Det nye revir på "Saksvad" besigtiges den 12. september 1999.

Revirbesigtigelse, Øer

Parade, øer, 14. oktober 2007

Parade, Øer, 25. november 2007. - Det var far og søn - Stig og Rasmus Troelsen - der nedlagde de tre dyr, - Rasmus endda de to. 

Foreningen får eget revir.

Ønsket om at foreningen skulle få sit eget revir har altid været stort. Første gang, vi støder på det, er ved generalforsamlingen den 21. juli 1960, hvor protokollen fortæller at ”Det vedtoges at leje Sofus Bøghs Jagt i Skoven for 25 kr.” Fra generalforsamlingen den 30. januar 1976 kan læses ”Ejner Mikkelsen foreslog, at foreningen lejede et areal til fællesjagt. Efter megen snak frem og tilbage herom vedtoges det, at den samlede bestyrelse skal kontakte Erik Brendstrup, Mariendal, og høre, om vi kan leje hans jagt for en årrække, idet man samtidig forpligter sig til at drive vildtpleje. Forinden skal der udarbejdes forslag til antal jagter m.v.. Alle tilstedeværende erklærede sig interesserede i at deltage i en sådan jagtleje og det pointeredes, at der ikke må inviteres gæster med på sådanne fællesjagter.”

Der synes dog ikke at være sket meget med hensyn hertil; i hvert fald kan man i referatet fra generalforsamlingen året efter læse at ”Ejner Mikkelsen forespurgte hvorledes det var gået med at leje en jagt. – Næstformanden oplyste, at Mariendals jagt var lejet ud, og at der ikke var udsigt til at vi kan leje den foreløbig. – Det pålagdes bestyrelsen at arbejde videre med denne sag, idet man også drøftede muligheden af en årlig fællesjagt på medlemmerne revirer.”

Som nævnt under afsnittet om bukkejagt forsøgte man i 1989, om det var muligt at leje jagten på Lyngsbækgaard, hvilket det som nævnt ikke var.

I 1991 fik foreningen tilbud om at leje jagten på Gravlev Møllegård og den 23. marts indkaldtes til et medlemsmøde herom på Biblioteket i Ebeltoft. Her var stemningen dog, at man fandt, at prisen var for høj, og at ”foreningen i øvrigt havde et godt udbud af aktiviteter, så vi faktisk dårligt kan bære mere.” Resultatet blev, at man meddelte Gravlev Møllegårds ejer, at man i stedet var interesseret i at leje 2-3 andetræks-jagter, såfremt jagten ikke lejedes ud til anden side.

I 1997 var der kommet ny bestyrer på Lyngsbækgaard, og på hans initiativ indledtes der forhandlinger om at leje jagten som helhed. Der var forud herfor udført et grundigt forarbejde fra bestyrelsens side, hvilket blev forelagt skriftligt ved et møde den 2. juni. Bestyreren forelagde et prisforlangende, som man fra foreningens side fandt for højt. På bestyrerens spørgsmål om, hvad man så ville give, var svaret, at det kunne man ikke sige, før man havde fået svar på de spørgsmål der var indeholdt i det fremlagte materiale. Bestyreren vendte dog aldrig tilbage med svar på disse spørgsmål; i stedet konstaterede man, at jagten blev lejet ud til et konsortium fra Århus. 

I marts måned 1998 gjorde Christian Koudal bestyrelsen opmærksom på, at ejendommen Ulstrup Mosegård var til salg. Der rekvireredes omgående salgsmateriale og foretoges besigtigelse af området, der var virkelig spændende. Da foreningen jo ikke kunne erhverve en ejendom uden en generalforsamlingsbeslutning, besluttedes at der hurtigst muligt skulle indkaldes til en sådan, idet man samtidig forsøgte at få ejendommen ”på hånden” indtil en sådan var afholdt. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, og inden man kunne nå at få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, måtte man konstatere, at ejendommen var solgt til anden side. 

Efter henvendelse fra ejeren af ”Teglhuset” i Mols Bjerge, der var sat til salg, besigtigedes dette revir den 7. april 1998. Der var enighed om at det var et spændende revir, om end nok lidt lille i forhold til en foreningsjagt, hvorfor man anmodede om at ”få det på hånden” indtil 1. maj, så man kunne nå at få afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Et par dage efter kom der dog kontramelding fra ejeren om, at denne ikke ville være bundet af, at foreningen havde ejendommen ”på hånden”, hvorfor man sagde fra, da man ikke ville risikere at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og arealet så måske inden da kunne risikere være solgt til anden side. 

I 1999 kontaktede Ole Bjerregaard bestyrelsen, idet han var bekendt med, at det muligvis kunne være muligt at leje jagten på ejendommen ”Saksvad” ved Ebdrup. Bestyrelsen besigtigede arealet og var enige om, at dette skulle forsøges, hvorfor der indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling den 3. august. Her besluttedes den model, der stadig er gældende: Nemlig at alle medlemmer af foreningen, der har jagttegn, er pligtige til at betale et årligt ”jagt-kontingent”, der er øremærket til at dække den årlige jagtleje. Dermed ved bestyrelsen, hvilket økonomisk råderum, man har.

Det var også ensbetydende med, at bestyrelsen kunne vende tilbage til ejeren og indgå aftale om leje af jagten.

Det besluttedes endvidere at nedsætte et jagtudvalg på 5 mand til at tilrettelægge jagterne og planlægge vildtpleje m.m..

Foreningen havde nogle rigtig gode år som jagtlejer på dette revir, hvor der også blev indrettet en hyggelig jagtstue i en del af den gamle lade. Desværre var der nogle enkelte medlemmer, der meldte sig ud, fordi de ikke ville betale det pligtige ”jagt-kontingent” på 400,- kr., når de ikke deltog i jagterne. Til gengæld kom der andre nye medlemmer til.

Ved udgangen af 2005 blev ejendommen sat til salg, og foreningen blev derfor opsagt, da ejeren ikke ville sælge med jagten udlejet. 

Den ordinære generalforsamling i 2006 gav bestyrelsen mandat til at finde en anden jagt og at disponere indenfor det tidligere vedtagne ”jagt-kontingent” på indtil 400,- kr. årligt pr. medlem med jagttegn. Generalforsamlingen godkendte også, at der optoges realitetsforhandlinger med ”Øer Maritime Ferieby” om leje af jagten på Feriebyens arealer. Disse forhandlinger endte positivt og fra starten af bukkesæsonen 2006 havde foreningen igen eget revir.

Dette blev suppleret med et mindre, tilstødende areal, som man lejede af Ebeltoft Kommune.

Foreningens jagtudøvelse er hermed tilbage i Ebeltoft Landsogn, hvor det hele startede for de 75 år siden, - hvilket slet ikke er så ringe her i jubilæumsåret.  

Den hyggelige jagtstue på "Saksvad".

Parole ved premierejagten den 1. oktober 2007

Fra "juleoptakt-jagten" på Øer 2007

Øer, 7. november 2009