AKTUELT

19. juli 2014:
Erik Fyhn Smidt indtrådt i jagtudvalget

På opfordring har Erik Fyhn Smidt ved arbejdsdagen i dag (se nedenfor)  indvilget i at indtræde i jagtudvalget. Det er vi meget glade for, og vi byder hermed Erik velkommen i udvalget !
Erik har altoid været en af de mest trofaste til at møde op og yde en indsats, når vi har bedt om hjælp ved arbejdsdage på reviret. Og så har han også "et godt håndelag". Vi glæder os til det øgede samarbejde.

Erik i færd med rydning i mosen, marts 2023

19. juli 2024:
Overdækket terrasse ved jagthytten

Vores altid så ihærdige og aktive jagtudvalg var i aktion i dag, - igen, igem til foreningens, og dermed vores alles, bedste. Leif og Erik byggede halvtag/overdækket terrase ved gavlen af jagthytten, mens Klaus og Carsten fyldte fodertønder op og slog græs.
Men forinden skulle de træer, der "stod i vejen for" for etableringen af terrassen selvsagt fjernes. Og her sprang Paw beredvilligt til, fældede dem alle og skar det hele op i brændestykker, der nu ligger i brændeskuret.
Her er et par fotos fra fældningen:

Paw fortæller selv herom:
"Jeg kunne til at starte med se, at det ville være bøvlet at få træet ned. Så jeg var først nødt til at fjerne 3 mindre træer, som stod i vejen. At lægge løvtræer ned er næsten altid sværere end gran pga. kronerne hænger fast i hinanden. Men ned kom det. Her er et par billeder af det."

Der er hermed også lagt op til, at vi kan foretage en "officiel indvielse" af den overdækkede terrasse ved familie-grillarrangementet den 24. august.
Stor tak til alle fem for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. juli 2024:
Havets problemer skal først og fremmest løses på land

Iltsvind, fedtemøg, døde krabber i lange baner og undervandsoptagelser af død havbund skræmmer de fleste.
Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi står overfor at skulle løse en stor opgave i havet. Men nøglen til at løse havets problemer skal først og fremmest findes på land. Det står lysende klart, at vi må og skal reducere i vores udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet, hvis de kystnære farvande skal kunne genoprettes.

Hvilke handlinger skal sikre det?
Læs mere
her

11. juli 2024:
Vi kenderårsagerne - vi mangler handling

Over de sidste 20-30 år har vi vendt det blinde øje til havet og ikke koncentreret os om, hvordan det så ud under havoverfladen. Resultatet er, at miljøet i de kystnære områder er presset i bund.

Iltsvind i sommerhalvåret breder sig i styrke og omfang, ålegræs forsvinder og traditionelle fisk som skrubbe og ålekvabbe går markant tilbage. Vores viden om årsagerne er stor, og det har i flere år været kendt og anerkendt, at en af de vigtigste årsager til den dårlige tilstand i de kystnære vande skyldes udledning af næringsstoffer fra land. Især fra landbruget, men også i mindre grad fra punktkilder som f.eks spildevand.
Læs mere
her

02. juli 2024:
Nye jagttider for kron- og dåvildt pr. 1. juli 2024

I går, 1. juli 2024, trådte en ny jagttidsbekendtgørelse i kraft, hvilket betyder at man i store dele af landet får nye jagttider på kron- og dåvildt.
Jagttidsændringer omhandler kun hundyr og kalve, og flere steder i landet er jagttiderne blevet udvidet. Enkelte steder er afgræsninger blevet ændret, men i største dele af landet er afgrænsningerne for jagttiderne fortsat de samme.
For vores område er jagttiden på kronkalv forlænget til 29. februar, mens tryk- og drivjagt ppå kronvildt er forbudt fra 1. september til 15. oktober og fra 1. februar til 29 februar.
For dåvildt ser der ikke ud til at være nogle ændringer. Men læs selv mere
her

01. juli 2024:
Vildtudbyttestatik 2023-24 er offentliggjort

Den foreløbige vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2023-24, er netop blevet offentliggjort. Helt over- ordnet ses et fald på 3,0 pct. for pattedyrenes vedkommende og 10,4 pct. for fuglene, hvis vi sammen- ligner med forrige sæson.
Læs mere
her

28. juni 2024:
Massiv genopretnings- indsats af havmiljøet

Regeringen og flere partier etablerer Havnaturfond med 500 mio. kr. til genopretning og beskyttelse af havets biodiversitet. DJ roser initiativet og har store forventninger til det kommende arbejde.
Læs mere
her

16. juni 2024:
Reguleringsperioden for rågeunger er slut for i år

Vi fik ialt bortreguleret nøjagtig 120 rågeunger.
Vi takker kommunen for, at vi igen i år blev betroet at løse denne opgave i Skanseskoven !
Læs om deltagernes oplevelser under reguleringen
her                                                       

06. juni 2024:
Godt og informativt formøde inden repræsen- tantskabsmødet - med god og engageret debat

Ved årsmødet i Syddjurs Jægerråd blev Carsten Høgsholt og Jørgen Brøgger valgt som 2 af de 4 delegerede til repræsentantskabs- mødet den 22. juni, som Jægerrådet kan/skal stille med.
I aftes (6. juni) deltog begge i Kreds 3´s formøde for alle de delegerede fra kredsen.
Det var et rigtig godt, informativt og konstruktivt møde med en god og engageret debat.
Flere emner blev berørt, både det mere politiske/organisatoriske (ved- tægtsændinger m.m.) og det mere interesse- og værdibaserede i forhold til jagten.
Det vedtoges, at kredsen opfordrer vedtægtsudvalget til at trække sit forslag om muligheden for at direkte medlemmer af DJ kan blive jægerrådsformænd, idet dette er i modstrid bestemmelserne om jægerrådenes sammensætning.
Et andet stort debatemne var i forbindelse med oplægget til DJ´s nye Natursyn. Et af de emner, der affødte flest kommentarer, var godsernes store fasanudsætninger og -jagter med mange fugle på paraden. Der var ingen af de tilstedeværende, der havde sympati med det og som fandt det som værende jagt i ordets bedste og oprindeloige betydning. Holdningen var klart, at DJ ikke selv skal bringe sig på banen i den debat. Det er ikke DJ´s medlemmer, der foretager disse udsætninger, det er godserne, og de har deres egen organisation, hvor de kan og må forsvare det. Hvis DJ bliver spurgt om, forbundets holdning, er svaret nemt: Der står i DJ´s Natursyn, at DJ mener, at jagten skal drives på et bæredygtigt grundlag. - Så enkelt er det !
Her et par situationsbilleder fra mødet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

30. maj 2024:
Så var vores ihærdige jagtudvalg igen i aktion. Med stor hjælp fra vores gode jagtvært, Thomas, blev der kørt fodertønder og depottønder ud

Carsten Høgsholt fortæller:
"Hermed et minde fra i går, hvor vi var ude at fylde fodertønder, og derefter bragte Thomas på bedste vis foderet ud til alle fodersteder i Syd. Efter høst bringes foder til Nord ved stige 2.
Vi bringer selv foder ud  til den gule gård senere.
God weekend til alle
Mvh Carsten"

Stor tak til Carsten, Klaus, Erik, Leif og ikke mindst vores gode jagtvært, Thomas !

04. maj 2024:
Vådt og koldt - men trods alt også med sild på (nogle af) krogene

Otte forventningsfulde lystfiskere mødtes ved Voer Færgeleje på sydsiden af Randers Fjord, hvorfra vi satte kursen mod fjordens udmunding og standsede ved "pumpehuset", hvorfra vi ikke kunne køre længere.
Efter den obligatoriske paroledram fordelte vi os  h.h.v. øst og vest for pumpehuset. Christian og Georg var kommet en time tidligere end vi andre; havde glemt at se Erlings rundsendte mail, der sagde, vi skulkle mødes kl. 11.00. De havde da allerede fået godt med sild i spanden. Ved 12-tiden begyndte det at "småsnuske" og kl. 12.30 var det tiltaget, så de 6 kørte hjem, mens Erik og Jørgen satte sig i bilerne og indtog madpakker og, allerbedst: Varm, kaffe ! På det tidspunkt havde de hver fanget een enkelt sild.
Da det stilnede lidt af, kørte Erik længere ind i fjorden for at forsøge lykken dér, mens Jørgen gik ned udfor pumpehuset. Dér blev han nu kun en halv times tid uden at få hug, og han var da så forkommen, at han opgav og kørte hjem. Erik fortsatte med at fiske indtil ved 17-tiden, hvor han pakkede sammen. han havde da fanget yderligere 5 sild.
Dangens samlede fangst beløb sig til 22 sild, fodelt med 8 til Georg, 7 til Christian, 6 til Erik og en enkelt til Jørgen. De sidste tre deltagere "slap med skrækken", som Georg udtrykte dert.
Trods vejret var det en rigtig god lystfiskerdag, - også selv om man er mere jæger end lystfisker.
Herunder et par stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Erik, Christian og Jørgen)

Erik Bang Madsen blev på hjemvejen så fascineret af Stenalts hovedbygning og den smukke allé, der førertil godset, at han fandt kameraet frem (de 2 sidste billeder).

29. april 2024:
Så blev der fræset og sået vildtplanter m.m.m.

Det var igen vores 3 ihærdige jagtudvalgsmedlemmer, Klaus, Carsten og K.A. suppleret med K.A.´s altid tjenstvillige kone, Tina, der var i sving.
K.A. fortæller: "Vi fræsede et område bag egetræet, og såede derefter stykket. Vi bar udstyr til renovering af foderpladsen ved midtervejen ned til midtervejen, den kommer til at se ud, ligesom den der står ved andesøen"
STOR TAK for indsatsen til alle 4 fire, - der efter endt arbejde nød en velfortjent læskedrik.
Klik på det enkelte foto for at se det i stoir størrelse. Foto: K.A. Hansen

24. april 2024:
God og hyggelig riffel- indskydningsaften med god deltagelse

Ikke færre end 20 medlemmer havde fundet vej til foreningens riffel-indskydningsaften på Grenaa Skyttecenter. Det blev en god og lærerig aften for alle - og hyggelig !
Langt de fleste skulle indskyde med blyfri ammunition for første gang, der var kun en 2-3 stykker, der allefrede havde brugt blyfri ammunition indenfor de seneste to år. For nogle gik det nemt, mens det for enkelte andre tog lidt længere tid, men alle tog derfra med velindskudte rifler og stor tilfredshed. En enkelt af de fremmødte undlod at skyde, da han endnu ikke havde fået anskaffet sig blyfri patroner og en anden, der var tilmeldt, melte afbud i løbet af formiddagen, da han ikke havde modtaget de patroner, han havde bestilt.
Der var "trængsel" i rummet udenfor standpladserne, hvorfra de ventende gennem vinduerne så på de, der var "i aktion". Og i opholdslokalet var der varm kaffe på termokanderne og megen god hyggesnak, fortrinsvis om patroner og bukkejagt.
Vi havde booket banerne fra kl. 18.00 til 20.00, men på hgrund af det høje deltagerantal, måtte vi udvide til solnedgang kl. 20.43 - og vi nåede det lige.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

19. april 2024:
Rifler fra dødsboer skal registreres - ikke destru- eres

En afgørelse, truffet af Rigspolitiet, går i rette med PAC's krav om destruktion af riffel fra dødsbo samt en tiltale mod jæger for ulovlig våbenbesiddelse. DJ's jurist har hjulpet jægeren i sagen, som nu er afsluttet. 
Læs mere om den groteske sag
her

12. april 2024:
Danmarks Jægerforbund medlem af IUCN - verdens største natur-beskyttelsesorganisation

Med et selvstændigt medlemskab af det verdensomspændende IUCN sikrer Danmarks Jægerforbund sig adgang til politiske drøftelser om f.eks. rødlister på globalt plan, samt sidder med i den danske nationalkomité. Et stort skridt frem for de danske jægeres medindflydelse.
Læs mere
her

11. april 2024:
Det natur- og vildtvenlige landbrug er i alle henseender det bedste

Et stort internationalt studie gør op med myten om, at et industrialiseret og monotont landbrug er den eneste måde at sikre fødevare til alle. Tværtimod viser det sig, at det mangfoldige og varierede landbrug både sikrer fødevareproduktionen og er til gavn for naturen og vildtet på samme tid.
Læs mere
her

11. april 2024:
Nu har regeringen det fulde ansvar

Den danske naturbeskyttelse og naturgenopretning er nu helt afhængig af, at folketinget og i særdeleshed regeringen træffer de nødvendige beslutninger. EU har fuldstændig fjernet sikkerhedsnettet under naturen. Først med tilbagerulningen af de grønne tiltag i landbrugsstøtteordningerne og senest ved ikke at få vedtaget en ellers færdigforhandlet naturgenopretningsforordning.
Læs mere
her

26. marts 2024:
Jægerne leverer vigtige data til offentlige portaler, - jvfr. nedenstående opfor- dring til at medvirke til at tælle vildt

Danske jægere har de seneste to år leveret data, der nu er tilgængelig for myndigheder, forskere og andre med interesse for vildtets udbredelse. Data er vigtig, fordi manglende viden kan resultere i, at arter fredes ud fra et forsigtighedsprincip.
Læs mere
her

27. februar 2024:
Skal der indføres jagttid på ulve i Europa ?

"Der er ulve i mosen", plejede talemåden at være, indtil ulven blev udryddet i Danmark, og uglen tog dens plads. I dag er ulven tilbage, og både Venstre og Europa-Kommissionen mener, at jagt bør være tilladt. 

EU-kommisionen har fremsat forslag om, at ulvebestanden i Europa skal reduceres, hvorfor der bør indføres jagttid på dem.
Herhjemme går Venstre entydigt ind for forslaget, mens resten af regeringen tøver.
Læs mere
her.

20.-24. februar 2024:
Hilsener fra vildtkmeraet - DEN SER LOVENDE UD

Vi modtager rigtig mange - og spændende - billeder fra vildtkameraet på foreningsreviret. Særlig interesse samler sig naturligt om billederne af denne buk med den høje opsats. Den tegner godt. Det bliver spændende at se den, når den har fejet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. februar 2024:
Så har vi fået "feed-back" (som det åbenbart hedder på nydansk) vedr. "Bevæ-gelsesjagt Djursland" den 27. januar.

Ryomgård og Omegns Jagtforening skriver:

"Bevægelsesjagt på Djursland 27 januar 2024 for 5.te år i træk.

Tusind tak for jeres deltagelse og tilbagemeldinger. Her følger så overblikket:
Hvad:
Vejret artede sig. Det holdt tørt, selv om skyerne truede op ad formiddagen. Og da så vinden var svag med en temperatur på +5 grader var det til at holde ud. Især når der er noget at kigge på. Knap 80 brave bevægelsesjægere var af huse og deltog i vores fælles ”Bevægelsesjagt på Djursland”, hvor vildt blev sat i bevægelse på ca. 1100 ha. på dagen
Hvor:
De ca. 1100 ha var spredt over Djursland, med tætte lokationer omkring Ryomgård, Stubbe Sø/Skærsø Plantage og Glesborg.
Vildtobservation:
Det tørre vejr og, ikke mindst, de deltagende jagtkolleger (nemlig jer), gav gode naturoplevelser. Over 80% af jægerne så klovbærende vildt. (Der blev set 81 stk. råvildt, 45+ stk. dåvildt og 85+ stk. kronvildt). Nogle var endda heldige at få vildtet på skudhold, da der blev skudt 2 rådyr (en rå og et lam) og 2 dåhjorte (en stanghjort og en fuldskuffel). De fleste jægere meldte observationerne til Ole Severinsen, men enkelte brugte Danmarks Jægerforbunds app ”Jæger”. (På app’en kan du indtaste vildtobservationer hele året rundt).
Konklusion:
Det er godt for vildtet og jagten at I jægere deltog i ”Bevægelsesjagt på Djursland” i år. Tak for det. Deltagerantallet til ”Bevægelsesjagt på Djursland” var markant mindre i år end i 2023. Ligeledes ønskede for få at mødes på Mejlgård Slotskro efter jagten, hvorfor dette blev aflyst. Jeg hører mange jægere rundt på Djursland mødes og går på jagt på dagen, hvilket er rigtig godt; vi skal bare have samlet informationerne bagefter: Hvad er der set og skudt? Uden gode data kan vi ikke fortsat argumentere sagligt, over for resten af Danmark, for at gå på jagt. Så hermed en stor opfordring til at deltage 25/1 2025 og melde jeres observationer og/eller nedlagt vildt, enten til mig (
ole.severinsen@sol.dk) eller på Jægers app.
Faldet i deltagerantal kan skyldes jeg har haft udfordringer med min e-mail, så nogle af jer ikke har fået rettidig information om Bevægelsesjagten. Det beklager jeg meget. Hvis i tvivl, så endelig henvend jer.
Vi vil være mange flere, så bak op om jagten, om det efterfølgende arrangement og registrer hvad du ser. Fortæl om Bevægelsesjagten. Jo flere deltagere, jo bedre billede af vildtbestanden, jo bedre forvaltningsmuligheder og dermed flere gode jagtoplevelser fremover. På forhånd tak.
Jægerhilsen og vel mødt til næste års ”Bevægelsesjagt på Djursland” lørdag 25 januar 2025.
På vegne af Ryomgård & Omegns Jagtforening
Ole Severinsen"

17. februar 2024:
Så var vores ihærdige og arbejdsomme jagtudvalg igen på arbejde - til gavn for reviret - og dermed for alle vi andre i foreningen

I dag var Klaus, K.A. og Carsten på treviret, hvor de fik spørjtet i de remiser på "Syd", hvor der skal efterplantes til foråret og ligeledes fik renoveret "andetubes"-ene i andesøen på "Syd".
- og så blev der også tid til en frokost o "det grønne". - Det er jo aldrig pænt at være misundelig, - men når det gælder madpakke ,med røget ål og røræg, er det vel lige før, at det er tilgiveligt ?
Stor tak til Klaus., K..A. og Carsten for indsatsen ! - den kan vi ikke værdsætte nok.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. februar 2024:
Livlig aktivitet på vildtkameraet

Der har de seneste 3-4 uger været livlig aktivitet på vildtkameraet. Især af 3-4 rådyr, heraf en lobende buk iu bast, og af et par grævlinge, der tgaer godt for sig af foderet. Der er selvfølgelig ikke tvivl om, at det er de samme stykke råvildt og de samme to grævlinge hver aften/nat/morgen, men alligevel dejligt at se den megen aktivitet. Det bliver spændendce at se bukken, når den begynder at feje.
Herunder et lille udsnit af de mange fotos fra kameraet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. februar 2024:-
Enorme mængder forure- net spildevand er havnet i Alling Å:

Danmarks Sportsfiskerforbund og foreninger kræver grundig analyse af miljøtilstanden i åen

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2024 her

Læs om deltagernes oplevelser i Bukkepuljen 2024 her

Læs om deltagernes oplevelser i rågereguleringen i Skansekoven 2024 her

08. juli 2024:
O.B.S. - O.B.S - Behandler du dit nedlagte vildt korrekt i felten ? Hygiejne er uhyre vigtigt !
Danmarks Jægerforbund har sat fokus på korrekt behandling af nedlagt vildt i felten.  Emnet blev behandlet på et netværksmøde den 8. juli med deltagelse af repræsentanter fra forskellige vildthåndteringsfirmaer, hvor der kom mange "afslørende" fortællinger og oplevelser "på bordet".
I overskriften til indlægget om netvælrksmødet på Jægerforbundets hjemmeside står der:

"Når skuddet er gået og dyret er forendt, er det tid til at sikre et af jagtens vigtigste grundlag, nemlig at vi bruger det, vi skyder. Men hvordan sørger man for ikke at sprede maveindhold i dyret? Og hvad gør man, hvis det sker alligevel? Det har Danmarks Jægerforbund inviteret vildthåndteringsvirksomheder til Jagtens Hus for at lave fælles vejledninger om."
​Emnet er uhyre vigtigt. Læs hele indlægget her

29. juni 2024:
O.B.S. - O.B.S. : Nye regler på våbenområdet pr. 1. juli 2024 (i morgen !)

Store dele af Bandepakke IV og regeringens forslag til ændring af våbenloven – ’Strammere greb om våben’ – træder i kraft 1. juli. I samme moment lancerer Det Kriminalpræventive Råd en våben- opbevaringskampagne sammen med de våbenbrugende organisationer.
Læs mere
her
Se film om sikker opbevaring af våben her

Se også, Danmarks Jægerforbund, 7. juni ´24: 
"Stærkt problematisk forslag"
her

26. juni 2024:
Jægernes optræden på sociale medier kan være en trussel mod jagtens fremtid

Et foto, der virker helt naturligt og minder jægeren om en dejlig dag i skoven, kan virke blodigt og upassende på folk, der ikke er vant til naturen. Derfor opfordrer Jægerforbundet nu jægerne til at tænke over hvad vi lægger ud på sociale medier. (foto: Shutterstock Steve Oehlenslaeger)

De fleste jægere ved, at fremtiden for jagten i Danmark i betydelig grad kommer til at blive afgjort på de sociale medier. Sagt på en anden måde: Jægeres adfærd på sociale medier – og befolkningens opfattelse af jagt og jægere kommer til at have en markant påvirkning på lovgivere og andre, der har indflydelse på fremtiden for dansk jagt.
Derfor præsenterede Danmarks Jægerforbund for nylig seks gode råd til jægere, som benytter sig af sociale medier. Det er et glimrende initiativ, som MIT JAGTBLAD hermed videregiver.
Læs mere
her

25. juni 2024:
Trepartsaftalen er godt nyt for vildtet og levestederne

Da parterne i den såkaldte grønne trepart i aftes blev enige om en aftale, der kommer til at ændre det danske landskab markant, såede det kimen til masser af god natur til vildtet. DJ hilser aftalen velkommen og satser på medindflydelse.
Læs mere
her

25. juni 2024:
Jægerforbundet har fået nyt natursyn

På årets repræsentantskabsmøde vedtog de delegerede et nyt natursyn, som tapper ind i en fremtid med alvorlige udfordringer for natur og klima. Natursynet fokuserer på genopretning af de pressede økosystemer, både i havet og på landjorden.
Læs mere
her

24. juni 2024:
Naturens egen medicin: I skovens dybe stille ro .....

Efter fire år har projekt Naturlig Ressource haft 176 stress- og depressionsramte danskere igennem et forløb med fokus på naturen som værktøj til mental sundhed. Over 75 pct. af deltagerne kom styrkede ud på den anden side. Danmarks Jægerforbunds naturvejlederteam har - sammen med Syddjurs kommune - drevet projektet, og i torsdags udmundede det hele i en konference med et ønske om at dele de gode erfaringer.
Læs mere
her

22. juni 2024:
Godt repræsentantskabsmøde i Jægerforbundet

Ved repræsentantdskabsmødet var Elsegaarde Jagtforening repræsenteret med Carsten Høgsholt og Jørgen Brøgger.
Efter velkomst og valg af dirigent m.v. indledtes beretningen med fremvisning af filmen "God jagt i generationer" - Se filmen
her

Se følgende 5 artikler fra og om repræsentantskabsmødet:
365 delegerede til repræsentantskabsmøde
Fællesskab er jagtens styrke
DJ formand genvalgt
Guldnål til Henrik Frost Rasmussen
Sølvnål til Jens Venø Kjellerup

Herunder nogle stemninhgsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. juni 2024:
"Store strandrensningsdag" - en våd oplevelse i en god sags tjeneste

Vi var af Syddjurs Kommunes miljøafdeling blevet udpeget til at meedvirke ved "Projekt Ren Kyst", d.v.s. at medvirke til den årlige strandrensning inden sommersæsonen. Vi var udpeget til at skulle rense to kyststrækninger, h.h.v. Boeslum/Kobberhage strand og Elsegårde strand, en samlet strækning på ca. 7,5 km.
Vi havde besluttet os for, at udføre denne opgave lørdag den 15. juni for at komme så tæt på sommerferien, som muligt. Det skulle vise sig at være en dårligt valgt dag.
Der var en fantastisk god medlemsopbakning til det gode formål. Ialt 32 voksne og 18 børn/unge under 18 år, idet mange havde taget familien med. Som formand Jørgen Brøgger sagde: "Det er en fornøjelse af være bestyrelse med en så stor opbakning. Tak skal I have allesammen !".
Det blæste kraftigt, og der stod brænding langs hele kysten.
Der var heldigvis ikke ret meget affald at samle op, så det ene hold var færdig efter ca. 1½ time og det andet hold efter ca. 2½ time. Efter "endt arbejde" skulle vi alle mødes ved shelter- & bålpladsen ved Boeslum Strand, hvor foreningen ville være vært ved grillede pølser og øl/vand at skylle ned med.
Kl. 11 begyndte det at regne, og regnen tog til og blev forholdsvis kraftig, hvilket kombineret med den hårde blæst gjorde det ekstra ubehageligt. - Vi havde jo taget bestik af vejrudsigten, og havde derfor hentet foreningens tre havepavilloner i jagthytten. På grund af blæsten måtte vi dog nøjes med kun at sætte den ene op - foran shelteren og over bålstedet. Det blev fortøjret kraftigt og blev stående, selvom vinden ruskede hårdt i den. MIkkel Brøgger stod for pasning af bålet og grilling af pølserne over bålstedet, mens Christian Koudal og Georg Sand stod for udlevering af pølsebakker og drikkevarer.
Folk kom dryssende lidt "pø om pø", klumpede sig skuttende sammen under pavillonen og spiste en pølse eller to, hvorefter de fleste tog hurtigt hjem, så der blev aldrig den samling over det, som vi gerne ville have haft og havde planlagt. Kl. godt 13 var alle kørt hjem med undtagelse af Mikkel Brøgger, Klaus Boll og Jørgen Brøgger, der sørgede for nedtagning og afrigning.
Alle børn/unge, der deltog, fik som tak for hjælpen hver et plastomslag med et særligt takkebrev, en hundredkroneseddel og en DJ "børnemedalje". Det var meningen, at der også skulle have været noget brochuremateriale om juniuorjægere m.m., men det var desværre ikke nået rettidigt frem, så de må de have efterfølgende.

Vores indsats har efterfølgende affødt, at Jægerforbundet har lagt en fin omtale på sin hjemmeside. Artiklen kan ses her

Herunder nogle stemningsindtryk fra den våde og blæsende dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Erik Bang Madsen, Christian Koudal, Georg Sand og Jørgen Brøgger

Juni 2024:

Ny underside:
"For den lystfisker-interesserede jæger"

Mange jægere er også lyst- eller fritidsfiskere. Også blandt vores medlemmer. Derfor har vi lavet en ny underside her på hjemmesiden, hvor vi fremover vil bringe nyheder og andet relevant, der kan have interesse for de lystfisker-interesserede medlemmer. - Sådanne indlæg har hidtil "bare" været bragt på "Aktuelt"-siden, men nu får de altså deres egen underside.
Se den nye underside
 her

07. juni 2024:
Nu er der igen observeret  - og nu også dokumenteret - at der ER kronvildt på foreningsreviret

Der er nu igen observeret kronvildt på foreningsreviret, - og nu er det også både fotograferet og filmet,- Flot syn, når man sidder på bukkejagten, og bukken så ikkeblotter sig", at man så i stedet kan få så fantastisk en oplevelse.
Læs mere
her

20. maj 2024:
Gaffelbuk nedlagt på Colindseje

Det var Torben Greve Himmelstrup, der opnåede at blive den første, der nedlagde en buk på Colindseje i denne sæson. Torben nedlagde denne fine gaffelbuk fra stige 9 kl. 20.25.
Læs Torbens beretning
her

16. maj 2024:
Bukkepremiere ! - hyggeligt bukketræf

Ikke færre end 27 morgenfriske bukkejægerer, m/k, var mødt op til foreningens traditionelle "Bukketræf" på premieremorgenen.
Det var 10. gang, at Christian Koudal stillede sin fritidsgrund "Frihuset" til råfighed for denne gode tradition. TAK FOR DET, CRHISTIAN !
Der var i år kun en enkelt buk på paraden, - den, som Henrik Anesen havde nedlagt i "Slusesåten" på Øer, - som dermed også var den første buk, der blev nedlagt u Bukkepuljen 2024.
Christian Koudal og Georg Sand havde undladt selvc at tage på morgenjagt for at have alt klar til "træffet", når de forskellige begyndte at komme ved 08.30-tiden. Udover rundstykker, rugbrød, os, pålæg & marmelade m.v. var der naturligvis også den traditionelle store æggekage, tilberedt over bålstedet. Alt blev spist - "rub og stub" - idet der kom 5 flere, en der var tilmeldt (så der var ikke meget tilbage til de sidst ankomne), men så absolut kun dejligt at se dem alle ! 
Der blev seælvfølgelig taget det traditionelle "familiebillede" (herover). Alle hyggede sig, snakken gik, og alle fortalte, hvad de havde set og ikke set. Der var eniughed om, at det havde været en ualmindelig stille morgen, der var ikke mange, der havde hørt skud, - hvilket jo også blev bekræftet af, at der kun var den ene buk på paraden.under nogle stemningsindtryk fra den hyggelige "træf". Klik på de tenkeælte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Kim V. Larsen og Jørgen Brøgger.

16. maj 2024:
Første buk i Bukkepuljen 2024 nedlagt på premieremorgenen, i Slusesåten, - af Henrik Anesen

Klik på det enkeælte foto herunder, En lille spidsbuk i bast, - som Henrik selv sagde: "Et skravl, som det var godt at få taget ud af avlen" ! - Som det kan læses ovenfor, blev det også den eneste buk på paraden ved dette års premierejagt. 
STORT TILLYKKE til Henrik - og man vist også godt tillade sig at sige "Tak for indsatsen".
Læs Henriks beretning
her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Se også afsnittet herover for at se mere fra Bukketræffet

07. maj 2024:
Effektiv - og hyggelig ! - arbejdsdag

12 glade og arbejdsivrige medlemmer var mødt op for at give et nap med ved den planlagte arbejdsdag, hvor der først og fremmest skulle efterses og stabiliseres stiger inden bukkejagten, herunder selvsagt også klippes grene m.v. for at skabe frie syns- og skudfelter.
Med der blev også lavet meget andet. Alle fordertønder blev eftergået og "lagertønder" opfyldt, der blev foretaget rydninger og sået vildtfrø, der blev slået og ryddet omnkring jagthytten og bålstedet - og meget, meget mere.,
STOR TAK til alle, der deltog !
Der sluttedes af med hyggeligt dsamvær omkring bålstedet, hvor madpakkerne blev indtaget oig foreningen var vært ved øl/vand og en dram.
Vi lader billederne fra dagens gøremål fortælle. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Tinsa Hansen, Ulkriuk Pedersen, Per Q. Ovesen, Erik Fyhn Smidt og Jørgen Brøgger.

01. maj 2024:
Rågeregulering i Skanseskoven

Så er reguleringsperioden for rågeunger indtrådt. Syddjurs Kommune har søgt og fået tilladelse til et bortregulere rågeunger i rågekolonien i Skanseskoven, og kommunen har igen i år bedt os om at forestå den praktiske regulering, hvilket vi selvsagt har sagt ja tak til.
Der er ialt 19 medlemmer med i "rågebanden" i år.
Se reguleringstilladelse og retningslinier for udøvelsen af reguleringen
her.
Herunder et par stemningsindtryk fra tidligere år. Klik på det enkelte foto for sat se det i nstor størrelse.

21. april 2024:
Hyggelig familie-fisketur, - omend det var mere end småt med bidevillige fisk

11 lystfiskere plus et par "ledsagere" var draget til Djurs Fiskepark for at deltage i foreningens familie-fisketur. Det var dejligt vejr, tørvejr hele dagen og solskin det meste af tiden, men vinden var kold. Det var luften også fra morgenstunden, da der havde været nattefrost. Og netop det gjorde, at det var meget småt med fiskenes aktivitet og dermed bidelyst. "De stod bare ved bunden". Og det selvom fiskemesteren hældte en ny portion fisk i søerne for at få liv i de, der stod ved bunden. Det blev kun landet een eneste ørred, en tigerørred, - af 12-årige Rikke.
Derudover havde Christian Koudal 2 på og Jørn Jacobsen og Jørgen Brøgger hver 1, der imidlertid alle sprang af igen, inden de nåede land.
Vi sluttede af med at hygge os med vorers madpakker, hvorefter der var præmieuddeling. Der var jo udsat 3 præmier, men da der kun var fanget 1 fisk, var der således 2 præmier i overskud, og de blev foræret til de to andre børn, der var med, så alle deltagende børn fik en præmie med hjem.
Her er nogle stemningsindtyk fra den hyggelige formiddagf. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. april 2024:
Årets hidtil glædeligste nyhed for Elsegaarde Jagtforening - VI SKAL GØRE EN INDSATS FOR MILJØET

Kort efter påske "lagde vi billet ind" på at komme i betragtning, da Syddjurs Kommune sannoncerede efter foreninger m.fl., der ville bidrage til årets strandrensning og derved tjene 10.000,- kr. som tak for indsatsen.
Vi lagde i vores ansøgning vægt på, at vi har oprettet en ungdomsafdeling i henhold til Jægerforbundets medlemskategorier junior- og ungdomsmedlemmer og i henhold til konceptet "Bliv NaturligVis" og Jægerforbundets motto "Vi er på naturens og vildtets side".
Og i dag modtog vi den glædelige nyhed, at vi er blevet udvalgt til at rense strækningen fra Kobberhage i nord til enden af Kristoffervejen ved Elsegaarde i syd. 
Vi melder snarest muligt nærmere ud om dato, mødested  m.v. og håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil "give en hånd med", herunder med børn & børnebørn.
Således blot til foreløbig glæde - både over at vi er kommet i betragtning og over at vi dermed kan yde en aktiv indsats for miljøet i vores dejlige kommune.
Herunder lidt stemningsbilleder fra da vi sidst i 2019 var udpeget til at deltage i strandrensningen (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. april 2024:
HUSK tilmelding til de forestående medlemsaktiviteter !

Vi har i dag rundsendt denne medlems-mail:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.
Kære alle.
Hermed erindrer vi om følgende nært forestående medlemsaktiviteter:

Med jægerhilsen og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer
Bestyrelsen og Jagtudvalget
www.elsegaarde-jagtforening.dk

27. marts 2024:
De Europæiske Jægerforbund mødtes i Madrid, - Danmarks Jægerforbund var (naturligvis) med

Før Påske afholdt den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer, FACE, medlemsmøde i den spanske hovedstad, Madrid, hvor også Danmark Jægerforbund deltog. FACE repræsenterer omtrent syv millioner jægere i Europa, og listen over aktuelle emner til drøftelse var lang.
Læs mere
her

23. marts 2024:
Hyggeligt "Åben Jagthytte"-arrangement

Godt en snes personer havde fundet vej til jagthytten, hvor vi med det traditionelle "Åben Jagthytte"-arrangement markerede foreningens 91-års stiftelsesdag den 24. marts 1933.
Der var i år gjort lidt ekstra ud af det. Der var indrettet en lille "for sjov"-skydebane med luftgeværer og inde i jagthytten var installeret en PC, hvorpå den film, som eleverne fra Filmhøjskolen lavede om og med os i januar måned, kørte. Begge dele var meget populære.
Traditionen tro var foreningven vært ved en paroledram og en øl/vand, og fra kl. 11.00 kunne man købe en god grillpølse. Hyggesnakken gik på kryds og tværs og der blev dystet på den lille skydebane.
Vi lader stemningsbillederne tale for sig xselv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Maria Pedersen og Jørgen Brøgger).

21. marts 2024:
Et lille skidt nærmere for jagttid på ulv ? - Regeringen er positiv overfor EU kommissionens forslag om indførelse af (begrænset ?) jagttid på ulv i Europa

EU-kommissionen har fremsat et forslag om en ændring af ulvens beskyttelsesstatus fra "Strengt beskyttet" til "Beskyttet." Den danske regering har tilkendegivet, at den agter at stemme for. DJ bakker op.
Læs mere
her

12. marts 2024:
Massiv accept af og opbakning til jagt i Danmarks befolkning

En netop gennemført undersøgelse viser, at 91 % af danskerne ikke har noget imod jagt. Tværtimod ser hovedparten jagt som en vigtig del af naturforvaltningen i Danmark
Læs meget mere
her

08. marts 2024:
Indberet vildtobservationer

Vildtforvaltningdsrådet forhandler i øjeblikket om, hvilke nye jagttider, rådet vil anbefale overfor miljøministeren. Som noget nyt er der i Vildtforvaltningsrådet enighed om, at det danske vildt skal forvaltes adaptivt. Det vil sige, at i stedet for at holde fast i forvaltningsplanen (eksempelvis jagttider) for en given art skal planenrevideres løbende i henhold til den aktuelle udvikling af den pgl. vildtart.
Jagttider afgøres i høj grad på vurderingen af hvor stor en given bestand er, - altså om den kan tåle et jagttryk (og hvis den ikke kan det, skal der selvfølgelig heller ikke være jagttid på den).
Indtil for ganske nyligt, at vildtberstandenes størrelser vurderet ud fra jægerned udbytte-indberetninger. Forstået på den måde, ay hvis der eksempelvis blev indberettet mange nedlagte rådyr, så kunne bestanden tåle et jagttryk. Men det er ikke en "fair" måde at vurdere bestandsstørrelserne på. Et godt eksempel herpå er, at der mange jægere, der undlader at skyde agerhøns, fordi man gerne vil hjælpe bestanden. Men når der indberettes få nedlagte agerhøns, vurderers bestanden til at være lavere, end det rent faktisk er tilfældet. Derfor er Jægerforbundet nu gået i brechen for, at vildtbestandene i stedet skal vurderes ud fra observationer af levende vildt !
Derfor opfordres alle jægere til medvirke hertil. Mange har hidtil troet, at indberetningerne ville blive brugt til at nedskære jagtider eller måske helt at fjerne dem. Men det er altså det stik modsatte, der er tilfældet.
Derfor opfordrer vi alle vores medlemmer til aktivt at indberette, når de ser et stykke levende vildt. Det kan enten gøres via "jægerapp", som de fleste efterhånden nok har fået installeret på deres telefon, eller via Jægerforbundets hjemmeside. 
God foirnøjelse - og på forhånd tak for indsatsen ! - Det r med til at sikre Jægerforbundets slogan "God jagt i generationer".

06. marts 2024:
Godt og sagligt kredsmøde med sigte mod fremtidens jagt

Formand Jørgen Brøgger og næstformand K.A, Hansen repræsenterede foreningen ved kredsmødet, hvor der særlig fokus på fremtidens jagtmuligheder, - med henvisning til naturenss tilstand både til lands og til havs og det deraf følgende akutte behov for naturgenopretning. DJ´s holdning er helt klart på naturens og viældtets side, pointerede landsformand Claus Lind Christensen. "Uden natur, intet vildt, uden vildt  ingen jagt !" Så enkelt.
Udover formand og næstformand deltog også 4 andre medlemmer af Elsegaarde jagtforening, dog i anledning af andre relationer. Karen Tingstrup og Poul Arne Nielsen aflagde koordinator-beretninger som kredsens h.h.v. nyjægerkoordinatoir og vildtplejekonsulent. SAslak Stenkilde og Kasper Fogh mehl repræsenterede Vivild Jagtforening.
Der blev derfor også brugt en del tid på gennemgang af oplægget til en revision af jægerforbun- dets natursyn. Ligeldes også på forhandlingerne om nye jagttider, der skal bygge på adaptiv forvorvaltning, og hvor vi jægere skal bidrage til at vildtbestandendes størlser baseres på tællinger af levende vildt og ikke bare på afskydningstal.
Læs meget mere om det gode møde
her.
Herunder lidt stamningsbilleder af de mange plancher, der ledsagede beretningerne og andre indlæg. Klik på det enkelte foto for at se deti stor størrelse (flere af plancherne forklarer meget bedre DJ`s holdning, end vi kan gengive i ord)..

30. januar 2024:
Kortfilm om jagt, - om og med Elsegaarde Jagtforening

Før jul blev formand Jørgen Brøgger kontaktet af norske Daniela Sliper, der er elev på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Daniela ville til en skoleopgave gerne lave en film om jagt og spurgte derfor, om det var noget, vi kunne og ville medvirke til. Daniela havde fundcet frem til os via vores hjemmeside.

Efter et møde med Daniela og en af hendes elev-kollegaer indgik vi en aftale om at mødes igen efter nytår. Den 10. januar havde vi så inviteret Daniela og hendes veninde på besøg i jagthytten, hvor formand og næstformand samt Klaus og Carsten fra jagtudvalget havde et rigtig godt og hyggeligt møde, hvor vi fortalte om jagt og svarede på forskellige spørgsmål, som Daniela på forhånd havde sendt til os.
Dernæst deltog Daniela og en anden elev fera Filmhøjskole, Frederik Martinsen, i foreningsjagten i Slusesåten og invitationsjagten i Holme den 14. januar.
Det er der kommet en rigtig fin og god lille film ud af, som kan ses her
Vi vil gerne rose og takke Daniela for resultatet og sige tak, fordi vi lægge filmen her på hjemmesiden. Ligeledes en stir tak til Den Europæiske Filmhøjskole for at have medvirket til at gøre dette muligt.
Vigtigt: Jvfr. regler og lovgivning om ophavsrettigheder må denne film IKKE videre-distribueres eller lægges på sociale medier. Det er vigtigt, at alle overholder dette. Filmen må kun kunne ses her på hjemmesiden.
På forhånd tak for forståelsen og respekten herfor.

20. juli 2024:
Vi deltager med to hold i flugtskydningskonkurrencen om Djurslandspokalen

Vi har i dag tilmeldt vores deltagelse med to hold - en fordobling i forhold til sidste år. Dejligt !
Navne/holdsammensætninger følger senere.

12. juli 2024:
Og nu har vi også modtaget invitationen til åtrets 6-kantskydning
Læs den herunder: 

09. juli 2024:
Så har vi modtaget invitationen til årets flugtskydningskonkurren- ce om Djurslandspokalen
Se invitationen her (klik på den lille tekst under overskriften):

Og se reglerne her (klik ligeledes på den lille tekst under overskriften):

21. juni 2024:
Flugtskydning: Årets 6-kant-skydning og Djurs- landspokalen

Onsdag aften blev planlæg- ningsmødet for årets 6-kant- skydning afholdt i klubhuset på Feldballe Jagtforenings skydebane, og vi kan derfor nu oplyse følgende:

Dato: Søndag den 18. august 2024, kl. 10.00
Sted: Skeetbanen i Agri
Årets arrangør: Mols-Rønde Jagtforening.
Opvarmning: 5 doubléer fra flise 4
Hovedskydning: Alm. skeetskyd- ning
Skyderækkefølge: 1: Mols-Rønde JF, 2: Elsegaarde JF, 3: Rosenholm JF, 4: Tirstrup-Hyllested JF, 5: Feldballe JF, 6: Boeslum JF
Øvrigt:
Et hold består af 5 skytter, hvoraf det er de 3 bedste, der tæller. Vi kan kun deltage med 5 skytter.
Foreningen betaler indskud + patroner til hver deltager.
Alle, der gerne vil være med, bedes melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms: 40352211 - e-mail:
jb@joergen-broegger.dk) senest 1. august

Vi afholder 3 træningsaftener på skeetbanen i Agri: Mandag den 29. juli, mandag den 5. august og mandag den 12. august. Alle dage kl. 18.00. Vi håber, at alle, der gerne vil med på holdet, har mulighed for at deltage disse aftener. Hvis du ikke har mulighed for det (f.eks. på grund af arbejde), bedes du sende dine skydekort fra 3 trænings- skydninger på andre baner til os (til undertegnede). Hvis der melder sig flere end 5, der gerne vil med, vil udtagelse ske på grundlag af resultaterne ved trænings- skydningerne eller, i tilfælde af manglende mulighed for at deltage dér, på grundlag af fremsendte skydekort fra træningsskydninger på andre baner.

Vi kan samtidig oplyse, at Årets flugtskydningskonkurrence om Djurslandspokalen  afholdes søndag den 4. august på banen i Ørsted.
Vi har endnu ikke modtaget selve invitationen, men ved jo allerede nu, at vi kan deltage med lige så mange 4-mands hold, som vi kan stille. - Og det må gerne blive mange !
Foreningen betaler indskud/ holdgebyr, mens skytterne selv betaler (eller medbringer) patroner.
Alle, der vil være med, bedes melde sig til Jørgen Brøgger - tlf./sms: 40352211 eller e-mail:
jb@joergen-broegger.dk senest mandag den 22. juli ´24.

Evt. spørgsmål kan rettes til formand Jørgen Brøgger.

18. juni 2024:
Sommerbuk nedlagt på foreningsreviret
Kl. 04.29 i morges faldt denne fine sommerbuk for et perfekt bladskud afgivet af Aslak Stenkilde.

Læs Aslaks stemningsmættede, ja nærmest lyriske, beretning om sin morgenoplevelse her 

17. juni 2024:
EU´s plan for natur- genopretning vedtaget

Trods slinger i valsen over de seneste måneder er unionens store naturgenopretningsplan nu omsider vedtaget i Ministerrådet. Nu skal medlemslandene indføre naturgenopretning på 20 procent af deres arealer til lands og til vands, og det er gode nyheder. Også for de danske jægere.
Læs mere
her

17. juni 2024:
Genopretning og beskyttelse betaler sig

Tre nypublicerede rapporter sætter fokus på biodiversitets- og klimakrisen. På den ene side er der ikke afsat midler nok, og på den anden side har vi ikke råd til at lade være med at gøre noget. Det økonomiske tab ved ikke at handle på krisen, vil nemlig langt overstige omkostningerne til beskyttelse og genopretning.
Læs mere
her

07. juni 2024:
Vær med til at sikre jagten - også i fremtiden. Indberet dine vildtobser- vationer

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

Det er vigtigere end nogensinde, at vi jægere bidrager med indberetninger om de levende vildtbestande. Det kan gøres via DJ´s jægerapp. Hvis du ikke allerede har installeret den,m så opfordrer vi dig til at få det gjort snaest muligt og bidrage til indberetningerne.
Hvorfor ? - jo, fordi hidtil har jagttiderne hovedsageligt været fastsat på hgrundlag af de vildtudbytte-statistikker, vi sender ind, når vi skal have fornyet jagttegnet. Forstået på den måde, at hvis der blev nedlagt meget vildt af en bestemt art, blev det taget som udtryk for, at bestanden var stor, og arten derfor kunne tåle et jagttryk. Omvendt, hvis der blev indberettet færre og faldende tal for en eller flere arter (eksempelvis agerhøne og hare), blev det traget som udtryk for, at arten var i tilbagegang og under pres, hvorfor fredninger "lurede om hjørnet".
Det kan sagtens være rigtigt i nogle tilfælde, men så afgjort også være helt forkert. Forstået på den måde, at hvis vi som jægere skånede en art eller flere, og derfor indberettede lavere udbytte, blerv det taget som udtryk for, at arten havde det ringere, end det rent faktisk var tilfældet. Derfor er det vigtigt, at vi bidrager med viden om de levende bestande, og derfor satte Jægerforbundet i 2022 "projekt vildttælling" i gang.
Og mange medvirker - og det virker. Derved får Jægerforbundet valide bestandstalk med til jagttidsforhandlingerne.
Alene i den første uge efter bukkepremieren indberettede 884 jægere over 5.000 observationer. Flot ! - Læs mere herom
her.
Med vi må ikke "sove på laurbærrene". Det er vigtigt, at vi hele tiden fortsætter med at indsende disse observationer. Og der er uden tvivl mange flere, der kan bidrage, hvis de vil. Derfor denne opfordring, der kun er i vores egen interesse.
Se kortfilm om bestandsover- vågning
her

10. & 11. maj 2024:
Smukke hilsener fra vildt- kameraet:

Dejlige syn ! - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. april 2024:
Så fik vi gratis vildt-frøblandinger fra Jæger- forbundet

DJ´s Kreds 3 og Syddjurs Jægerråd uddelte gratis sække med vildtfrø ved et lille informsativt arrangement i "Jagtens Hus", Kalø.
Forud for udleveringen holdtes et informationsmøde om regler og anbefalinger i h.t. det at så vildtagre. Indlægget blev holdt af DJ´s vildt- & Naturkonsulent Thomas Vincent Marcussen, mens vort eget medlem, vildtplejerådgiver i Kreds 3, Poul Arne Nielsen, forestod uddelingen og den dertil hørende rådgivning og registrering.
​Det var jagtudvalgets "tovholder", Klaus Boll, og formand Jørgen Brøgger, der hentede sækkene og hørte instruktionerne. Vi havde bestilt een sæk - men kom hjem med med seks ! - Så nu skal der sås vildtagre ! Der er 5 kg. i hvert sæk.
Herunder ses nogle af de plancher, Thomas Vincent Marcussen brugte i sit Power-Point-oplæg. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. april 2024:
Arbejdsdag - "store plantedag" og "store brændedag"
 
11 beredvillige medlemmer, m/k, mødte op til den første af de tre programsatte arbejdsdage, hvor hpovedtemaet var plantning af de træer og buske, vi har fået fra ordningen "Plant for vildtet".
To af deltagerne, Hejne Ferjani og Jón À. Hjaltason, havde forinden, fra solopgang, været på krageregulering, og det var lykkedes Hejne at nedlægge en enkelt af disse prædatorer.
Efter velkomst og "parolebitter" holdtes derfor "parade" over den nedlagte krage, og formanden blæste signalet "vildtparade", hvorefter jagtudvalget tovholder, Klaus Boll, fordeltage de forskellige til dagens arbejdsopgaver, hvilket først og fremmest var plantning. Et andet hold blev sat til at renovere og stabilisere stige 8 og et tredie hold til at beklæde "brændeskuret ved jagthytten og dsave og kløve brænde af de kævler, der tidligere er skovet og lagt til tørre ved enden af "brændeskuret".
Det hele gik fantastisk - langt ud over forventning ! I løbet af ca. 3 timer var alle 300 planter plantet, stige 8 var renoveret, brændehuset beklædt og alt brænde saven, kløvet og stakket i "brændeskuret".
Det betød også, at der tiol arbejdsdagen i morgen kun er mindre arbejder at udføre, heriblandt en flytning og renovering af stige 7, mens arbejdsdagen på søndag må aflyses
Det var "snuskvejr" hele formiddagen med mindre regulære byger indimellem. Omend ikke så behageligt for os, så til gengæld idéelt plantevejr.
Vejret gjorde også, at vi fortrak indendørs i jagthytten for at sætte madpakkerne til livs. Her var foreningen selvsagt vært ved en øl/vand og en dram som tak for indsatsen.
STOR TAK TIL ALLE FOR INDSATSEN !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag (fotos: Klaus Boll, K.A. Hansen, Ole Berdien & Jørgen Brøgger). Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

03. april 2024:
Forårshilsen fra vildt- kameraet

Dejligt billede - flot kok

03. april 2024:
Vind en mårhundejagt for 2 personer

Jagtmagasinet "Mit Jagtblad" udlodder udlodder i samarbejde med HIKMICRO to mårhundejagter for 2 personer den 19.-20. april ´24.
Jagtbladet skriver:
"Foråret er så småt begyndt og det er snart bukkejagt. Men i Jylland kan man høre lyden af mårhunde i graven. De er nærmest altædende og tager for sig af både andefugle, jordrugende fugle, padder, krybdyr og små gnavere. Mårhundene er dygtige til at passe sig, og de har fine levevilkår her i landet. Derfor ser vi desværre en stigningen i bestanden, hvilket er en stor  belastning på økosystemerne.

I Skov og Naturstyrelsens ”Indsatsplan mod mårhund i Danmark” fra 2010 er målsætningen, at ”Danmark skal være fri for en ynglende bestand af mårhund”. Det kræver en konstant og intensiv indsats at holde bestanden nede, og det er de danske jægere, som i den grad er med til at løften denne vigtige opgave.

For at sætte fokus på denne indsats vil HIKMICRO og Mit Jagtblad udlodde 2 x gang pladser for 2 x heldige jægere til regulering af mårhunde i Tønder."
Læs mere
her

Bliv Kysthjælper

Har du læst temasiderne om tilstanden i vores have i februar-nummeret af "Jæger" ?

Hvis man ikke inden var klar over, hvor slemt det står til med tilstanden i vores omliggende havområder, så er man det så sandelig efter at have læst disse temasider.  Dødt vand - uden liv - i langt de fleste danske farvande, - og dermed uden føde for både fisk og vandfugle m.m. - Det er rystende læsning.
Dansk Sportsfiskerforening forsø- ger et "gøre noget" via "Projekt Kysthjælper". Det kan du læse meget mere om
her.
Hvis du gerne vil gøre noget for at få bedre natur i Danmark, så tøv ikke med at melde dig til projektet.

Bliv NaturligVis

Læs om Danmarks Jægerforbunds og Dansk Sportsfiskeforenings fælles projekt
"bliv NaturligVis"

her og her

Har du lyst til at være med til at udbrede kendskabet til naturen overfor især børn og unge, ved at fortælle og jagt og fiskeri, så tøv ikke med at tilmelde dig. Du får selv nogle gode oplevelser ud af det, siger de, der er med.

19. februar 2024:
Krageregulering på foreningsreviret

Vores jagtudlejer har søgt, og fået, reguleringstilladelse til krager på sine arealer. Det er derfor nu op til os at hjælpe ham med at få kragernes afgrødeskader reduceret. Alle medlemmer kan således frit tage på regulering, blot skal man forindenden meddele til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud, og hvor man vil sidde. Hvis der er flere drruder ssamtidig, vil der tilgå alle besked om hvem, der sidder hvor og hvornår.
HUSK: At hvis du regulerer med haglgevær, skal du mebringe apporterende hund. Det skal du derimod ikke, hvis du regulerer med salonriggel eller godkendt 5,5 mm. luftgevær (på jorden eller i træerne). 

11. februar 2014:
HUSK tilmelding til "Jagtforeningernes salon- skydning 2024" søndag den 3. marts
Som annonceret i vinterprogrammet afvikles den årlige skydekon- kurrence, "Jagtforeningernes inden- dørs Salonskydning" søndag den 3. marts på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, Ebeltoft.
Vi kan deltage med lige så mange hold, som vi kan stille - både børnehold og voksenhold. Tag meget gerne børn/børnebørn med. Det er dér, vi skal finde fremtidens medlemmer og jagtinter- esserede unge mennesker.
Se mere i vinterprogrammet
her - og se invitationen fra Syddjurs Jægerråd, der er dette års arrangør af arrangementet, her.
Alle, mder vil skyde for Elsegaarde Jagtforening, bedes melde sig til Jørgen Brøgger, 40 35 232 11 eller jb@joergen-broegger.dk
Vi håber at kunne blive mange repræsentanter for foreningen, og vores unge/børneskytter har jo nogle bronzemedaljer at forsvare fra sidste år.

01. februar 2024:
Eminent flot hunde- arbejde, - eftersøgnings- hund fandt høreapparat tabt på jagt

Dette har ikke direkte noget med Elsegaarde Jagtforening som sådan at gøre, men jeg synes, at det alligevel bør komme til alle jægeres kendskab.
Sammen med nogle få andre fra Elsegaarde Jagtforening var jeg inviteret på jagt den sidste dag i sæsonen, 31. januar. Da jagten var slut, og vi samledes, opdagede jeg pludselig, at jeg habvde tabt mit ene høreapparat. Jeg ringede derfor til Danmarks Civile Hundeførerforenings eftersøgnings- tjeneste, hvor jeg fik telefonnummer til Alice Munk i Randers, der har en eftersøgnings- hund.
Jeg ringede til hende, og fik en aftale om at mødes næste dag kl. 13.30, hvor vi så skulle forsøge, om hendes hund, Holger, kunne finde mit høreapparat.
Vi mødtes, og da jeg vidste, hvor jeg havde stået på post, og derfor mente, at jeg måske havde tabt høreapparatet, startede vi eftersøgningen dér. Efter ca. ½ time havde Holger fundet mit høreapparat ! Imponerende flot hundearbejde. Eminent dygtig eftersøgningshund ! At finde en så lille ting i det høje, visne græs er intet mindre end en enorm flot præstation.
Jeg nævner det hér, for det tilfælde, at det kan hjælpe andre, der måtte komme i samme situation, -. ikke nødvendigvis med et høreapparat, det kan for såvidt lige så godt være et par briller, en tegnebog, et riffel-bundstykke, eller noget helt femte. Sker det, så undlad ikke at kontakte DCH´s eftersøgningstjeneste. Telefonnummeret til dem er 7110 4069
Alice Munks telefonnummer er 40 29 97 82, og jeg kan varmt anbefale hende og hendes hund Holger.
Her er et par situationsindtryk (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse).