VEDTÆGTER

1.0 NAVN OG HJEMSTED
1.1. Foreningens navn er Elsegaarde jagtforening

1.2. Foreningens hjemsted er Ebeltoft gl. landsogn, Syddjurs Kommune.
 

 2.0. FORHOLDET TIL DANMARKS JÆGERFORBUND:
 2.1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for
        foreningen og går forud for nærværende vedtægter.

 2.2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 

 3.0. FORMÅL OG OPGAVER:

 3.1. Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme  
        disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.


 4.0. OPTAGELSE:

 4.1. Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 4.2. Såfremt generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt, kan den bestemme, at nye
         medlemmer skal have bopæl i Ebeltoft gl. Landsogn, eller på anden vis have særlig
         tilknytning til foreningen eller lokalområdet.

 

 5.0. OPHØR AF MEDLEMSKAB:

 5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen
         af december.

 5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af
        bestyrelsen fastsatte regler.

 5.3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s
        vedtægter § 38

 5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


 6.0. KONTINGENT OG HÆFTELSE:

 6.1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

 6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie

 6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior-
        og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere
         bestemmelse om forfaldstid m.m..

 6.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


 7.0. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

 7.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes
        optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før general-
        forsamlingens afholdelse.

  7.3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.
         Indkaldelse foretages enten ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer eller ved
         annoncering i lokalpressen eller DJ’s medlemsblad.    
         Fremsendelse via e-mail anerkendes som skriftlig meddelelse. Det er det enkelte
         medlems eget ansvar at sikre sig, at bestyrelsen til enhver tid er bekendt med
         medlemmets gældende mail-adresse,

  7.4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
         1. Valg af dirigent.
         2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære general-
             forsamling.
         3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
         4. Indkomne forslag.
         5. Fastsættelse af kontingent.
         6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
         7. Valg af suppleant for en 2-årig periode.
         8. Valg af revisor og revisor-suppleant for en 2-årig periode
         9. Eventuelt


8.0. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det
       påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer
       dette med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet.
       Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde
       ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.
       Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske
       skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
       E-mail anerkendes som skriftlig meddelelse. Det er det enkelte medlems eget ansvar at
       sikre sig, at bestyrelsen til enhver tid er bekendt med medlemmets gældende mail-
       adresse.


9.0. AFSTEMNINGER:

9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2. Hvert medlem har en stemme.

9.3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis blot et medlem
       begærer skriftlig afstemning.

9.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5. Beslutninger vedtages med simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår
       af disse vedtægter (jvfr. pkt. 14 og 15).
       I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9.6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstede-
       værende medlemmer stemmer derfor.
       Ved forslag om vedtægtsændringer skal den fulde ordlyd af de foreslåede ændringer
       fremgå af indkaldelsen.


10.0. BESTYRELSE OG SUPPLEANTER:

10.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af
         foreningen     

10.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg med 3 medlemmer i lige
          årstal og 2 medlemmer i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

10.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kombineret næstformand &
          sekretær samt en kasserer.

10.5. Bestyrelsen afholder møder efter behov, når et af bestyrelsesmedlemmerne begærer
         det.

10.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.7. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.8. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

10.9. Generalforsamlingen vælger to bestyrelsessuppleanter, der er på valg skiftevis hvert
          andet år. Valgperioden er 2 år.


11.0. TEGNINGSRET:

11.1. Bestyrelsen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis
         næstformanden, i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


12.0. FORMUE OG REGNSKAB:

12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre
         værdipapirer.

12.2. Regnskabsåret er kalenderåret.
 

13.0. REVISION:

13.1.  Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der er på valg
           skiftevis hvert andet år (1 revisor og 1. revisorsuppleant hvert år).  Valgperioden er 2
           år.
          Revisorerne reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til  
          opgave at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt i overensstemmelse
          med de fastlagte retningslinier og generalforsamlings- og bestyrelsesbeslutninger.

13.2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


14.0. SAMMENSLUTNING:
         Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers
         stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ,
         således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles
         lokalforening.
         Forslag om sådan evt. sammenlægning skal fremgå af indkaldelsen.


15.0. OPLØSNING:

15.1. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers
         stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst
         en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2. Foreningens eventuelle formue skal ved eventuel opløsning af foreningen anvendes
         til naturbevarende formål indenfor foreningens lokalområde efter den opløsende
         generalforsamlings nærmere beslutning.


16.0. IKRAFTTRÆDEN:

16.1. Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 25. januar 2017,
         træder i kraft, når de er godkendt af DJ.