fald tiltrængte - læskedrik kørtes til P-pladsen ved maskinhuset, hvor vi deltes i to hold. Det ene, kun bestående af Tor med hund + Jón og Paw, drev det lange læhegn af op til og med andesøen på "Nord". Det andet (d.v.s. alle øvrige, minus formand ogt kasserer, der tog til jagthytten for at tænde bålet igen og "rigge til" til frokosten, når alle kom tilbage) kørte til "den gule gård", hvor hegnene og "skruppet" omkring gården og derefter remisen ved stige 2 blev drevet af. Der var imidlertid intet liv som helst disse steder.
I det lange hegn lettede der en gaffelbuk, som der blev affyret et enkelt skud til, uden at den faldt. Skytten kunne ikke sige, om han havde ramt den. Det havde ikke vist nogen skudtegn. Vi rekvirerede naturligvis straks en schweiss-hund, og var så heldige, at vedkommende var i Thorsager (hvor han lige havde haft en trafik-eftersøgning), så han var hos os allerede 10 minutter efter. Han og skytten indledte en større eftersøgning, men efter en lille times søgen, mente schweisshunde-føreren at kunne sige med sikkerhed, at bukken ikke var ramt,  Der var ingen  som helst tegn på fært eller andet, det gav udslag på hunden, og bukken mentes at være "over alle bjerge".
Mens eftersøgningen stod på, havde vi andre lejret os om bålstedet, hvor der var betydeligt behageligere og lunere, end indendøre i jagthytten. Efter "parade" - uden vildt på paraden, dog tilsat jagthornsstrofer med "jagt forbi" og "frokostsignalet" - nød vi vores medbragte madpakker, og (jagt-)snakken gik lystigt. Bl.a. med gisninger om, hvorvidt det var "det tunge vejr", der var årsag til, at vi ikke havde set ret meget vildt, - samt, om det måske har været den nedenfor omtalte "kratlusker" og hans hund, der har været årsag, at vi slet ikke - eller kun i meget begrænset omfang - har set ænder i søen på "syd", både på de fleste jagter i sidste sæson og de nu to første i denne sæson. Ingen tvivl om, at vi vil "følge dette helt til dørs", så vi kan få sat en stopper for disse uhyrligheder.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag, hvor det gode humør holdt hele dagen. Heldigvis er der jo så meget andet, man kan glæde sig over på en jagtdag blandt gode jagtvenner, end bare lige dét, om der er noget på paraden.

26. september 2022:
God og velbesøgt træningsaften på hjorte- og vildsvinebanen

13 riffelskytter have fundet vej til foreningens aften på hjorte- & vildsvinebanen i Grenaa, dels for at tjekke indskydningen af deres rifler, dels for at træne i skydning til løbende vildt. Dette ikke fotrdi vi mener, at man skal skyde til løbende vildt, men hvis uheldet er ude, og man har anskudt et dyr - og det kan ske for enhver - er det godt at have øvet sig.
En hyggelig aften, hvor alle fik testet sig selv og deres rifler og fin sig mangen en god snak om jagt og riffeljagt især.
Her er nogle stemningsindtryk fra xden velbesøgte aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. oktober 2022:
Så oprandt dagen ! .... Premierejagten 2022

Der var ikke færre end 24 deltagere til den første foreningsjagt i den nye jasgtsæson 2022-23. Dejligt med så god tilslutning
I formandens fravær (familie-barnedåb) bød næstfiormand K.A. Hansen velkommen og holdt dagens parole. - Kasserer Kim V. Larsen beretter om dagens forløb:
"Som sagt var det en fin dag, og det regnede ikke så meget at det var et problem. Vi var 24 til morgenkaffen, det er vist rekord, men det gik fint. Første såt var som sædvanligt andehullet og remisen, og der var desværre helt tomt. Intet kom på vingerne, men vi så 3 rådyr på den anden side af grøften. Så gik det bedre i mosen, hvor der blev lettet en håndfuld fasaner, hvoraf en enkelt blev nedlagt. Vi så yderligere 2 rådyr, en sneppe og en flot ræv.
Oles remise indeholdt 2 fasaner, som begge blev nedlagt.I nord gik et hold ned langs det store hegn til søen, og et andet hold omkring den gule gård og remisen ved stige 2. I remisen var der endnu et rådyr, så alt i alt har vi set meget vildt. Efter frokosten fungerede Ole som sædvanligt på bedste vis som jagtfiskal.
Tina og KA har også taget lidt billeder, som de selv sender til dig.
Med venlig hilsen
Kim."

Vi kan tilføje, at de tre "fasandræbere" var Kaj Martinussen, Stig Troelsen og K.A. Hansen
Vi siger tak til Kim for beretningen og til Tina og K.A. for billederne, der ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. september 2022:
God, hyggelig og - ikke mindst - lærerig flugtskydningsaften

Ligesom sidste år havde foreningen lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i "Falkær" til en intern forenings-flugtskydningsaften.
Ialt 11 medlemmer havde fundet det værd at køre efter, uagtet at arrangementet lå tæt på "normal familie-aftensmadstid" - og så på en fredag ! Men de fik alle 11 en rigtig god aften med masser af instruktion og gode råd af vores 3 dygtige flugtskydningsinstruktører, Søren Lund, Erland Bøge og Jón Hjaltason. Alle gik derfra med god viden inden den forestående jagtsæson.
Tankevækkende iøvrigt, at ikke flere medlemmer mente, at det kunne være godt lige at få "pudset formen af" inden det for alvor "går løs", 1. oktober !
Aftenen sluttedes af med hyggeligt samvær "onmkring en øl/vand og et par rigtig gode, ristede pølser".
Rosenholm var så generøs, at de udsatte en præmie til den, der opnåede aftenens bedste resultat. Det blev Kasper Fogh Mehl, der skød 21 duer i 30 skud, og defor modtog en flaske rødvin.
Her nogle "skud, der ramte", på den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

14. september 2022:
Der ER kronvildt på reviret

Det var "lige ved og næsten", da Nicolai her til aften forsøgte lykken fra stige 8 i riffelpuljen 2022-23.
Nicolai skriver:
"Stille aften indtil kl. 19.10 hvor der kommer en kronhind og en kronkalv ovre ved søen. (Jeg er rykket til tårn 8 grundet siddekomforten;) - De står ellers fint (kalven) men der er 225 meter, og det bliver for langt for mig😊 dejligt med lidt at se på👍
m.v.h.
Nicolai"

Nicolai vedhæfter nedenstående foto af kronhinden og -kalven.
Vi siger tak til Nicolai for både "beretning" og foto ! - dejligt at få dokumenteret - nu også vded foto - at der vitterligt ER kronvildt på reviret.

21. august 2022:
Vores dygtige flugtskytter forsvarede sølvmedaljerne med manér.

Det erindres måske, at vores dygtige flugtskytter ved sidste ås 6-kantskydning avancerede til sølvmedaljeplaceringen fra bronzemedaljerne i 2019. Så det gjaldt for alt i verden om at forsvare denne placering. Selvfølgelig håbede vi på, og skytterne gjorde deres til, at avancere til øverste plads på medaljepodiet. Men dertil var hjemmebane-holdet, Mols-Rønde Jagtforening for stærke til netop at udnytte hjemmebanefordelen. De skød suverænt 64 duer i ?? skud, mens vores sølvhol fik ram på 59 duer i ?? skud. Så forskellen var såmænd ikke større end 5 duer. Bronzemedaljerne gik til Feldballe Jagtforening med 52 duer i ?? skud.

Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17. juli 2022:
Der er stadig liv derude ...

Vildtkameraet har sendt os dette dejlige foto, taget her 2 dage efter bukkejagtens ophør. Dejligt at få bekræftet, at der stadig er liv "derude", - og når det sammenholdes med de mange observationer af forskelligt "småvildt", som deltagerne i Bukkepuljen har observeret hen over "Bukkesæsonen", tegner det godt for efterårets jagter.

 

14. juli 2022:
Kasper Fogh Mehl nedlagde sit første stykke vildt, skudt med riffel
Og dermed er der nu nedlagt 7 bukke i bukkepuljen 2022
Herunder "et par skud" af Kaspers første stykke vildt, nedlagt med riffel. Klik på det en kelte foto for at se det i står størrelse. Fotos: Kasper Fogh Mehl.
Læs mere
her.

01. juli 2022:
Så faldt den første buk i Slusesåten på Øer, - og dermed den sjette buk i sommerbukkepuljen 2022

Den heldige nimrod var tålmodige og ihærdige Henrik Anesen, der har forsøgt sig fra stigen i Slusesåten ganske mange gange siden bukkepremieren.Læs mere her.
Stort TILLYKKE til Henrik !

30. juni 2022:
Der er (stadig) vildt på reviret

Kasper Fogh Mehl havde "booket" stige 7 eftermiddag og aften torsdag den 30. juni. Det havde han en rigtig god oplervelse ud af, selvom han ikke afgav skud.
Læs mere
her.

24. juni 2022:
Ny bekendtgørelse om jagttider pr. 1. juli

Den nye bekendtgørelse om jagttider er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2022. Over de kommende to år stoppes jagten på edderfugl i en række EF-fuglebeskyttelsesområder, og jagttiden på canadagås i august udvides i lighed med nugældende regler for grågås. Også jagten på husmår indstilles foreløbig.
Læs mere
her.

11. juni 2022:
Godt repræsentantskabsmøde med stort fokus på den grønne dagsorden

12. juni 2022:
Så faldt buk nr. 5 på foreningsreviret

Kl. 10 min. før solnedgang nedlagde Per Bisgaard denne fine gaffelbuk fra stige 6. - Stort TILLYKKE til Per !
Læs om Pers oplevelse
her

11. juni 2022:
Godt repræsentantskabsmøde med stort fokus på den grønne dagsorden

Elsegaarde Jagtforening var ved årets repræsentantskabsmøde; den 11. juni, repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Georg Sand og rervisor Christian Koudal. - De beretter begge om et rigtig godt møde. Ovenstående fotos er taget af Georg og Christian. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Læs mere om repræsentskabsmødet
her - her - her og her.

04. juni 2022:
Så blev den fjerde sommerbuk i bukkepuljen 2022 på foreningsreviret nedlagt

 

Det var Ole Bjerregaard, der kl. ca. 20.15 nedlagde denne ulige gaffelbuk fra stige 7.
Stort tillykke til Ole ! -Læs Oles beretning om oplevelsen
her

27. maj 2022:
Filmserie: Natur- og vildtpleje i landbrugslandet
Se nærmere
her.
 

26. maj 2022:
Mikkels første buk, - og dermed den tredie buk nedlagt i bukkepuljen 2022

Mikkel Kristiansen var den ene af de to nyjægere, der havde taget imod vores invitation til som nyjæger at deltage i vores"Nytårsjagt"  den 8. januar. Selvom der desværre ikke kom noget på paraden ved den pgl. jagt, syntes MIkkel alligevel, at vorers foresningsrevir er rigtigt spændende, og at vores sociale samvær omkring bålstedet  efter jagten er hyggeligt og tiltrækkende. Derfor ansøgte han med det samme om at blive medlem af foreningen, hvilket vi selvsagt imødekom med det samme.
Og i dag fik Mikkel så "valuta" for sit medlemsskab, da han nedlagde sin første buk, der dermed blev den 3. buk i Bukkepuljen 2022. - STORT TILLYKKE TIL MIKKEL!
Læs Mikkels beretning
her.

21. maj 2022:
Bukkejagten:  Dåvildt, kronvildt eller sikavildt på reviret ?

Henrik Anesen var bukkejagt fra stige 2 i morges, og skriver:
Hejsa  så imorges fra stige 2 , 1 lille buk og 1 rå OGSÅ LIGE DEM HER 😉😊

Vi har været lidt i tvivl om, hvorvidt der var tale om  då- eller kron-spidshjoprte, og hældte mest til det sidste p.g.a.hovedfaconen. Vort meget kompetente og vidende medlem, jægerrådsformand, vildtplejerådgiver og uddannet vildtforvalter fra Kalø, Poul Arne Nielsen, mener imidlertid, at der er tale om sika-spidshjorte Det bedømmer han på spejlet og hovedformen + den sorte stribe på ryggen. Så indtil videre, i hvert fald, tror vi på at det er sika-spidshjorte.
Dejligt at få konstateret, at de altså indimellem færdes i området, hvor vi jo godt ved, at der færdes både då- og kronvildt. Det gør trods alt det hele lidt mere spændende, både generelt natur- og faunamæssigt og jagtmæssigt. Et ekstra incitimament ?
Stor TAK til Henrik for billederne !

16. maj 2022:
Buk nr. 2 på foreningsreviret også nedlagt på premieredagen, - nu blot om aftenen

Kl. ca. 20.00 i aften nedlagde Klaus Boll denne flotte 6-ender fra stige 9. - Læs Klaus' beretning her.

16. maj 2022:
Flot 6-ender nedlagt på foreningsreviret på premieremorgenen

Carsten Høgsholt var "på plads" i stige 7 på Colindseje, da solen stod op, og bukkejagten gik ind.Han s morgen-friskhed blev belønnet med denne flotte 6-ender.Læs om Carstens oplevelse her.
 

16. maj 2022:
God Bukkepremiere og hyggeligt "Bukketræf"

Bukkepremieren var som sædvanlig "en stor og helt særlig dag" for mange nimrødder; heraf også mange af vores medlemmer. Traditionen tro holdt vi "Bukketræf" hos Christian Koudal på hans fritidsgrund "Frihuset" bag golfbanen i Ebeltoft. Der deltog ialt 20 morgenfriske jægere, m/k, dr alle havde en rigtig hyggelig morgenstund, hvor de selv medbragte kaffen, men Christian og Georg have forberedt morgenbordet med rundstykker, rugbrød, små, ost, pålæg og marmelade samt - først og fremmest - den store pande med æggekage tilberedt af 60 æg over bålstedet. 
Her nogle gode stemningsindtryk fanget i henholdsviv K.A.'s og Christians fotolinser:

24. april 2022:
Spændende og fascinerende fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Desværre var der yderst begrænset deltagerantal til fisketuren efter vårsild i Randers Fjord. Måske- måske ikke - fordi, det allerede var dagen efter den store arbejdsdag på foreningsreviret i går ? Kun tre medlemmer deltog. Til gengæld fik de alle "smæk for skillingen" med nogle spændende fangster og godt udbytte, tilsammen ialt 54 sild, fordelt med 31 til Erik Bang Madsen, 18 til Klaus Boll og 5 til Erling Lindhart. - Stort tillykke til alle tre !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. april 2022:
"Store arbejdsdag" - mange gode revir- og vildtplejeforanstaltninger udført i det allersmukkeste forårsvejr

Kim V. Larsen skriver:
"13 nimrødder, m/k, havde en både konstruktiv og ikke mindst hyggelig dag på Colindseje. Alle fik del i en opgave, så ingen gik i vejen for hinanden. Der blev ordnet stiger på nord, hvor bevoksning blev klippet ned for udsyn, fodertønder blev efterset, depottønder taget med hjem til opfyld. Og der blev ryddet op omkring bålpladsen og hytten gjort ren. Stige 6 blev rejst op igen, og der blev ryddet stier gennem mosen og gennem Oles remise. Stige 10 fik også en tur, som det kan ses på billederne.
Da alle var færdige, hyggede vi os med øl, vand og grillpølser og snak.
PS – jeg kunne ikke lade være med at tage et par billeder af den store bøg ved laden, som væltede i storm sidste år. Jeg synes at den er meget imponerende.
Herun der nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
JH
Kim"

Stor tak til Kim for både den gode beretning og de gode billeder !

09.april 2022:
Dejlig familiefisketur i smukt, omend koldt, forårsvejr

Det var det smukkesteb forårsvejr med sol og blå himmel, da vi mødtes til den årlige familiefisketur ved Moesholm Pt & Take. Men med lave temperaturer, skal vi hilse og hilse. Desværre var det også mere end småt med ørredernes bide-villighed. Der blev i dagens løb kun fanget to, - den første blev landet i fangstnettet af 14-årige Mads Emuil Bech Larsen og dagens største af Christian Koudal, der således begge fik små præmier.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen.Fotos: Tina Hansen og Mads Emil Bech Larsen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Øverst til venstre  Mads E,ils første fisk i fangstnettet.Nederst til højre Christian Koudal med dagens største fisk.

26. marts 2022:
Hyggeligt "Åben Jagthytte"-arrangement i skønt forårsvejr og med spændende "moderne hotdogs" tilberedt over bål

Ca. 3/4 snes medlemmer havde fundet vej til jagthytten for med arrangementet "Åben Jagthytte" at markere, at vi netop har passeret foreningens 89-års "fødselsdag", "ønske hinanden tillykke" og have en god snak om "løst og fast". Vi havde besøg af kok og natur-filmfotograf Simon Karlsen, som vi for ca. en måneds tid siden havde givet lov til at foretage nogle natur-filmoptagel- ser i den lille skov omkring jagthytten og også at anvende vores bålsted til at filme tilberedning af bålmad. - Som tak herfor havde Simon tilbudt at komme og tilberede & servere noget "bålmad" for. Det blev nogle spændende og meget lækre "moderne hotdogs", der - trods navnet - ikke indeholdt pølser, men derimod tørsaltet svinenakke og forskelligt "grønt", bl.a. ramsløg. Det var heller ikke traditionelle hotdogbrød, dermod cirkelrunde brødskiver, der var farvet sorte med blæksprutte-blæk.
Dagen startede naturligvis med formandens velkomst og "parole". Jón Á. Hjaltason, der er islænding, var for kort tid siden kommet hjem fra et besøg på Island, og han havde medbragt en flaske islandsk brændevin, som han donerede som parolebitteren. De "moderne hotdogs" var lækre - og det samme var den islandske brændevin. - Dagen var begunstiget af det allersmukkeste og lune forårsvejr, solskin og vindstille, hvilket absolut ikke gjorde den stemning mindre. - Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

15. marts 2023:
Godt, informativt og roligt kredsmøde - Elsegaarde Jagtforenings formand tildelt Jægerfor- bundets bronzenål

Ved kredsmødet i DJ's Kreds 3 var foreningen repræsenteret med 4 repræsentanter: Tina Hansen, jagtudvalgsmedlem Carsten Høgsholt, næstformand K.A. Hansen og formand Jørgen Brøgger. Derudover deltog yderligere 4 medlemmer af foreningen qua deres "officielle poster" i kredsen. Det var Jægerrådsformand Poul Arne Nielsen, uddannelseskoordinator Kasper Fogh, nyjæger-koordinator og bestyrelsesmedlem for DJ i NP Mols Bjerge, Karen Thingstrup samt medlem af hjortevildtgruppe Djursland Klaus Fogh.
Det var en interessant og informativ aften, hvor både landsformand Claus Lind Christensen, HB-medlem Torben Schultz Jensen og kredsformand Reidar Lænø beskæftigede sig meget med de udfordringer jagtsagen, og dermed jægerne, står overfor. Hvordan den mindste "træden ved siden af" kan have katastrofale følger for jægernes samlede image i en verden hvor langt den største del af befolkningen ikke har nogen berøring med (eller viden om ?) jagt og jagtudøvelse og dennes betydning for vildt- og naturpleje, også for ikke jagtbare vildtarter og for truet flora og biodiversitet.
Under dagsordenens pkt. 8, "Indkomne forslag og uddeling af tegn" var der tildeling af 3 aktivitetstegn. Da disse var overrakt, blev vores egen formand kaldt frem og blev  - til egen store forundring og forbavselse - tildelt Jægerforbundets bronzenål. Overrækkelsen blev foretaget af HB-medlem, Kreds 3, Tiorben Schultz Jensen, der oplæste en fin motivering. Efter behørig fotoseance takkede Jørgen for den fine hæder.
Læs mere om kredsmødet
her.
Her nogle situationsindtryk fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

23. februar 2023:
Fodertønder efterset og renoveret

Vores 3 gode jagtudvalgsmed- lemmer, Klaus, K.A og Carsten,  var i dag på reviret for at afterse og renovere alle foder- tønderne, som der stadig er behov for, - "for vildtets skyld" !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

10. februar 2023:
Så blev den nye, automatiske fodertønde etableret på reviret.
Stor tak til Carsten, Tin a og K.A. for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at det i stor størrelse. Fotos: K.A. Hansen.

01. februar 2023:
Jagtudvalget på arbejde igen
Den automatiske foderautomat er nu færdigsamlet og klar til at blive i9nstalleret i terrænet. - Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse. Fotos: K.A. Hansen.

26.-01.-2023:
Jagtudvalget i arbejde - nye vildtplejeforanstalt- ninger

Vores gode jagtudvalgsmedlemmer Klaus, K.A. & Carsten mødtes i dag og samlede den nyindkøbte automatiske foderautomat med tidsindstilling og strømforsyning via solcelleanlæg.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: K.A. Hansen

21. januar 2023:
Spændende "Bevægelses- jagt Djursland 2023"

Også i år stod Ryomgård Jagtforening for det store og omfattende arrangement "Bevægel- sesjagt Djursland". Elsegaarde Jagtforening deltog med 6 mand fordelt med 3 i stigerne nr. 7, 8 & 9 på "Syd" og 3 i stigerne 1, 2 & 3 på "Nord".
Henrik i stige 8 ankom til reviret noget tidligere end Erik og Per i stige 7 og 9. Inden Erik og Per nåede at ankomme, så Henrik 3 stk. råvilædt og 1 ræv. Senere så Per og Erik 2 stk. råvildt (de samme). Ingen af dem havde skudmulighed til noget af det. - På "Nord" så Kasper i stige 1 to ræve komme i hurtig fart skråt ned ad den store bakke foran ham (naborevifret), med havde ikke skud til nogen af dem. Mikkel sad i stige 3, og pludselig kom der 2 stk. råvildt ud af læhegnet til venstre for ham. De gik et lille sthykke tid på marken, men Mikkel kunne ikke komme til at dreje sig i stigen, hvor armlænet også var for højt til at han kunne få orentligt anlæg uden at skulle op at stå. Dyrene gik igen gennem læhegnet og ind på "bagsiden" og ned forbi stige 5 med kurs over mod stige 2, hvor Jørgen sad. De havde retning lige mod remisen og gik op langs den modsatte side af den, hvor stigen står. Jørgen fulgte dem og ca. en trediedel oppe ad siden gik de ind i remisen. Den bageste (formentlig et lam) stod stille et øjeblik, halvt dækket af en busk, men Jørgen kunne ikke komme til at vende sig om i stigen. Da han var ved at dreje hovedet af led, gik dyrene op mod det øverste hjørne af remisen (siden mod Den Guile Gård) og var ikke længere synlige
Da Jørgen vendte sig med front "den rigtige vej", så han den ene af de to ræve, Kasoper havde set, komme i fuld fart ned ad bakken overfor. Den passerede skellet ind på "vores side" og fulgte dette, stadig i god fart. Jørgen råbte af den, den standsede "et splitsekund", men inden Jørgen havde fået hold på den i kikkerten, var den afsted igen i "fuldt fiorspring". Det hele skete lige omkring kl. 11.00.
Kl. 12.30 mødte alle, minus Henrik, ved jagthytten. Henrik havde tilmeldt sig hele arrangementets officielle afslutning på Mejlgaard Slotskro, hvor der var samlet parade, spisning, foredrag og lodtrækning om fine præmier,. - For vi fem andre var foreningen vært ved en enkelt dram, mens vi udvekslede oplevelser. Alle frøs bravt; det havde været en flot men absolut også kold morgen og formiddag, så vik fik hurtigt gang i bålet, som vi "klumpede os sammen om". Efter en halv times tid brød vi op en god formiddags oplevelser rigere. Det gorde godt at komme ind i en varm, bil, skal vi hilse og sige.

Der var "frit valg og høflig selvbetjening" med hensyn  til hvilken dram, man helst ville have, - men kun een pr. mand !

08. januar 2023:
God "Nytårsjagt" - i tør- vejr (indtil ......) !

ud af 18 tilmeldter deltog 17 i årets første jagt, - idet detr allerede dagen inden indløb sygdomsafbbud fra en af de tilmeldte. Vi "følte med ham"- selvfølgelig fordi, vi ønsker ham al mulig og snarluig god bedring - men iogså fordi vi havde en god dag, hvor vi gerne havde set ham iblandt os. Ud af de 17 deltagere var 3 hundeførere, en gæst og Christian Wind som juniorjæger uden gevær.
Efter morgen kaffe og parole - hvor vort nyeste medlem Alvaar Friis blev budt særligt velkommen iblandt os - blev reviret "angrebet" på nogenlunde den sædvanlige måde. Dog således at andehullet og den "tilhørende" remise blev drevet fra vest mod øst i stedet for som normalt fra nord mod syd. Det gav dog ikke nogen yderligere effekt, end "normalt", -måske lige med undtagelse, at an desøen vaer fyldt af ænder, der åbenbart alle vidste, at vi havde passeret 1. januar, og at fredningstiden for dem nu var indtrådt.
Så var der mere liv i mosen. der lød en del skud - dog knap så stor en "kanonade", som ved "juleoptakten". Det viste sig efterfølgende, at drevet havde lettet 5-6 fasaner, der alle slog ud over skytterne, samt et stk. råvildt, der hurtigt "salverede sig" ind på nasbostykket. To af den halve snes skud, der blev afgivet, resulterede i hver sin fasanhjøne. "Oles remise" gemte heller ikke på noget vildt, og efter "den obligatoriske læskepause" kørtes til P-pladsen ved jagthytten, hvor vi deltes i to hold. Traditionen tro såleds, at det ene drev det lange hegn af op til og med an desøen og tilbage igen, mens det tog bevoksningen omkrin g den gule gård samt remisen ved stige 2. Ingen  af de to hold så imidlertidf andet enmd solsorte og få andre småfugle.
Vejret var hele formiddagen "tungt" med tørt. Ved paraden ønskede de to "fasan jægere" at udnytte forkøbsretten og aftage hver sin fasan. Og netop som de sidste strofer af "Frokostsignalet" lød, kom regnen. Passende tidspunkt. Vi kunne lige nøjagtigt nå at komme ind i den  klune og tørre jagthytte, inden det for alvor brød løs. Da madpakkerne var indtaget, varetog Ole Bisp på sædvanlig "lun" vis hverv et som jagtfiskal, inden  vi brød op ved 14.-tiden, endn u en dejlig jagtdags oplevelser rigere.
Herunder luidt "skarpe skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

15. december 2022:
Herlig formiddagsjagt i det allerskønneste vejr

Kun 6 mand havde fundet mulighed for, eller anledning til, at tage fri fra juleræset og deltage i den programmerede formiddagsjagt i Slusesåten på Øer. Og det blev den mest pragtfulde jagt, tilsmilet af det smukkeste vejr fra morgensgtunden. Ganske vist frostvejr, - 6 gr. ved 7-tiden, men det steg lidt, eftersom solen kom mere op på himlen. Og det føltes faktisk ikke koldt, da der ingen vind var. Fladvandet mellem Den Maritime Ferieby og Færgehavnen var helt blik, og det var fyldt med alskens hav- og vadefugle. Ænder, gæs, svaner, edderfugle, præstekraver, stenvendere, ryler o,.s.v., og der lød den skønneste flerstemmige "fuglesang" derudefra. Man kunne slet ikke undgå at komme i godt humør. Og det var vi da også allerede på forhånd, da vi jo skulle på jagt. men dette sceneri forstærkede i høj grad glæden ved at være til !
Da vi ikke var flere, gik vi på linie fra sydenden til nordenmden, dækkende hele såten i bredden, så godt, som vi nu kun ne. Vi var vel kommet ca. halvvejen , da der lød et enkelt skud. et kvarters tid senere lød der endnu et enkeltskud. Da vi kom tilbage til "parolestedet", viste det sig, at henrik Anesen i det første skud havde ndlagt et fint bukkelam, og at Peter Løkke Jensen i det andet skud havde nedlagt en sneppe. Herudover var der set endnu 2 stk. råvildt en hare og 2 snepper, uden at der var skudmulighed til noget af det.
Den ene af deltagerne var Kaj Birk Jensen, og da dyret var brækket og "fotoseancen" vel overstået, inviterede han til, at vi kunne fortsætte ud til hans lille stykke, "Skrubbet", hvor vi også var sidste gang. "Det eneste", der blev set her, var imidlertid 4 bekkasiner, dr fløj lavt over sivene, uden at der var nogen, der kunne få skudchancer til dem.
Efter lidt hyggesnak over en afslutningsdram, kørte vi hver til sit ved 13-tiden. Hjem til kakkelovnen og en bid brød, en dejlig dags oplevelser rigere.
Her er lidt stemningsbilleder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

05. december 2022:
Der er også FASANER på reviret

Se blot disse fotos fra vildtkameraet fra i dag, h.h.v. fra kl. 09.46 og kl. 12.48
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

30. november 2022:
Der ER råvildt på reviret

Det har vildtkameraet igen bevist med ovenstående foto fra kl. 17.57 i dag. - Det er godt at vide, når "frustrerede" deltagere i riffelpuljen ikke kan forstå, ast de ikke ser noget, - eller at vi ikke får noget drevet ud af mosen på foreningsjagterne. Det er bare råvildtet, der "er klogere end som så"."Knæk og Bræk" til de næste fra riffelpuljen, der skal derud.

29. november 2022:
"Bevægelsesjagt Djurs- land", den 21. januar 2023 er godt undervejs med forberedelserne

Læs mere
her
Elsegaarde Jagtforening opfordrer alle de af foreningens medlemmer, der er riffeljægere, til at deltage på egne revirer eller andre muligheder. - Hvad foreningsreviret angår, så har Hold 2 (de har uge 3 i riffelpuljen) fortrinsret til at bestemme hvilke stiger, holdets deltagere vil sidde i under denne bevægelsesjagt. Når dette er fastlagt, kan øvrige riffelpuljedeltagere frit vælge mellem de "ledige" stiger. Alle, der gerne vil deltage bedes meddele dette til formand Jørgen Brøgger, så der er fuld klarhed over, hvem der sidder i hvilke stiger. - "Knæk og Bræk" !
Læs oplægget og selve invitationen fra Ryomgård Jagtforening
her.

28. november 2022:
Biodiversitetsrådet vil have jagt og fiskeri forbudt i/på 10 % af Danmarks areal !

En bombe ? - ja, mon ikke ! - Læs mere, herunder Jægerforbundets holdning og bemærkninger her.

27. november 2022:
Hyggelig formiddagsjagt på Øer

Der er næsten tradition  for, at det blæser ret kraftigt, når vi skal på jagt i "Slusesåten". I dag var ingen undtagelse, hvilket især kunne mærkes, ved mødestedet og parolen, der billedligt talt foregik "i havstokken". Vinden blæste fra syd og på langs af såten, så det var lige koldt for posterne på både havsiden og vejsiden. Drevet var ikke kommet ret langt, da der lød to hurtige skud efter hinanden. Det var lige før, man kunne høre, at det var forbiere, hvilket da også blev bekræftet da såten var slut. De var afgivet efter en sneppe. Derudover blev der lettet en hare, der kom perfekt, men også overraskende, til en af skytterne idet den kom bagfra, og inden skytten nåede at skuldre bøssen, var den kommet for lang ud, til at han ville skyde efter den. Desuden blev der set et stk. råvildt i de høje siv, men det var ikke muligt at drive det frem, så det fik lov at trække det længste strå.
Vort gode medlem, Kaj Birk Jensen, havde inviteret til, at vi måtte drive den del af hans nærliggende revir, der kaldes "skrubbet" af efter Slusesåten. Da der imidlertidig er meget lydt dér, holdtes parolen (igen) i vinden ved Slusesåten.
Vel ankommet til Kajs revir, lukkede vi bildørene lydløst og listede stille på plads. Drevet lettede 2 fasaner, der dog ikke blev skudt til,  da der på parolen jo var sagt, at der ikke måtte afgives skud til fuglevildt under 45 grader; og det var de begge. Nærmest blot vandret flyvende. Da drevet var slut, var dagens jagt det også. Vi sluttede af med omkring en halv times hyggesnak ogt evaluering over dagens forløb. På trods af, at der (heller) ikke var noget på paraden denne dag, var alle enige om, at det havde været en dejlig og hyggelig formiddagsjagt i den friske luft, - og de fleste havde vist også opbygget en mindre sult, der nu kunne udfries ved en god familiefrokost denne første søndag i advent.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

21. november 2022:
Der er ræve på reviret ......

I dag kl. 17.37 "spottede" vildtkameraet disse to ræve i nærheden af baitpladsen. - Der er næppe tvivl om, at de "residerer" i det store gravkompleks nord for andesøen (Syd), - og formentlig også opholder sig dér i dagtimerne; i hvert fald, når de hører, at vi er på vej mod remisen. Det vil være godt at få ram på et par stykker af dem. Der er uden tvivl flere end de to.Men indtil videre må vi nok sætte vores lid til deltagerne i riffelpuljen. - Men alligevel også godt at se. Ræven hører til i den danske natur !

18. november 2022:
Mere revirpleje

Så var vores to gode jagt- udvalgsmedlemmer, Carsten Høgs- holt og Klaus Boll, i aktion igen. I dag gravede de en del selvsåede træer og buske m.v. op hjemme hos et af vores bestyrelsesmedlemmer, og fik dem efterfølgende alle plantet ved "den gule gård" på foreningsreviret, nærmere betegnet mellem de øvrige planter ved skellet mellem haven og marken. Samtidig blev der slået ukrudt omkring såvel de nye som de "gamle" planter, således at alle nu får lys og luft. Vi håber, at det vil medvirke til lidt bedre levesteder for vildtet, både det jagtbare og det ikke-jagtbare. På billedet ses Klaus i aktion.
Stor TAK til Klaus og Carsten for indsatsen !

06. november 2022:
Stemningsfuldt arrangement ved "DM i Vildtmad"
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse:

Arrangementet "Årets Vildtret" - også kaldt "DM i Vildtmad" - blev afviklet på "Det Grønne Museum" på Gl. Estrup. Bag arrangementet står organisationen VildtGastronomi i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, og det blev som altid meget stemningsfuldt.
Formålet  med arrangementet er at fremme interessen for og kendskabet til vildt som en velsmagende, ja delikat, og sund spise. Ikke kun blandt jægere, men først og fremmest blandt ikke-jægere, der holderr af god, velsmagenmde, nærende og sund mad.
Den traditionelle fremgangsmåd/procedure blev fulgt. På forhånd var der udvalgt 6 kokkehold med 6 af landets dygtigste kokke/køkkenchefer i spidsen.
Alt vildt var fremskaffet af lokale jægere. Det blev fra tidligt på morgenstunden lagt pænt på parade som sig hør og bør. I år omfattede paraden sikahjort (1 stk), råvildt, vildsvin (1 stk.), harer, fasaner, grågæs og en enkelt bramgås (lovligt nedlagt på reghuleringstilladelse), gråænder, krikænder & pibeænder, edderfugle, sortænder, andre dykænder, skarver og sølvmåger.
De 6 kokkehold fik efter tur ved lodtrækning lov til at vælge hvilken/hvilke vildtarter, de ville kreere en ret på i jagten på den eftertragtede titel.
Derefter skulle de selv gøre det pgl. vildt i stand og derefter tilberede det over åben ild & grill i to store telte, for tilsidt, efter tur og på tidtagning, at servere dem for dommerpanelet.
Især ved klargøringen af vildtet - skinding, flåning og plukning m.v. - kom de lokale jægere, der var hjælpere ved arrangementet - i arbejdet. Her skulle de vejlede kokkene i, hvordan man f.eks. skinder et rådyr. Det var de færreste af kokkene, der nogensin de havde prøvet det før (de er formentlig vant til at få det leveret "grydeklart".

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

Se flere fotos fra det stemningsfulde arrangement her.

28. oktober 2022:
Mere revirpleje fra vores ihærdige jagtudvalg

I dag var Carsten Høgsholt og Klaus Boll fra vores ihærdige jagtudvalg igen "på banen", - eller rettere på reviret. De områder/arealer, der skal tilplantes med vildt- og insektvenlige vækster både nu i efteråret og til foråret, er udpeget og afmærket. Og i dag tog Carsten og Klaus så tørnen med at førstegangs-sprøjte for at skabe grobund for de planter og vækster, der skabe mere biodiversitet. Carsten beretter efterfølgende - "med flovt blik ned i bordpladen" - at de havde for travlt til også at forévige begivenheden her til hjemmesiden og protokollen.
Jamen, de skal da begge have stor tak for den håndsrækning til naturen, som de her udførte "første akt" til. Flere akter følger som bekendt. Det er langt vigtigere, at arbejderne bliver udført, end at "vi får taget billeder af hinanden"
Stor tak til dem begge for indsatsen !

20. september 2022:
Arbejdsdag med gode revirplejeforanstaltninger
Fem  "arbejdsvillige" mand mødte op til den planlagte arbejdsdag, hvortil vore to gode jagtudvalgs- medlemmer Klaus Boll og Carsten Høgsholt på forhånd havde planlagt, hvilke arbejder, der skulle udføres, og efter "den obligatoriske parolebitter", hvor Klaus og Carsten udstak hvem, der skulle lave hvad, gik vi straks i gang.
Erik Fyhn Smidt fulgte med Carsten på sydstykket, hvor de først slog en sti gennerm "Oles renise" og dernæst omkring vildtkameraet, da det høje græs i bevægelse sender mange "falske billeder". De sluttede af med at markere, hvor der jorden skal klargøres/bearbejdes, så der til foråret kan plantes en 3 m. bred "kollidor" mellem andesøen og remisen nord for søen.
Erland Bøge og Jørgen Brøgger "blev sat til" h.h.v. at skære "stød" af og opskære dem, så de kan anvendes som borde ved bænkene omkring bålstedet, - og til at beklæde de sidste to sider på tårn 10, så det nu trager sig pænere ud og falder bedre ind i omgivelserne. - Endelig tog Klaus alene mand til nordfstykket, hvor gikalle stigerne efter og klippede/skar grene og anden bevoksning, så der nu Er frit skudfelt alle stederne.

Da vi var færdige ved 12.00/12.30-tiden mødtes vi alle ved bålstedet, hvor Klaus hurtigt fik gang i grillen og fik lagt nogle gode grillpølser og nogle brød på. Hertil var foreningen desuden vært ved en læskende øl, der bekom alle godt. Jagtsnakken gik lystigt, indtil vi ved 14-tiden mente, at nu måtte vi nok hellere bryde op ogtage hjem til familien.
her lidt stemningsindtryk fra dagen. Klik påp det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Carsten Høgsholt, Erik Fyhn Smidt og Jørgen Brøgger. 

14. september 2022:
En pibeand mere fra Slusesåten, - flot appor- tering på vandet

Peter Løkker Jensen forsøgte igen med andetræk i Slusesåten i aften sammen med sin dejlige hund "Skipper", der gennemførte sin første apportering på vand i fornemste stil, da Peter havde nedlagt en pibeand. - Peter skriver:
""Skipper" apporterede pibenden for første gang fra vandet igår. Jeg stod hvor Jon stod sidste gang.
vi tar ud til aften igen.
Dbjh
Peter"
Vi ønsker tillykke til Peter, både med pibeanden og "Skipper"s fornemme apportering ! - og siger samtidig tak for både "beretning og fotos.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

 

13. september 2022:
Så faldt den første and på individuelt andetræk i Slusesåten på Øer

Peter Løkke Jensen og Jón Hjaltason "prøvede lykken" på andetræk i går aftes. Der var ænder i luften, men ingen på skudhold, melder de.
De tog revanche i aften, den 13., hvor vejret, og især vinden, var perfekt til andetræk. Der var også mange ænder i luften, melder Jón, - og en enkelt af dem, en pibeand, måtte lade livet for et velrettet skud fra Jón. Tak for "beretning" og foto til Jón, - og stort tillykke med pibeanden !

20. august 2022:
Elsegaarde Jagtforening deltog for f'ørste gang i flugtskydningskonkurren- cen om "Djurslandspo- kalen"
De fire gode medlemmer, der repræsenterede foreningen var Søren Lund, Per Skov, Erland Bøge og kasper Fogh Mehl. De skød tilsammen 63 duer i 109 skud. Hvilken placering, det rakte til, ved vi ikke, da dommerne kun gjorde de tre bedste holdplaceringer op. Men både vore gode skytter og "vi" (= foreningen) er godt tilfredse med det gode resultat.
Feldballe Jagtforening udnyttede forståeligt nok hjemmebanefordelen og besatt førstepladsen med 89 duer i 100 skud. På andenpladsen kom Rosenholm I , også med 89 duer, men i 104 skud og på trediepladsen Rosenhyolm III med 88 duer i 103 skud.
En både dejlig og hyggelig dag i det skønneste sensommervejr. Vore skyttrer var enige om, at de meget gerne deltager i denne konkurrence igen til næste år.
Herunder nogle "skarpe skud" af vores skytter i aktion. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

August 2022:
Vores flugtskytter træner flittigt her op mod konkurrencerne om "Djurslandspokalen og "Årets 6-kantskydning".

Der sker på skeetbanen i Agri, hvor 6-kantskydningen jo skal foregå, og hvor vi jo har nogle sølvmedaljer fra sidste år at forsvare. Det er måske nok at sætte forventningerne lidt højt at håbe på guldet, dertil er Mols-Rønde Jagtforening nok for suveræne på hjemmebanen. Men derfor skal forsøget da gøres alligevel.
Herunder lidt fra øveaftenerne. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. juni 2022:
Slusesåten: Bukken var der, - men ....
Læs mere
her

11. juni 2022:
Der er "liv" i Slusesåten

Henrik Anesen tog plads i stigen i Slusesåten tidligt i morges, - i håb om at se en buk. Det gjorde han ikke. Tilgengæld havde han glæde af dette dejlige syn af en rå med to lam. Han så også en ræv, der blot ikke gik sammen med rådyrene, og derfor ikke er med på billedet.Dejligt at konstatere, at der er "liv" derude.

08. juni 2022:
"Hilsen fra vildtkameraet"

Vildtkameraet har sendt os dette billede, men vi er faktisk lidt i tvivl om,hvad det. At det er et hundyr er der jo ikke tvivl om, da det ikke har "horn i panden". Men er det råvildt eller dvildt. Det ser umiddelbart stort ud i kroppen, så det kunne måske godt være en då, - men vel også en drægtig rå, Er der nogen, der kan hjælpr od lidt på sporet ? I såfald så "på forhånd tak" !

31. maj 2022:
Kontingentstigning i vente

Vi  - Kreds 3's delegerede til repræsentantskabsmødet den 18. juni - var i aften til formøde for gennemgang af dagsorden og regnskabs m.v. forud for repræsentantskabsmødet. I forbindelse med fremlæggelse af budgettet for 2023 fremgik det, at HB stiller forslag om  en 3% kontingentstigning, - hvorved de fremtidige kontingentsatser vil blive, som det fremgår af denne plache. - Forudsat, selvsagt, at forslaget vedtaget, hvad det formentlig må forverntes at gøre. De saglige argumenter er, som de skal være.

20./21. maj 2022:
Hilsen fra vildtkameraet

Vi har til morgen den 21. maj modtaget dette foto fra vildtkameraet, taget kl. 23.28.25 i aftes den 20. maj. - Dejligt at se, at der er godt med vildt på reviret, - og jo da ikke mindst, når det er råvildt her i bukkesæsonen; det skærper lysten og appetitten. - "Knæk og Bræk derude"

12. maj 2022:
EU sætter skarven på dagsordenen

Endnu et skridt bliver taget mod et større fokus på skarvens påvirkninger på fiskebestande og fiskeri. Denne gang med en offentlig høring i EU.
Læs mere
her.

08. maj 2022:
To rågeunger bortregule- ret i Skanseskoven

Jacob Munkholm Jensen var tidligt på færde i Skanseskoven her til morgen i håb om, at kunne få ram på nogle rågeunger. Jacob fik to, hvoraf den ene desværre blev hængende i grenene. - Læs Jacobs beretning om morgenstunden
her.

27. marts 2022:
Carsten Høgsholt indtræ- der i Jagtudvalget

Det glæder os rigtig meget at kunne fortælle, at Carsten Høgsholt efter opfordring har indvilget i at indtræde i Jagtudvalget. Carsten er meget fokuseret på biotop- & revirforbedringer til gavn fior vildtet (og dermed også for os selv som jægere) og har stor ekspertise i anvendelse af diverse  hjælpemidler hetrtil, bl.a. motorsav & buskrydder og meget andet relevant værktøj.

 

24. marts 2022:
Regulering af rågeunger i Skanseskoven

Syddjurs Kommune har igen i år bedt os om at være behjælpelig med at regulere rågeunger fra kolonien i Skanseskoven. Rågerne er i fuld gang med at genetablere kolonien, alle reder er bygget og de voksne fugle kredser skrigende over trætoppene. - Se fotos herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Læs også mere
her.

20. marts 2022:
Regulering af husskader

Så fik vi også tilladelse tilregulering af husskader på foreningsreviret. Vi har derfor nu tilskrevet alle vores medlemmer således:

"Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening:
Kære alle.
Så fik vi også reguleringstilladelse til husskader på foreningsreviret, Colindseje.
Muligheden for at deltage er den samme som for kragereguleringen: Alle medlemmer kan deltage til og med den 15. april. Reguleringen bør selvsagt kombineres med krageregulering, og kan enten foretages med salonriffel, kraftig, godkendt/lovlig 5,5 mm. luftbøsse eller haglgevær. Husk: Hvis du anvender haglgevær,  skal du medbringe godkendt apporterende hund !
Hvis/når man agter sig derud, skal man senest kl. 18.00 aftenen i forvejen  meddele dette til Jørgen Brøgger (tlf./sms: 40 35 22 11 - e-mail:
jb@joergen-broegger.dk) med besked om, hvornår og hvor man vil sidde, - således at vi altid ved hvem, der sider hvor og hvornår. Og så vi kan meddele dette, hvis der er flere, der gerne vil ud på reviret samtidig.
Bemærk: den vedhæftede reguleringstilladelse skal printes ud og medbringes, når man tager afsted (sammen med kragereguleringstilladelsen, selvsagt).

Vi erindrer om, at deltagerne i vinter-riffelpuljen også stadig kan regulere mårhunde !

Vi benytter lejligheden til samtidig også at erindre om film- & foredragsaftenen om vildsvinejagt i Pyrenæerne i morgen aften kl. 19.00 i Skudehavnens Fælleshus, - samt om arrangementet "Åben Jagthytte" på lørdag den 26. ds. kl. 10.00-12.00. - Se også disse links: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/23-marts-2022-filmaften-vildsvinejagt-i-pyrenerne  og  http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/ben-jagthytte-26-marts-2022
Bedste jægerhilsener
Elsegaarde Jagtforening

www.elsegaarde-jagtforening.dk

P.S.: Forårs-/sommerprogrammet er "på trapperne"

12. marts 2022:
Krageregulering

Vi har modtaget dette billede fra vildtkameraet. Som det vil kunne forstås, kan der være gode muligheder for krageregulering med salonriffel, hvis man sætter sig i stige 9