Referat af generalforsamling
afholdt i Skudehavnens Fælleshus, Ebeltoft,

mandag den 22. januar 2024

Forud for generalforsamlingen afholdtes den traditionelle fællesspisning af gule ærter med tilbehør, hvori deltog 39 ud af 41 tilmeldte medlemmer. Den ene af de fraværende havde meldt sygdoms-afbud samme dags formiddag. I sin velkomst rettede formanden en særlig velkomst til foreningens nyeste medlem. Jan Bo Lilliendal.

Der mødte ikke flere medlemmer op til selve generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne og udsendt indkaldelse i vinterprogrammet.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Sven Arne Vallentin, der valgtes enstemmigt.
  Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
  Formanden oplyste, at Sven Arne Vallentin havde fødselsdag ”i dag”, og takkede fordi, han ville bruge sin fødselsdag på at deltage i generalforsamlingen og være dirigent. Foreslog derefter, at forsamlingen sang første vers af ”fødselsdagssangen” – hvilket skete.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden, Jørgen Brøgger.
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der godkendtes med applaus.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kim V. Larsen.
  Regnskabet udviste indtægter på 113.615,15 kr. og udgifter på 114.483,15 kr., og dermed et underskud på 868,00 kr.
  Kassereren oplyste, at underskuddet var forventet, og hovedsageligt skyldtes to årsager: Foreningens 90-års fødselsdag og de store udgifter til rervirforbedringer, herunder især de mange og store plantninger, der var foretaget på foreningsreviret.
  Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, - hvilket der ikke var. Regnskabet godkendtes derfor med applaus.
 4. Indkomne forslag.
  Formanden oplyste, at der ikke var indkommet nogle forslag.
  Dirigenten benyttede dette dagsordenspunkt til at efterlyse svar på nogle af de spørgsmål, der var rejst i bestyrelsesberetningen.
  a) Bestyrelsen havde i beretningen oplyst, at man gerne vil afholde en familiefisketur i august
      måned, men ville gerne høre, hvad der mest   
      stemning for: En havfisketur i små både (forudsat, at der var medlemmer, der ville stille deres
      både til rådighed herfor) – en kyst-fisketur – eller en familiefisketur til Kolindsund-kanalen.
      Flere medlemmer påpegede, at en tur til Kolindsund-kanalen ville være det mindst
      vejrligs-afhængige. Konklusionen blev derfor en sådan tur til Kolind-sund-kanalen. Turen
      bliver annonceret i det kommende forårs-/sommerprogram.
  b) I beretningen efterlystes, om der interesse for en flugtskydningstur til Sporting-banen i Lund i
       Sønderjylland, der skulle være landets
      bedste sportingbane. I påkommende tilfælde ville Jón À. Hjaltason påtage sig at arrangere en
       sådan tur.
      Det blev spurgt om, ”hvorfor man ville helt til Sønderjylland ?”. Svaret herpå lød, at det skulle
      være landets bedste sporting-bane. Dette
      blev imødegået fra medlemsside, hvor det hævdedes, at banen på Norddjurs Flugtskydnings-
       center er fuldt ud lige så god. Konklusionen blev, at der ikke var nogen interesse for sporting-
       banen i Lund. Bestyrelsen overvejer, om der skal laves en flugtskydningsdag på   Norddjurs
       Flugtskydningscenter.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2025.
  Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent, - hvilket for ”Foreningskontingentet” ville sige det til enhver tid gældende kontingent til DJ for de forskellige medlemskategorier med et tillæg på 100,- kr., der skal gå til foreningen, - og for ”jagtkontingentet” ville sige uændret 700,- kr., der er øremærket til jagtlejen for foreningsreviret.
  Bestyrelsens indstilling godkendtes med applaus.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg var Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger, der alle genvalgtes med akklamation.
 7. Valg af suppleanter
  På valg som 2. suppleant var Per Bisgaard, der genvalgtes med akklamation.
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant.
  På valg som revisor var Christian Koudal med Søren Veng som suppleant.
  Begge genvalgtes med akklamation.
 9. Eventuelt.
  Dirigenten gav ordet til formanden for uddeling af de traditionelle pokaler:
  - Flugtskydningspokalen
  for bedste resultat ved 6-kantskydningen tilfaldt Morten Egtved Andersen (19 i 33 skud). Erindringsbægeret
     tilfaldt Søren Lund.
  - Rovvildtpokalen tilfaldt Aslak Stenkilde (ræv, 28/10-2023) og erindringsbægeret til Hejne Ferjani.
  - Kragepokalen: Formanden efterlyste krage- & skadeben. Morten E. Andersen og Hejne Ferjani afleverede begge en plastpose med ben.
    Formanden bad revisorerne om at afgøre, hvilken af poserne, der flest ben i. Afgørelsen blev, at pokalen tilfaldt Hejne Ferjani, mens
    Morten E.   Andersen fik erindringsbægeret for at have vundet pokalen sidste år.
  - ”Årets Bjørn”: Formanden fortalte om julejagten den 29. december, hvor man stod ved     
      mødestedet, P-pladsen ved ”Skæppen og Fjerdingkarrret” og ventede på den sidste mand. Da 
      der var gået 5 minutter over mødetiden, ringede formanden til den manglende jægersmand, -
      der stod ved ”Slusesåten” på Øer og ventede på alle os andre. Efter at have fået fortalt, at det
      var mødestedet, lovede den pågældende at komme hurtigst muligt, hvilket også skete i bil med
      hans kone på førersædet. ”Bjørnen tilfaldt derfor Jón À. Hjaltason, - og erindringsbægeret gik
      til Ole Bisp.
  -   ”Årets Lys”: Formanden indledte med at oplyse, at ”Bjørnen” og ”Lyset” ikke uddeltes hvert
       år, men kun, når/hvis bestyrelsen  havde fundet egnede modtagere, - det er to priser, der ikke
        må ”gå inflation i”.  Formanden startede her med at uddele erindringsbægeret til Tina
      Hansen, der sidste år fik ”Lyset” som en tak og påskønnelse for hendes altid så store
       hjælpsomhed i alle henséender.
      Formanden bemærkede herefter, at ”Lyset” jo normalt kun tildeles én person, men at det en
     gang tidligere er sket, at der var to modtagere.
      Det ville der så også være i år. Allerede sidste år besluttede bestyrelsen, at når det store
       plantearbejde mellem andesøen og remisen på  ”Syd” var afsluttet, skulle ”Lyset” tilfalde
       Carsten Høgsholt som påskønnelse af hans store indsats som foregangsmand – ”plantemester”
       – for dette kæmpe-arbejde. - Men så skete der det ved jagten den 4. november, at da der var
       skudt en fasankok i mosen, som blev hængende i et træ, der stod i så dybt vand, at man ikke
       komme ud til det i almindelige gummistøvler, sagde Alvaar Friis: ”Nu fortsætter I bare
       jagten ved ”Den Gule Gård”, så kører jeg imens hjem og henter mine waders, og så kører jeg
       ned i mosen igen og vader ud og  bjærger kokken, så den ikke går til spilde”.
  Som sagt så gjort.
        Da vi andre efter jagten ved ”Den Gule Gård” sad omkring bålstedet ved jagthytten og ventede
        på at holde parade, kom Alvaar med kokken, der kom med på paraden ! Det var en
         ualmindelig flot jægermæssig adfærd, hvorfor bestyrelsen på stedet besluttede, at så skulle
         ”Lyset” i år tildeles to personer, Carsten og Alvaar.      
         Formanden bekendtgjorde derefter, at Carsten skulle opbevare ”Lyset” indtil 1. juli, hvorefter         det skulle i Alvaars varetægt frem til næste
        års generalforsamling. Som noget ”ekstra” overrakte formanden derefter et fornemt gammelt   
        snapseglas til hver, ledsaget af en ”kylling” brændevin til hver samt den antikvariske bog       
        ”Jagt  – en bekendelse”. De to modtagere fik derefter ”formaning” om at resten af året frem
       til næste års generalforsamling skulle de mødes på skift hos hinanden den første mandag i hver       måned, tænde ”Lyset” (olielampen), skænke sig hver en dram, og de skulle så ”bekende” for     
       hinanden, hvad de hver især havde bedrevet af ulykker i den forgangne måned, hvorefter den,   
      hos hvem man mødtes, skulle læse et kapitel højt for hinanden af den medfølgende bog, der     
      skulle opbevares sammen med ”Lyset”.
        Indslaget vakte store klapsalver.
        Herefter redegjorde Klaus Fogh, der udover at være medlem af Elsegaarde (og Vivild)
        Jagtforening, også er DJ`s lokale (Djurslands) repræsentant i Friluftsrådet og Hjortevildt-       
         gruppen – som varslet i velkomsten – om arbejdet i disse to fora.
 10. Diirigenten efterlyste yderligere bemærkninger til punktet ”Eventuelt"
 11.   Peter Løkke Jensen foreslog, at man på foreningsreviret undlod at skyde fasanhøner, for derved
  at oparbejde en øget bestand.
  Carsten
 12.       Høgsholt bemærkede hertil, sat han mente, at man skulle afvente færdiggørelsen af plantearbejderne, således at biotopen blev så fasan-
        attraktiv, som muligt, og formanden supplerede og oplyste, sat man jo på parolerne sagde, at hver deltager max. måtte skyde én høne,      
        og at der max. måtte nedlægges 5 høner i alt, hvorefter man ville lukke for afskydningen af høner, - hvilket i øvrigt endnu aldrig var sket.
        Finn Adamsen mente, at der var alt for lidt vildt på paraderne, og foreslog derfor, at der skulle foretages større fasanudsætninger,
        velvidende, at ville medføre et større arbejde med pasning af voliere samt daglig fodring og vanding.
        Carsten Høgsholt og formanden bemærkede begge, at man mente, at ”strategien” med først at gøre biotopen ”fasanvenlig”, før man
        tænkte på evt. udsætninger, -. og at man i øvrigt hellere ville satse på en øget bestand af ”vilde” fasaner.
        Dette blev bakket op af Kaj Birk Jensen og Mikkel Pærremand Gregersen, og sidstnævnte bemærkede endvidere, at
        udsætningsreglerne fortløbende blev strammere og strammere.
        Dirigenten gjorde opmærksom på, at alt kan diskuteres under ”Eventuelt”, men intet vedtages. Han lod derefter afholde en vejledende *     
        afstemning om, hvorvidt man skulle frede fasanhønerne på foreningsreviret, således at bestyrelsen og jagtudvalget havde en
        tilkendegivelse om holdningen til dette spørgsmål. Ud af de 39 tilstedeværende stemte 17 for, - der blev ikke afholdt afstemning ”imod”
        eller ”hverken for eller imod”. Altså lige lidt under 50 % for.


Christian Koudal foreslog – med henvisning til ”Kragepokalen” – at der også indførtes en ”rågepokal”. der så skulle tilfalde den, der
bortregulerede flest rågeunger i Skanseskoven i Ebeltoft.
Også her lod dirigenten foretage en ”vejledende afstemning”, der viste et klart flertal for indførelsen af en sådan pokal, hvilket så kunne
indgå i bestyrelsens overvejelser frem mod næste års generalforsamling.

Da der ikke var yderligere, der ønskede ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden og overlod ordet til formanden., der takkede dirigenten for god mødeledelse og overrakte ham en ”flaskepost” som fødselsdagsgave og tak. Takkede derefter all fordi de deltog og for ”god ro og orden” og en sober og saglig debat.
Formanden afsluttede med at motivere et 3-foldigt ”leve” for Elsegaarde Jagtforening.

Generalforsamlingen var dermed afsluttet kl. ca. 21.30, - hvorefter ”den hårde kerne” gik i gang med oprydning og opvask m.v..
TAK TIL ALLE, DER HJALP !

Ref.: JB

Referatet godkendt:


_____________________________, den ___________________ 2024


____________________________________________
Sven Arne Vallentin, dirigent


 

Bestyrelsen:


____________________________________    _________________________________    _________________________________________
Jørgen Brøgger, fung. formand                           Knud A. Hansen, fung. næstformand             Kim V. Larsen, fung. kasserer